Quyết định 155/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
64
lượt xem
3
download

Quyết định 155/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 155/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc tổng công ty nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 155/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quy Õ t  ®Þ nh  cña thñ tíng chÝnh phñ sè 155/2004/Q§­TTg  n g µ y   2 4   t h ¸ n g   8   n ¨ m   2 0 0 4   v Ò   b a n   h µ n h   t i ª u   c h Ý ,   d a n h   m ô c  ph©n lo¹i c«ng ty nhµ níc vµ c«ng ty thµnh viªn  h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc tæng c«ng ty nhµ níc thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc ngµy 26 th¸ng 11 n¨m   2003; §Ó triÓn khai thùc hiÖn NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø 9   vµ   ®Èy m¹nh thùc hiÖn NghÞ  quyÕt Héi nghÞ  lÇn thø 3 Ban   ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng khãa IX vÒ tiÕp tôc s¾p xÕp, ®æi   míi, ph¸t triÓn vµ  n©ng cao hiÖu qu¶ doanh nghiÖp nhµ  n ­ íc; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.  Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy tiªu chÝ,  danh môc ph©n lo¹i c«ng ty nhµ  níc vµ  c«ng ty thµnh viªn  h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc tæng c«ng ty nhµ níc. §i Ò u   2.   §èi   tîng   ¸p   dông   cña   QuyÕt   ®Þnh   nµy   bao  gåm c¸c c«ng ty nhµ  níc  ®éc lËp, c«ng ty thµnh viªn h¹ch  to¸n   ®éc   lËp   cña   c¸c   tæng   c«ng   ty   nhµ   níc   vµ   c¸c   tæng  c«ng ty nhµ níc hiÖn cã. §i Ò u   3.   QuyÕt   ®Þnh   nµy   thay   thÕ   QuyÕt   ®Þnh   sè  58/2002/Q§­TTg   ngµy   26   th¸ng   4   n¨m   2002   cña   Thñ   tíng  ChÝnh   phñ   vµ   cã   hiÖu   lùc   sau   15   ngµy,   kÓ   tõ   ngµy   ®¨ng  C«ng b¸o. C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, Thñ  trëng  c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n tØnh,  thµnh  phè  trùc   thuéc   Trung  ¬ng,   Héi   ®ång  qu¶n   trÞ   Tæng  c«ng ty 91 cã tr¸ch nhiÖm c¨n cø vµo QuyÕt ®Þnh nµy, tiÕp  tôc ph©n lo¹i, thùc hiÖn s¾p xÕp c¸c c«ng ty nhµ  níc vµ  c¸c c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n  ®éc lËp thuéc tæng c«ng 
  2. 2 ty nhµ  níc hiÖn cã  thuéc m×nh qu¶n lý  b¸o c¸o Thñ  tíng  ChÝnh phñ trong th¸ng 10 n¨m 2004. Bé  KÕ  ho¹ch vµ   ®Çu t phèi hîp Ban ChØ  ®¹o  ®æi míi vµ  ph¸t triÓn doanh nghiÖp theo dâi, híng dÉn,  ®«n  ®èc c¸c  Bé,   ngµnh,   ®Þa   ph¬ng,   Tæng   c«ng   ty   91   thùc   hiÖn   QuyÕt  ®Þnh nµy vµ thêng xuyªn tæng hîp t×nh h×nh b¸o c¸o Thñ t­ íng ChÝnh phñ.
