intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 130/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình hành động, phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em từ năm 2004 đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

146
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định 130/2004/qđ-ttg về việc phê duyệt chương trình hành động, phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em từ năm 2004 đến năm 2010 do thủ tướng chính phủ ban hành', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 130/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình hành động, phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em từ năm 2004 đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 130/2004/Q -TTg Hà N i, ngày 14 tháng 7 năm 2004 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 130/2004/Q -TTG NGÀY 14 THÁNG 7 NĂM 2004 PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG PHÒNG, CH NG T I PH M BUÔN BÁN PH N , TR EM T NĂM 2004 N NĂM 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 09/1998/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 c a Chính ph v tăng cư ng công tác phòng, ch ng t i ph m trong tình hình m i; Xét ngh c a B trư ng B Công an, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Chương trình hành ng phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em t năm 2004 n năm 2010 g m nh ng n i dung ch y u sau: 1. M c tiêu: t o s chuy n bi n m nh m v nh n th c và hành ng trong các c p, các ngành, oàn th và toàn xã h i v công tác phòng, ch ng buôn bán ph n , tr em nh m phòng ng a, ngăn ch n và gi m cơ b n vào năm 2010 tình tr ng ph n và tr em b buôn bán. 2. Các án ch y u c a Chương trình: a) án th nh t: Tuyên truy n, giáo d c trong c ng ng v phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em. b) án th hai: u tranh ch ng t i ph m buôn bán ph n và tr em. c) án th ba: Ti p nh n và h tr nh ng ph n , tr em là n n nhân b buôn bán t nư c ngoài tr v . d) án th tư: Xây d ng và hoàn thi n h th ng văn b n pháp lu t liên quan n công tác phòng ng a, u tranh ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em. 3. T ch c th c hi n, kinh phí c a Chương trình: - B Công an ch trì, ph i h p v i các B , Ban, ngành, oàn th Trung ương và U ban nhân dân các t nh thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n Chương trình này.
 2. - Kinh phí th c hi n Chương trình: + T ngân sách nhà nư c (ngân sách trung ương và ngân sách a phương). + T các ngu n huy ng h p pháp khác trong và ngoài nư c óng góp c a c ng ng, tài tr qu c t .... (Chương trình c th kèm theo Quy t nh này). i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. B trư ng B Công an ch u trách nhi m ki m tra, ôn c th c hi n Chương trình này. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Gia Khiêm ( ã ký) CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG PHÒNG, CH NG T I PH M BUÔN BÁN PH N , TR EM T NĂM 2004 N NĂM 2010 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 130/2004/Q -TTg ngày 14 tháng 7 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph ) Ph n 1: TÌNH HÌNH T I PH M BUÔN BÁN PH N , TR EM VÀ CÔNG TÁC PHÒNG NG A, U TRANH I. TÌNH HÌNH T I PH M BUÔN BÁN PH N , TR EM 1. Tình hình: trong nh ng năm g n ây, nh t là khi chuy n i n n kinh t sang th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa, tình hình t i ph m buôn bán ph n , tr em x y ra ngày càng ph