Quyết định 1448/2001/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
60
lượt xem
2
download

Quyết định 1448/2001/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1448/2001/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc bổ sung phụ lục 3 Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1448/2001/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® cña  é   ë n g  B é  th¬ n g  m ¹i sè 1448/2001/Q§­B T M   B tr n g µy  25 th¸ng 12 n¨ m  2001  Ò  viÖc b æ  su n g  P h ô  lôc 3  V q u y  c h Õ  c Ê p  giÊy ch ø n g  n h Ë n   u Êt xø  h µ n g  h o¸ A S E A N   x c ña Vi Öt  a m  – M É u  D   Ó  h ë n g  c¸c u  ®∙i theo Hi Ö p   Þ n h   N ® ® v Ò   h ¬ n g  tr×nh     thu Õ  q u a n  cã hi Ö u  lùc ch u n g   E P T) c u ®∙i (C B é  tr ëng B é  th¬ng m ¹i ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   95/CP  sè  ngµy  12­ 4­ 1993  cña ChÝnh phñ    vÒ chøc  n¨ng,nhiÖm      vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  bé  cña  Th¬ng  Bé  m¹i; ­C¨n  QuyÕt    cø  ®Þnh  651/TTg  sè  ngµy  10­ 10­ 1995  cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  viÖc  vÒ  thµnh  Uû  lËp  ban Quèc    gia ®iÒu phèiho¹t®éng      cña ViÖt Nam     trongASEAN;   ­ C¨n  C«ng  cø  v¨n  356/VPUB   sè  ngµy  1­ 22­ 1996  cña ChÝnh  phñ    vÒ viÖc chØ  ®Þnh  quan  c¬  cÊp giÊy chøng nhËn xuÊt xø    hµng   ho¸ theo HiÖp  ®Þnh  CEPT; ­Theo      ®Ò nghÞ  cña  tr Vô  ëng  XuÊt  Vô  nhËp  khÈu; quy Õt  Þ nh: ® §iÒu      1: Bæ sung Phô    quy  lôc 3  chÕ cÊp giÊy chøng nhËn xuÊt xø    hµng    ho¸ ASEAN  cña ViÖt Nam   MÉu         –  D ®Ó hëng    ®∙itheo  c¸c u    HiÖp  ®Þnh  vÒ  ch¬ng  tr×nh  ®∙i thuÕ  u    quan  hiÖu    cã  lùc chung (CEPT) ban hµnh kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh  416  sè  TM­§B  ngµy  th¸ng 5  13    n¨m  1996  QuyÕt  vµ  ®Þnh  bæ  sung  078/1998/Q§­ sè  BTM   ngµy  7­ 30­ 1998  cña  Th¬ng    sau: Bé  m¹inh  Phô  3: lôc  §iÒu    íng dÉn  1: H   khaichøng    nhËn  mÉu   D * Nhãm         4:Bæ sung  sè  m∙  Ban  qu¶n      lýc¸ckhu  c«ng  nghiÖp  Qu¶ng  Nam   Sè  Ban  19  qu¶n      lýc¸ckhu  c«ng  nghiÖp  Qu¶ng  Nam. §iÒu   QuyÕt  2:   ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  sau  ngµy  tõ ngµy  16  kÓ    ký. §iÒu   C¸c  3:   quy ®Þnh kh¸c cña    Quy  chÕ      nãitrªncha  îcsöa  æi, nh­ ®   ®   ng  îcsöa  ®   ®æi,bæ     sung      t¹ c¸cQuyÕt  i ®Þnh kh¸cvµ    kh«ng  îcsöa  ®   ®æi,bæ     sung    t¹ QuyÕt  i ®Þnh  nµy vÉn    gi÷nguyªn hiÖu    lùc.
Đồng bộ tài khoản