Quyết định 1201/TCT/QĐ/TCCB của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
275
lượt xem
26
download

Quyết định 1201/TCT/QĐ/TCCB của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1201/TCT/QĐ/TCCB của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1201/TCT/QĐ/TCCB của Tổng cục Thuế

 1. QUYÕT §ÞNH CñA TæNG CôC TR¦ëNG TæNG CôC THUÕ Sè 1201/TCT/Q§/TCCB NGµY 26 TH¸NG 7 N¡M 2004 VÒ VIÖC BAN HµNH QUY TR×NH QU¶N Lý THU THUÕ §èI VíI Hé KINH DOANH C¸ THÓ TæNG CôC TR¦ëNG TæNG CôC THUÕ - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 218/2003/Q§-TTg ngµy 28/10/2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ qui ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Tæng côc ThuÕ trùc thuéc Bé Tµi chÝnh; - C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 189/2003/Q§-BTC ngµy 14/11/2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Côc ThuÕ trùc thuéc Tæng côc ThuÕ; - C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 1683 Q§/TCT-TCCB ngµy 14/11/2003 cña Tæng côc tr- ëng Tæng côc ThuÕ vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng thuéc Côc ThuÕ; - C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 1682 Q§/TCT-TCCB ngµy 14/11/2003 cña Tæng côc tr- ëng Tæng côc ThuÕ vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Chi côc ThuÕ trùc thuéc Côc thuÕ; - C¨n cø c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ thuÕ GTGT vµ thuÕ TNDN hiÖn hµnh; Theo ®Ò nghÞ cña Trëng ban Ban Tæ chøc c¸n bé vµ Trëng ban Ban Qu¶n lý thuÕ Doanh nghiÖp t nh©n vµ Doanh nghiÖp kh¸c Tæng côc ThuÕ. QUYÕT §ÞNH §iÒu 1: Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Qui tr×nh qu¶n lý thu thuÕ ®èi víi hé kinh doanh c¸ thÓ t¹i cÊp Chi côc ThuÕ. §iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy 01/10/2004 vµ thay thÕ QuyÕt ®Þnh sè 1345/TCT/Q§/TCCB ngµy 9/12/1998 cña Tæng côc trëng Tæng côc thuÕ. §iÒu 3: Côc trëng Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, Trëng Ban Tæ chøc c¸n bé, Trëng Ban Doanh nghiÖp t nh©n vµ Doanh nghiÖp kh¸c, Trëng Ban Dù to¸n thu thuÕ, Gi¸m ®èc Trung t©m Tin häc Thèng kª vµ Ch¸nh V¨n phßng Tæng côc ThuÕ chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. QUY TR×NH QU¶N Lý THU THUÕ §èI VíI Hé KINH DOANH C¸ THÓ
 2. (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1201/TCT/Q§/TCCB ngµy 26 th¸ng 7 n¨m 2004 cña Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ) MôC §ÝCH, Y£U CÇU - §¶m b¶o thi hµnh tèt c¸c LuËt thuÕ, thu ®óng, thu ®ñ thu kÞp thêi vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc. - Xo¸ bá c¸c thñ tôc phiÒn hµ, g©y c¶n trë vµ tèn kÐm cho c¸c hé kinh doanh trong viÖc thùc hiÖn c¸c nghÜa vô thuÕ theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho hé kinh doanh ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kinh doanh; thùc hiÖn c«ng khai d©n chñ trong viÖc x¸c ®Þnh doanh thu, møc thuÕ cña hé kinh doanh; ®¶m b¶o c«ng b»ng x· héi trong viÖc thùc hiÖn nghÜa vô thuÕ. - Quy ®Þnh nh÷ng chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn cña Chi côc ThuÕ. Tõng bíc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo c«ng t¸c qu¶n lý thu thuÕ, hiÖn ®¹i ho¸ c«ng t¸c qu¶n lý thuÕ. NéI DUNG QUY TR×NH A - §¨ng ký thuÕ. B - Qu¶n lý thu thuÕ: I - §èi víi Hé kinh doanh nép thuÕ kho¸n æn ®Þnh. II - §èi víi Hé kinh doanh nép thuÕ theo kª khai. C - Tæ chøc thu nép thuÕ. D - Tæ chøc thùc hiÖn. PH¹M VI ¸P DôNG Quy tr×nh nµy ®îc thùc hiÖn ë cÊp Chi côc ThuÕ. §èi tîng nép thuÕ chÞu sù ®iÒu chØnh cña quy tr×nh nµy lµ c¸c hé kinh doanh c¸ thÓ (trõ c¸c hé nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ), bao gåm hé kinh doanh nép thuÕ theo kª khai hµng th¸ng vµ hé kinh doanh nép thuÕ theo møc thuÕ Ên ®Þnh (æn ®Þnh møc thuÕ trong thêi gian 06 th¸ng hoÆc 01 n¨m). Néi dung quy tr×nh bao gåm c¸c bíc c«ng viÖc sau: A - §¡NG Ký THUÕ 1- Híng dÉn Hé kinh doanh kª khai ®¨ng ký thuÕ: §éi thuÕ cÊp tê khai ®¨ng ký thuÕ vµ híng dÉn Hé míi ra kinh doanh kª khai ®¨ng ký nép thuÕ.