c t p, nghiêm tr ng và có xu hư ng gia tăng. M t b ph n ph n , tr em (PNTE) b buôn bán trong nư c, ch y u t các vùng nông thôn, mi n núi ra thành ph , th xã làm gái m i dâm. Còn l i ph n l n PNTE b buôn bán ra nư c ngoài, n nhi u nư c khác nhau v i nhi u hình th c và m c ích khác nhau. Theo th ng kê chưa y , n nay ã có hàng ch c nghìn ph n và tr em Vi t Nam b buôn bán qua biên gi i, ch y u qua các ư ng mòn và c a khNu, trên tuy n biên gi i phía B c và phía Tây Nam. T i phía B c, PNTE b buôn bán t p trung các a bàn
 3. biên gi i giáp Vi t Nam, ư c s d ng làm m i dâm trong các cơ s kinh doanh d ch v ho c làm v m t cách b t h p pháp. T i phía Nam, PNTE b buôn bán ch y u làm m i dâm t i các thành ph l n và các t nh giáp biên gi i. Các nư c này còn là a bàn trung chuy n buôn bán PNTE i các nư c xa hơn trong khu v c. Ngoài ra, tình hình ph n Vi t Nam b d d , l a g t, buôn bán sang ài Loan qua hình th c môi gi i hôn nhân, tr em Vi t Nam b bán ra nư c ngoài qua hình th c cho nh n con nuôi ngư i nư c ngoài trong nh ng năm v a qua cũng là v n r t ph c t p và r t khó ki m soát. T n n buôn bán ph n , tr em ã tr thành v n nóng b ng, nh c nh i, nh hư ng x u n i s ng sinh ho t c a xã h i, phong t c, t p quán, o c xã h i, pháp lu t c a Nhà nư c, cư p i h nh phúc c a nhi u gia ình, làm tăng nguy cơ lây nhi m HIV/AIDS, ti m Nn nh ng nhân t x u v an ninh qu c gia và tr t t an toàn xã h i. Các ph n t x u l i d ng v n này nói x u, tuyên truy n sai s th t, nh hư ng n uy tín c a ng và Nhà nư c. 2. Nguyên nhân: tình hình trên là do nhi u nguyên nhân khách quan và ch quan, t p trung m t s v n sau ây: V khách quan: Trong i u ki n kinh t th trư ng và h i nh p qu c t , nhi u mâu thu n trong i s ng kinh t - xã h i n y sinh, nh t là phân hoá giàu nghèo, tình tr ng th t nghi p. M t s khu v c nông thôn, vùng sâu, vùng xa, i s ng nhân dân còn r t khó khăn, dân trí th p, nhi u ph n , tr em và gia ình h trong hoàn c nh c bi t khó khăn, b lôi cu n vào quá trình tìm ki m công vi c làm ô th hay nư c ngoài. M t khác,do tác ng nh hư ng c a nhi u y u t x u như các lu ng văn hoá c h i, các t n n xã h i như m i dâm, ma tuý trong nư c và khu v c; b n t i ph m trong nư c móc n i v i t i ph m ngư i nư c ngoài khai thác l i d ng các i u ki n này ho t ng ph m t i. V ch quan: Nh n th c v tính nghiêm tr ng, s c n thi t và trách nhi m ph i tăng cư ng phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em nhi u c p u ng, chính quy n, Ban ngành, oàn th còn h n ch . Công tác phòng ng a, u tranh ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em chưa ư c tri n khai m t cách toàn di n, ng b ; s ph i h p gi a các cơ quan ch c năng thi u ch t ch , cơ ch t ch c b máy th c hi n chưa áp ng yêu c u phòng ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em trong tình hình m i. II. CÔNG TÁC PHÒNG NG A, U TRANH 1. K t qu công tác phòng ng a, u tranh: Nh ng năm qua, công tác phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em luôn luôn g n li n v i công tác phòng, ch ng t i ph m và các t n n xã h i nói chung. Nh t là sau khi Chính ph có Ch th s 766/TTg ngày 17 tháng 9 năm 1997 và ban hành Ngh quy t s 09/1998/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 "V tăng cư ng công tác phòng, ch ng t i ph m trong tình hình m i" thì công tác phòng, ch ng buôn bán ph n , tr em ã ư c các ngành, oàn th , các c p chính quy n quan tâm hơn và bư c u em l i m t s k t qu .
 4. - Công tác phòng ng a ư c tri n khai th c hi n v i nh ng n i dung tr ng tâm là tuyên truy n giáo d c v chính sách pháp lu t các th o n d d , l a g t c a b n t i ph m, qua ó nh m nâng cao nh n th c và tinh th n c nh giác cho qu n chúng nhân dân; th c hi n công tác qu n lý nhà nư c v an ninh tr t t , qu n lý các cơ s kinh doanh như khách s n, nhà ngh , nhà hàng..., qu n lý các ho t ng d ch v môi gi i hôn nhân v i ngư i nư c ngoài, cho nh n con nuôi ngư i nư c ngoài, xu t nh p c nh, v.v... nh m k p th i phát hi n ngăn ch n các hành vi ph m t i và các trư ng h p ph n , tr em b buôn bán. i v i các trư ng h p ph n , tr em b buôn bán ra nư c ngoài ã tr v , các ngành ch c năng như: Biên phòng, Công an, Lao ng - Thương binh và Xã h i, các oàn th ã ph i h p v i chính quy n a phương cơ s giúp h s m n nh cu c s ng, tìm ki m vi c làm, tái hoà nh p c ng ng. - Công tác u tranh: trư c tình hình buôn bán ph n , tr em x y ra ngày càng nghiêm tr ng, ngành Công an v i vai trò nòng c t trong u tranh ch ng t i ph m, ph i h p v i các cơ quan ch c năng th c hi n nhi u bi n pháp nh m phát hi n, ngăn ch n u tranh ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em. Theo báo cáo c a Công an các t nh, thành ph , t năm 1991 n năm 2002, l c lư ng Công an các c p ã phát hi n b t gi hàng nghìn v , v i hàng nghìn i tư ng ph m t i buôn bán ph n , tr em (bao g m c buôn bán trong nư c và buôn bán ra nư c ngoài). Trong ó ã kh i t 1.818 v , v i 3.118 b can v t i mua bán ph n ; kh i t 451 v , v i 672 b can v t i mua bán, ánh tráo ho c chi m o t tr em (theo i u 119, i u 120 B lu t Hình s năm 1999). Riêng trong 5 năm th c hi n Ch th s 766/TTg c a Th tư ng Chính ph (1998 - 2002), l c lư ng Công an và B i Biên phòng các c p ã tri t phá 921 v , g m 1.807 i tư ng ph m t i buôn bán ph n , tr em. Nhi u v án, ư ng dây t i ph m có quy mô l n t ch c buôn bán ph n , tr em ra các nư c trong khu v c ã ư c các cơ quan Công an, B i Biên phòng phát hi n tri t phá. T 1998 - 2002, Toà án nhân dân các c p ã xét x hàng nghìn b cáo v t i mua bán ph n , tr em theo các i u 119, 120 - B lu t Hình s (năm 1999). H u h t các b cáo u ph i ch u hình ph t nghiêm kh c theo quy nh c a pháp lu t. - V h p tác qu c t : Trong nh ng năm qua, vi c h p tác qu c t phòng ch ng buôn bán ph n , tr em ngày càng ư c tăng cư ng. Vi t Nam ã tham gia nhi u văn ki n qu c t có liên quan, ký k t các Hi p nh tương tr tư pháp song phương, c bi t ã có nhi u ho t ng ph i h p tích c c v i các nư c láng gi ng trong u tranh ch ng t i ph m, c bi t là t i ph m buôn bán ph n , tr em qua biên gi i. ư c s ch o c a Chính ph , m t s B , ngành h u quan ã ph i h p, tri n khai nhi u d án v phòng, ch ng buôn bán ph n , tr em do các t ch c qu c t tài tr như: UNICEF, ILO, IOM, UNODC và nhi u t ch c qu c t khác. Nhìn chung vi c th c hi n các d án ã góp ph n tích c c thúc Ny công tác phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em, nh t là trên lĩnh v c giáo d c truy n thông, nghiên c u pháp lu t, kh o sát ánh giá tình hình và t p hu n nâng cao năng l c cho cán b m t s B , ngành và các a phương tr ng i m. Tuy nhiên, hi u qu th c hi n các d án còn m t s h n ch như: s u tư còn phân tán, do nhi u cơ quan làm u m i ti p nh n d án, vi c s d ng kinh phí tài tr c a d án k t qu chưa cao, các d án m i ư c tri n khai m t s t nh, thành ph tr ng i m.
 5. 2. M t s h n ch trong công tác phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em: - M c dù ã t ư c m t s k t qu , nhưng nhìn chung công tác phòng ng a, u tranh ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em c a các ngành, các c p t Trung ương t i a phương còn thi u ng b , chưa có ngành nào ch u trách nhi m ch trì xây d ng cơ ch ph i k t h p. T l i u tra khám phá các v án mua bán ph n , tr em còn r t th p so v i th c t ã x y ra. Công tác i u tra cơ b n n m tình hình chưa thư ng xuyên, chưa k p th i. Công tác phát hi n các v vi c có liên quan còn mang tính th ng, h u như d a vào ơn thư t giác c a ngư i b h i ho c gia ình. Công tác qu n lý nhân khNu, h khNu t m trú, t m v ng chưa t t, nh t là vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. H th ng pháp lu t liên quan n lĩnh v c phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em chưa ư c b sung hoàn thi n, nh t là chúng ta chưa n m ư c s lư ng và th c tr ng ph n , tr em b buôn bán ang s ng nư c ngoài. - Cán b làm công tác trong lĩnh v c này các ngành, các c p chưa ư c thư ng xuyên c p nh t ki n th c cơ b n, thi u các thông tin trong và ngoài nư c; t ch c l c lư ng và các trang thi t b ph c v công tác u tranh ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em chưa áp ng ư c yêu c u th c t hi n nay. Ph n 2: N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG PHÒNG, CH NG T I PH M BUÔN BÁN PH N VÀ TR EM T NĂM 2004 N NĂM 2010 I. QUAN I M CH O 1. Phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em là v n mang tính xã h i cao, ph i t trong m i quan h gi a phòng, ch ng t i ph m v i gi i quy t các v n kinh t , xã h i, dư i s lãnh o, ch o c a các c p y ng, chính quy n, huy ng s tham gia c a các ngành, oàn th và toàn xã h i. 2. L y phòng ng a là chính; k t h p ch t ch gi a phòng ng a v i u tranh x lý t i ph m buôn bán ph n , tr em và tái hoà nh p c ng ng cho n n nhân phù h p v i ư ng l i, chính sách c a ng, pháp lu t c a nhà nư c và lu t pháp qu c t . II. M C TIÊU 1. M c tiêu t ng quát: T o s chuy n bi n m nh m v nh n th c và hành ng trong các c p, các ngành, oàn th và toàn xã h i v công tác phòng, ch ng buôn bán ph n , tr em nh m phòng ng a, ngăn ch n và gi m cơ b n vào năm 2010 tình tr ng ph n và tr em b buôn bán. 2. M c tiêu c th : a) T năm 2004 - 2006. - Nâng cao nh n th c, hi u bi t c a c ng ng v th o n, nguyên nhân, h u qu c a t n n buôn bán ph n , tr em; nâng cao ý th c tôn tr ng và ch p hành pháp lu t c a
 6. m i công dân và t ch c trong phòng ng a và u tranh ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em và phòng, ch ng t i ph m nói chung. - Xây d ng và ki n toàn các cơ quan chuyên trách th c thi pháp lu t; tăng cư ng pháp ch và các m t qu n lý xã h i nh m phòng ng a u tranh ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em. - Phòng ng a, u tranh, ngăn ch n nh m gi m d n các t i ph m liên quan n buôn bán ph n và tr em, làm gi m 20% t i ph m buôn bán ph n , tr em t i các a bàn tr ng i m. b) T năm 2007 - 2010. Ti n hành ng b các bi n pháp phòng ng a, k t h p ch ng u tranh làm gi m trên 50% tình tr ng ph n , tr em b buôn bán trên ph m vi toàn qu c; t ch c giúp có hi u qu i v i ph n , tr em b buôn bán tr v a phương, giúp h nhanh chóng tái hoà nh p c ng ng. III. N I DUNG VÀ CÁC ÁN CH Y U C A CHƯƠNG TRÌNH 1. N i dung c a Chương trình: a) T ch c i u tra cơ b n, phân tích, d báo tình hình t i ph m buôn bán ph n , tr em; xây d ng cơ s d li u liên quan n t i ph m buôn bán ph n , tr em. b) Tuyên truy n giáo d c, phát ng phong trào qu n chúng nhân dân phát hi n, phòng ng a và u tranh ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em. c) Tri n khai ng b các bi n pháp phòng ng a t i ph m buôn bán ph n , tr em t i gia ình, c ng ng dân cư, cơ quan, t ch c. d) u tranh ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em và các lo i t i ph m khác có liên quan, nh t là t i ph m buôn bán ph n , tr em ra nư c ngoài có t ch c và có tính qu c t . ) H tr giáo d c, t o vi c làm, tái hoà nh p c ng ng cho ph n và tr em b buôn bán; u tư xây d ng các cơ s ti p nh n ph n , tr em b buôn bán ra nư c ngoài tr v . e) Ki n toàn và ào t o, nâng cao năng l c i ngũ cán b làm công tác phòng, ch ng buôn bán ph n , tr em. g) Xây d ng và hoàn thi n các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan v phòng, ch ng buôn bán ph n , tr em. h) Th c hi n h p tác qu c t trong lĩnh v c phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em, nh t là buôn bán ph n , tr em ra nư c ngoài phù h p v i lu t pháp qu c gia và công pháp qu c t . 2. Các án ch y u c a Chương trình:
 7. a) án th nh t: Tuyên truy n, giáo d c trong c ng ng v phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em. T p trung vào vi c t ch c tuyên truy n giáo d c thư ng xuyên, dư i nhi u hình th c, t ch c các chi n d ch truy n thông r ng kh p trong c nư c c bi t là các vùng tr ng i m, t i các nhóm i tư ng nguy cơ cao; l ng ghép n i dung tuyên truy n phòng, ch ng các t i ph m và t n n xã h i, xây d ng gia ình văn hoá, xây d ng xã, phư ng lành m nh không có t n n xã h i; h tr , tư v n cho các gia ình n n nhân và nh ng ph n , tr em có nguy cơ b buôn bán. Trung ương H i Liên hi p Ph n Vi t Nam ch trì, các B , ngành: U ban Dân s , Gia ình và Tr em, Văn hoá - Thông tin, oàn Thanh niên và các B , ngành khác tham gia. b) án th 2: u tranh ch ng t i ph m buôn bán ph n và tr em. T p trung vào các ho t ng phòng ng a, ngăn ch n, phát hi n, i u tra, x lý t i ph m buôn bán ph n , tr em và các lo i t i ph m khác có liên quan, nh t là i v i t i ph m buôn bán ph n , tr em ra nư c ngoài, t i ph m ho t ng có t ch c và có tính qu c t . Kiên quy t truy b t các i tư ng ph m t i còn lNn tr n, không nh ng i tư ng này ti p t c ph m t i ho c phát tri n thành các băng nhóm t i ph m m i. - Ti u d án 1: tri n khai khu v c n i a do B Công an ch trì- Ti u d án 2: tri n khai khu v c biên gi i do B Qu c phòng (B Tư l nh B i Biên phòng) ch trì. U ban Dân s , Gia ình và Tr em, B Tư pháp, B Ngo i giao, Toà án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao và các B , ngành khác ph i h p. c) án th 3: Ti p nh n và h tr nh ng ph n , tr em là n n nhân b buôn bán t nư c ngoài tr v . T p trung vào vi c ki m soát ch t ch các c a khNu biên gi i, c bi t là các c a khNu ư ng b ; ph i h p v i các l c lư ng Công an, B i Biên phòng các nư c có chung ư ng biên gi i và các ngành h u quan ti n hành các th t c ti p nh n và h tr n n nhân b buôn bán tr v ; B Tư l nh B i Biên phòng ch trì ti p nh n, làm các th t c bàn giao; B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i các B , ngành và chính quy n a phương t ch c các ho t ng h tr , giáo d c, giúp h nhanh chóng n nh cu c s ng, tái hoà nh p c ng ng. d) án th 4: Xây d ng và hoàn thi n h th ng văn b n pháp lu t liên quan n công tác phòng ng a, u tranh ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em. T p trung nghiên c u, xây d ng và hoàn thi n ng b các văn b n và quy ph m pháp lu t liên quan n phòng, ch ng buôn bán ph n , tr em trên các lĩnh v c: pháp lu t hình s , hành chính, hôn nhân và cho nh n con nuôi có y u t nư c ngoài, du l ch và
 8. xu t khNu lao ng, xu t nh p c nh, x lý các vi ph m và tái hoà nh p c ng ng cho n n nhân. B Tư pháp ch trì, B Ngo i giao, B Công an, B Qu c phòng (B Tư l nh B i Biên phòng) và các B , ngành khác tham gia. Ph n 3: T CH C TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG I. T CH C I U HÀNH - Chương trình hành ng phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em n năm 2010 có n i dung liên quan n nhi u lĩnh v c thu c ch c năng qu n lý c a nhi u B , ngành. Vì v y ph i ư c t ch c th c hi n ng b và có s ph i h p ch t ch gi a các B , ngành, oàn th . - Thành l p Ban Ch o Chương trình hành ng phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em "do 01 Phó Th tư ng Chính ph làm Trư ng ban, 01 ng chí lãnh o B Công an làm Phó Trư ng ban. Các B : Ngo i giao, Tư pháp, Lao ng - Thương binh và Xã h i, Trung ương H i Liên hi p Ph n Vi t Nam, U ban Dân s , Gia ình và Tr em, B K ho ch và u tư, B Tài chính c 01 lãnh o c p b làm thành viên". - T i các a phương thành l p ti u ban th c hi n chương trình c p t nh, thành ph , thành ph n ti u ban tương t như trung ương. II. PHÂN CÔNG TRÁCH NHI M 1. B Công an: - B Công an là cơ quan thư ng tr c c a Ban Ch o, có trách nhi m giúp Chính ph ph i h p th c hi n chương trình; b trí l c lư ng chuyên trách làm công tác phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em; hư ng d n, ch o Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tri n khai th c hi n Chương trình hành ng phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em. - Là cơ quan u m i ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c n m ch c tình hình, th ng kê s li u v ph n , tr em Vi t Nam b buôn bán và ưa trái phép ra nư c ngoài. - Xác nh nh ng a bàn tr ng i m, t p trung ch o l c lư ng Công an các c p tăng cư ng các bi n pháp nghi p v phát hi n, ngăn ch n, tri t phá các t ch c ư ng dây t i ph m buôn bán ph n , tr em. Qu n lý ch t ch nhân khNu, h khNu xã, phư ng, th tr n; ph i h p v i M t tr n T qu c Vi t Nam và các oàn th nhân dân phát ng phong trào qu n chúng tham gia phòng ng a, phát hi n, u tranh ch ng t i ph m, gi gìn tr t t an toàn xã h i. - Cùng các ngành liên quan và U ban nhân dân các a phương ki m tra, x lý các cơ s d ch v môi gi i k t hôn, cho nh n con nuôi có y u t nư c ngoài trái pháp lu t,
 9. các d ch v du l ch, xu t khNu lao ng vi ph m pháp lu t trong vi c ưa ngư i ra nư c ngoài. - Ki n toàn t ch c, tăng cư ng cán b chuyên trách t Trung ương n các a phương phát hi n k p th i, i u tra nhanh chóng, x lý nghiêm minh các t ch c, cá nhân vi ph m pháp lu t v phòng, ch ng buôn bán ph n , tr em, ưa trái phép ph n , tr em ra nư c ngoài. - Là u m i trong lĩnh v c h p tác qu c t v phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em; ph i h p v i Interpol và c nh sát các nư c láng gi ng, nh t là Trung Qu c, Campuchia phát hi n, ngăn ch n, u tranh ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em ra nư c ngoài. - Thư ng xuyên t ng h p tình hình, nh kỳ hàng năm báo cáo Th tư ng Chính ph , xu t gi i pháp kh c ph c các khó khăn, vư ng m c. 2. B Qu c phòng (B Tư l nh B i Biên phòng): - Tăng cư ng các bi n pháp ki m soát t i c a khNu biên gi i nh m ngăn ch n ưa trái phép ph n , tr em ra nư c ngoài. - Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan t ch c ti p nh n và h tr s ph n , tr em b buôn bán tr v qua biên gi i. - Ph i h p v i l c lư ng c nh sát trong nư c và các nư c có chung ư ng biên như: Trung Qu c, Campuchia... phát hi n, ngăn ch n các ư ng dây ưa trái phép ph n , tr em qua biên gi i. - Ph i h p v i các ngành ch c năng trong tuyên truy n v n ng qu n chúng nhân dân a bàn khu v c biên gi i tham gia ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em. 3. B Ngo i giao: - Ch trì, ph i h p v i B Công an v m t chính tr , i ngo i trong lĩnh v c h p tác v i nư c ngoài phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em ra nư c ngoài. Th c hi n các bi n pháp n m ư c tình hình và s lư ng ph n , tr em b buôn bán ra nư c ngoài ang sinh s ng các nư c. Có chính sách thích h p làm vi c v i các t ch c qu c t và các nư c liên quan v v n xoá b tình tr ng ph n , tr em Vi t Nam b ưa trái phép ra nư c ngoài. - Ph i h p v i các oàn th nhân dân trong vi c v n ng tranh th các t ch c phi Chính ph nư c ngoài tham gia gi i quy t tình hình trên. 4. B Lao ng - Thương binh và Xã h i: - Ch trì, ph i h p v i B Công an, B Tư l nh B i Biên phòng, B Y t , U ban Dân s , Gia ình và Tr em, Trung ương H i Liên hi p Ph n Vi t Nam, U ban nhân dân các c p t ch c d y ngh , gi i quy t vi c làm, tái hoà nh p c ng ng cho s ph n , tr em b buôn bán ra nư c ngoài tr v , ưa s b m c các b nh xã h i vào các cơ s ch a b nh.
