Quyết định 1245/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ

Chia sẻ: Trần Anh Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
105
lượt xem
19
download

Quyết định 1245/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ CÁC VẤN ĐỀ CẤP BÁCH TRONG BẢO VỆ RỪNG VÀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1245/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1245/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ CÁC VẤN ĐỀ CẤP BÁCH TRONG BẢO VỆ RỪNG VÀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng; Căn cứ Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo Trung ương về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, gồm các thành viên sau đây: 1. Trưởng Ban: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 2. Các Phó trưởng ban: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thứ trưởng Bộ Công an. 3. Ủy viên thường trực: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp phụ trách Cục Kiểm lâm. 4. Ủy viên: Đại diện Lãnh đạo các Bộ, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thương mại, Tài nguyên và Môi trường, Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Tổng cục Lâm nghiệp – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Kiểm lâm – Tổng cục Lâm nghiệp, Cục tác chiến, Cục Dân quân tự vệ, Cục cứu hộ cứu nạn – Bộ Quốc phòng, Cục cảnh sát phòng cháy, chữa cháy – Bộ Công an. Danh sách các Phó Trưởng ban, thành viên Ban chỉ đạo do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cử và gửi danh sách về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
  2. Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo: 1. Xây dựng kế hoạch triển khai công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. 2. Chỉ đạo, kiểm tra các Bộ, ngành và các địa phương lập và thực hiện phương án bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. 3. Điều hành phối hợp giữa các ngành, các địa phương trong việc tổ chức ứng cứu chữa cháy rừng, truy quét các tổ chức, cá nhân phá rừng, buôn bán lâm sản trái phép ở những tụ điểm phức tạp. 4. Được quyền huy động lực lượng, phương tiện để ứng cứu kịp thời những tình huống cấp bách vượt quá khả năng xử lý của địa phương theo quy định của pháp luật. 5. Chỉ đạo thực hiện các công tác khác theo nội dung của các Chỉ thị số 12/2003/CT- TTg ngày 16 tháng 5 năm 2003 và số 08/2006/CT-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ rừng và phát triển rừng và pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng. Điều 3. Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương đặt tại Cục Kiểm lâm, có nhiệm vụ giúp việc cho Ban chỉ đạo Trung ương về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng và theo dõi công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Cục trưởng Cục Kiểm lâm làm Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo và tổ chức các hoạt động của Văn phòng Ban chỉ đạo. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1282/QĐ- TTg ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện Chỉ thị số 12/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng. Điều 5. Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Lao động – Thương binh và xã hội, Quốc Phòng, Công an, Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  3. - Các Bộ: T. chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc, Nông nghiệp và PTNT, Quốc phòng, Công an; - UBND các tỉnh, TP Trực thuộc TW; - Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Sinh Hùng - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Quốc hội; - Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; - Tổng cục Lâm nghiệp – Bộ Nông nghiệp và PTNT; - Cục Kiểm lâm – Bộ NN&PTNT; - Cục Tác chiến – Bộ Quốc phòng; - Cục Cứu hộ cứu nạn – Bộ Quốc phòng; - Cục Dân quân tự vệ - Bộ Quốc phòng; - Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy – Bộ Công an; - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, Cổng TTĐT; - Lưu: Văn thư, KTN (5b).
Đồng bộ tài khoản