Quyết định 1422/2002/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
4
download

Quyết định 1422/2002/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1422/2002/QĐ-NHNN về việc bổ sung, sửa đổi một số điều, khoản trong quy chế thi đua khen thưởng trong ngành ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 805/2001/QĐ-NHNN ngày 21/6/2002 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1422/2002/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1422/2002/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2002 QUYẾT ĐNNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 1422/2002/QĐ-NHNN NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 2002 VỀ VIỆC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU, KHOẢN TRONG QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐNN H SỐ 805/2001/QĐ-N HN N N GÀY 21/6/2002 CỦA THỐN G ĐỐC N GÂN HÀN G N HÀ N ƯỚC THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật NHNN Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997; Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo; QUYẾT ĐNNH Điều 1. Bổ sung, sửa đổi một số điều, khoản quy định tại Quy chế thi đua khen thưởng trong ngành N gân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 805/2001/QĐ- N HN N ngày 21/6/2001 của Thống đốc N gân hàng N hà nước như sau: 1. Sửa đổi Điều 22 "Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp trong ngành N gân hàng" tại gạch đầu dòng thứ nhất như sau: "Hội đồng thi đua khen thưởng ngành N gân hàng do Thống đốc N gân hàng N hà nước quyết định thành lập". 2. Huỷ bỏ Điều 24 quy định về "Hội đồng thi đua khen thưởng hệ thống N gân hàng N hà nước". 3. Sửa đổi khoản 2 Điều 32 "Thời gian xét thưởng" như sau: "Việc xét duyệt các hình thức khen thưởng do Thống đốc N gân hàng N hà nước quyết định thực hiện từ tháng 4 hàng năm (trừ khen thưởng đột xuất). Riêng Học viện N gân hàng xét khen thưởng vào dịp tổng kết năm học và kỷ niệm ngày N hà giáo Việt N am 20/11. 4. Sửa đổi Điều 33 như sau: "Để đảm bảo việc xét khen thưởng theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Quy chế này, Thủ trưởng các đơn vị phải hoàn thành đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định gửi về Thường trực Hội đồng thi đua N gành trước ngày 31/3 hàng năm (Riêng Học viện N gân hàng gửi trước ngày 15/10) để hoàn thành thủ tục trình Hội đồng thi đua khen thưởng N gành xét (trừ trường hợp khen thưởng đột xuất)".
  2. 5. Bổ sung khoản 3 và 4 vào Điều 39 "Quy trình xét thưởng" như sau: "3. Đối với các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở: Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về chi nhánh N gân hàng N hà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tổng hợp, xét và có văn bản trình Hội đồng thi đua khen thưởng N gành. 4. Việc xét các danh hiệu thi đua đối với các đồng chí Lãnh đạo N gành N gân hàng do Hội đồng thi đua khen thưởng N gành đề xuất, xin ý kiến Ban cán sự Đảng trước khi trình Thống đốc N gân hàng N hà nước quyết định". Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quyết định sau đây hết hiệu lực thi hành: - Quyết định số 1219/2001/QĐ-N HN N , ngày 21/9/2001 của Thống đốc N gân hàng N hà nước về việc thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng N gân hàng N hà nước. - Quyết định số 549/QĐ-N HN N , ngày 30/5/2002 của Thống đốc N gân hàng N hà nước về việc cử, thay thế thành viên Hội đồng thi đua - Khen thưởng N gân hàng N hà nước. Điều 3. Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng ngành N gân hàng, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị thuộc ngành N gân hàng chịu trách nhiệm thi Quyết định này. Lê Đức Thuý (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản