Quyết định 1276/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
63
lượt xem
4
download

Quyết định 1276/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1276/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1276/QĐ-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1276/Q -CTN Hà N i, ngày 07 tháng 09 năm 2009 QUY T NNH V VI C CHO NH P QU C TNCH VI T NAM CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c Lu t qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét ngh c a Chính ph t i T trình s 123/TTr-CP ngày 07/8/2009, QUY T NNH: i u 1. Cho nh p qu c t ch Vi t Nam i v i 17 ngư i có tên trong danh sách kèm theo. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và nh ng ngư i có tên trong Danh sách t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Nguy n Minh Tri t DANH SÁCH CÔNG DÂN NƯ C NGOÀI ANG CƯ TRÚ T I VI T NAM Ư C NH P QU C TNCH VI T NAM (kèm theo Quy t nh s 1276/Q -CTN ngày 07 tháng 9 năm 2009 c a Ch t ch nư c)
  2. I. CÔNG DÂN CAMPUCHIA 1. Tr n Phư c Lâm, sinh ngày 07/8/1971 t i Campuchia Gi i tính: Nam Có tên g i Vi t Nam là: Tr n Phư c Lâm Hi n trú t i: s 19 lô B tr i 979A, xã Minh Tân, huy n D u Ti ng, t nh Bình Dương 2. La Chuong Hung, sinh ngày 07/8/1976 t i Campuchia Gi i tính: Nam Có tên g i Vi t Nam là: La Chương Hùng Hi n trú t i: s 98/35B lô D tr i 979A, xã Minh Tân, huy n D u Ti ng, t nh Bình Dương 3. Hà Thái Nhi, sinh ngày 02/01/1962 t i Campuchia Gi i tính: N Có tên g i Vi t Nam là: Hà Thái Nhi Hi n trú t i: s 38/37C Lãnh Binh Thăng, phư ng 13, qu n 11, thành ph H Chí Minh 4. Phúc Long H ng, sinh ngày 14/02/1947 t i Campuchia Gi i tính: Nam Có tên g i Vi t Nam là: Phúc Long H ng Hi n trú t i: s 22/10 Th ng Nh t, phư ng 11, qu n Gò V p, thành ph H Chí Minh 5. Lương Siu Huy, sinh ngày 30/6/1944 t i Campuchia Gi i tính: N Có tên g i Vi t Nam là: Lương Siu Huy Hi n trú t i: s 01B Cao Th ng, phư ng 2, qu n 3, thành ph H Chí Minh 6. H a Vĩ Tr n, sinh ngày 26/6/1988 t i Campuchia Gi i tính: Nam Có tên g i Vi t Nam là: H a Vĩ Tr n
  3. Hi n trú t i: 387/5 Phan Văn Tr , phư ng 2, qu n 5, thành ph H Chí Minh 7. Kou Trong, sinh ngày 10/3/1957 t i Campuchia Gi i tính: Nam Có tên g i Vi t Nam là: Kou Trung Hi n trú t i: 127/66/6 Âu Cơ, phư ng 14, qu n 11, thành ph H Chí Minh 8. San Hy, sinh ngày 17/7/1974 t i Campuchia Gi i tính: Nam Có tên g i Vi t Nam là: ng Anh Huy Hi n trú t i: Lô E1/2, tr i 979F, Long Thu n, Long Phư c, qu n 9, thành ph H Chí Minh. 9. Châu M Dung, sinh ngày 21/5/1961 t i Campuchia Gi i tính: N Có tên g i Vi t Nam là: Châu M Dung Hi n trú t i: 23 h m T n à, phư ng 10, qu n 5, thành ph H Chí Minh 10. Châu M Quyên, sinh năm 1960 t i Campuchia Gi i tính: N Có tên g i Vi t Nam là: Châu M Quyên Hi n trú t i: 23 h m T n à, phư ng 10, qu n 5, thành ph H Chí Minh 11. Sim Phan Na, sinh ngày 29/12/1979 t i Campuchia Gi i tính: N Có tên g i Vi t Nam là: Trương Kim Liên Hi n trú t i: s 521/91/15 Hoàng Văn Th , phư ng 4, qu n Tân Bình, thành ph H Chí Minh. 12. Quách ình Thu n, sinh ngày 12/9/1943 t i Campuchia Gi i tính: Nam Có tên g i Vi t Nam là: Quách ình Thu n
  4. Hi n trú t i: 36/11 Tr n Nguyên Hãn, phư ng 13, qu n 8, thành ph H Chí Minh 13. Thai Chu Zu, sinh ngày 17/8/1951 t i Campuchia Gi i tính: N Có tên g i Vi t Nam là: Thái B i Loan Hi n trú t i: 235E/23 Mai Xuân Thư ng, phư ng 6, qu n 6, thành ph H Chí Minh 14. S u K nh, sinh ngày 25/02/1953 t i Campuchia Gi i tính: N Có tên g i Vi t Nam là: S u K nh Hi n trú t i: s 465/23 Lê Quang Sung, phư ng 9, qu n 6, thành ph H Chí Minh. II. CÔNG DÂN TRUNG QU C ( ÀI LOAN) 15. Yang Kuo Din, sinh ngày 02/10/1965 t i ài Loan Gi i tính: Nam Có tên g i Vi t Nam là: Dương Qu c nh Hi n trú t i: s 502/49 Nguy n ình Chi u, phư ng 4, qu n 3, thành ph H Chí Minh III. CÔNG DÂN N 16. S.Mohamad Zakirhusain, sinh ngày 31/01/1980 t i n Gi i tính: Nam Có tên g i Vi t Nam là: Nguy n Huy Sang Hi n trú t i: 66 ông Du, phư ng B n Nghé, qu n 1, thành ph H Chí Minh. IV. CÔNG DÂN HÀN QU C 17. Bae Kyung Soo, sinh ngày 10/02/1972 t i Hàn Qu c Gi i tính: Nam Có tên g i Vi t Nam là: Bùi C nh Trung Sơn Hi n trú t i: AA1-3 M Khánh 3, Phú M Hưng, phư ng Tân Phong, qu n 7, thành ph H Chí Minh.
Đồng bộ tài khoản