 3. 2 - NhËn, kiÓm tra hå s¬ ®¨ng ký thuÕ: - §éi thuÕ nhËn vµ kiÓm tra hå s¬ ®¨ng ký thuÕ cña Hé kinh doanh, khi nhËn ph¶i vµo sæ nhËn hå s¬ theo mÉu sè 01/HKD vµ lËp phiÕu hÑn theo mÉu sè 02/HKD trong ®ã ph¶i ghi râ ngµy nhËn vµ hÑn thêi gian tr¶ GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký thuÕ cho Hé kinh doanh kh«ng qu¸ 10 (mêi) ngµy lµm viÖc (nÕu hé kinh doanh ë cïng thÞ x·, thÞ trÊn n¬i Chi côc ThuÕ ®ãng trô së chÝnh thuéc ®Þa bµn quËn, huyÖn, thÞ x·) kh«ng qu¸ 12 (mêi hai) ngµy lµm viÖc nÕu lµ hé kinh doanh thuéc ®Þa bµn kh¸c kÓ tõ ngµy §éi thuÕ nhËn ®îc hå s¬ ®Çy ®ñ, hîp lÖ cña Hé kinh doanh. - §éi thuÕ kiÓm tra hå s¬ ®¨ng ký thuÕ, ®èi chiÕu víi c¸c chØ tiªu kª khai trªn tê khai ®¨ng ký thuÕ, trêng hîp ph¸t hiÖn tê khai ®¨ng ký cã sai sãt th× yªu cÇu Hé kinh doanh chØnh söa tê khai ®¨ng ký thuÕ theo ®óng quy ®Þnh. Thêi gian kiÓm tra tê khai kh«ng qu¸ 02 (hai) ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn hå s¬. Sau khi ®· kiÓm tra hå s¬ hîp lÖ §éi thuÕ chuyÓn ngay trong ngµy (®èi víi ®Þa bµn ë xa tèi ®a 02 ngµy) cho Tæ Xö lý d÷ liÖu (cã x¸c nhËn). 3 - NhËp vµ xö lý hå s¬ ®¨ng ký thuÕ: - Tæ Xö lý d÷ liÖu nhËp tê khai ®¨ng ký thuÕ vµo m¸y tÝnh vµ truyÒn d÷ liÖu vÒ Côc thuÕ, thêi gian nhËp vµ truyÒn d÷ liÖu kh«ng qu¸ 02 ngµy. - Côc thuÕ kiÓm tra, x¸c nhËn thñ tôc cÊp sè m· sè thuÕ cho tõng Hé kinh doanh vµ chuyÓn kÕt qu¶ vÒ Chi côc ThuÕ, thêi gian kh«ng qu¸ 03 ngµy lµm viÖc. Tæ Xö lý d÷ liÖu lu gi÷ hå s¬ ®¨ng ký thuÕ cña hé kinh doanh theo tõng ®Þa bµn vµ §éi thuÕ. 4- In GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký thuÕ, göi giÊy chøng nhËn ®¨ng ký thuÕ cho Hé kinh doanh: C¨n cø vµo sè m· sè thuÕ do Côc thuÕ truyÒn vÒ, Tæ Xö lý d÷ liÖu in GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký thuÕ cña c¸c Hé kinh doanh tr×nh l·nh ®¹o Chi côc ký, thêi gian kh«ng qu¸ 02 ngµy lµm viÖc. - Tæ Xö lý d÷ liÖu tr¶ GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký thuÕ ®· ký ngay trong ngµy cho §éi thuÕ. §éi thuÕ cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký thuÕ cho tõng Hé kinh doanh vµ lËp sæ theo dâi cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký thuÕ theo mÉu sè 03/HKD). 5- LËp sæ danh b¹ Hé kinh doanh: - Tæ Xö lý d÷ liÖu lËp danh b¹ Hé kinh doanh ®· ®¨ng ký thuÕ vµ ®· ®îc cÊp M· sè thuÕ, ®ång thêi th«ng b¸o cho §éi thuÕ phêng, x· biÕt ®Ó §éi thuÕ ®a vµo bé thuÕ.
 4. - §éi thuÕ cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi chÝnh quyÒn phêng, x· ®iÒu tra sè hé cã s¶n xuÊt, kinh doanh trªn ®Þa bµn ®Ó ®èi chiÕu víi danh b¹ do Tæ Xö lý d÷ liÖu ®· lËp. - §èi víi nh÷ng trêng hîp cã biÕn ®éng nh: hé míi ra kinh doanh, hé nghØ kinh doanh, hé kinh doanh ®æi tªn, di chuyÓn ®Þa ®iÓm kinh doanh... §éi thuÕ híng dÉn vµ ®«n ®èc ®Ó hé kª khai theo quy ®Þnh, c¸c th«ng tin thay ®æi chuyÓn cho Tæ Xö lý d÷ liÖu ®Ó bæ sung chØ tiªu thay ®æi hoÆc ®ãng M· sè thuÕ theo quy ®Þnh. B - QU¶N Lý THU THUÕ I- §èI VíI Hé æN §ÞNH THUÕ 1. §èi víi Hé míi ra kinh doanh, hé ®ang kinh doanh: a. Híng dÉn hé kinh doanh kª khai doanh thu kinh doanh, nhËn tê khai: - §éi thuÕ ph¸t tê khai vµ híng dÉn hé kinh doanh kª khai doanh thu kinh doanh: §èi víi hé míi ra kinh doanh, thêi gian kª khai vµ nép tê khai chËm nhÊt lµ ngµy 20 cña th¸ng b¾t ®Çu kinh doanh; ®èi víi hé ®ang thu thuÕ æn ®Þnh ®· hÕt h¹n æn ®Þnh, thêi gian kª khai vµ nép tê khai chËm nhÊt lµ ngµy 20 cña th¸ng cuèi kú æn ®Þnh. - §éi thuÕ nhËn tê khai thuÕ cña c¸c hé kinh doanh, khi nhËn ph¶i vµo sæ nhËn hå s¬ theo mÉu sè 01/HKD. b. §iÒu tra doanh thu thùc tÕ: §éi thuÕ chän mét sè hé kinh doanh ®¹i diÖn cho c¸c ngµnh nghÒ, qui m« kinh doanh ®Ó ®iÒu tra ®iÓn h×nh lµm c¨n cø ®¸nh gi¸ tÝnh chÝnh x¸c cña c¸c tê khai do hé kinh doanh tù kª khai vµ lµm c¨n cø ®Ó hiÖp th¬ng víi hé kinh doanh kª khai doanh thu kh«ng ®óng hoÆc Ên ®Þnh thuÕ ®èi víi nh÷ng hé kinh doanh kh«ng kª khai, kh«ng nép tê khai. KÕt qu¶ ®iÒu tra doanh thu thùc tÕ ph¶i ®îc lËp thµnh biªn b¶n cã ký x¸c nhËn gi÷a ®¹i diÖn §oµn kiÓm tra vµ chñ hé kinh doanh. NÕu chñ hé kinh doanh kh«ng ký th× ph¶i cã x¸c nhËn cña c¸c thµnh viªn §oµn kiÓm tra vµ ngêi chøng kiÕn (nÕu cã). KÕt qu¶ ®iÒu tra doanh thu thùc tÕ ®îc ph¶n ¶nh theo mÉu sè 04/HKD. c. Dù kiÕn doanh thu tÝnh thuÕ cña tõng hé kinh doanh: - C¨n cø vµo tê khai doanh thu cña hé kinh doanh, c¨n cø vµo kÕt qu¶ ®iÒu tra doanh thu thùc tÕ, §éi thuÕ lËp danh s¸ch hé kinh doanh, dù kiÕn doanh thu cña tõng hé kinh doanh theo mÉu sè 05/HKD ®a ra trao ®æi thèng nhÊt trong §éi thuÕ.
