Quyết định 1542/1998/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
5
download

Quyết định 1542/1998/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1542/1998/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1542/1998/QĐ-BTC

  1. BỘ TĂ€I CHĂ NH CỘNG HOĂ€ XĂƒ HỘI CHỦ NGHĨA ******** VIỆT NAM Ä á»™c láºp - Tá»± do - Hạnh phĂºc ******** Số: 1542/1998/QÄ -BTC HĂ Ná»™i, ngĂ y 05 thĂ¡ng 11 năm 1998 QUYẾT Ä á» NH CỦA BỘ TRƯỠNG BỘ TĂ€I CHĂ NH Sá» 1542/1998/QÄ -BTC NGĂ€Y 5 THĂ NG 11 NÄ‚M 1998 VỀ VIỆC SỬA Ä á»”I, Bá»” SUNG TĂ N VĂ€ THUẾ SUẤT CỦA MỘT Sá» MẶT HĂ€NG THUỘC NHĂ“M 2710 TRONG BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU BỘ TRƯỠNG BỘ TĂ€I CHĂ NH Căn cứ Ä iá» u 8, Luáºt thuế xuất khẩu, thuế nháºp khẩu được Quốc há»™i thĂ´ng qua ngĂ y 26-12-1991; Căn cứ cĂ¡c khung thuế suất thuế nháºp khẩu ban hĂ nh kèm theo Nghị quyết số 537a/NQ-HÄ NN8 ngĂ y 22-2-1992 của Há»™i đồng NhĂ nÆ°á»›c; được sá»a đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 31 NQ/UBTVQH9 ngĂ y 9-3-1993, Nghị quyết số 174 NQ/UBTVQH9 ngĂ y 26-3- 1994, Nghị quyết số 290 NQ/UBTVQH9 ngĂ y 7-9-1995, Nghị quyết số 293 NQ/UBTVQH9 ngĂ y 08-11-1995, Nghị quyết số 416 NQ/UBTVQH9 ngĂ y 5-8-1997 của Uá»· ban thÆ°á» ng vụ Quốc há»™i khoĂ¡ 9; Căn cứ thẩm quyá» n quy định tại Ä iá» u 3 - Quyết định số 280/TTg ngĂ y 28-5-1994 của Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ vá» việc ban hĂ nh Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nháºp khẩu kèm theo Nghị định số 54/CP; Căn cứ tình hình biến Ä‘á»™ng giĂ¡ xăng, dầu trĂªn thị trÆ°á» ng thế giá»›i; QUYẾT Ä á» NH: Ä iá» u 1. Sá»a đổi thuế suất thuế nháºp khẩu của mặt hĂ ng Madut thuá»™c mĂ£ số 2710.00.30 trong Biểu thuế nháºp khẩu quy định tại Quyết định số 1010/1998/QÄ /BTC ngĂ y 10-8-1998 của Bá»™ trưởng Bá»™ TĂ i chĂnh thĂ nh mức thuế suất thuế nháºp khẩu má»›i lĂ 20% (hai mÆ°Æ¡i phần trăm). Ä iá» u 2. Quyết định nĂ y cĂ³ hiệu lá»±c thi hĂ nh vĂ Ä‘Æ°á»£c Ă¡p dụng cho tất cả cĂ¡c Tá» khai hĂ ng hoĂ¡ nháºp khẩu đăng kĂ½ vá»›i cÆ¡ quan Hải quan bắt đầu từ ngĂ y 10-11-1998. Phạm Văn Trá» ng (Ä Ă£ kĂ½)
Đồng bộ tài khoản