  3. 3 tiªu chÝ, dANH MôC PH¢N LO¹I C¤NG Ty NHµ Níc  vµ C¤NG TY THµNH VI£N H¹CH To¸n §éC LËP  thuéc TæNG C¤NG TY NHµ N¦íC (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 155/2004/Q§­TTg  ngµy 24 th¸ng 8 n¨m 2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ) A. C¤NG TY NHµ N¦íC §éC LËP Vµ C¤NG TY THµNH VI£N  H¹CH TO¸N §éC LËP thuéc C¸C TæNG C¤NG Ty NHµ Níc  (Sau ®©y gäi t¾t lµ C«ng ty) I. Nhµ níc n¾m gi÷ 100% vèn ®èi víi nh÷ng c«ng ty ho¹t  ®éng trong c¸c ngµnh, lÜnh vùc sau: 1. Nh÷ng c«ng ty ho¹t ®éng trong mét sè lÜnh vùc quan   träng:  ­ S¶n xuÊt, cung øng vËt liÖu næ; ­ S¶n xuÊt, cung øng ho¸ chÊt ®éc; ­ S¶n xuÊt, cung øng chÊt phãng x¹; ­ HÖ thèng truyÒn t¶i ®iÖn quèc gia, ­ M¹ng trôc th«ng tin quèc gia vµ quèc tÕ, ­ S¶n xuÊt thuèc l¸ ®iÕu; ­ §iÒu hµnh bay; ­ B¶o ®¶m hµng h¶i; ­ S¶n xuÊt söa ch÷a vò  khÝ, khÝ  tµi, trang bÞ  chuyªn  dïng cho quèc phßng, an ninh; trang thiÕt bÞ, tµi liÖu kü   thuËt vµ cung øng dÞch vô b¶o mËt th«ng tin b»ng kü thuËt  nghiÖp vô mËt m∙; ­ C¸c c«ng ty ®îc giao thùc hiÖn nhiÖm vô quèc phßng,   an   ninh   ®Æc   biÖt   vµ   c¸c   c«ng   ty   ®ãng   t¹i   c¸c   ®Þa   bµn   chiÕn lîc quan träng kÕt hîp kinh tÕ  víi quèc phßng theo   quyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ; ­ In tiÒn, chøng chØ cã gi¸; s¶n xuÊt tiÒn kim lo¹i; ­ Xæ sè kiÕn thiÕt; ­ C¸c Nhµ xuÊt b¶n; ­   S¶n   xuÊt   phim   khoa   häc,   phim   thêi   sù,   phim   tµi   liÖu, phim cho thiÕu nhi;  ­ §o ®¹c b¶n ®å; ­ Qu¶n lý, b¶o tr×  hÖ  thèng  ®êng s¾t quèc gia, c¶ng  hµng kh«ng vµ  c¶ng biÓn cã  quy m« lín, vÞ  trÝ  quan träng  theo quyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ;
  4. 4 ­  Qu¶n lý, khai th¸c c«ng tr×nh thuû  n«ng  ®Çu nguån,  c«ng tr×nh thuû n«ng cã quy m« lín; ­ Trång vµ b¶o vÖ rõng ®Çu nguån, rõng phßng hé, rõng   ®Æc dông;  ­ Tho¸t níc ë ®« thÞ lín; ­ ChiÕu s¸ng ®« thÞ; ­ Mét sè lÜnh vùc quan träng kh¸c theo quyÕt ®Þnh cña   Thñ tíng ChÝnh phñ. 2. Nh÷ng c«ng ty b¶o  ®¶m nhu cÇu thiÕt yÕu cho ph¸t  triÓn s¶n xuÊt vµ  n©ng cao  ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn  cña ®ång bµo d©n téc ë miÒn nói, vïng s©u, vïng xa. 3.  