 5. - §éi thuÕ ph¶i niªm yÕt c«ng khai doanh thu dù kiÕn ®· thèng nhÊt cña tõng hé t¹i ®Þa ®iÓm thÝch hîp (Trô së UBND phêng, x·, Trô së §éi thuÕ) vµ th«ng b¸o c«ng khai ®Þa ®iÓm niªm yÕt ®Ó hé kinh doanh biÕt vµ tham gia ý kiÕn, thêi gian niªm yÕt c«ng khai chËm nhÊt hÕt ngµy 30 cña th¸ng cuèi kú æn ®Þnh hoÆc ngµy 25 cña th¸ng b¾t ®Çu kinh doanh. Trong thêi gian niªm yÕt c«ng khai, §éi thuÕ cö c¸n bé tiÕp xóc vµ gi¶i thÝch nh÷ng th¾c m¾c cña hé kinh doanh. Sau khi ®· c«ng khai, c¨n cø ý kiÕn ®ãng gãp cña ®¹i diÖn hé kinh doanh §éi thuÕ ®iÒu chØnh l¹i nh÷ng trêng hîp bÊt hîp lý nÕu thÊy cÇn thiÕt. - Doanh thu dù kiÕn cña tõng hé kinh doanh sau khi ®iÒu chØnh (nÕu cã) §éi thuÕ chuyÓn Héi ®ång t vÊn thuÕ tham gia vµ cã ý kiÕn x¸c nhËn. Trêng hîp Héi ®ång t vÊn thuÕ kh«ng thèng nhÊt th× §éi thuÕ gi¶i tr×nh, nÕu Héi ®ång t vÊn thuÕ vÉn kh«ng chÊp thuËn th× §éi thuÕ tËp hîp b¸o c¸o l·nh ®¹o Chi côc ThuÕ quyÕt ®Þnh. - Sau khi thùc hiÖn c¸c bíc nªu trªn §éi thuÕ tæng hîp kÕt qu¶ doanh thu dù kiÕn b¸o c¸o Chi côc ®Ó lµm c¨n cø tÝnh thuÕ. - Trêng hîp trong thêi gian æn ®Þnh thuÕ nÕu cã sù biÕn ®éng t¨ng hoÆc gi¶m tõ 25% vÒ doanh thu kinh doanh so víi doanh thu ®· kho¸n æn ®Þnh do më réng thªm kinh doanh, bæ sung mÆt hµng, ngµnh nghÒ kinh doanh hay do gi¸ c¶ t¨ng (gi¶m) ®ét biÕn th× §éi thuÕ yªu cÇu Hé kinh doanh kª khai l¹i doanh thu kinh doanh víi c¬ quan thuÕ, §éi thuÕ c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ ho¹t ®éng kinh doanh vµ kª khai cña hé ®Ó Ên ®Þnh l¹i doanh thu tÝnh thuÕ. 2. §èi víi Hé nghØ kinh doanh: 2.1. Hé cã ®¬n nghØ kinh doanh: a. TiÕp nhËn ®¬n nghØ kinh doanh: §éi thuÕ nhËn ®¬n nghØ kinh doanh cña hé kinh doanh, khi nhËn ph¶i vµo sæ nhËn hå s¬ theo mÉu sè 01/HKD. b. Gi¶i quyÕt ®¬n nghØ kinh doanh: - §éi thuÕ lËp danh s¸ch theo mÉu sè 06a/HKD tr×nh l·nh ®¹o Chi côc ThuÕ duyÖt, ký, ®ång thêi dù th¶o th«ng b¸o miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ cho tõng hé kinh doanh cã ®¬n xin nghØ kinh doanh. §ång thêi §éi thuÕ chuyÓn danh s¸ch hé cã ®¬n nghØ kinh doanh vµ th«ng b¸o miÔn, gi¶m thuÕ cho Tæ Xö lý d÷ liÖu vµ Tæ thanh tra. §èi víi ®¬n nghØ kinh doanh göi tríc ngµy 5 hµng th¸ng ®îc miÔn, gi¶m ngay trong th¸ng; §èi víi ®¬n nghØ kinh doanh v× lý do kh¸ch quan göi ®Õn c¬ quan thuÕ sau ngµy 5 hµng th¸ng th× miÔn, gi¶m thuÕ vµo th¸ng sau. - §éi thuÕ cã tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t t×nh tr¹ng nghØ cña hé kinh doanh trªn ®Þa bµn, c¸c trêng hîp cã ®¬n xin nghØ kinh doanh nhng thùc tÕ kh«ng nghØ, cha hÕt thêi gian nghØ ghi trong ®¬n ®· trë l¹i kinh doanh nhng kh«ng khai b¸o ®Òu coi lµ
 6. hµnh vi gian lËn thuÕ, §éi thuÕ ph¶i lËp biªn b¶n vµ dù th¶o quyÕt ®Þnh xö lý truy thu thuÕ vµ ph¹t gian lËn thuÕ theo quy ®Þnh tr×nh l·nh ®¹o Chi côc ký. §éi thuÕ chuyÓn danh s¸ch c¸c hé kinh doanh vi ph¹m vµ c¸c quyÕt ®Þnh xö lý truy thu vµ ph¹t cho Tæ Xö lý d÷ liÖu. - C¨n cø th«ng b¸o miÔn, gi¶m thuÕ cho hé kinh doanh cã ®¬n nghØ kinh doanh do §éi thuÕ chuyÓn ®Õn, Tæ Thanh tra - KiÓm tra chñ tr× tæ chøc phóc tra ®Ó hç trî §éi thuÕ x¸c ®Þnh hé kinh doanh cã thùc tÕ nghØ hay kh«ng vµ ng¨n ngõa c¸c hµnh vi tiªu cùc gi÷a c¸n bé thuÕ vµ hé kinh doanh. - Qua phóc tra, nÕu ph¸t hiÖn vi ph¹m, Tæ Thanh tra - KiÓm tra dù th¶o quyÕt ®Þnh xö ph¹t tr×nh l·nh ®¹o Chi côc duyÖt ban hµnh ®Ó xö lý ®èi víi c¸c hé kinh doanh vi ph¹m ®ång thêi xö lý tr¸ch nhiÖm ®èi víi c¸n bé §éi thuÕ. Tæ Thanh tra - KiÓm tra chuyÓn danh s¸ch hé kinh doanh vi ph¹m vµ c¸c quyÕt ®Þnh xö lý vi ph¹m cho Tæ Xö lý d÷ liÖu. - §éi thuÕ chÞu tr¸ch nhiÖm giao th«ng b¸o miÔn, gi¶m thuÕ; quyÕt ®Þnh xö lý cho hé kinh doanh vµ ®«n ®èc hé kinh doanh thùc hiÖn. 2.2. Hé tù nghØ kinh doanh kh«ng khai b¸o: Qua c«ng t¸c qu¶n lý thuÕ trªn ®Þa bµn, nÕu §éi thuÕ ph¸t hiÖn hé kinh doanh ®· tù nghØ kinh doanh nhng kh«ng khai b¸o th× §éi thuÕ cã tr¸ch nhiÖm lËp danh s¸ch theo mÉu 06b/HKD vµ thèng nhÊt víi Héi ®ång t vÊn thuÕ phêng, x·. Danh s¸ch hé kinh doanh tù nghØ kh«ng khai b¸o ®îc lËp theo th¸ng vµ sau khi ®· thèng nhÊt víi Héi ®ång t vÊn thuÕ chËm nhÊt ngµy 5 th¸ng sau §éi thuÕ chuyÓn 01 b¶n cho Tæ Xö lý d÷ liÖu ®Ó ®iÒu chØnh ®a ra qu¶n lý ngoµi bé vµ 01 b¶n cho Tæ Thanh tra - KiÓm tra ®Ó phóc tra. 3. §èi víi hé kinh doanh cã ®¬n ®Ò nghÞ miÔn thuÕ theo diÖn cã thu nhËp thÊp: - §éi thuÕ híng dÉn hé kinh doanh cã thu nhËp thÊp lµm ®¬n xin miÔn thuÕ vµ trùc tiÕp nhËn ®¬n cña hé kinh doanh. - C¨n cø ®¬n xin miÔn thuÕ cña c¸c hé kinh doanh §éi thuÕ phèi hîp víi Tæ Thanh tra - KiÓm tra kiÓm tra x¸c minh thu nhËp thùc tÕ ®¹t ®îc trong qu¸ tr×nh kinh doanh vµ lÊy ý kiÕn tham gia cña Héi ®ång t vÊn thuÕ. - C¨n cø kÕt qu¶ x¸c minh thu nhËp thùc tÕ cña hé kinh doanh, ý kiÕn cña Héi ®ång t vÊn, §éi thuÕ ®èi chiÕu víi c¸c quy ®Þnh cña chÝnh s¸ch, chÕ ®é hiÖn hµnh vÒ miÔn thuÕ. NÕu ®ñ ®iÒu kiÖn ®îc miÔn thuÕ th× §éi thuÕ lµm thñ tôc tr×nh l·nh ®¹o Chi côc duyÖt ban hµnh th«ng b¸o miÔn thuÕ, c¸c trêng hîp kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn miÔn thuÕ còng ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n ®Ó hé kinh doanh biÕt. §éi thuÕ nhËn kÕt qu¶ ký duyÖt cña l·nh ®¹o Chi côc thuÕ chuyÓn trùc tiÕp ®Õn hé kinh doanh ®ång thêi chuyÓn 01 b¶n cho tæ Xö lý d÷ liÖu ®Ó phôc vô viÖc lËp hoÆc ®iÒu chØnh sæ bé thuÕ.
 7. - Trong thêi gian hé kinh doanh ®îc miÔn thuÕ §éi thuÕ ph¶i theo dâi sù biÕn ®éng vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c Hé kinh doanh trong thêi gian ®îc miÔn thuÕ, ph¸t hiÖn kÞp thêi c¸c trêng hîp kinh doanh ®· thay ®æi dÉn ®Õn thu nhËp vît qu¸ møc ®îc miÔn thuÕ ®Ó yªu cÇu Hé kinh doanh kª khai nép thuÕ theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. 4. TÝnh thuÕ, lËp bé thuÕ, duyÖt bé thuÕ, c«ng khai thuÕ: a. TÝnh thuÕ, lËp bé thuÕ: C¨n cø hå s¬ dù kiÕn doanh thu Ên ®Þnh cña c¸c Hé míi ra kinh doanh vµ c¸c hé dù kiÕn ®iÒu chØnh doanh thu Ên ®Þnh (do hÕt thêi h¹n æn ®Þnh) sau khi ®· ®îc Tæ NghiÖp vô- hç trî kiÓm tra ®¶m b¶o c©n ®èi chung gi÷a c¸c ®Þa bµn, gi÷a c¸c hé kinh doanh trong cïng ®Þa bµn; danh s¸ch hé miÔn thuÕ, hé nghØ kinh doanh, hé tù nghØ kinh doanh do c¸c §éi thuÕ lËp; Tæ xö lý d÷ liÖu tÝnh thuÕ cho tõng hé vµ lËp sæ bé thuÕ . Trong qu¸ tr×nh tÝnh thuÕ, lËp bé nÕu ph¸t hiÖn bÊt hîp lý Tæ Xö lý d÷ liÖu yªu cÇu víi c¸c §éi thuÕ xem xÐt l¹i. NÕu cÇn ph¶i kiÓm tra thùc tÕ th× yªu cÇu Tæ Thanh tra - KiÓm tra ®iÒu tra l¹i ®Ó x¸c ®Þnh doanh thu hîp lý, tr×nh l·nh ®¹o Chi côc duyÖt, sau ®ã Tæ Thanh tra - KiÓm tra chuyÓn kÕt qu¶ cho Tæ Xö lý d÷ liÖu. b. DuyÖt bé thuÕ: L·nh ®¹o Chi côc ThuÕ chñ tr× duyÖt bé cho tõng §éi thuÕ. DuyÖt bé thuÕ ®îc tæ chøc c«ng khai, thµnh phÇn gåm: L·nh ®¹o Chi côc, §éi thuÕ, Tæ NghiÖp vô, Tæ Thanh tra - KiÓm tra, Tæ Xö lý d÷ liÖu. + C¨n cø vµo c¸c tµi liÖu vµ sæ bé thuÕ do tæ Xö lý d÷ liÖu lËp Chi côc ThuÕ tæ chøc duyÖt bé cho c¶ thêi kú æn ®Þnh, thêi gian chËm nhÊt lµ ngµy 15 cña th¸ng ®Çu thêi kú æn ®Þnh. Tæ Xö lý d÷ liÖu ®iÒu chØnh l¹i sè liÖu theo kÕt qu¶ duyÖt bé vµ in sæ bé chÝnh thøc ®Ó l·nh ®¹o Chi côc ký. + Hµng th¸ng c¨n cø vµo sæ bé æn ®Þnh ®· ®îc duyÖt, sù biÕn ®éng do hé míi ra kinh doanh, hé hÕt h¹n nghØ kinh doanh, hé nghØ, hé ®îc miÔn gi¶m thuÕ, hé cã thay ®æi quy m« kinh doanh cÇn ph¶i x¸c ®Þnh l¹i møc thuÕ Ên ®Þnh, l·nh ®¹o Chi côc duyÖt bæ sung c¸c trêng hîp thay ®æi nãi trªn vµ x¸c ®Þnh cô thÓ sè ph¶i thu trong th¸ng ®Ó giao cho §éi thuÕ thùc hiÖn. ViÖc duyÖt bé bæ sung ph¶i hoµn thµnh chËm nhÊt lµ ngµy 15 hµng th¸ng. Sau khi bé thuÕ bæ sung ®îc duyÖt tæ Xö lý d÷ liÖu in sæ thuÕ bæ sung ®Ó l·nh ®¹o Chi côc ký. c. C«ng khai thuÕ:
 8. §éi thuÕ thùc hiÖn niªm yÕt c«ng khai sæ bé thuÕ ®· ®îc duyÖt t¹i trô së UBND phêng, x·, trô së §éi thuÕ (nÕu cã), trô së Ban qu¶n lý chî c¸c Tæ ngµnh hµng ®Ó c¸c Hé kinh doanh ®îc biÕt. II- §èI VíI Hé NéP THUÕ THEO K£ KHAI 1. Híng dÉn kª khai thuÕ, ®«n ®èc nép tê khai thuÕ: Tæ NghiÖp vô - Hç trî / §éi thuÕ híng dÉn Hé kinh doanh thùc hiÖn kª khai vµ ®«n ®èc nép tê khai thuÕ theo ®óng thêi h¹n qui ®Þnh. - Trong 10 ngµy ®Çu th¸ng §éi thuÕ ®«n ®èc hé kinh doanh nép tê khai thuÕ kÞp thêi, ®óng h¹n quy ®Þnh. - Qu¸ 10 ngµy, nÕu hé kinh doanh kh«ng nép tê khai §éi thuÕ lËp danh s¸ch theo mÉu 07/HKD, dù th¶o th«ng b¸o ®«n ®èc hé kinh doanh nép tê khai tr×nh l·nh ®¹o Chi côc ký, §éi thuÕ göi th«ng b¸o ®«n ®èc nép tê khai cho hé kinh doanh vµ ®«n ®èc hé kinh doanh thùc hiÖn. 2. NhËn vµ kiÓm tra tê khai: §éi thuÕ nhËn tê khai thuÕ vµ c¸c b¶ng kª theo quy ®Þnh; x¸c nhËn ngµy nép tê khai cña Hé kinh doanh; ghi sæ theo dâi nhËn tê khai thuÕ theo mÉu sæ sè 01/HKD. §éi thuÕ kiÓm tra tê khai, thêi gian kiÓm tra chËm nhÊt lµ 01 (mét) ngµy. Néi dung kiÓm tra: + Tê khai thuÕ ph¶i kª khai ®Çy ®ñ theo ®óng mÉu quy ®Þnh, cã ch÷ ký cña chñ hé kinh doanh; + C¸c b¶ng kª, phô lôc kÌm theo tê khai ph¶i ®Çy ®ñ theo quy ®Þnh; + Tê khai thuÕ ®¶m b¶o doanh thu kª khai phï hîp víi doanh thu thùc tÕ kinh doanh, trêng hîp cã dÊu hiÖu nghi vÊn nh doanh thu kª khai thÊp h¬n doanh thu qu¶n lý thuÕ cña th¸ng tríc liÒn kÒ, §éi thuÕ ph¶i kiÓm tra, x¸c ®Þnh nguyªn nh©n tr×nh l·nh ®¹o Chi côc xem xÐt, quyÕt ®Þnh. NÕu ph¸t hiÖn lçi, §éi thuÕ th«ng b¸o ngay cho Hé kinh doanh ®Ó chØnh söa lçi tê khai, thêi h¹n th«ng b¸o kh«ng qu¸ 01 (mét) ngµy kÓ tõ khi nhËn tê khai thuÕ. C¸c th«ng tin chØnh söa ph¶i ®îc ghi trong phiÕu ®iÒu chØnh kÌm theo tê khai thuÕ cã c¸c chØ tiªu kª khai sai vµ b¶n ®· ®îc söa l¹i cã x¸c nhËn cña Hé kinh doanh ®Ó lu vµo hå s¬ cña Hé kinh doanh. §éi thuÕ ph©n lo¹i vµ ®ãng tÖp tê khai theo tõng lo¹i hé (Lo¹i kª khai ®óng, lo¹i hé ph¶i Ên ®Þnh thuÕ). §Çu mçi tÖp cã 1 tê tæng hîp tÖp tê khai ghi râ: TÖp tê khai sè:...; Ngµy: / / , sè lîng tê khai:.....; §éi thuÕ:......., §éi thuÕ chuyÓn ngay trong ngµy cho Tæ Xö lý d÷ liÖu chËm nhÊt 01 (mét) ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy §éi thuÕ nhËn ®îc tê khai cña hé kinh doanh.
