Quyết định 150/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
96
lượt xem
3
download

Quyết định 150/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 150/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005 và Quyết định số 79/2002/QĐ-TTg về quản lý việc thu các chương trình truyền hình nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 150/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ña thñ tíng c h Ý n h  p h ñ  S è  150/2003/Q§­T T g   n g µ y 22  th¸ng 7 n¨ m  2003 V Ò  viÖc  öa ® æ i, b æ  su n g  Q u y Õ t ® Þ n h   s sè  46/2001/Q§­T T g  v Ò   q u ¶ n  lý xu Êt kh È u, n h Ë p  kh È u   h µ n g  h o¸ thêi  kú  2001 ­ 2005 vµ  u y Õ t ® Þ n h  sè 79/2002/Q§­T T g  v Ò   Q q u ¶ n  lý viÖc thu c¸c c h ¬ n g   tr×nh truy Ò n  h × n h   c ña n íc n g o µi thñ tíng chÝnh phñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng12  25    n¨m  2001; XÐt    ®Ò nghÞ cña    ëng    Bé tr Bé Th¬ng m¹i  Bé   ëng    vµ  tr Bé V¨n ho¸  ­Th«ng  tin; Q U Y Õ T   N H: §Þ §iÒu   1. Söa ®æi, bæ     sung  §iÒu  QuyÕt  6  ®Þnh  79/2002/Q§­ sè  TTg  ngµy  th¸ng 6  18    n¨m 2002 cña  Thñ íng  t ChÝnh  phñ  qu¶n    vÒ  lýviÖc  c¸c thu    ch¬ng tr×nh truyÒn    h×nh cña    nícngoµi, sau:   nh  “§iÒu    6. Tr¸ch nhiÖm     qu¶n    lýviÖc      thu c¸c ch¬ng  tr×nh truyÒn    h×nh  cña  nícngoµi:   1.Bé    V¨n     ho¸ ­Th«ng  tin: a) CÊp    phÐp  nhËp  khÈu,kinhdoanh        c¸cthiÕtbÞ    TVRO. b)  CÊp  phÐp l¾p  Æt   sö  ® vµ  dông TVRO  thu    c¸c ch¬ng tr×nh truyÒn  h×nh cña    nícngoµicho     îng nªu        c¸c®èi t   t¹ c¸c®iÓm       e  i a,c,®,  kho¶n  vµ    1  c¸c ®iÓm     kho¶n  §iÒu  QuyÕt  a,b  2  1  ®Þnh  nµy. c)CÊp    ®¨ng  cho    ký  c¸ch∙ng truyÒn    h×nh    nícngoµicung    cÊp    gi¶i c¸cbé    m∙  ch¬ng tr×nh cho        c¸c®¹idiÖn ph©n  phèit¹ ViÖtNam.     i   d) CÊp  ®¨ng  cho    quan, tæ  ký  c¸c c¬    chøc lµm    ®¹i diÖn ph©n phèi t¹    i ViÖtNam     gi¶i ch¬ng    c¸cbé    m∙  tr×nh truyÒn    h×nh    nícngoµi. ®) CÊp  ®¨ng  cho    quan, tæ  ký  c¸c c¬    chøc kinh doanh    viÖc l¾p  Æt,  ® söa  ch÷a    c¸cthiÕtbÞ    TVRO. 2.Uû    ban  nh©n  d©n    c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng  : CÊp phÐp l¾p  Æt  sö  ® vµ  dông  TVRO       thu c¸c ch¬ng  tr×nh truyÒn    h×nh  cña    nícngoµicho     îng nªu  i     c¸c®èi t   t¹ c¸c®iÓm     kho¶n  vµ      b, d  1  c¸c ®iÓm     c,d  kho¶n  §iÒu  QuyÕt  2  1  ®Þnh nµy    trªn®Þa  bµn ®Þa  ph¬ng m×nh. Së  V¨n ho¸    ­ Th«ng    tinchÞu  tr¸chnhiÖm   íc ñy    tr   ban  nh©n  d©n  tØnh,  thµnh phè    trùc thuéc Trung ¬ng thùc  hiÖn viÖc cÊp phÐp  l¾p  Æt   sö  ® vµ  dông TVRO   thu c¸c ch¬ng tr×nh truyÒn  h×nh cña    níc ngoµi trªn ®Þa       bµn  ®Þa ph¬ng  m×nh”.
  2. 2 §iÒu 2. Söa ®æi, bæ     sung QuyÕt ®Þnh  46/2001/Q§­ sè  TTg ngµy  04 th¸ng 4    n¨m  2001 cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ    vÒ qu¶n    lýxuÊt khÈu, nhËp      khÈu hµng      2001   ho¸ thêikú  ­2005,nh    sau: Bæ  sung ®iÓm   vµo  5  phÇn  “Hµng ho¸ nhËp khÈu” cña môc  'V­Danh  '   môc hµng    ho¸ thuéc diÖn    qu¶n    lýchuyªn ngµnh    cña  V¨n      Bé  ho¸ ­ Th«ng    tin” trong  "Phô    03:  lôc sè  Danh môc  hµng ho¸ thuéc diÖn qu¶n    chuyªn  lý 07  ngµnh  nguyªn t¾c  vµ    qu¶n  ,     lý”  néidung  sau: víi nh       Hµng          ho¸ nhËp  khÈu   H×nh  thøc qu¶n    lý 5 ThiÕt bÞ  thu tÝn hiÖu truyÒn  GiÊy  phÐp  nhËp khÈu h×nh    tõ vÖ    tinh(TVRO) §iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy, kÓ     15    tõ ngµy  ®¨ng C«ng b¸o. §iÒu 4. C¸c  tr   Bé  ëng, Thñ  ëng  quan  tr c¬  ngang Bé,  Thñ  ëng  tr c¬  quan thuéc ChÝnh    phñ,Chñ    tÞch  ban  Uû  nh©n d©n    c¸ctØnh,thµnh    phè    trùc thuéc Trung    ¬ng  mäi  chøc,c¸ nh©n  vµ  tæ      chÞu tr¸chnhiÖm       thihµnh QuyÕt  ®Þnh  nµy.
Đồng bộ tài khoản