Quyết định 13/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định 13/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 13/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước về hoạt động điện lực và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 13/2009/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH B N TRE NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 13/2009/Q -UBND B n Tre, ngày 04 tháng 8 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH PHÂN C P QU N LÝ NHÀ NƯ C V HO T NG I N L C VÀ S D NG I N TRÊN NA BÀN T NH B N TRE U BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t i n l c ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Ngh nh s 105/2005/N -CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t i n l c, Ngh nh s 74/2003/N -CP ngày 26 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c i n l c; Căn c Ngh nh s 13/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Ngh nh s 16/2009/N -CP ngày 16 tháng 02 năm 2009 c a Chính ph s a i, b sung kho n 2 i u 8 Ngh nh s 13/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph ; Thông tư liên t ch s 07/2008/TTLT-BCT-BNV ngày 28 tháng 5 năm 2008 c a B Công Thương và B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn v công thương thu c U ban nhân dân c p t nh, c p huy n; Căn c Quy t nh s 2022/Q -UB ngày 15 tháng 10 năm 2008 c a U ban nhân dân t nh B n Tre v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S Công Thương; Theo ngh c a Giám c S Công Thương, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này Quy nh phân c p qu n lý Nhà nư c v ho t ng i n l c và s d ng i n trên a bàn t nh B n Tre. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau mư i ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 862/Q -UB ngày 05 tháng 6 năm 1998 c a U ban nhân dân t nh B n Tre v vi c ban hành Quy ch qu n lý Nhà nư c v i n trên a bàn t nh B n Tre, Quy t nh s 4052/2002/Q -UB ngày 11 tháng 12 năm 2002 c a U ban nhân dân t nh B n Tre v vi c ban hành Quy nh phân c p qu n lý Nhà nư c v ho t ng i n l c và s d ng i n trên a bàn t nh B n Tre. i u 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng U ban nhân dân t nh, Giám c S Công thương, Giám c i n l c B n Tre; Th trư ng các s , ngành t nh, Ch t ch U ban
  2. nhân dân các huy n, th xã và các t ch c, cá nhân có liên quan căn c Quy t nh thi hành./. TM. U BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Văn Hi u QUY NNH PHÂN C P QU N LÝ NHÀ NƯ C V HO T NG I N L C VÀ S D NG I N TRÊN NA BÀN T NH B N TRE (Ban hành kèm theo Quy t nh s 13/2009/Q -UBND ngày 04 tháng 8 năm 2009 c a U ban nhân dân t nh B n Tre) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy nh này phân c p qu n lý Nhà nư c v ho t ng i n l c và s d ng i n, các ho t ng v năng lư ng m i, năng lư ng tái t o trên a bàn t nh B n Tre, bao g m các n i dung sau ây: quy ho ch phát tri n i n l c, cung ng i n - s d ng i n, ti t ki m i n, b o v trang thi t b i n - công trình i n, an toàn i n và phát tri n vi c ng d ng năng lư ng m i, năng lư ng tái t o. i u 2. i tư ng áp d ng Quy nh này áp d ng i v i các t ch c, cá nhân tham gia ho t ng i n l c và s d ng i n trên a bàn t nh B n Tre. Chương II PHÂN C P QU N LÝ NHÀ NƯ C V HO T NG I N L C VÀ S D NG I N i u 3. N i dung phân c p qu n lý Nhà nư c v ho t ng i n l c và s d ng i n
