intTypePromotion=1

Quyết định 130/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
90
lượt xem
8
download

Quyết định 130/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 130/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 130/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy Õ t  ®Þ nh cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh Sè 130/2003/Q§­BTC  N g µ y   1 8   t h ¸ n g   0 8   n ¨ m   2 0 0 3   v Ò   v i Ö c   b a n   h µ n h   C h Õ   ® é   k Õ   t o ¸ n  ng©n s¸ch nhµ níc vµ ho¹t ®éng nghiÖp vô KBNN Bé trëng Bé Tµi chÝnh ­ C¨n cø LuËt ng©n s¸ch nhµ níc ngµy 16/12/2002; ­ C¨n cø LuËt kÕ to¸n ngµy 17/6/2003; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  86/2002/N§­CP ngµy 05/11/2002   cña ChÝnh phñ  qui  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña bé, c¬ quan ngang bé; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   77/2003/N§­CP   ngµy   01/7/2003   cña ChÝnh phñ  Qui  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; §Ó   ®¸p   øng   yªu   cÇu   qu¶n   lý,   n©ng   cao   chÊt   lîng   kÕ   to¸n ng©n s¸ch nhµ níc vµ c¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô kho b¹c   nhµ  níc;  ®¸p øng yªu cÇu th«ng tin qu¶n lý  vµ   ®iÒu hµnh   ng©n s¸ch nhµ níc c¸c cÊp; Theo  ®Ò  nghÞ  cña Vô  trëng Vô  ChÕ   ®é  kÕ  to¸n vµ  Tæng   Gi¸m ®èc Kho b¹c Nhµ níc, Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1:   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy “ChÕ   ®é  kÕ  to¸n ng©n s¸ch nhµ  níc (NSNN) vµ  ho¹t  ®éng nghiÖp vô  kho b¹c nhµ níc (KBNN)”, gåm: 1­ Nh÷ng qui ®Þnh chung; 2­ HÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n; 3­ HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n; 4­ HÖ thèng sæ kÕ to¸n; 5­ HÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh vµ b¸o c¸o kÕ to¸n qu¶n  trÞ. §i Ò u   2:   ChÕ ®é kÕ to¸n NSNN vµ ho¹t ®éng nghiÖp vô  KBNN ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh nµy ®îc thi hµnh thèng nhÊt  trong hÖ thèng KBNN tõ ngµy 01/01/2004. ChÕ   ®é  kÕ  to¸n KBNN ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh sè  1276/1998/Q§­BTC ngµy 24/9/1998 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh 
  2. 2 vµ   c¸c   qui   ®Þnh   ban   hµnh   ë   c¸c   v¨n   b¶n   híng   dÉn   vÒ   kÕ  to¸n NSNN vµ  KBNN tríc  ®©y tr¸i víi ChÕ   ®é  kÕ  to¸n ban  hµnh theo QuyÕt ®Þnh nµy ®Òu hÕt hiÖu lùc thi hµnh. §i Ò u   3:   Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  thuéc vµ  trùc thuéc  Bé   Tµi   chÝnh   chÞu  tr¸ch   nhiÖm  thi  hµnh   QuyÕt   ®Þnh  nµy.   Tæng   Gi¸m   ®èc   KBNN   vµ   Vô   trëng   Vô   ChÕ   ®é   kÕ   to¸n   chÞu  tr¸ch   nhiÖm   tæ   chøc,   híng   dÉn   thi   hµnh   QuyÕt   ®Þnh   nµy  trong hÖ thèng KBNN. Tæng Gi¸m  ®èc KBNN híng dÉn viÖc chuyÓn sæ kÕ  to¸n,  ph¬ng ph¸p ghi chÐp chøng tõ  kÕ  to¸n, tµi kho¶n kÕ  to¸n,  sæ kÕ  to¸n, b¸o c¸o tµi chÝnh, b¸o c¸o kÕ  to¸n qu¶n trÞ  vµ b¸o c¸o quyÕt to¸n ho¹t ®éng nghiÖp vô KBNN.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2