Quyết định 144/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
72
lượt xem
8
download

Quyết định 144/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 144/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung một số chính sách ưu đãi đối với Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 144/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUYÕT §ÞNH CñA THñ T¦íNG CHÝNH PHñ Sè 144/2004/Q§-TTg ngµy 12 th¸ng 8 n¨m 2004 VÒ bæ sung mét sè chÝnh s¸ch u ®·i ®èi víi Khu kinh tÕ cöa khÈu Méc Bµi, tØnh T©y Ninh THñ T¦íNG CHÝNH PHñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; XÐt ®Ò nghÞ cña Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh T©y Ninh t¹i tê tr×nh sè 369/TT-UB ngµy l1 th¸ng 10 n¨m 2002 vµ c¸c C«ng v¨n sè 151/UB ngµy 22 th¸ng 5 n¨ng 2003, sè 25/UB ngµy 11 th¸ng 7 n¨m 2003, sè 381/UB ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2003, sè 138/UB ngµy 27 th¸ng 4 n¨m 2004, sè 210/UB ngµy /6 th¸ng 6 n¨m 2004; XÐt ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t t¹i c¸c tê tr×nh sè 1425 BKH/QLKT ngµy 17 th¸ng 3 n¨m 2003, sè 2426/BKH-QLKTTW ngµy 22 th¸ng 4 n¨m 2004 vµ ý kiÕn c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan, QUYÕT ®ÞNH: §iÒu 1. Khu Th¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp thuéc Khu Kinh tÕ cöa khÈu Méc Bµi (sau ®©y gäi t¾t lµ Khu Th¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp, trong ph¹m vi 986 ha quy h¹ch ®· ®îc phª duyÖt) ®îc thùc hiÖn bæ sung mét sè chÝnh s¸ch u ®·i t¹i QuyÕt ®Þnh nµy khi b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn sau: - Cã hµng rµo cøng b¶o ®¶m c¸ch ly c¸c ho¹t ®éng trong Khu Th¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp víi c¸c khu chøc n¨ng trong Khu kinh tÕ cöa khÈu. - Trong Khu Th¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp kh«ng cã khu d©n c (kÓ c¶ ngêi níc ngoµi), kh«ng cã d©n c c tró thêng xuyªn hoÆc t¹m tró. - Cã Tr¹m KiÓm so¸t ®Ó gi¸m s¸t, kiÓm tra ngêi, hµng ho¸ vµ c¸c ph¬ng tiÖn vµo vµ ra Khu Th¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp. §iÒu 2. - C¸c tæ chøc kinh tÕ ho¹t ®éng trong Khu Th¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ®îc xuÊt khÈu ra níc ngoµi vµ nhËp khÈu tõ níc ngoµi tÊt c¶ hµng ho¸, dÞch vô mµ ph¸p luËt ViÖt Nam kh«ng cÊm. - Hµng ho¸, dÞch vô nhËp khÈu tõ níc ngoµi vµo Khu Th¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp hoÆc hµng ho¸, dÞch vô tõ Khu Th¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp xuÊt khÈu ra níc ngoµi, kh«ng ph¶i nép thuÕ nhËp khÈu, thuÕ xuÊt khÈu. - Hµng ho¸, dÞch vô nhËp khÈu tõ níc ngoµi vµo Khu Th¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp kh«ng ph¶i chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng.
  2. 2 - Quan hÖ trao ®æi hµng ho¸, dÞch vô gi÷a Khu Th¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp víi c¸c khu chøc n¨ng kh¸c trong Khu kinh tÕ cöa khÈu vµ néi ®Þa ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam vÒ qu¶n lý hµng ho¸, dÞch vô xuÊt khÈu, nhËp khÈu. - Hµng ho¸, dÞch vô tõ Khu Th¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp xuÊt khÈu ra níc ngoµi hëng thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng lµ 0%; hµng hãa, dÞch vô tõ c¸c khu chøc n¨ng kh¸c trong Khu Kinh tÕ cöa khÈu vµ tõ néi ®Þa ®a vµo Khu Th¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp hëng thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng lµ 0%; hµng hãa, dÞch vô tõ Khu Th¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ®a vµo c¸c khu chøc n¨ng kh¸c trong Khu Kinh tÕ cöa khÈu vµ vµo néi ®Þa ViÖt Nam ph¶i chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. - C¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n trong Khu Kinh tÕ cöa khÈu vµ néi ®Þa chØ ®îc nhËp tõ Khu Th¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp nh÷ng hµng ho¸, dÞch vô mµ ViÖt Nam kh«ng cÊm nhËp khÈu, xuÊt khÈu vµo Khu Th¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp nh÷ng hµng ho¸, dÞch vô mµ ViÖt Nam kh«ng cÊm xuÊt khÈu vµ chÞu sù kiÓm tra, gi¸m s¸t cña H¶i quan. - Hµng hãa, dÞch vô thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®îc s¶n xuÊt, tiªu thô trong Khu Th¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp vµ hµng hãa, dÞch vô thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt nhËp khÈu tõ níc ngoµi vµo Khu Th- ¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp thuéc Khu kinh tÕ cöa khÈu Méc Bµi kh«ng ph¶i chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. - Hµng hãa, dÞch vô thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt tõ Khu Th- ¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp xuÊt khÈu ra níc ngoµi kh«ng ph¶i chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. - Hµng hãa, dÞch vô thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt tõ Khu Th- ¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp thuéc Khu Kinh tÕ cöa khÈu Méc Bµi ®a vµo néi ®Þa ViÖt Nam ph¶i chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. - Hµng hãa s¶n xuÊt gia c«ng, t¸i chÕ, l¾p r¸p t¹i Khu Th¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp thuéc Khu Kinh tÕ cöa khÈu Méc Bµi cã sö dông nguyªn liÖu, linh kiÖn nhËp khÈu tõ níc ngoµi theo quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ qu¶n lý nhËp khÈu; khi nhËp khÈu vµo néi ®Þa ViÖt Nam chØ ph¶i nép thuÕ nhËp khÈu ®èi víi phÇn nguyªn liÖu, linh kiÖn cÊu thµnh trong s¶n phÈm, hµng hãa ®ã. Trêng hîp kh«ng sö dông nguyªn liÖu, linh kiÖn nhËp khÈu tõ níc ngoµi khi nhËp khÈu vµo néi ®Þa ViÖt Nam th× kh«ng ph¶i nép thuÕ nhËp khÈu. §iÒu 3. TÊt c¶ c¸c dù ¸n ®Çu t vµo Khu Th¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ®îc hëng c¸c u ®·i tèi ®a ¸p dông ®èi víi c¸c ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n theo quy ®Þnh cña LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 1996; LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ngµy 09 th¸ng 6 n¨m 2000 vµ LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi) ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 1998; LuËt ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, LuËt ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ c¸c u ®·i kh¸c theo ®iÒu íc quèc tÕ, c¸c hîp ®ång th¬ng m¹i ®a ph¬ng hoÆc song ph¬ng mµ ViÖt Nam ký kÕt hoÆc tham gia. - C¸c dù ¸n ®Çu t vµo Khu Th¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp thuéc Khu kinh tÕ cöa khÈu Méc Bµi ®îc miÔn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp trong thêi gian bèn
  3. 3 n¨m kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ, ®îc gi¶m 50% sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép trong chÝn n¨m kÕ tiÕp; ®îc ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp lµ 10% trong 15 n¨m kÓ tõ khi dù ¸n ®Çu t b¾t ®Çu ho¹t ®éng kinh doanh. - Dù ¸n ®Çu t x©y dùng d©y chuyÒn s¶n xuÊt míi, më réng quy m«, ®æi míi c«ng nghÖ, c¶i thiÖn m«i trêng sinh th¸i, n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt th× ®îc miÔn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cho phÇn thu nhËp t¨ng thªm do ®Çu t mang l¹i tèi ®a lµ bèn n¨m vµ gi¶m 50% sè thuÕ ph¶i nép tèi ®a lµ b¶y n¨m tiÕp theo. - Trêng hîp c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cã quy ®Þnh c¸c møc u ®·i kh¸c nhau vÒ cïng mét vÊn ®Ò th× ®îc ¸p dông møc u ®·i quy ®Þnh t¹i v¨n b¶n cã hiÖu lùc ph¸p lý cao h¬n. - Trêng hîp c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt quy ®Þnh vÒ cïng mét vÊn ®Ò do cïng mét c¬ quan ban hµnh mµ cã quy ®Þnh kh¸c nhau, th× ¸p dông quy ®Þnh cña v¨n b¶n ®îc ban hµnh sau.