 9. - §èi víi hé cã dÊu hiÖu kh«ng b×nh thêng cÇn ph¶i Ên ®Þnh thuÕ, §éi thuÕ ph¶i hoµn tÊt vµ chuyÓn danh s¸ch ®Õn Tæ Xö lý d÷ liÖu thêi gian tríc ngµy 13 hµng th¸ng. 3. NhËp d÷ liÖu kª khai: Tæ Xö lý d÷ liÖu cã tr¸ch nhiÖm nhËp tê khai vµo m¸y ngay khi nhËn cña §éi thuÕ chuyÓn tíi, thêi gian hoµn thµnh chËm nhÊt lµ ngµy 14 hµng th¸ng. Tæ Xö lý d÷ liÖu lu tê khai thuÕ theo thêi h¹n quy ®Þnh hiÖn hµnh. 4. Xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ: Sau khi ®· göi th«ng b¸o ®«n ®èc nhng hé kinh doanh vÉn kh«ng nép tê khai, §éi thuÕ dù th¶o quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh theo quy ®Þnh tr×nh l·nh ®¹o Chi côc ký chuyÓn 01 b¶n cho Tæ Xö lý d÷ liÖu, 01 b¶n chuyÓn hé kinh doanh thùc hiÖn. 5. Ên ®Þnh thuÕ: §èi víi nh÷ng hé ®· qu¸ thêi gian nép tê khai (theo th«ng b¸o ®«n ®èc) hoÆc ®· nép tê khai thuÕ nhng kª khai kh«ng ®óng c¨n cø ®Ó tÝnh thuÕ, ®· ®îc c¬ quan thuÕ th«ng b¸o chØnh söa lçi tê khai nhng kh«ng söa hoÆc cã söa nhng vÉn kh«ng ®óng th× C¬ quan thuÕ ®îc quyÒn Ên ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt thuÕ hiÖn hµnh. §éi thuÕ thùc hiÖn Ên ®Þnh doanh thu vµ thuÕ. C¨n cø Ên ®Þnh thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ. ViÖc Ên ®Þnh thuÕ ph¶i hoµn thµnh tríc ngµy 13 cña th¸ng. KÕt qu¶ Ên ®Þnh thuÕ do §éi thuÕ lËp theo mÉu 08/HKD chuyÓn Tæ Xö lý d÷ liÖu ®Ó tÝnh thuÕ, ph¸t hµnh th«ng b¸o thuÕ. Sau khi ®· ph¸t hµnh th«ng b¸o thuÕ, Hé kinh doanh míi nép tê khai, th× §éi thuÕ kh«ng söa l¹i sè liÖu ®· Ên ®Þnh thuÕ. §éi thuÕ chuyÓn tê khai nép chËm cho tæ Xö lý d÷ liÖu. Tæ Xö lý d÷ liÖu nhËp tê khai, m¸y tÝnh tÝnh sè thuÕ chªnh lÖch gi÷a sè thuÕ kª khai trªn tê khai nép chËm víi th«ng b¸o thuÕ ®· ph¸t hµnh. NÕu sè thuÕ kª khai cao h¬n sè thuÕ Ên ®Þnh th× ph¸t hµnh bæ sung phÇn chªnh lÖch lín h¬n; NÕu sè thuÕ kª khai thÊp h¬n sè thuÕ Ên ®Þnh th× chªnh lÖch ®îc trõ vµo sè thuÕ ph¶i nép th¸ng sau. 6. TÝnh thuÕ, tÝnh nî, tÝnh ph¹t vµ lËp sæ thuÕ, duyÖt bé thuÕ: C¨n cø vµo tê khai thuÕ, kÕt qu¶ Ên ®Þnh thuÕ, c¸c kÕt qu¶ kiÓm tra, QuyÕt ®Þnh xö ph¹t hµnh chÝnh thuÕ,... Tæ Xö lý d÷ liÖu tiÕn hµnh tÝnh thuÕ, tÝnh nî kú
 10. tríc chuyÓn sang vµ tÝnh ph¹t nép chËm tiÒn thuÕ ®èi víi hé chËm nép thuÕ theo quy ®Þnh ®Ó lËp sæ bé thuÕ. C¨n cø vµo c¸c tµi liÖu, sæ bé thuÕ do tæ Xö lý d÷ liÖu lËp, Chi côc ThuÕ tæ chøc duyÖt bé, viÖc duyÖt bé ph¶i hoµn thµnh tríc ngµy 15 hµng th¸ng, thµnh phÇn gåm: L·nh ®¹o Chi côc, §éi thuÕ, Tæ NghiÖp vô, Tæ Thanh tra- kiÓm tra, Tæ Xö lý d÷ liÖu, duyÖt bé thuÕ ®îc tæ chøc c«ng khai. 7. Quyªt to¸n thuÕ. a. NhËn quyÕt to¸n thuÕ: Tæ Hµnh chÝnh nhËn quyÕt to¸n thuÕ cña Hé kinh doanh vµ thùc hiÖn c¸c viÖc: X¸c nhËn ngµy nép b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ, ghi sæ theo dâi nhËn quyÕt to¸n thuÕ theo mÉu 01/HKD; chuyÓn ngay trong ngµy cho §éi thuÕ, chËm nhÊt 01 (mét) ngµy sau khi nhËn ®îc quyÕt to¸n thuÕ cña hé kinh doanh. b. KiÓm tra quyÕt to¸n thuÕ: Khi nhËn quyÕt to¸n thuÕ tõ Tæ Hµnh chÝnh, §éi thuÕ tiÕn hµnh c¸c viÖc sau: + KiÓm tra s¬ bé quyÕt to¸n, thêi gian kiÓm tra s¬ bé 01 (mét) ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®îc quyÕt to¸n. Néi dung