Quyết định 144/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
49
lượt xem
1
download

Quyết định 144/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 144/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí sử dụng đường bộ tuyến tránh Quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 144/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quyÕt ®Þnh cña bé trëng bé tµi chÝnh Sè 144/2003/Q§/BTC ngµy 10 th¸ng 9 n¨m 2003 VÒ viÖc ban hµnh møc thu phÝ sö dông ®êng bé tuyÕn tr¸nh Quèc lé 1A ®o¹n qua thÞ x· Tam Kú, tØnh Qu¶ng Nam bé trëng bé tµi chÝnh C¨n cø Ph¸p lÖnh PhÝ vµ lÖ phÝ; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§-CP ngµy 5/11/2002 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ níc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§-CP ngµy 07/01/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø Th«ng t sè 109/2002/TT-BTC ngµy 6/12/2002 cña Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö dông phÝ sö dông ®êng bé; Theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ, quyÕt ®Þnh: §iÒu 1: Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy BiÓu møc thu phÝ sö dông ®êng bé tuyÕn tr¸nh Quèc lé 1A ®o¹n qua thÞ x· Tam Kú, tØnh Qu¶ng Nam. §èi tîng ¸p dông thu phÝ sö dông ®êng bé tuyÕn tr¸nh Quèc lé 1A ®o¹n qua thÞ x· Tam Kú, tØnh Qu¶ng Nam thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. §iÒu 2: C¬ quan thu phÝ ®êng bé tuyÕn tr¸nh Quèc lé 1A ®o¹n qua thÞ x· Tam Kú, tØnh Qu¶ng Nam thùc hiÖn thu, nép vµ qu¶n lý tiÒn phÝ thu ®îc theo quy ®Þnh ®èi víi ®êng bé do nhµ níc ®Çu t b»ng vèn vay vµ thu phÝ hoµn vèn. §iÒu 3: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §iÒu 4: Tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®èi tîng ph¶i nép phÝ, ®¬n vÞ ®îc Bé Giao th«ng vËn t¶i giao nhiÖm vô tæ chøc thu phÝ phÝ sö dông ®êng bé tuyÕn tr¸nh Quèc lé 1A ®o¹n qua thÞ x· Tam Kú, tØnh Qu¶ng Nam vµ c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  2. 2 BiÓu møc thu phÝ sö dông ®êng bé tuyÕn tr¸nh Quèc lé 1A ®o¹n qua thÞ x· Tam Kú, tØnh Qu¶ng Nam (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 144/2003/Q§-BTC ngµy 10 th¸ng 9 n¨m 2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) TT Ph¬ng tiÖn chÞu phÝ ®êng bé MÖnh Gi¸ VÐ lît VÐ th¸ng VÐ quý (®/vÐ/lît) (®/vÐ/th¸n (®/vÐ/quý g) ) Xe m« t« hai b¸nh, xe m« t« ba b¸nh, xe 1.000 10.000 1 g¾n m¸y vµ c¸c lo¹i xe t¬ng tù 2 Xe lam, xe b«ng sen, xe c«ng n«ng, m¸y 4.000 120.000 300.000 kÐo 3 Xe díi 12 ghÕ ngåi, xe t¶i cã t¶i träng díi 2 tÊn vµ c¸c lo¹i xe buýt vËn t¶i kh¸ch c«ng céng 10.000 300.000 800.000 4 Xe tõ 12 ghÕ ngåi ®Õn 30 ghÕ ngåi; Xe t¶i cã t¶i träng tõ 2 tÊn ®Õn díi 4 tÊn 15.000 450.000 1.200.000 5 Xe tõ 31 ghÕ ngåi trë lªn; Xe t¶i cã t¶i träng tõ 4 tÊn ®Õn díi 10 tÊn 22.000 660.000 1.800.000 6 Xe t¶i cã t¶i träng tõ 10 tÊn ®Õn díi 18 tÊn vµ xe chë hµng b»ng Container 20 fit 40.000 1.200.000 3.200.000 7 Xe t¶i cã t¶i träng tõ 18 tÊn trë lªn vµ xe chë hµng b»ng Container 40 fit 80.000 2.400.000 6.500.000 Ghi chó: T¶i träng cña tõng lo¹i ph¬ng tiÖn ¸p dông mÖnh gi¸ trªn lµ t¶i träng theo thiÕt kÕ
Đồng bộ tài khoản