 10. - Nghiên c u b sung danh m c ngh , công vi c c m s d ng lao ng n , lao ng tr em nh m b o v h kh i b xâm h i. 5. B Tư pháp: Ch trì, ph i h p v i các B , ngành xây d ng và hoàn thi n h th ng pháp lu t liên quan n phòng ng a, u tranh, x lý các t i ph m liên quan n buôn bán ph n , tr em; t ch c tuyên truy n giáo d c pháp lu t v phòng, ch ng buôn bán ph n , tr em. 6. B K ho ch và u tư: Ph i h p v i B Tài chính b trí ngân sách cho chương trình phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em trong k ho ch hàng năm trình Th tư ng Chính ph xem xét, phê duy t. 7. B Tài chính: Hàng năm, hư ng d n vi c l p d toán kinh phí th c hi n Chương trình hành ng phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em n năm 2010 theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c; th c hi n ki m tra vi c qu n lý và s d ng kinh phí theo úng m c ích; ch trì nghiên c u, xu t trình c p có thNm quy n các bi n pháp phù h p, nh m huy ng s óng góp kinh phí t các ngu n khác nhau trong và ngoài nư c h tr chương trình hoàn thành t t m c tiêu ra. 8. ngh Trung ương H i Liên hi p Ph n Vi t Nam: - Ch trì, ph i h p v i các B , ngành, oàn th , cơ quan liên quan và chính quy n a phương t ch c các ho t ng tuyên truy n, giáo d c, tư v n t i c ng ng v phòng, ch ng buôn bán ph n , tr em. - Ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i h tr , giúp cho s ph n , tr em b buôn bán tr v tái hoà nh p c ng ng. 9. U ban Dân s , Gia ình và Tr em: Ch o và ph i h p v i các B , ngành, cơ quan liên quan th c hi n nhi m v phòng ng a tình tr ng tr em b buôn bán, b xâm h i tình d c vì m c ích thương m i. 10. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph : Có k ho ch ch o vi c th c hi n các n i dung, bi n pháp u tranh phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em trong ph m vi trách nhi m quy n h n c a mình. 11. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: Có trách nhi m t ch c th c hi n các n i dung và án c a Chương trình phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em, nh t là án 1, 2, 3, xây d ng k ho ch th c hi n c th phù h p v i tình hình a phương; ch n các a bàn tri n khai i m
 11. rút kinh nghi m ch o chung. Xác nh rõ trách nhi m c a Ch t ch U ban nhân dân c p huy n, c p xã trong vi c th c hi n Chương trình này. 12. ngh Toà án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao: Tăng cư ng ch o h th ng các cơ quan thu c ngành các a phương và có k ho ch ph i h p ch t ch v i các cơ quan b o v pháp lu t khác trong công tác i u tra, truy t , xét x t i ph m buôn bán ph n , tr em m t cách k p th i, nghiêm minh. 13. ngh M t tr n T qu c Vi t Nam, T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, H i C u chi n binh Vi t Nam, H i Nông dân Vi t Nam, Trung ương H i Liên hi p Ph n Vi t Nam, Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh: ph i h p ch t ch v i các B , ngành và các c p chính quy n trong vi c v n ng giáo d c các t ng l p nhân dân tích c c tham gia công tác phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em. III. KINH PHÍ TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH Kinh phí th c hi n Chương trình này ư c huy ng t nhi u ngu n: 1. Ngân sách trung ương: hàng năm Chính ph dành m t kho n kinh phí th c hi n chương trình, h tr có m c tiêu cho các nhi m v tr ng tâm và các án. 2. Ngân sách a phương: hàng năm a phương ph i ch ng xây d ng k ho ch, b trí ngân sách cho các ho t ng phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em, k t h p l ng ghép v i các chương trình, d án khác trên a bàn. 3. T các ngu n huy ng h p pháp khác trong và ngoài nư c ( óng góp c a c ng ng, tài tr qu c t ...). V n ư c ngân sách nhà nư c c p hàng năm theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c do Ban Ch o Chương trình l p k ho ch phân b , trình Chính ph quy t nh và tr c ti p ch o t ch c th c hi n. Các B , ngành, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m t ch c th c hi n, thư ng xuyên ki m tra theo dõi, ôn c chương trình; xây d ng k ho ch t ng giai o n, t ng năm th c hi n chương trình và các d án m t cách phù h p, có hi u qu .
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2