Nh÷ng  c«ng ty  ®¸p øng  ®ñ  c¸c  ®iÒu  kiÖn  sau:  vèn  nhµ  níc tõ  30 tû   ®ång trë  lªn; møc thu nép ng©n s¸ch nhµ   níc b×nh qu©n 3 n¨m liÒn kÒ  tõ  3 tû   ®ång trë  lªn;  ®i  ®Çu   trong  viÖc   øng   dông   c«ng   nghÖ  mòi  nhän,   c«ng   nghÖ  cao;   gãp phÇn quan träng æn  ®Þnh kinh tÕ  vÜ  m« vµ  ho¹t  ®éng  trong nh÷ng ngµnh, lÜnh vùc sau: ­ ChÕ biÕn dÇu má; ­ Khai th¸c quÆng cã chÊt phãng x¹, ­ §ãng vµ söa ch÷a ph¬ng tiÖn vËn t¶i ®êng kh«ng; ­ In s¸ch, b¸o chÝnh trÞ; ­ B¸n bu«n thuèc phßng bÖnh, ch÷a bÖnh, ho¸ dîc; ­ B¸n bu«n l¬ng thùc; ­ B¸n bu«n x¨ng dÇu; ­ VËn t¶i ®êng kh«ng, ®êng s¾t. IL Nh÷ng c«ng ty tiÕn hµnh  ®a d¹ng ho¸ së h÷u díi c¸c  h×nh   thøc:   cæ   phÇn   ho¸,   giao   cho   tËp   thÓ   ngêi   lao   ®éng  hoÆc b¸n. 1.   Nh÷ng   c«ng   ty   khi   cæ   phÇn   ho¸,   Nhµ   níc   n¾m   gi÷  trªn 50% tæng sè cæ phÇn. a.   Nh÷ng   c«ng   ty   cã   vèn   nhµ   níc   tõ   20   tû   ®ång   trë  lªn; møc thu nép ng©n s¸ch nhµ  níc b×nh qu©n 3 n¨m liÒn  kÒ  tõ  2 tû   ®ång trë  lªn; ho¹t  ®éng trong c¸c ngµnh, lÜnh  vùc quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3 môc I nªu trªn vµ c¸c ngµnh, lÜnh   vùc sau: ­ S¶n xuÊt ®iÖn; ­ Khai th¸c c¸c kho¸ng s¶n quan träng: than, b« xÝt,  quÆng ®ång, quÆng s¾t, quÆng thiÕc, vµng, ®¸ quý; ­   S¶n   xuÊt   c¸c   s¶n   phÈm   c¬   khÝ:   thiÕt   bÞ   kü   thuËt  ®iÖn vµ  vËt liÖu  ®iÖn; m¸y c«ng nghiÖp chuyªn dïng; m¸y 
  5. 5 mãc, thiÕt bÞ  phôc vô  n«ng, l©m, ng  nghiÖp;  ®ãng vµ  söa  ch÷a ph¬ng tiÖn vËn t¶i ®êng biÓn, ®êng s¾t; ­ Cung cÊp h¹ tÇng m¹ng viÔn th«ng; ­   S¶n   xuÊt   kim   lo¹i   ®en   (gang,   thÐp)   trªn   100.000   tÊn/n¨m; ­ S¶n xuÊt xi m¨ng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, chÊt l îng cao,  cã c«ng suÊt thiÕt kÕ trªn 1,5 triÖu tÊn/n¨m; ­ S¶n xuÊt ph©n ho¸ häc, thuèc b¶o vÖ thùc vËt; ­ S¶n xuÊt mét sè mÆt hµng tiªu dïng, thùc phÈm: muèi   ¨n; s÷a; bia trªn  50 triÖu  lÝt/n¨m;  cån vµ  rîu trªn 10  triÖu lÝt/n¨m; ­ Khai th¸c, läc vµ cung cÊp níc s¹ch ë c¸c thµnh phè  lín; ­ VËn t¶i ®êng biÓn; ­ Kinh doanh tiÒn tÖ b¶o hiÓm. b. Nh÷ng c«ng ty kh¸c: ­   S¶n   xuÊt   gièng   gèc   c©y   trång,   vËt   nu«i   vµ   tinh   ®«ng; ­ DÞch vô ®¸nh b¾t h¶i s¶n xa bê, ­ Qu¶n lý, b¶o tr×  hÖ  thèng  ®êng bé,  ®êng thuû  quan  träng; ­ Qu¶n lý, khai th¸c c¸c c«ng tr×nh thuû n«ng; ­ DÞch vô hîp t¸c lao ®éng; ­ Kinh doanh mÆt b»ng héi chî, triÓn l∙m. 2. Nh÷ng c«ng ty kh«ng thuéc ®iÓm 1 môc nµy, khi tiÕn   hµnh cæ phÇn ho¸, c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn c¨n cø  tõng   trêng   hîp   cô   thÓ,   quyÕt   ®Þnh   viÖc   Nhµ   níc   gi÷   cæ  phÇn ë møc thÊp hoÆc kh«ng gi÷ cæ phÇn. 3. Nh÷ng c«ng ty kh«ng cæ phÇn ho¸ ®îc, th× thùc hiÖn  chuyÓn  ®æi së  h÷u díi h×nh thøc giao c«ng ty cho tËp thÓ  ngêi lao  ®éng  hoÆc  b¸n c«ng ty theo quy  ®Þnh cña ChÝnh  phñ. III.   