Quyết định 137/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
86
lượt xem
7
download

Quyết định 137/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 137/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2003 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 137/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 137/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 11 tháng 7 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 137/2003/Q -TTG NGÀY 11 THÁNG 7 NĂM 2003 PHÊ DUY T K HO CH ÀO T O, B I DƯ NG NGU N NHÂN L C CHO CÔNG TÁC H I NH P KINH T QU C T GIAI O N 2003 - 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t s 07-NQ/TW ngày 27-11-2001 c a B Chính tr v h i nh p kinh t qu c t (ban hành kèm theo Quy t nh s 37/2002/Q -TTg ngày 14 tháng 3 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph ); Theo ngh c a B trư ng B N i v , QUY T NNH: i u 1. Phê duy t K ho ch ào t o, b i dư ng ngu n nhân l c cho công tác h i nh p kinh t qu c t giai o n 2003 -2010 (ban hành kèm theo quy t nh này). i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban Qu c gia v h p tác kinh t qu c t , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) K HO CH ÀO T O, B I DƯ NG NGU N NHÂN L C CHO CÔNG TÁC H I NH P KINH T QU C T GIAI O N 2003 – 2010
  2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 137/2003/Q -TTg ngày 11 tháng 7 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph ) H i nh p kinh t qu c t ã bư c vào giai o n quan tr ng v i vi c th c hi n các cam k t qu c t , có nh hư ng tr c ti p n các m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i c a nư c ta. Ngh quy t s 07-NQ/TW ngày 27 tháng 11 năm 2001 c a B Chính tr v h i nh p kinh t qu c t ã ch rõ m t nhi m v c th là " Ny m nh công tác ào t o ngu n nhân l c". Trong các chương trình hành ng c a mình, Chính ph ã giao cho các B , ngành có liên quan xây d ng k ho ch ào t o ngu n nhân l c cho h i nh p kinh t qu c t . Th i gian qua, các B , ngành và a phương ã có c g ng ban u trong công tác ào t o, b i dư ng l c lư ng cán b tham gia h i nh p kinh t qu c t , như ph bi n, quán tri t các ch trương chính sách h i nh p kinh t qu c t c a ng và Nhà nư c, ki n th c v lu t pháp qu c t , các hi p nh thương m i qu c t và m t s nghi p v c th ph c v quá trình àm phán, t ch c h i ngh , h i th o,... Nh ng ho t ng ào t o, b i dư ng này ã góp ph n trang b m t s ki n th c cơ b n, c n thi t áp ng k p th i yêu c u c a công tác h i nh p kinh t qu c t . Tuy nhiên, công tác ào t o, b i dư ng ngu n nhân l c cho công tác h i nh p kinh t qu c t trong th i gian qua còn nhi u khó khăn và h n ch . N i dung ào t o, b i dư ng ch y u m i t p trung vào quán tri t ư ng l i, chính sách chung và ph c p m t s ki n th c v th trư ng th gi i, lu t pháp qu c t , các hi p nh thương m i trong ó có Hi p nh thương m i Vi t Nam - Hoa Kỳ và m t s nghi p v c th có tính ch t ng phó trư c nh ng yêu c u t ra c a công tác h i nh p kinh t qu c t . N i dung, chương trình, giáo trình tài li u ào t o, b i dư ng chưa th ng nh t, thi u ng b , chưa i sâu vào nghi p v , k năng. Trình giáo viên gi ng d y chương trình h i nh p kinh t qu c t còn h n ch . Vi c t ch c ào t o, b i dư ng chưa có k ho ch th ng nh t, còn phân tán tuỳ thu c vào t ng B , ngành. Do ó, Ny m nh ti n trình h i nh p kinh t qu c t trong th i gian t i c n có k ho ch t p trung ào t o, b i dư ng i ngũ tham gia công tác này t Trung ương n a phương, trong các ngành và trên các lĩnh v c h i nh p kinh t qu c t . I. M C TIÊU, I TƯ NG, N I DUNG, HÌNH TH C ÀO T O, B I DƯ NG 1. M c tiêu. ào t o, b i dư ng n năm 2010 có i ngũ nh ng ngư i làm công tác h i nh p kinh t qu c t thông th o v nghi p v , ngo i ng , am hi u lu t pháp qu c t , áp ng ư c nh ng yêu c u c a h i nh p kinh t qu c t . T 2003 n năm 2005, t p trung xây d ng h th ng chương trình, giáo trình, tài li u v h i nh p kinh t qu c t hoàn ch nh ph c v ào t o, b i dư ng các i tư ng tham gia công tác h i nh p kinh t qu c t ; ào t o ư c i ngũ giáo viên (bao g m c giáo viên kiêm ch c) áp ng yêu c u c a công tác ào t o, b i dư ng i ngũ tham gia công tác h i nh p kinh t qu c t ; ti n hành quy ho ch, ào t o, b i dư ng cho ư c i ngũ cán b ch ch t tham gia tr c ti p vào công tác h i nh p kinh t qu c t hi n nay và ào t o ngu n cho giai o n sau.