kiÓm tra: . QuyÕt to¸n thuÕ ph¶i ®óng nh mÉu quy ®Þnh, . QuyÕt to¸n ph¶i cã ch÷ ký tªn cña chñ hé kinh doanh, . C¸c chØ tiªu kª khai trong quyÕt to¸n ph¶i ®Çy ®ñ, ®óng theo mÉu quy ®Þnh, . C¸c tµi liÖu, phô lôc kÌm theo b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ ph¶i ®Çy ®ñ theo quy ®Þnh. §èi víi quyÕt to¸n cã lçi, sai sãt, §éi thuÕ th«ng b¸o víi Hé kinh doanh ®Ó yªu cÇu bæ sung, chØnh söa hå s¬ kÞp thêi, thêi gian th«ng b¸o ngay trong ngµy, chËm nhÊt sau 01 (mét) ngµy sau khi kiÓm tra quyÕt to¸n thuÕ. + KiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c cña sè liÖu kª khai trªn quyÕt to¸n thuÕ, thêi gian kiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c lµ 03 (ba) ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®îc quyÕt to¸n: . KiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu trªn quyÕt to¸n thuÕ víi c¸c tê kª khai chi tiÕt doanh thu, chi phÝ, thu nhËp... kÌm theo (®èi víi thuÕ TNDN), . KiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu trªn quyÕt to¸n thuÕ víi c¸c tê khai thuÕ 12 th¸ng (®èi víi thuÕ GTGT) trong n¨m. . §èi chiÕu víi sè thu nép cña c¬ quan thuÕ vµ sè liÖu kª khai trªn quyÕt to¸n. §éi thuÕ chuyÓn kÕt qu¶ kiÓm tra quyÕt to¸n thuÕ cho Tæ Xö lý d÷ liÖu. Trong qu¸ tr×nh kiÓm tra quyÕt to¸n nÕu ph¸t hiÖn quyÕt to¸n thuÕ cña hé kinh doanh cã dÊu hiÖu vi ph¹m gian lËn trong kª khai th× §éi thuÕ lËp phiÕu ghi nhËn xÐt nªu râ nh÷ng nghi vÊn ®ång thêi lËp danh s¸ch (kÌm theo nh÷ng nghi vÊn)
 11. chuyÓn tæ Thanh tra - kiÓm tra lËp ch¬ng tr×nh vµ kÕ ho¹ch thanh tra, kiÓm tra tr×nh l·nh ®¹o Chi côc duyÖt. §éi thuÕ phèi hîp víi tæ Thanh tra - KiÓm tra tæ chøc kiÓm tra t¹i c¬ së. c. X¸c ®Þnh sè thuÕ nép thõa, thiÕu sau quyÕt to¸n: - §éi thuÕ x¸c ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép theo quyÕt to¸n, sè thuÕ hé kinh doanh ®· kª khai, sè thuÕ ®· nép trong n¨m. Sau ®ã §éi thuÕ lËp danh s¸ch kÕt qu¶ kiÓm tra quyÕt to¸n thuÕ chuyÓn Tæ Xö lý d÷ liÖu. KÕt qu¶ kiÓm tra quyÕt to¸n ®îc xö lý: + Tæ Xö lý d÷ liÖu nhËp sè chªnh lÖch ph¶i nép sau khi xÐt quyÕt to¸n thuÕ theo tõng Hé kinh doanh, tõng môc thuÕ. Sè chªnh lÖch nµy ®îc ghi vµo ph¸t sinh cña th¸ng hiÖn t¹i. NÕu kú hiÖn t¹i ®· in th«ng b¸o thuÕ th× ®iÒu chØnh vµo sè thuÕ kú tiÕp sau. + Tæ Xö lý d÷ liÖu nhËn vµ nhËp sè liÖu trªn quyÕt ®Þnh xö lý kiÓm tra quyÕt to¸n t¹i c¬ së. + §èi víi sè thuÕ nép thõa sau quyÕt to¸n: NÕu Hé kinh doanh vÉn ®ang ho¹t ®éng th× Tæ Xö lý d÷ liÖu tÝnh bï trõ sè thuÕ thõa nµy vµo sè thuÕ ph¶i nép kú thuÕ tíi theo tõng lo¹i thuÕ. NÕu hé kinh doanh chÊm døt ho¹t ®éng th× Chi côc ThuÕ hoµn l¹i sè thuÕ nép thõa cho hé kinh doanh. - §éi thuÕ ph¶i th«ng b¸o cho nh÷ng hé cã sù thay ®æi vÒ sè thuÕ ph¶i nép sau quyÕt to¸n ®Ó hé kinh doanh biÕt vµ thùc hiÖn. C - Tæ CHøC THU NéP THUÕ Qui tr×nh nµy ®îc ¸p dông chung cho c¶ ®èi tîng nép thuÕ kho¸n æn ®Þnh vµ kª khai. Néi dung cô thÓ nh sau: I- PH¸T HµNH TH¤NG B¸O THUÕ C¨n cø vµo sæ bé ®îc duyÖt Tæ Xö lý d÷ liÖu lËp th«ng b¸o thuÕ. §èi víi hé kª khai lËp th«ng b¸o thuÕ hµng th¸ng, ®èi víi hé æn ®Þnh thuÕ lËp th«ng b¸o thuÕ cho c¶ kú æn ®Þnh. Th«ng b¸o thuÕ ®îc l·nh ®¹o Chi côc