  4. 4 §iÒu 4. Dù ¸n ®Çu t kinh doanh du lÞch ë Khu du lÞch sinh th¸i thuéc Khu Kinh tÕ cöa khÈu Méc Bµi ®îc bæ sung vµo danh môc quy ®Þnh ngµnh nghÒ ®îc hëng u ®·i ®Çu t ghi trong phô lôc kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP ngµy 08 th¸ng 7 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi). §iÒu 5. Uû quyÒn Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh T©y Ninh thùc hiÖn cÊp phÐp ®Çu t vµo Khu Th¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp cho c¸c dù ¸n ®Çu t cã quy m« díi 40 triÖu USD víi thñ tôc ®¬n gi¶n nhÊt. §èi víi c¸c dù ¸n cã quy ®Þnh riªng ph¶i theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. §iÒu 6. Cho phÐp c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã dù' ¸n ®Çu t vµo Khu Th- ¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp thuéc Khu Kinh tÕ cöa khÈu Méc Bµi ®îc miÔn tiÒn thuª ®Êt trong 11 n¨m ®Çu kÓ tõ ngµy ký hîp ®ång thuª ®Êt vµ ®îc hëng møc gi¸ thuª ®Êt b»ng 30% gi¸ thuª ¸p dông t¹i khu vùc tõ n¨m thø 12 trë ®i. §iÒu 7. §èi víi kh¸ch du lÞch trong vµ ngoµi níc khi vµo Khu Th¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp nªu t¹i §iÒu 1 cña QuyÕt ®Þnh nµy ®îc phÐp mua c¸c lo¹i hµng ho¸ mang vÒ néi ®Þa vµ miÔn thuÕ nhËp khÈu nÕu trÞ gi¸ hµng ho¸ kh«ng vît qu¸ 500.000 ®ång/ngêi/ngµy. §iÒu 8. ViÖc hç trî ®Çu t tõ ng©n s¸ch nhµ níc ®Ó x©y dùng c¬ së h¹ tÇng Khu kinh tÕ cöa khÈu Méc Bµi ®îc thùc hiÖn theo ®óng quy h¹ch vµ dù ¸n. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh lËp dù ¸n ®Çu t c¬ së h¹ tÇng Khu Kinh tÕ cöa khÈu. C¨n cø vµo danh môc c¸c c«ng tr×nh, c¸c dù ¸n ®Çu t do Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh lËp vµ phª duyÖt sau khi cã v¨n b¶n tháa thuËn cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t: Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé Tµi chÝnh tæng hîp, b¸o c¸o ChÝnh phñ, tr×nh Quèc héi phª chuÈn hç trî cã môc tiªu cho tØnh trong tæng dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc hµng n¨m, tËp trung trong thêi gian 06 (s¸u) n¨m kÓ tõ 2005 ®Õn 2010. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh ®îc sö dông tiÒn sö dông ®Êt ®Ó x©y dùng c¬ së h¹ tÇng vµ t¹o nguån vèn ®Ó gi¶i phãng mÆt b»ng cho ®Çu t ph¸t triÓn. C¸c dù ¸n ph¸t triÓn h¹ tÇng Khu kinh tÕ cöa khÈu, ®Çu t ph¸t triÓn Khu Th¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ®îc vay vèn u ®·i cña nhµ níc vµ ®îc sö dông nguån vèn ®îc hç trî theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu nµy ®Ó tr¶ gèc vµ l·i.
  5. 5 §iÒu 9. Uû ban nh©n d©n tØnh T©y Ninh cã tr¸ch nhiÖm: - Thùc hiÖn tèt c¸c chÝnh s¸ch quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 210/1998/ Q§-TTg ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 1998; QuyÕt ®Þnh sè 53/2001/Q§-TTg ngµy 19 th¸ng 4 n¨m 2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ chÝnh s¸ch ®èi víi Khu Kinh tÕ cöa khÈu biªn giíi, c¸c chÝnh s¸ch cã liªn quan vµ c¸c chÝnh s¸ch nªu t¹i QuyÕt ®Þnh nµy. - Sau 02 n¨m, tØnh chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh liªn quan tiÕn hµnh tæng kÕt, ®¸nh gi¸ viÖc ¸p dông mét sè chÝnh s¸ch u ®·i bæ sung, kiÕn nghÞ Thñ tíng ChÝnh phñ nh÷ng ®iÒu chØnh, bæ sung cÇn thiÕt. §iÒu 10. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ vµ Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh T©y Ninh chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản