Quyết định 147/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
84
lượt xem
4
download

Quyết định 147/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 147/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều hành quản lý xuất nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp xe hai bán gắn máy và phụ tùng giai đoạn 2003-2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 147/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® c ña thñ tíng c h Ý n h  p h ñ  S è  147/2002/Q§­T T g   n g µy  25 th¸ng 10 n¨ m  2002  Ò  c¬ ch Õ  ®i Ò u  h µ n h   u ¶ n  lý  V q x u Êt  h Ë p  kh È u,  n x u Êt, n s¶  l¾p  r¸p xe  ai b¸nh g ¾ n  m ¸y  vµ p h ô  tïng h   giai o¹n 2003   ® ­ 2005 Thñ tíng chÝnh phñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng12  25    n¨m  2001; Nh»m   qu¶n    lý s¶n  xuÊt  m¸y, phô  xe    tïng xe    m¸y  b¶o ®¶m   chÊt îng, l   khuyÕn khÝch  xuÊt khÈu  h¹n    vµ  chÕ t×nh tr¹ngxe    m¸y      t¨ng qu¸ nhanh, g©y    ïnt¾c    giao th«ng,tai         giao th«ng,«  n¹n     nhiÔm  m«i  êng  tr nghiªm  träng; Theo    ®Ò nghÞ  cña      c¸c Bé: C«ng  nghiÖp,Tµi chÝnh, KÕ         ho¹ch  §Çu   vµ  t  , Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu    1. Quy ®Þnh  chÕ  c¬  ®iÒu hµnh qu¶n    lýxuÊt nhËp    khÈu, s¶n    xuÊt,l¾p    haib¸nh    r¸pxe    g¾n  m¸y (sau  ®©y        m¸y) vµ  gäit¾tlµxe    phô    tïngxe  m¸y    giai®o¹n  2003   ­2005  sau  nh  : 1. ViÖc    nhËp khÈu  m¸y  phô    m¸y  xe  vµ  tïng xe  thùc hiÖn theo QuyÕt  ®Þnh  46/2001/Q§­ sè  TTg ngµy  th¸ng4  04    n¨m 2001 cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  vÒ  qu¶n    lýxuÊtkhÈu,nhËp      khÈu hµng  hãa    2001   thêikú  ­2005. 2. C¸c    doanh nghiÖp s¶n xuÊt,l¾p    m¸y  vèn    r¸p xe  cã  ®Çu       t níc ngoµi   thùc hiÖn    theo ®óng      c¸cquy ®Þnh    t¹ giÊy phÐp  i   ®Çu    ® îccÊp. t®∙    3. C¸c    doanh  nghiÖp  s¶n xuÊt xe    m¸y  phô    m¸y    vµ  tïngxe  ®Ó xuÊt khÈu    ® îchëng      c¸cchÝnh s¸ch u      ®∙itheo quy    ®Þnh hiÖn  hµnh. 4. Xe    m¸y  s¶n xuÊt,l¾p      r¸ptrong nícph¶i® îc®¨ng  b¶o  quyÒn          ký  hé  së  h÷u  c«ng  nghiÖp  ®¨ng  vµ  kiÓm chÊtl    îng theo quy    ®Þnh cña ph¸p luËt.   C¸c s¶n phÈm   m¸y  xe  s¶n xuÊt t¹    i ViÖt Nam     kh«ng  ®¨ng  b¶o  cã  ký  hé  quyÒn  h÷u  së  c«ng  nghiÖp  ®¨ng  vµ  kiÓm  chÊt l    îng theo  quy ®Þnh cña  ph¸p  luËtth× kh«ng  îcphÐp      ®   ®¨ng  l hµnh. ký u  C¸c  i lo¹ phô      tïng ®Ó l¾p    m¸y, bao  r¸p xe    gåm  phô    tïng nhËp khÈu vµ  s¶n xuÊt trong níc ph¶icã          nguån  gèc  xuÊt xø  rµng,hîp    râ    ph¸p  ®¨ng  vµ  ký  chÊtl    îng s¶n phÈm  theo quy    ®Þnh  cña ph¸p luËthiÖn      hµnh. §Õn ngµy  th¸ng01  01    n¨m  2004,c¸cdoanh      nghiÖp s¶n xuÊt,l¾p      r¸pxe  m¸y  ®éng  xe  vµ  c¬  m¸y  ph¶icã    chøng  chØ    hÖ thèng  qu¶n    lýchÊt l ISO   îng  9001 (phiªnb¶n    2000) cho      hÖ thèng  s¶n xuÊt,l¾p    m¸y  ®éng      r¸pxe  vµ  c¬ xe  m¸y. 5. Tõ    ngµy  th¸ng 01  01    n¨m  2003,thùc hiÖn      chÝnh  s¸ch thuÕ        ®èi víixe  m¸y  phô    m¸y  sau: vµ  tïngxe  nh 
  2. 2 a) Møc  thuÕ suÊt thuÕ    nhËp khÈu  m¸y  xe  nguyªn chiÕc  ®éng  vµ  c¬  nguyªn chiÕc      tèithiÓu lµ100%;     b) Gi÷ nguyªn møc  thuÕ suÊt thuÕ    nhËp khÈu hiÖn hµnh ®èi    víiphô  tïngxe    m¸y  linhkiÖn  vµ    ®éng  xe  c¬  m¸y.   §iÒu      2. Tæ chøc    thùc hiÖn: 1. Bé  C«ng  nghiÖp chÞu tr¸ch  nhiÖm  chØ  ®¹o tæ chøc thùc hiÖn  QuyÕt  ®Þnh  nµy; tõ nay      ®Õn   íc ngµy  th¸ng 12  tr   31    n¨m  2002, chñ      tr×,phèi   hîp      quan  ªnquan  chøc  víic¸c c¬  li   tæ  kiÓm     i   c¸c doanh  tra l¹  c¶    tÊt nghiÖp  ®ang  s¶n xuÊt,l¾p    m¸y    r¸p xe  hiÖn    cã, chØ  nh÷ng  doanh  nghiÖp nµo  b¶o  ®¶m   c¸c®iÒu  ®ñ    kiÖn theo  QuyÕt ®Þnh  24/2002/Q§­ sè  BCN  ngµy  th¸ng   07    6 n¨m  2002 cña  C«ng  Bé  nghiÖp  c¸c quy  vµ    ®Þnh  it¹ kho¶n  §iÒu  cña  4  1  QuyÕt  ®Þnh  nµy      îcphÐp  th× míi®   tiÕp tôcs¶n      xuÊt,l¾p    m¸y.   r¸pxe  2.Bé      KÕ ho¹ch vµ   §Çu   tchñ    tr×,phèihîp víi   quan  ªnquan        c¬  c¸c li   kiÓm   traviÖc    thùc hiÖn    giÊy phÐp  ®Çu    tcña    c¸c doanh  nghiÖp s¶n xuÊt,l¾p      r¸p xe m¸y  vèn  cã  ®Çu    níc ngoµi.Rót  t     giÊy phÐp  ®Çu    ®èi    t víic¸c doanh  nghiÖp  kh«ng  thùc hiÖn    ®óng giÊy phÐp    ®Çu    cÊp. t®∙  3.    Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn chÝnh  s¸ch thuÕ quy  ®Þnh   i t¹  kho¶n  §iÒu  cña  5  1  QuyÕt ®Þnh nµy;thùc hiÖn      ®µm  ph¸n víi    ASEAN  theo h­   íng kh«ng  a  m¸y  ® xe  vµo danh môc c¾t  gi¶m thuÕ  chØ   vµ  c¾t gi¶m thuÕ  ®èi víi     phô    m¸y  tõngµy  th¸ng01  tïngxe  kÓ    01    n¨m  2006. 4. Bé    Khoa  häc  C«ng  vµ  nghÖ  chÞu tr¸chnhiÖm     quy ®Þnh  thÓ  cô  vµ  kiÓm    so¸tchÆt    chÏviÖc ®¨ng  b¶o  së  ký  hé  h÷u  c«ng nghiÖp  chÊtl     vµ   îng ®èi víi  s¶n phÈm   m¸y,phô    m¸y  xe    tïngxe  cña    c¸cdoanh  nghiÖp s¶n  xuÊt,l¾p      r¸p xe m¸y,phô    m¸y.   tïngxe  5. Bé    Giao  th«ng vËn    t¶ichÞu  tr¸chnhiÖm     qu¶n    lýchÆt    chÏviÖc ®¨ng  kiÓm  m¸y  ®éng  xe  xe  vµ  c¬  m¸y;khÈn  ¬ng    tr x©y dùng  ban  vµ  hµnh  ícngµy  tr   31 th¸ng 12    n¨m  2002    hÖ thèng    tiªuchuÈn  thuËt xe  kü    m¸y  phô    vµ  tïng xe  m¸y      phïhîp quy  ®Þnh  cña ph¸p luËthiÖn      hµnh. 6. Bé    Th¬ng   m¹i chØ  ®¹o  quan  c¬  qu¶n    lýthÞ  êng  tr phèihîp    chÆt   chÏ víilùc l C«ng         îng  an, H¶i quan    t¨ng cêng    c¸c biÖn ph¸p  chèng bu«n    lËu,gian  lËn  ¬ng  th m¹i,lµm    hµng  gi¶ trong  lÜnh vùc s¶n  xuÊt,xuÊt    nhËp khÈu, u  l th«ng s¶n phÈm   m¸y  phô    m¸y. xe  vµ  tïngxe  §iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu        cã  lùc kÓ tõ ngµy  th¸ng 01  01    n¨m  2003. Nh÷ng  quy  ®Þnh  íc®©y      tr   tr¸víi i QuyÕt  ®Þnh  nµy  ®Òu     b∙ibá. §Ó     t¹o®iÒu  kiÖn thuËn    lî cho  i viÖc thùc hiÖn    QuyÕt  ®Þnh  nµy, kÓ      tõ ngµy  th¸ng 11  01    n¨m  2002, c¸c Bé,      ngµnh  ñy  vµ  ban  nh©n  d©n    c¸c tØnh,   thµnh phè    trùcthuéc Trung    ¬ng kh«ng  cÊp phÐp  ®Çu            s¶n  tc¸c dù ¸n míivÒ  xuÊt,l¾p    m¸y.   r¸pxe 
  3. 3 §iÒu 4. C¸c  tr   Bé  ëng, Thñ  ëng  quan  tr c¬  ngang Bé, Thñ  ëng  tr c¬  quan    trùcthuéc ChÝnh    phñ,Chñ    tÞch  ban  Uû  nh©n  d©n    c¸ctØnh,thµnh    phè  trùcthuéc Trung      ¬ng  chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh  QuyÕt  ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản