intTypePromotion=1

Quyết định 120/2005/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
50
lượt xem
1
download

Quyết định 120/2005/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 120/2005/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh hình thức sắp xếp đối với một số công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 120/2005/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ

  1. q uy Õ t  ®Þ nh  cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 120/2005/Q§­TTg  ngµy 30 th¸ng 5 n¨m 2005 VÒ viÖc ®iÒu chØnh h×nh thøc  s¾p xÕp ®èi víi mét sè c«ng ty nhµ níc  thuéc Uû ban nh©n d©n tØnh Phó Thä Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  155/2004/Q§­TTg ngµy 24 th¸ng 8   n¨m   2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   ban   hµnh   tiªu   chÝ,   danh môc ph©n lo¹i c«ng ty nhµ  níc vµ  c«ng ty thµnh viªn   h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty nhµ níc; XÐt ®Ò nghÞ cña Uû ban nh©n d©n tØnh Phó Thä (t¹i c«ng   v¨n sè 668/TT­UB ngµy 14 th¸ng 4 n¨m 2005),  quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   §iÒu chØnh h×nh thøc vµ  thêi gian s¾p xÕp  ®èi víi mét sè c«ng ty nhµ níc thuéc Uû ban nh©n d©n tØnh  Phó Thä nh Phô lôc kÌm theo. §èi víi nh÷ng doanh nghiÖp kh«ng cæ phÇn hãa  ®îc th×  chñ   ®éng   chuyÓn   sang   mét   trong   c¸c   h×nh   thøc:   b¸n   ®Êu  gi¸, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n vµ b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ. C¸c l©m trêng quèc doanh thùc hiÖn s¾p xÕp theo NghÞ  ®Þnh   sè   200/2004/N§­CP   ngµy   03   th¸ng   12   n¨m   2004   cña  ChÝnh   phñ   vÒ   s¾p   xÕp,   ®æi   míi   vµ   ph¸t   triÓn   l©m   trêng  quèc doanh. §i Ò u   2.  Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n tØnh Phó  Thä  chØ  ®¹o thùc hiÖn viÖc s¾p xÕp,  ®æi míi c«ng ty nhµ  níc trùc  thuéc  ®∙  ®îc phª duyÖt t¹i QuyÕt  ®Þnh sè  379/Q§­TTg ngµy  07 th¸ng 4 n¨m 2003 vµ QuyÕt ®Þnh nµy.  §i Ò u   3.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.  Chñ  tÞch  Uû  ban nh©n  d©n  tØnh Phó  Thä  vµ   Thñ  trëng  c¸c   c¬   quan   liªn   quan   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thi   hµnh   QuyÕt  ®Þnh nµy.
  2. 2 Phô lôc Danh môc c«ng ty nhµ níc trùc thuéc Uû ban  nh©n d©n tØnh Phó Thä ®îc ®iÒu chØnh  h×nh thøc vµ thêi gian s¾p xÕp  (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 120/2005/Q§­TTg  ngµy 30 th¸ng 5 n¨m 2005 cña Thñ tíng ChÝnh phñ) TT Tªn c«ng ty H×nh thøc s¾p xÕp theo  Nay ®iÒu  Thêi  QuyÕt ®Þnh sè 379/Q§­ chØnh gian  TTg ngµy 07/4/2003 thùc  hiÖn 1 C«ng   ty   CÊp  µ níc n¾m gi÷ 100% vèn  Nh ChuyÓn thµnh  2006 níc Phó Thä ®iÒu lÖ C«ng ty  tr¸ch nhiÖm  2 C«ng   ty   Khai  µ níc n¾m gi÷ trªn 50%  Nh h÷u h¹n  th¸c   c«ng  èn ®iÒu lÖ v (TNHH) mét  tr×nh   thuû  thµnh viªn lîi Phó Thä 3 C«ng   ty   In  µ níc n¾m gi÷ 100% vèn  Cæ phÇn ho¸  2005 Nh Phó Thä ®iÒu lÖ  (CPH), Nhµ  níc gi÷ trªn  50% vèn ®iÒu  lÖ 4 C«ng   ty   M«i  µ níc n¾m gi÷ 100% vèn  Nh CPH, Nhµ níc  2005 trêng dÞch vô  iÒu lÖ ® gi÷ cæ phÇn  ®«   thÞ   ViÖt  (CP)  møc  Tr×; thÊp hoÆc  kh«ng gi÷ CP 5 C«ng   ty   M«i  µ níc n¾m gi÷ 100% vèn  Nh trêng dÞch vô  iÒu lÖ ® ®« thÞ  thÞ  x∙  Phó Thä; 6 C«ng   ty   Qu¶n  µ níc n¾m gi÷ 100% vèn  Nh lý   söa   ch÷a  iÒu lÖ ® x©y dùng  ®êng  bé 1 Phó Thä CPH, Nhµ níc  7 C«ng   ty   Qu¶n  µ níc n¾m gi÷ 100% vèn  Nh gi÷ cæ phÇn  lý   söa   ch÷a  iÒu lÖ ® (CP)  møc  x©y dùng  ®êng  thÊp hoÆc  bé 2 Phó Thä; kh«ng gi÷ CP 8 C«ng   ty   Du  µ níc n¾m gi÷ 100% vèn  Nh lÞch   dÞch   vô  iÒu lÖ ® 2005 xuÊt   nhËp  khÈu Phó Thä;
  3. 3 9 C«ng ty Th¬ng  µ níc n¾m gi÷ 100% vèn  Nh m¹i   miÒn   nói  iÒu lÖ ® Phó Thä; 10 C«ng   ty   Khai  µ níc n¾m gi÷ 100% vèn  Nh th¸c chÕ  biÕn  iÒu lÖ ® kho¸ng   s¶n  Phó Thä. 11 C«ng   ty   ChÕ  µ  níc n¾m gi÷  cæ phÇn  Nh biÕn n«ng l©m    møc   thÊp   hoÆc   kh«ng  ë s¶n thùc phÈm  ÷ cæ phÇn gi Phó Thä; 12 C«ng   ty   XuÊt  µ  níc n¾m gi÷  cæ phÇn  Nh nhËp khÈu Phó    møc   thÊp   hoÆc   kh«ng  Giao, b¸n ë Thä; gi÷ cæ phÇn (nÕu kh«ng  giao b¸n ®îc  13 C«ng   ty   X©y  µ  níc n¾m gi÷  cæ phÇn  Nh 2005 dùng   h¹   tÇng    møc   thÊp   hoÆc   kh«ng  th× thùc  ë hiÖn ph¸  ®«   thÞ   vµ  ÷ cæ phÇn gi s¶n) N«ng th«n Phó  Thä; 14 C«ng   ty   VËt  µ  níc n¾m gi÷  cæ phÇn  Nh t  n«ng   l©m    møc   thÊp   hoÆc   kh«ng  ë nghiÖp   Phó  ÷ cæ phÇn gi Thä; 15 C«ng ty Th¬ng  µ  níc n¾m gi÷  cæ phÇn  Nh m¹i S«ng L«. ë   møc   thÊp   hoÆc   kh«ng  gi÷ cæ phÇn  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2