Quyết định 16/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
45
lượt xem
9
download

Quyết định 16/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 16/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành biểu mức thu lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt, may sang thị trường EU và Hoa Kỳ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 16/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh  cña Bé Trëng Bé Tµi chÝnh Sè 16/2004/Q§­BTC  ngµy 12 th¸ng 02 n¨m 2004 VÒ viÖc ban hµnh biÓu møc  thu lÖ phÝ h¹n ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt, may  sang thÞ trêng EU vµ Hoa Kú C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§­CP ngµy 05/11/2002 cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu tæ chøc cña bé, c¬ quan ngang bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 01/7/2003 cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§­CP ngµy 03/6/2002 cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ   phÝ; Sau   khi   cã   ý   kiÕn   cña   Bé   Th¬ng   m¹i   (c«ng   v¨n   sè   0395TM/XNK ngµy 29/01/2004 vÒ viÖc thu lÖ phÝ h¹n ng¹ch   hµng dÖt, may xuÊt khÈu sang thÞ trêng EU vµ Hoa kú); Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch ThuÕ, QuyÕt ®Þnh: §iÒu   1:   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy BiÓu møc  thu lÖ phÝ h¹n ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt, may sang thÞ tr­ êng EU vµ Hoa Kú.  §iÒu   2:  Th¬ng nh©n ®îc giao vµ thùc hiÖn h¹n ng¹ch  xuÊt khÈu hµng dÖt, may sang thÞ trêng EU vµ Hoa Kú tríc  khi lµm thñ tôc xuÊt khÈu ph¶i nép lÖ phÝ h¹n ng¹ch theo  møc thu quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu   3:   C¬ quan thu lÖ phÝ cÊp h¹n ng¹ch vÒ xuÊt  khÈu hµng dÖt, may cña ViÖt nam sang thÞ trêng EU vµ Hoa  Kú thùc hiÖn: 1. §¨ng ký, kª khai, nép lÖ phÝ vµo ng©n s¸ch nhµ níc  theo   quy   ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  sè   63/2002/TT­BTC   ngµy  24/7/2002   cña   Bé   Tµi   chÝnh   híng   dÉn   thùc   hiÖn   c¸c   quy  ®Þnh ph¸p luËt vÒ phÝ vµ lÖ phÝ; 2. Thùc hiÖn viÖc trÝch, qu¶n lý vµ sö dông tiÒn lÖ  phÝ thu ®îc theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 111/2000/TT­BTC  ngµy 21/11/2000 cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc híng dÉn chÕ ®é 
  2. 2 qu¶n lý, sö dông tiÒn thu lÖ phÝ cÊp h¹n ng¹ch vÒ xuÊt  khÈu   hµng   dÖt,   may   sang   thÞ   trêng   cã   h¹n   ng¹ch   EU   vµ  Canada; lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp ®Æt v¨n phßng ®¹i diÖn thêng  tró cña tæ chøc kinh tÕ níc ngoµi t¹i ViÖt nam. §iÒu   4:  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. TÊt c¶ c¸c l« hµng ký vËn  ®¬n kÓ tõ ngµy QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh ®îc ¸p  dông theo c¸c quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy.  