  3. U ban nhân dân t nh th ng nh t qu n lý Nhà nư c v ho t ng i n l c và s d ng i n, các h at ng v năng lư ng m i, năng lư ng tái t o trên a bàn t nh theo quy nh c a Chính ph , bao g m các n i dung sau ây: 1. Xây d ng và trình phê duy t quy ho ch phát tri n i n l c t nh B n Tre; ch o xây d ng và phê duy t quy ho ch phát tri n i n l c huy n, th xã thu c t nh. Theo dõi, ki m tra vi c t ch c th c hi n quy ho ch phát tri n i n l c trên a bàn t nh và huy n, th xã. 2. Ban hành theo thNm quy n và ch o t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v ho t ng i n l c và s d ng i n cũng như các quy nh v tiêu chuNn, nh m c, quy ph m an toàn i n và các d ch v i n khác có liên quan trên a bàn. 3. Thanh tra, ki m tra an toàn i n; qu n lý u tư công trình trong ho t ng i n l c trên a bàn theo quy nh c a pháp lu t. 4. Giám sát cung ng và s d ng i n, ki m tra vi c ch p hành pháp lu t v ho t ng i n l c và s d ng i n; gi i quy t các tranh ch p, khi u n i, t cáo và x ph t hành chính i v i các hành vi vi ph m pháp lu t trong ho t ng i n l c và s d ng i n. 5. Qu n lý s d ng i n ti t ki m và hi u qu và các gi i pháp th c hi n chương trình ti t ki m i n. 6. T p hu n ki n th c pháp lu t v ho t ng i n l c và s d ng i n; ào t o, b i dư ng chuyên môn, nghi p v , an toàn i n cho th i n nông thôn. Tri n khai phương án giá bán i n ư c c p có thNm quy n phê duy t. 7. C p gi y phép ho t ng i n l c. 8. Nghiên c u ng d ng phát tri n các d ng năng lư ng m i và năng lư ng tái t o. i u 4. Nhi m v và quy n h n c a S Công Thương 1. S Công Thương tham mưu giúp U ban nhân dân t nh qu n lý Nhà nư c v ho t ng i n l c và s d ng i n, các ho t ng v ng d ng năng lư ng m i, năng lư ng tái t o trên a bàn, bao g m các n i dung c th như sau: a) Quy ho ch phát tri n i n l c: - Ch trì ph i h p v i i n l c B n Tre, các ngành có liên quan hoàn ch nh n i dung, thông qua U ban nhân dân t nh trư c khi trình B Công Thương phê duy t; tri n khai và ki m tra, giám sát th c hi n quy ho ch phát tri n i n l c t nh. - Ch trì, ph i h p v i i n l c B n Tre, các ngành có liên quan và huy n, th xã thNm nh và trình U ban nhân dân t nh phê duy t quy ho ch phát tri n i n l c huy n, th xã.
  4. - L p cương, d trù kinh phí trình U ban nhân dân t nh phê duy t b trí v n ngân sách th c hi n quy ho ch, i u ch nh, b sung quy ho ch phát tri n i n l c t nh và huy n, th xã theo t ng giai o n. b) Ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t: Ch trì so n th o, trình U ban nhân dân t nh ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t v ho t ng i n l c và s d ng i n theo quy nh c a pháp lu t phù h p v i tình hình th c t t i a phương và ki m tra vi c th c hi n. c) Thanh tra, ki m tra an toàn i n: Ch trì công tác thanh tra, ki m tra v an toàn i n i v i các t ch c, cá nhân tham gia ho t ng i n l c và s d ng i n theo quy nh c a pháp lu t. d) Giám sát cung ng i n và s d ng i n: - Th c hi n ki m tra các ho t ng i n l c và s d ng i n i v i các t ch c, cá nhân tham gia ho t ng i n l c và s d ng i n trên a bàn t nh theo quy nh c a pháp lu t; gi i quy t tranh ch p h p ng mua bán i n i v i các t ch c, cá nhân tham gia ho t ng i n l c, s d ng i n và các ho t ng khác có liên quan. - X ph t và tham mưu cho Ch t ch U ban nhân dân t nh x ph t hành chính i v i các hành vi vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c i n l c x y ra trên a bàn thu c thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. ) S d ng i n ti t ki m và các gi i pháp th c hi n chương trình ti t ki m i n: Ch trì, ph i h p v i i n l c t nh và các ngành liên quan xây d ng k ho ch và các gi i pháp th c hi n ti t ki m i n trên a bàn theo quy nh c a pháp lu t. e) Giáo d c pháp lu t v ho t ng i n l c và s d ng i n; ào t o, b i dư ng chuyên môn, nghi p