Quyết định 13/2004/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định 13/2004/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 13/2004/QĐ-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo bna hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 13/2004/QĐ-BGDĐT

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13/2004/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 13/2004/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 28 THÁNG 4 NĂM 2004 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy chế thi tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông" ban hành kèm theo Quyết định số 17/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 4 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, như sau: 1. Khoản 3 Điều 17 được sửa đổi, bổ sung như sau: 3. Thành phần của Hội đồng ra đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông: a) Chủ tịch Hội đồng: Cục trưởng hoặc Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục. b) Các Phó Chủ tịch Hội đồng: Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, lãnh đạo các đơn vị khác thuộc Bộ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ định. c) Thư ký Hội đồng và các Uỷ viên Hội đồng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ định được lựa chọn trong chuyên viên các đơn vị thuộc Bộ, giảng viên các trường đại học, nghiên cứu viên Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục, biên tập viên Nhà xuất bản giáo dục, chuyên viên giỏi của các Phòng Trung học phổ thông hoặc Phòng Khảo thí thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, các giáo viên giỏi đã hoặc đang giảng dạy ở các trường trung học phổ thông.
  2. d) Mỗi môn thi có ít nhất hai người cùng ra đề thi và một người phản biện đề thi." 2. Điểm a khoản 1 Điều 18 được sửa đổi, bổ sung như sau: a) Tổ chức soạn thảo đề thi, phản biện đề thi, hướng dẫn chấm và biểu điểm." 3. Điểm b v khoản 1 Điều 34 được sửa đổi, bổ sung như sau: b) Các Phó Trưởng ban gồm: - Chánh hoặc Phó Chánh Văn phòng Bộ. - Cục trưởng hoặc Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Vụ trưởng hoặc Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Vụ trưởng hoặc Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên. - Chánh hoặc Phó Chánh Thanh tra. c) Uỷ viên: Chuyên viên Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Vụ Giáo dục trung học, Vụ Giáo dục thường xuyên, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Thanh tra và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ định." Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Điều 3. Các Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Hiệu trưởng các trường đại học có các khối lớp trung học phổ thông chuyên và Hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nguyễn Văn Vọng (Đã ký) PHỤ LỤC Đối chiếu các điểm cần sửa đổi, bổ sung của Quy chế thi tốt nghiệp THCS và THPT
  3. STT Điều, Nội dung của Quy chế cũ Đề nghị sửa đổi, bổ sung Khoản, Điểm 1 Điều 17 3. Thành phần của Hội đồng ra 3. Thành phần của Hội đồng ra đề khoản 3 đề thi tốt nghiệp trung học phổ thi tốt nghiệp trung học phổ thông: thông: a) Chủ tịch Hội đồng: Thứ a) Chủ tịch Hội đồng: Cục trưởng trưởng Bộ Giáo dục và Đào hoặc Phó Cục trưởng Cục Khảo tạo. thí và Kiểm định chất lượng giáo dục. b) Các Phó chủ tịch Hội đồng: Vụ trưởng, Phó vụ trưởng Vụ b) Các Phó Chủ tịch Hội đồng: Trung học phổ thông và lãnh Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và đạo các đơn vị thuộc Bộ do Bộ Kiểm định chất lượng giáo dục và trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lãnh đạo các đơn vị khác thuộc chỉ định. Bộ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ định. c) Thư ký Hội đồng và các Uỷ viên Hội đồng do Bộ trưởng c) Thư ký Hội đồng và các Uỷ Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ viên Hội đồng do Bộ trưởng Bộ định được lựa chọn trong Giáo dục và Đào tạo chỉ định chuyên viên các đơn vị thuộc được lựa chọn trong chuyên viên Bộ, giảng viên các trường đại các đơn vị thuộc Bộ, giảng viên học, nghiên cứu viên của các các trường đại học, nghiên cứu Viện nghiên cứu giáo dục, biên viên Viện Chiến lược và Chương tập viên của Nhà xuất bản giáo trình giáo dục, biên tập viên Nhà dục, chuyên viên giỏi của các xuất bản giáo dục, chuyên viên Phòng Trung học phổ thông giỏi của các Phòng Trung học phổ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, thông hoặc Phòng Khảo thí thuộc các giáo viên giỏi đã hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo, các giáo đang giảng dạy ở các trường viên giỏi đã hoặc đang giảng dạy trung học phổ thông. ở các trường trung học phổ thông. d) Mỗi môn thi có ít nhất hai d) Mỗi môn thi có ít nhất hai người cùng ra đề thi. người cùng ra đề thi và một người phản biện đề thi. 2. Điều 18 1.Nhiệm vụ của Hội đồng 1. Nhiệm vụ của Hội đồng 3. khoản 1 a) Tổ chức soạn thảo đề thi, a) Tổ chức soạn thảo đề thi, phản hướng dẫn chấm và biểu điểm. biện đề thi, hướng dẫn chấm và biểu điểm. điểm a 1. Th phần: 1. Th phần: Điều 34
  4. khoản 1 a) Trưởng ban: Thứ trưởng Bộ a) Trưởng ban: Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giáo dục và Đào tạo. điểm b v b) Các Phó Trưởng ban gồm: b) Các Phó Trưởng ban gồm: - Chánh hoặc Phó Chánh Văn - Chánh hoặc Phó Chánh Văn phòng Bộ. phòng Bộ. - Vụ trưởng hoặc Phó Vụ - Cục trưởng hoặc Phó Cục trưởng Vụ Trung học phổ trưởng Cục Khảo thí và Kiểm thông, Vụ Giáo dục thường định chất lượng giáo dục, Vụ xuyên. trưởng hoặc Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Vụ Giáo dục thường xuyên. - Chánh hoặc Phó Chánh Thanh tra giáo dục. - Chánh hoặc Phó chánh Thanh tra. c) Uỷ viên: Chuyên viên Vụ Trung học phổ thông, Vụ Giáo dục thường xuyên, Vụ Tổ chức c) Uỷ viên: Chuyên viên Cục - Cán bộ, Vụ Kế hoạch và Tài Khảo thí và Kiểm định chất lượng chính, Vụ Công tác chính trị, giáo dục, Vụ Giáo dục trung học, Thanh tra giáo dục và các đơn Vụ Giáo dục thường xuyên, Vụ vị có liên quan thuộc Bộ do Bộ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - trưởng chỉ định. Tài chính, Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Thanh tra và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ định.
Đồng bộ tài khoản