Ph¬ng   thøc   xö   lý   ®èi   víi   nh÷ng   c«ng   ty   kh«ng  thuéc   môc   I   trªn   ®©y,   ho¹t   ®éng   thua   lç   kÐo   dµi,   kh«ng  thùc hiÖn ®îc chuyÓn ®æi së h÷u. 1. §èi víi c«ng ty kinh doanh kh«ng cã hiÖu qu¶, thua   lç  2 n¨m liªn tiÕp nhng cha  ®Õn møc ph¶i gi¶i thÓ, ph¸  s¶n th× thùc hiÖn biÖn ph¸p s¸p nhËp hoÆc hîp nhÊt. 2. §èi víi c«ng ty kinh doanh thua lç 3 n¨m liªn tiÕp  vµ  cã  sè  lç  luü  kÕ  tõ  3/4 vèn nhµ  n íc trë  lªn, nhng cha 
  6. 6 mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n nî   ®Õn h¹n, tuy  ®∙ ¸p dông c¸c  biÖn ph¸p  tæ chøc  l¹i  nhng kh«ng  thÓ  kh¾c phôc  ®îc th×  thùc hiÖn gi¶i thÓ. 3. §èi víi c«ng ty kinh doanh bÞ  thua lç  2 n¨m liªn  tiÕp, kh«ng cã  kh¶ n¨ng tr¶  ®îc c¸c kho¶n nî   ®Õn h¹n th×  thùc hiÖn ph¸ s¶n. B. TæNG C¤NG TY NHµ N¦íC 1. Tæng c«ng ty do Nhµ  níc quyÕt  ®Þnh  ®Çu t vµ  thµnh  lËp ph¶i ®¸p øng ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: a. Thuéc c¸c ngµnh, lÜnh vùc: khai th¸c, chÕ biÕn dÇu   khÝ vµ kinh doanh b¸n bu«n x¨ng dÇu; s¶n xuÊt vµ cung øng  ®iÖn; khai th¸c, chÕ  biÕn, cung øng than, c¸c kho¸ng s¶n  quan träng; luyÖn kim; c¬  khÝ  chÕ  t¹o; s¶n xuÊt xi m¨ng;  bu chÝnh, viÔn th«ng, ®iÖn tö; hµng kh«ng; hµng h¶i; ®êng  s¾t; ho¸ chÊt vµ  ph©n ho¸ häc; s¶n xuÊt mét sè  hµng tiªu  dïng   vµ   c«ng   nghiÖp   thùc   phÈm   quan   träng   (dÖt,   giÊy,  muèi, cµ  phª, cao su, chÕ  biÕn gç, rîu, bia, thuèc l¸);  thuèc ch÷a bÖnh, ho¸ dîc; x©y dùng, kinh doanh b¸n bu«n  l¬ng thùc; ng©n hµng; b¶o hiÓm. b.   Cã   vèn   nhµ   níc   tõ   500   tû   ®ång   trë   lªn,   ®èi   víi  ngµnh  ®Æc thï  theo quyÕt  ®Þnh cña Thñ  t íng ChÝnh phñ  vèn  nhµ níc cã thÓ thÊp h¬n, nhng kh«ng díi 100 tû ®ång. c. Cã  møc thu nép ng©n s¸ch nhµ  níc b×nh qu©n 3 n¨m  liÒn kÒ tõ 50 tû ®ång trë lªn, ®èi víi ngµnh ®Æc thï theo   quyÕt  ®Þnh cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  cã  thÓ  thÊp h¬n, nhng  kh«ng díi 20 tû ®ång. d. Cã  tr×nh  ®é  c«ng nghÖ  vµ  qu¶n lý  tiªn tiÕn, chÊt  lîng   s¶n   phÈm   tèt,   hiÖu   qu¶   cao   trong   s¶n   xuÊt   kinh  doanh, cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng trong níc vµ  quèc tÕ. 2.  Nh÷ng  tæng c«ng  ty nhµ  níc kh«ng   ®¸p  øng  ®ñ  bèn  ®iÒu kiÖn trªn, sÏ   ®îc s¾p xÕp l¹i theo híng: s¸p nhËp,  hîp nhÊt hoÆc gi¶i thÓ  sau khi s¾p xÕp l¹i c¸c c«ng ty  thµnh viªn.
Đồng bộ tài khoản