v : - Ch trì, ph i h p v i i n l c B n Tre hàng năm th c hi n công tác tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v ho t ng i n l c và s d ng i n trên các phương ti n báo, ài và các hình th c tuyên truy n khác. - T ch c t p hu n, sát h ch c p th an toàn i n cho th i n nông thôn; th ki m tra viên i n l c cho ơn v i n l c và Phòng Công Thương, Phòng Kinh t huy n, th xã. - Hư ng d n khách hàng s d ng i n an toàn, ti t ki m và các quy nh c a pháp lu t v h p ng mua bán i n, giá bán i n… g) C p gi y phép ho t ng i n l c: S Công Thương c p gi y phép cho các ơn v tham gia ho t ng i n l c thu c các lĩnh v c sau ây ăng ký kinh doanh t i a phương:
  5. - Tư v n u tư xây d ng công trình ư ng dây và tr m bi n áp có c p i n áp t 35kV tr xu ng. - Tư v n giám sát thi công công trình ư ng dây và tr m bi n áp có c p i n áp t 35kV tr xu ng. - Ho t ng phát i n i v i các ơn v i n l c có d án nhà máy i n có quy mô công su t dư i 03 MW t t i a phương. - Ho t ng phân ph i i n t i nông thôn. - Bán l i n nông thôn t i a phương. h) Tri n khai ng d ng các d ng năng lư ng m i và năng lư ng tái t o trên a bàn t nh. 2. Th c hi n các nhi m v khác v ho t ng i n l c và s d ng i n do U ban nhân dân t nh phân công và ch o c a B Công Thương. i u 5. Nhi m v và quy n h n U ban nhân dân huy n, th xã 1. Ph i h p tri n khai l p quy ho ch phát tri n i n l c trên a bàn và theo dõi vi c tri n khai th c hi n quy ho ch. 2. Ph i h p tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v ho t ng i n l c và s d ng i n. 3. T ch c th c hi n vi c qu n lý s d ng i n ti t ki m và hi u qu trên a bàn. 4. Tham gia oàn ki m tra vi c ch p hành các quy nh v an toàn i n trên a bàn theo quy nh c a pháp lu t. Ti n hành ki m tra theo thNm quy n vi c ch p hành pháp lu t v ho t ng i n l c và s d ng i n trên a bàn qu n lý; x ph t hành chính i v i các hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c i n l c. 5. Gi i quy t các tranh ch p, khi u n i, t cáo và x lý các vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c ho t ng i n l c và s d ng i n. 6. Th c hi n các nhi m v khác v ho t ng i n l c và s d ng i n do U ban nhân dân t nh giao. Chương III KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 6. Khen thư ng T ch c, cá nhân có thành tích trong ho t ng i n l c và s d ng i n trên a bàn t nh B n Tre s ư c xem xét khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 7. X lý vi ph m
  6. Các t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m các quy nh v ho t ng i n l c và s d ng i n b x lý theo quy nh pháp lu t. Chương IV T CH C TH C HI N i u 8. Trách nhi m hư ng d n thi hành 1. Giám c S Công Thương ch trì, ph i h p v i các s , ngành liên quan và các huy n, th xã t ch c tri n khai, hư ng d n th c hi n Quy nh này. 2. Ch t ch U ban nhân dân các huy n, th xã ch o và phân c p cho Th trư ng các cơ quan ch c năng, Ch t ch U ban nhân dân các xã, phư ng, th tr n th c hi n và t ch c tuyên truy n, ph bi n r ng rãi n i dung quy nh n các h tiêu dùng i n bi t, th c hi n. 3. Các ơn v tham gia ho t ng i n l c trên a bàn t nh B n Tre có trách nhi m ph bi n, quán tri t quy nh trong n i b ơn v . 4. Báo ng Kh i, ài Phát thanh và Truy n hình ph i h p v i S Công Thương thư ng xuyên tuyên truy n, ph bi n quy nh trên các phương ti n thông tin i chúng. Trong quá trình th c hi n, n u có v n phát sinh, vư ng m c, các ngành, a phương k p th i ph n ánh v S Công Thương t ng h p báo cáo U ban nhân dân t nh xem xét, ch o./ TM. U BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Văn Hi u
Đồng bộ tài khoản