  3. Giai o n 2006-2010, b sung, hoàn thi n nâng cao ch t lư ng chương trình, giáo trình, tài li u ào t o, b i dư ng; b i dư ng nâng cao ch t lư ng i ngũ giáo viên; ào t o, b i dư ng nâng cao trình cho các i tư ng tham gia h i nh p và hình thành ư c l c lư ng chuyên gia h i nh p kinh t qu c t trên các lĩnh v c. 2. i tư ng. - Cán b , công ch c hành chính làm công tác h i nh p kinh t qu c t các B , ngành và a phương; cán b qu n lý các doanh nghi p (Nhà nư c, các thành ph n kinh t khác) và các hi p h i ngành hàng; - Các ch c danh tư pháp, trong ó ch y u là lu t sư và thNm phán liên quan n công tác h i nh p kinh t qu c t ; - L c lư ng lao ng tham gia h i nh p, trong ó ch y u là lao ng xu t khNu, công nhân c a các doanh nghi p tr c ti p tham gia xu t nh p khNu và h c sinh các trư ng d y ngh ; - Cán b qu n lý, nghiên c u viên, gi ng viên c a các vi n nghiên c u và các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p và sinh viên, h c sinh (ngu n cho cán b tham gia h i nh p kinh t qu c t ) ư c ào t o trong các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p theo các chuyên ngành kinh t , k thu t liên quan n h i nh p kinh t qu c t . 3. N i dung. a) Nh ng ki n th c cơ b n v h i nh p kinh t qu c t , bao g m : Các ch trương, ư ng l i, chính sách c a ng và Nhà nư c v h i nh p kinh t qu c t ; các cam k t qu c t c a Vi t Nam v h p tác kinh t -thương m i; th trư ng th gi i và lu t pháp qu c t , lu t pháp c a các i tác, h th ng lu t pháp c a T ch c Thương m i Th gi i (WTO), ASEAN và các t ch c a phương khác; các hi p nh thương m i song phương. ây là n i dung c n ư c ph c p cho t t c nh ng ngư i tham gia công tác h i nh p kinh t qu c t . b) Nh ng ki n th c v chuyên môn nghi p v và k năng h i nh p kinh t qu c t c a t ng lĩnh v c tham gia h i nh p. Các ki n th c cơ b n v lu t pháp qu c t , kinh t phát tri n, thương m i qu c t ; nghi p v chuyên môn, k năng xây d ng lu t pháp, xây d ng chính sách kinh t - thương m i, các công c và bi n pháp b o v các quy n l i chính áng c a các doanh nghi p trong nư c, hi u rõ v các rào c n thương m i c a các nư c, k năng àm phán, khai thác thông tin v th trư ng qu c t ; kinh nghi m gi i quy t các tranh ch p thương m i c a nư c ngoài, b o h quy n s h u trí tu ,... Các ki n th c chuyên sâu v chuyên môn nghi p v h i nh p kinh t qu c t . c) Các n i dung b tr , g m:
  4. Tin h c, ngo i ng (ch y u là ti ng Anh), ngôn ng và phong t c t p quán c a các nư c có quan h h p tác v i Vi t Nam. 4. Hình th c ào t o, b i dư ng. ào t o, b i dư ng phát tri n ngu n nhân l c cho công tác h i nh p kinh t qu c t ư c t ch c theo các hình th c: t p trung, t i ch c; ào t o, b i dư ng t i ch , ào t o qua công vi c, tham quan kh o sát; ào t o, b i dư ng trong nư c và ngoài nư c. II. TI N VÀ KINH PHÍ TH C HI N K HO CH 1. Ti n th c hi n k ho ch. a) Giai o n 2003 - 2005. Ti n hành xây d ng chương trình, giáo trình, tài li u ào t o, b i dư ng i v i các i tư ng tham gia h i nh p kinh t qu c t ; ào t o, b i dư ng giáo viên (c giáo viên kiêm ch c) và t p trung ào t o, b i dư ng nh ng ngư i tr c ti p tham gia h i nh p kinh t qu c t . C th là: - i v i cán b , công ch c hành chính và cán b qu n lý doanh nghi p, hi p h i ngành hàng tham gia ti n trình h i nh p: b i dư ng ki n th c cơ b n v h i nh p kinh t qu c t cho 27.000 lư t cán b ; b i dư ng nghi p v cho 5.800 lư t cán b và ào t o chuyên sâu cho 320 lư t cán b . - i v i các ch c danh tư pháp: ào t o 7.290 cán b ngu n cho các ch c danh tư pháp, trong ó có 1.500 thNm phán, 900 ch p hành viên, 300 công ch ng viên, 90 tr ng tài viên và 4.500 lu t sư. B i dư ng 8.210 lư t cán b thu c các ch c danh tư pháp, trong ó có 1.800 ch p hành viên; 300 công ch ng viên; 110 tr ng tài viên; 2.400 lu t sư và 3.600 cán b tham gia xét x . - i v i lao ng xu t khNu và công nhân tham gia h i nh p: t p trung b i dư ng cho 1.200 cán b qu n lý lao ng xu t khNu; 150.000 lao ng xu t khNu và cho i b ph n công nhân s n xu t trong các doanh nghi p tr c ti p tham gia xu t nh p khNu; ng th i, ào t o 600.000 h c sinh trong các trư ng d y ngh . - i v i ào t o ngu n cán b k thu t và cán b tham gia h i nh p kinh t qu c t : b i dư ng ki n th c v h i nh p kinh t cho 4.500 lư t cán b qu n lý, nghiên c u viên, gi ng viên c a các vi n nghiên c u và các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p. M r ng quy mô ào t o các l p k sư ch t lư ng cao, c nhân và k sư tài năng m t s trư ng i h c. T p trung ào t o t 4.500 sinh viên tr lên nh ng ngành ngh mũi nh n, tiên ti n như cơ i n t , k thu t hàng không, v t li u m i, công ngh thông tin; ào t o 25.000 chuyên gia ph n m m và 50.000 cán b công ngh thông tin; ào t o 450.000 sinh viên các ngành kinh t , qu n tr kinh doanh, lu t,..; ào t o 30.000 h c sinh trình trung h c chuyên nghi p xu t khNu lao ng, cung c p cho các khu ch xu t, khu công nghi p. b) Giai o n 2006 - 2010.
  5. B sung, hoàn thi n nâng cao ch t lư ng chương trình, giáo trình, tài li u ào t o, b i dư ng theo hư ng chuyên sâu; nâng cao ch t lư ng i ngũ giáo viên; ti n hành ào t o, b i dư ng nâng cao trình cho các i tư ng tham gia h i nh p và hình thành ư c l c lư ng chuyên gia h i nh p kinh t qu c t trên các lĩnh v c. C th là: - i v i cán b , công ch c hành chính, cán b qu n lý doanh nghi p, hi p h i ngành hàng tham gia h i nh p: 26.500 lư t ngư i ư c b i dư ng, nâng cao ki n th c cơ b n v h i nh p kinh t qu c t ; 2.900 lư t ngư i ư c b i dư ng, nâng cao v nghi p v công tác h i nh p kinh t qu c t ; 280 lư t ngư i ư c ào t o chuyên sâu v công tác h i nh p kinh t qu c t . - i v i các ch c danh tư pháp: ào t o ư c 17.000 cán b , trong ó có 2.500 thNm phán và 12.500 lu t sư; b i dư ng ư c 18.200 lư t cán b , trong ó có 5.100 cán b tham gia xét x và 12.500 lu t sư. - i v i lao ng và công nhân tham gia h i nh p kinh t qu c t : b i dư ng ki n th c h i nh p kinh t qu c t cho 600 cán b qu n lý lao ng xu t khNu và 200.000 lao ng xu t khNu; ào t o 1.600.000 h c sinh trong các trư ng d y ngh tham gia vào h i nh p kinh t qu c t . - i v i ngu n cán b k thu t và cán b tham gia h i nh p kinh t qu c t : b i dư ng ki n th c v h i nh p kinh t qu c t cho 7.500 lư t cán b qu n lý, nghiên c u viên, gi ng viên các vi n nghiên c u và các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p. ào t o t 250.000 n 350.000 sinh viên các ngành kinh t , qu n tr kinh doanh, tài chính, ngân hàng, ngo i thương, lu t. ào t o kho ng 50.000 h c sinh trình trung h c chuyên nghi p xu t khNu lao ng và cung ng nhân l c cho các khu ch xu t, khu công nghi p. 2. Kinh phí th c hi n k ho ch. Kinh phí tri n khai k ho ch này ư c huy ng t các ngu n: ngân sách nhà nư c, c a các doanh nghi p, hi p h i ngành hàng, các d án, tài tr c a các t ch c qu c t , nư c ngoài và c a b n thân ngư i tham gia ào t o, b i dư ng. III. CÁC GI I PHÁP TH C HI N K HO CH - Ti n hành i u tra kh o sát, phân lo i t ng i tư ng c a ngu n nhân l c h i nh p kinh t qu c t xác nh chương trình và t ch c các hình th c ào t o, b i dư ng thích h p. - T ch c xây d ng h th ng chương trình, giáo trình, tài li u v ào t o, b i dư ng ngu n nhân l c h i nh p kinh t qu c t trong ó có chương trình b i dư ng nh ng ki n th c cơ b n v h i nh p kinh t qu c t và các chương trình b i dư ng, ào t o chuyên môn nghi p v , k năng thu c các lĩnh v c c a các B , ngành liên quan. - Kh o sát n m th c tr ng i ngũ giáo viên (c giáo viên kiêm ch c) có k ho ch ào t o, b i dư ng i ngũ giáo viên hi n có c v n i dung và phương pháp gi ng d y và ào t o ngu n cho giáo viên.
  6. - Rà soát, b sung, s a i, ban hành m i các văn b n quy ph m pháp lu t v công tác ào t o, b i dư ng cán b , công ch c nói chung và ngu n nhân l c tham gia h i nh p kinh t qu c t nói riêng. - Tăng cư ng ho t ng, ph i h p gi a các cơ quan trong U ban Qu c gia v h p tác kinh t qu c t và v i các b ph n làm công tác h i nh p kinh t qu c t c a các B , ngành và các a phương trong công tác ào t o, b i dư ng ngu n nhân l c cho h i nh p kinh t qu c t . - Tăng cư ng cơ s v t ch t, trang thi t b d y và h c cho các trư ng, trung tâm tham gia ào t o, b i dư ng cán b h i nh p kinh t qu c t . - a d ng hóa ngu n kinh phí ào t o, b i dư ng cán b h i nh p kinh t qu c t . Ngu n kinh phí t ngu n ngân sách Nhà nư c c n t p trung vào các nhi m v : xây d ng chương trình, giáo trình; ào t o, b i dư ng giáo viên; trang thi t b d y và h c; t ch c các khoá ào t o, b i dư ng cán b lãnh o, chuyên gia, lu t sư gi i, công nhân có tay ngh b c cao. - Tăng cư ng quan h qu c t trong công tác ào t o, b i dư ng cán b h i nh p kinh t qu c t . C n dành