intTypePromotion=1

Quyết định 12/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
61
lượt xem
1
download

Quyết định 12/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 12/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án bổ sung sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam đến năm 2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 12/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy Õ t  ®Þ nh cña Thñ tíng chÝnh phñ Sè 12/2005/Q§­TTg  ngµy 13 th¸ng 01 n¨m 2005 VÒ viÖc phª duyÖt §Ò ¸n  bæ sung s¾p xÕp, ®æi míi doanh nghiÖp nhµ níc  thuéc Tæng c«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam ®Õn n¨m 2005 Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc ngµy 26 th¸ng 11 n¨m   2003; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  180/2004/N§­CP ngµy 24 th¸ng 10   n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  thµnh lËp míi, tæ chøc l¹i vµ   gi¶i thÓ c«ng ty nhµ níc; C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  155/2004/Q§­TTg ngµy 24 th¸ng 8   n¨m   2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   ban   hµnh   tiªu   chÝ,   danh môc ph©n lo¹i doanh nghiÖp nhµ  níc vµ  c«ng ty thµnh   viªn h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty nhµ níc; XÐt  ®Ò  nghÞ  cña Héi  ®ång qu¶n trÞ  Tæng c«ng ty §iÖn   lùc ViÖt Nam,  Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Phª duyÖt §Ò  ¸n bæ sung s¾p xÕp,  ®æi míi  doanh nghiÖp nhµ níc thuéc Tæng c«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam   ®Õn n¨m 2005, nh sau: I. ChuyÓn thµnh c¸c  ®¬n vÞ  thµnh viªn  h¹ch to¸n  ®éc  lËp  ®Ó  cæ phÇn ho¸ c¸c  ®¬n vÞ  thµnh viªn h¹ch to¸n phô  thuéc sau ®©y: 1. Nhµ m¸y Thñy ®iÖn Th¸c M¬. 2. Nhµ m¸y NhiÖt ®iÖn U«ng BÝ. 3. Nhµ m¸y NhiÖt ®iÖn Ninh B×nh.  4. Nhµ m¸y NhiÖt ®iÖn Bµ RÞa. 5. Nhµ m¸y Thuû ®iÖn §a Nhim ­ Hµm ThuËn ­ §a My. 6. Nhµ m¸y Thuû ®iÖn Th¸c Bµ.  7. Nhµ m¸y NhiÖt ®iÖn Ph¶ L¹i. 
  2. 2 II. ChuyÓn thµnh C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ  níc  mét thµnh viªn c¸c  ®¬n vÞ  thµnh viªn h¹ch to¸n phô  thuéc  sau ®©y: 1. Nhµ m¸y NhiÖt ®iÖn Thñ §øc. 2. Nhµ m¸y §iÖn Phó Mü. III.   Cæ   phÇn   ho¸   Nhµ   níc   n¾m   gi÷   cæ   phÇn   møc   thÊp  hoÆc kh«ng gi÷ cæ phÇn c¸c ®¬n vÞ sau ®©y:   1. XÝ nghiÖp X©y l¾p ®iÖn (C«ng ty §iÖn lùc 1). 2. XÝ nghiÖp Sø thuû tinh c¸ch ®iÖn (C«ng ty §iÖn lùc   1). 3. XÝ nghiÖp C¬ ®iÖn (C«ng ty §iÖn lùc 3). 4. XÝ nghiÖp VËt t vËn t¶i (C«ng ty §iÖn lùc 3). 5.   Trung   t©m   ThiÕt   kÕ   ®iÖn   (C«ng   ty   §iÖn   lùc   thµnh  phè Hµ Néi). 6. Xëng Söa ch÷a thiÕt bÞ   ®iÖn (C«ng ty §iÖn lùc H¶i  Phßng). Héi  ®ång qu¶n trÞ  Tæng c«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam x©y  dùng  ®Ò  ¸n s¾p xÕp c¸c doanh nghiÖp  nãi trong  §iÒu  nµy  b¸o c¸o Bé  C«ng nghiÖp quyÕt  ®Þnh theo  ®óng c¸c quy  ®Þnh  hiÖn hµnh. §i Ò u   2.   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   Tæng   c«ng   ty   §iÖn   lùc  ViÖt Nam cã tr¸ch nhiÖm : 1.   ChØ   ®¹o   thùc   hiÖn   viÖc   s¾p   xÕp,   ®æi   míi   doanh   nghiÖp nhµ níc trùc thuéc Tæng c«ng ty theo ®óng néi dung   vµ tiÕn ®é ®îc duyÖt.  2. Hoµn thµnh §Ò  ¸n x©y dùng tËp  ®oµn §iÖn lùc ViÖt  Nam, tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ vµo quý I n¨m 2005.  3. X©y dùng §Ò ¸n chuyÓn C«ng ty Th«ng tin ViÔn th«ng   §iÖn lùc sang ho¹t ®éng theo m« h×nh c«ng ty mÑ ­ c«ng ty   con theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 4. X©y dùng §Ò  ¸n tæ chøc l¹i 4 c«ng ty truyÒn t¶i  ®iÖn hiÖn cã thµnh mét C«ng ty truyÒn t¶i §iÖn, tr×nh Thñ   tíng ChÝnh phñ phª duyÖt vµo quý IV n¨m 2005.   5. X©y dùng §Ò  ¸n C«ng ty Tµi chÝnh §iÖn lùc, tr×nh  Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt trong n¨m 2005. 
  3. 3 § i Ò u   3.   Bé   C«ng   nghiÖp   chñ   tr×,   phèi   hîp   víi   Bé  Tµi chÝnh vµ  Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  trong n¨m 2005, tr×nh  Thñ  tíng  ChÝnh  phñ  c¬  chÕ   ®iÒu chØnh  gi¸   ®iÖn  theo chi  phÝ   ®Çu vµo, gi¸  ®iÖn  ®èi víi vïng s©u, vïng xa vµ  thµnh  lËp Quü c«ng Ých ®iÖn lùc.  Ban ChØ  ®¹o §æi míi vµ  Ph¸t triÓn doanh nghiÖp chÞu   tr¸ch nhiÖm  ®«n  ®èc, híng dÉn vµ  theo dâi viÖc thùc hiÖn  §Ò ¸n nµy, ®ång thêi kiÕn nghÞ víi Thñ tíng ChÝnh phñ c¸c  gi¶i ph¸p th¸o gì khã kh¨n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn.  §i Ò u   4.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Bé  C«ng nghiÖp, Bé  Tµi chÝnh, Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t,  Bé  Néi vô, Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi, Thèng  ®èc  Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam,   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   vµ   Tæng  gi¸m  ®èc Tæng c«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam vµ  Thñ  trëng c¸c  c¬   quan   liªn   quan  chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thi   hµnh   QuyÕt   ®Þnh   nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2