ký vµ chuyÓn Tæ Hµnh chÝnh ®ãng dÊu. Liªn 1 th«ng b¸o (b¶n chÝnh) chuyÓn cho c¸c §éi thuÕ ®Ó chuyÓn trùc tiÕp tíi Hé kinh doanh hoÆc chuyÓn Tæ Hµnh chÝnh göi qua ®êng Bu ®iÖn. Liªn 2 (hoÆc cuèng th«ng b¸o thuÕ nÕu in th«ng b¸o trªn m¸y tÝnh) chuyÓn cho tæ Xö lý d÷ liÖu lu. Thêi h¹n lu theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Th«ng b¸o thuÕ ®îc göi ®Õn Hé kinh doanh chËm nhÊt tríc 3 ngµy so víi thêi h¹n nép thuÕ ghi trªn th«ng b¸o. II- Tæ CHøC THU NéP THUÕ
 12. Sau khi ph¸t hµnh th«ng b¸o thuÕ, §éi thuÕ cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi UBND ph- êng, x·, Ban qu¶n lý chî, tæ ngµnh hµng ®«n ®èc hé kinh doanh nép thuÕ ®îc nhanh, gän, ®¶m b¶o an toµn: + §èi víi ®Þa bµn ®· tæ chøc nép thuÕ trùc tiÕp vµo Kho b¹c: Chi côc thuÕ thèng nhÊt víi Kho b¹c tæ chøc c¸c ®iÓm thu vµ lÞch thu tiÒn. + §èi víi ®Þa bµn cha tæ chøc thu thuÕ qua Kho b¹c th× viÖc thu thuÕ trùc tiÕp ®îc thùc hiÖn: C¸n bé thuÕ trùc tiÕp thu thuÕ theo th«ng b¸o thuÕ vµ viÕt biªn lai thu thuÕ cho hé kinh doanh. Sau khi thu tiÒn c¸n bé thuÕ ph¶i thùc hiÖn thanh to¸n tiÒn thuÕ theo ®óng lÞch quy ®Þnh: . §èi víi ®Þa bµn gÇn Chi côc, c¸n bé thùc hiÖn thanh to¸n tiÒn thuÕ ®· thu hµng ngµy; . §èi víi vïng nói, h¶i ®¶o, vïng ®i l¹i khã kh¨n th× thêi h¹n thanh to¸n chËm nhÊt kh«ng ®îc qu¸ 6 ngµy (kÓ tõ ngµy thu ®îc tiÒn thuÕ). Sau khi c¸n bé thuÕ thanh to¸n tiÒn thuÕ, kÕ to¸n Chi côc viÕt giÊy nép tiÒn ®Ó c¸n bé thuÕ ngay trong ngµy ph¶i nép tiÒn thuÕ vµo Kho b¹c + Nh÷ng ®èi tîng ®· thùc hiÖn uû nhiÖm thu víi UBND x· phêng th× viÖc ®«n ®èc thu nép thuÕ theo quy tr×nh UNT, ®Ó nép tiÒn thuÕ kÞp thêi vµo NSNN. III- CHÊM Bé THUÕ Tæ Xö lý d÷ liÖu nhËn giÊy nép tiÒn tõ Kho b¹c hoÆc biªn lai thu thuÕ cña nh÷ng ®Þa bµn thu trùc tiÕp thu chÊm sæ bé thuÕ, theo dâi t×nh h×nh nép thuÕ vµ nî ®äng thuÕ cña c¸c Hé kinh doanh, xö lý vi ph¹m chËm nép ®èi víi hé kinh doanh chËm nép thuÕ tr×nh l·nh ®¹o Chi côc duyÖt. §éi thuÕ göi 01 b¶n cho hé kinh doanh vµ ®«n ®èc hé kinh doanh nép thuÕ vµ nép ph¹t. §èi víi nh÷ng hé kinh doanh nî thuÕ lín, kÐo dµi nhiÒu th¸ng, Tæ Xö lý d÷ liÖu lËp danh s¸ch, hå s¬ chuyÓn cho Tæ thanh tra kiÓm tra tr×nh l·nh ®¹o Chi côc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®«n ®èc, cìng chÕ theo quy ®Þnh. IV- LËP B¸O C¸O KÕ TO¸N, THèNG K£ THUÕ Theo kú h¹n quy ®Þnh, tæ Xö lý d÷ liÖu 1Ëp c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n, thèng kª theo chÕ ®é ®Ó göi l·nh ®¹o Chi côc vµ cÊp trªn ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c chØ ®¹o thu. Tæ Xö lý d÷ liÖu cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp th«ng tin vÒ c¸c Hé kinh doanh, vÒ t×nh h×nh kª khai thuÕ, nép thuÕ cña tõng Hé kinh doanh cho l·nh ®¹o vµ c¸c bé phËn tæ, ®éi trong Chi côc thuÕ. D - Tæ CHøC THùC HIÖN
 13. Quy tr×nh nµy thay thÕ quy tr×nh qu¶n lý thu thuÕ hé c¸ thÓ kinh doanh c«ng th- ¬ng nghiÖp ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1345/TCT/Q§/TCCB ngµy 09-12- 1998 cña Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ c¸c Côc thuÕ ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Tæng côc ThuÕ ®Ó nghiªn cøu híng dÉn./.
Đồng bộ tài khoản