kinh phí áng k cho vi c c các cán b tham gia h i nh p kinh t qu c t i tham quan, kh o sát, ào t o, b i dư ng nư c ngoài. - Các B , ngành và a phương c n có s ph i h p ch t ch trong vi c th c hi n k ho ch ào t o, b i dư ng cán b làm công tác h i nh p kinh t qu c t , trong ó B Thương m i, B Tư pháp, Toà án nhân dân t i cao, B Lao ng -Thương binh và Xã h i, B Giáo d c và ào t o, B Tài chính, B K ho ch và u tư có vai trò ch y u. IV. T CH C TH C HI N Căn c K ho ch này: 1. B N i v ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan hư ng d n, t ch c ki m tra, theo dõi, ôn c vi c th c hi n k ho ch và nh kỳ t ng h p tình hình báo cáo Th tư ng Chính ph ; t ng h p cân i các k ho ch, chương trình ào t o, b i dư ng cán b , công ch c thành m t chương trình t ng th , hàng năm hư ng d n nhi m v ào t o, b i dư ng ngu n nhân l c h i nh p kinh t qu c t cho các B , ngành, a phương; xây d ng, ban hành theo thNm quy n các văn b n quy ph m pháp lu t v công tác ào t o, b i dư ng ngu n nhân l c cho công tác h i nh p kinh t qu c t , ho c trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ban hành; nh kỳ t ch c sơ k t vi c th c hi n k ho ch này. 2. B Thương m i ch trì, ph i h p v i B N i v và các cơ quan có liên quan xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch ào t o, b i dư ng i ngũ cán b , công ch c làm công tác h i nh p kinh t qu c t các B , ngành trung ương và a phương; cán b qu n lý các doanh nghi p (nhà nư c, các thành ph n kinh t khác), các hi p h i ngành hàng.
  7. 3. B Tư pháp ch trì, ph i h p v i B N i v và các cơ quan có liên quan xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch ào t o, b i dư ng các ch c danh tư pháp thu c ph m vi qu n lý và ào t o ngu n thNm phán tòa án nhân dân các c p. 4. Toà án nhân dân t i cao ch trì, ph i h p v i B N i v và các cơ quan có liên quan xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch ào t o, b i dư ng các ch c danh tư pháp thu c ph m vi qu n lý. 5. B Lao ng -Thương binh và Xã h i ch trì ph i h p v i B N i v và các cơ quan có liên quan xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch ào t o, b i dư ng cán b qu n lý lao ng xu t khNu, lao ng xu t khNu; công nhân c a các doanh nghi p tr c ti p tham gia xu t nh p khNu và h c sinh c a các trư ng d y ngh . 6. B Giáo d c và ào t o ch trì ph i h p v i các cơ quan có liên quan xây d ng và tri n khai k ho ch ào t o, b i dư ng cán b qu n lý, nghiên c u viên, gi ng viên c a các vi n nghiên c u và các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p và sinh viên, h c sinh (ngu n cho cán b làm công tác h i nh p kinh t qu c t ). 7. H c vi n Chính tr Qu c gia H Chí Minh, các cơ s ào t o c a các B , ngành, a phương và các trư ng i h c, cao ng có trách nhi m xây d ng chương trình, giáo trình, tài li u ào t o, b i dư ng và ào t o, b i dư ng i ngũ giáo viên tham gia gi ng d y n i dung h i nh p kinh t qu c t . 8. B Văn hoá -Thông tin, T ng Liên oàn lao ng Vi t Nam, ài Truy n hình Vi t Nam, ài Ti ng nói Vi t Nam và các cơ quan liên quan xây d ng k ho ch chương trình tuyên truy n giáo d c ki n th c ph thông v h i nh p kinh t qu c t . 9. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B N i v và các cơ quan có liên quan xây d ng k ho ch ngân sách và hư ng d n vi c huy ng, s d ng các ngu n kinh phí khác, m b o th c hi n các n i dung c a K ho ch ào t o, b i dư ng ngu n nhân l c cho công tác h i nh p kinh t qu c t giai o n 2003 - 2010. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c vào K ho ch ào t o, b i dư ng ngu n nhân l c cho công tác h i nh p kinh t qu c t giai o n 2003 - 2010, ph i h p v i cơ quan có liên quan th c hi n có k t qu k ho ch này.
Đồng bộ tài khoản