QuyÕt ®Þnh nµy thay thÕ QuyÕt ®Þnh sè 83/2003/Q§­BTC  ngµy 17/6/2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh  biÓu   møc   thu   lÖ   phÝ   h¹n   ng¹ch   xuÊt   khÈu   hµng   dÖt,   may  sang thÞ trêng Hoa Kú. B∙i bá c¸c quy ®Þnh vÒ møc thu lÖ  phÝ h¹n ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt, may sang thÞ trêng EU  quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 118/2002/Q§­BTC ngµy 25/9/2002  cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh Ban hµnh biÓu møc thu lÖ phÝ  h¹n ng¹ch  xuÊt  khÈu hµng dÖt,  may  sang  thÞ trêng EU vµ  Canada. §iÒu   5:   Th¬ng nh©n xuÊt khÈu hµng dÖt, may thuéc  ®èi tîng nép lÖ phÝ   h¹n ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt, may  sang thÞ trêng EU vµ Hoa Kú, ®¬n vÞ ®îc Bé Th¬ng m¹i giao  nhiÖm vô tæ chøc thu lÖ phÝ vµ c¸c c¬ quan liªn quan chÞu  tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  3. 3 biÓu møc thu lÖ phÝ h¹n ng¹ch xuÊt khÈu  hµng dÖt, may sang thÞ trêng EU vµ Hoa Kú (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 16/2004/Q§­BTC ngµy  12/02/2004  cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) §¬n vÞ  Møc thu  STT Tªn chñng lo¹i hµng Cat tÝnh (®ång) I Sang thÞ trêng EU 1 T.Shirt, Polo.Shirt 4 ChiÕc 200 2 ¸o len 5 ChiÕc 500 3 QuÇn 6 ChiÕc 500 4 S¬mi n÷ 7 ChiÕc 300 5 S¬mi nam 8 ChiÕc 200 6 ¸o kho¸c n÷ 15 ChiÕc 1.000 7 Bé quÇn ¸o n÷ 29 Bé 500 8 ¸o lãt nhá 31 ChiÕc 500 9 QuÇn ¸o 78 TÊn 800.000 II Sang thÞ trêng Hoa kú 1 ChØ may, sîi ®Ó b¸n lÎ 200 Kg 0 2 Sîi b«ng ®∙ tr¶i 301 Kg 0 3 TÊt chÊt liÖu b«ng 332 T¸ ®«i 0 4 ¸o kho¸c nam d¹ng comple 333 T¸ 4.000 5 ¸o kho¸c nam n÷ chÊt liÖu  334/335 T¸ 6.000 b«ng ¸o s¬mi nam dÖt kim nam, n÷  6 338/339 T¸ 2.500 chÊt liÖu b«ng ¸o s¬mi nam dÖt thoi chÊt  7 340/640 T¸ 4.000 liÖu b«ng vµ sîi nh©n t¹o ¸o s¬mi n÷ dÖt thoi chÊt liÖu  8 341/641 T¸ 4.000 b«ng vµ sîi nh©n t¹o 9 V¸y ng¾n chÊt liÖu b«ng vµ  342/642 T¸ 2.500 sîi nh©n t¹o 10 ¸o sweater chÊt liÖu b«ng 345 T¸ 5.000 11 QuÇn nam n÷ chÊt liÖu b«ng 347/348 T¸ 8.000 QuÇn ¸o ngñ chÊt liÖu b«ng vµ  12 351/651 T¸ 2.500 sîi nh©n t¹o §å lãt chÊt liÖu b«ng vµ sîi  13 352/652 T¸ 0 nh©n t¹o 359/659­ 14 QuÇn yÕm,... Kg 1.500 C 359/659­ 15 QuÇn ¸o b¬i Kg 1.500 S 16 ¸o kho¸c nam chÊt liÖu len 434 T¸ 5.000 17 ¸o kho¸c n÷ chÊt liÖu len 435 T¸ 5.000 18 S¬mi nam, n÷ chÊt liÖu len 440 T¸ 4.000 19 QuÇn nam chÊt liÖu len 447 T¸ 2.500
  4. 4 §¬n vÞ  Møc thu  STT Tªn chñng lo¹i hµng Cat tÝnh (®ång) 20 QuÇn n÷ chÊt liÖu len 448 T¸ 2.500 V¶i b»ng sîi fi­la­m¨ng tæng  21 620 M2 0 hîp kh¸c 22 TÊt chÊt liÖu sîi nh©n t¹o 632 T¸ ®«i 0 ¸o s¬mi dÖt kim nam n÷ chÊt  23 638/639 T¸ 2.500 liÖu sîi nh©n t¹o ¸o sweater chÊt liÖu sîi nh©n  24 645/646 T¸ 5.000 t¹o QuÇn nam n÷ chÊt liÖu sîi  25 647/648 T¸ 5.000 nh©n t¹o
Đồng bộ tài khoản