Quyết định 1382/2002/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
68
lượt xem
2
download

Quyết định 1382/2002/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1382/2002/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc bổ sung Phụ lục 3 Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1382/2002/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quyÕt ®Þnh cña bé trëng bé th¬ng m¹i sè 1382/2002/q®-btm ngµy 06 th¸ng 11 n¨m 2002 vÒ viÖc bæ sung phô lôc 3 quy chÕ cÊp giÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng ho¸ asean cña viÖt nam - mÉu d ®Ó hëng c¸c u ®·i theo hiÖp ®Þnh vÒ ch¬ng tr×nh u ®·i thuÕ quan cã hiÖu lùc chung (cept) bé trëng bé th¬ng m¹i C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 95/CP ngµy 4/12/1993 cña ChÝnh phñ vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Th¬ng m¹i; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 651/TTg ngµy 10/10/1995 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc thµnh lËp Uû ban Quèc gia §iÒu phèi ho¹t ®éng cña ViÖt Nam trong ASEAN; C¨n cø C«ng v¨n sè 356/VPUB ngµy 22/01/1996 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc chØ ®Þnh c¬ quan cÊp giÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng ho¸ theo HiÖp ®Þnh CEPT; Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô XuÊt nhËp khÈu, quyÕt ®Þnh §iÒu 1. Bæ sung phô lôc 3 Quy chÕ cÊp giÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng ho¸ asean cña ViÖt Nam - mÉu D ®Ó hëng c¸c u ®·i theo hiÖp ®Þnh vÒ ch¬ng tr×nh u ®·i thuÕ quan cã hiÖu lùc chung (cept) ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 416/TM-§B ngµy 13 th¸ng 5 n¨m 1996 vµ QuyÕt ®Þnh bæ sung sè 078/1998/Q§-BTM ngµy 30 th¸ng 7 n¨m 1998 cña Bé Th¬ng m¹i nh sau: Phô lôc 3: §iÒu 1. Híng dÉn khai chøng nhËn mÉu D 1382 * Nhãm 4: a. Bæ sung m· sè Ban qu¶n lý c¸c khu c«ng nghiÖp Qu¶ng Ng·i Sè 26 Ban qu¶n lý c¸c khu c«ng nghiÖp Qu¶ng Ng·i b. Bæ sung m· sè Ban qu¶n lý c¸c khu c«ng nghiÖp B×nh ThuËn Sè 27 Ban qu¶n lý c¸c khu c«ng nghiÖp B×nh ThuËn c. Bæ sung m· sè Ban qu¶n lý c¸c khu c«ng nghiÖp Phó Thä Sè 28 Ban qu¶n lý c¸c khu c«ng nghiÖp Phó Thä
  2. 2 §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. §iÒu 3. C¸c quy ®Þnh kh¸c cña Quy chÕ nãi trªn cha ®îc söa ®æi hoÆc ®· ®îc sña ®æi, bæ sung t¹i c¸c QuyÕt ®Þnh kh¸c vµ kh«ng ®îc söa ®æi, bæ sung t¹i QuyÕt ®Þnh nµy vÉn gi÷ nguyªn hiÖu lùc.
Đồng bộ tài khoản