Quyết định 16/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tai Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
42
lượt xem
4
download

Quyết định 16/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 16/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất để thực hiện Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê, ban hành kèm theo Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 16/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH HÀ TĨNH Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 16/2009/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 6 năm 2009 QUY T Đ NH S A Đ I, B SUNG M T S ĐI U C A QUY Đ NH M T S CHÍNH SÁCH Đ C THÙ V B I THƯ NG, H TR VÀ TÁI Đ NH CƯ KHI THU H I Đ T Đ TH C HI N D ÁN KHAI THÁC M S T TH CH KHÊ, BAN HÀNH KÈM THEO QUY T Đ NH S 11/2008/QĐ-UBND NGÀY 28/3/2008 C A UBND T NH U BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Ngh đ nh s 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái đ nh cư khi Nhà nư c thu h i đ t; Căn c Ngh đ nh s 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph quy đ nh b sung v vi c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t, thu h i đ t, th c hi n quy n s d ng đ t, trình t , th t c b i thư ng, h tr , tái đ nh cư khi Nhà nư c thu h i đ t và gi i quy t khi u n i v đ t đai; Căn c Thông tư s 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái đ nh cư khi Nhà nư c thu h i đ t; Căn c Quy t đ nh s 11/2008/QĐ-UBND ngày 28/3/2008 c a UBND t nh v vi c ban hành Quy đ nh chính sách đ c thù v b i thư ng, h tr và tái đ nh cư khi thu h i đ t đ th c hi n D án khai thác m s t Th ch Khê; Xét đ ngh c a Ban Qu n lý d án b i thư ng, gi i phóng m t b ng, h tr và tái đ nh cư D án khai thác m s t Th ch Khê t i Công văn s 91/BQL-KHDA ngày 09 tháng 4 năm 2009; ý ki n đ xu t S Tài chính t i Công văn s 1020/STC-GCS ngày 24/04/2009; c a Công ty c ph n S t Th ch Khê t i Công văn s 104/TIC-BGPM ngày 29/5/2009. QUY T Đ NH: Đi u 1. S a đ i, b sung m t s đi u c a Quy đ nh chính sách đ c thù v b i thư ng, h tr và tái đ nh cư khi thu h i đ t đ th c hi n D án khai thác m s t Th ch Khê, ban hành kèm theo Quy t đ nh s 11/2008/QĐ-UBND ngày 28/3/2008 c a UBND t nh như sau: 1. S a đ i Đi u 1 như sau: "Đi u 1. Ph m vi áp d ng Quy đ nh này ch áp d ng cho nh ng t ch c, h gia đình, cá nhân b nh hư ng do thu h i đ t đ th c hi n D án khai thác m s t Th ch Khê trên đ a bàn 6 xã: Th ch Bàn, Th ch Đ nh, Th ch Khê, Th ch H i, Th ch L c, Th ch Tr , thu c huy n Th ch Hà. Vi c b i thư ng thi t h i v đ t đai, tài s n cho đ i tư ng b nh hư ng c a d án th c hi n theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004, Ngh đ nh s 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph và Quy t đ nh s 33/2006/QĐ-UBND ngày 18/7/2006 c a UBND t nh". 2. S a đ i, b sung Đi u 3 như sau:
  2. "Đi u 3. H tr di chuy n ch và thuê nhà t m 1. H gia đình b thu h i đ t, ph i di chuy n ch , đư c h tr b ng ti n đ di chuy n các v t d ng sinh ho t, d ng c s n xu t, gia súc, gia c m... M c h tr c th như sau: - Di chuy n trong ph m vi khuôn viên: 800.000 đ ng/h ; - Di chuy n trong ph m v xã: 2.000.000 đ ng/h ; - Di chuy n đ n xã khác trong huy n: 3.000.000 đ ng/h ; - Di chuy n đ n huy n khác, trong t nh: 4.000.000 đ ng/h ; - Di chuy n đ n t nh khác: 5.000.000 đ ng/h ; 2. H gia đình ph i di chuy n ch đư c h tr chi phí đ làm lán tr i t m ho c thuê nhà t m; m c h tr là 5.000.000 đ ng/h ". 3. S a đ i Đi m a, Kho n 1, Đi u 4 như sau: "a) M i nhân kh u thư ng trú c a h tái đ nh cư đư c h tr lương th c b ng ti n có giá tr tương đương 30kg g o/tháng trong th i gian 12 tháng (tr nhân kh u là ngư i đang hư ng lương ho c lương hưu)” 4. S a đ i Kho n 5, Đi u 4 như sau: "5. H tr ch t đ t: đ i v i h tái đ nh cư, đư c h tr ti n mua ch t đ t trong 01 năm đ u; m c h tr là 300.000 đ ng/ngư i". 5. B sung Kho n 6 vào Đi u 4 như sau: "6. H tr xây b ch a nư c s ch sinh ho t (ch áp d ng đ i v i đi m tái đ nh cư không có h th ng cung c p nư c s ch): 2.000.000 đ ng/h ". 6. S a đ i Kho n 1, Đi u 5 như sau: "1. H gia đình, cá nhân thu c di n tái đ nh cư theo quy ho ch và đư c giao đ t s n xu t nông nghi p nơi tái đ nh cư thì đư c h tr các kho n sau: - H tr chi phí c i t o đ t đư c giao m i (đ i v i trư ng h p ph i c i t o): m c h tr 1.000 đ ng/m2. - H tr gi ng cây tr ng, phân bón: m c h tr là 800 đ ng/m2 theo di n tích đ t s n xu t nông nghi p đư c giao m i. - H tr gi ng v t nuôi: 2.500.000 đ ng/h ". 7. S a đ i Kho n 2, Đi u 5 như sau: "2. Các h gia đình s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, diêm nghi p, đánh b t và nuôi tr ng th y s n, khi tái đ nh cư không nh n đ t s n xu t nông nghi p mà đăng ký chuy n đ i sang ngh phi nông nghi p (kinh doanh, d ch v , s n xu t ti u th công nghi p...) thì đư c h tr chi phí mua s m công c lao đ ng làm ngh m i, m c h tr : 4.000.000 đ ng/lao đ ng, cho toàn b lao đ ng hi n có trong gia đình".
  3. 8. B sung Kho n 3, Đi u 5 như sau: “3. H gia đình, cá nhân tr c ti p s n xu t nông nghi p khi b thu h i trên 30% di n tích đ t nông nghi p đư c giao mà không đư c b i thư ng b ng đ t tương ng thì đư c h tr chuy n đ i ngh nghi p theo quy đ nh t i Đi u 18 Quy t đ nh s 33/2006/QĐ-UBND ngày 18/7/2006 c a UBND t nh, m c h tr đào t o, chuy n đ i ngh là 5.000.000 đ ng/su t h c ngh ”. 9. S a đ i, b sung Đi u 6 như sau: “1. H p tác xã, t h p, h gia đình có tàu, thuy n đánh b t th y s n, khi đ n đi m tái đ nh cư ph i chuy n sang ngành ngh khác, không s d ng tàu, thuy n và ngư c thì đư c h tr 20% giá tr m i c a tàu (thuy n) và ngư c cùng lo i nhưng t i đa không quá 16.000.000 đ ng/tàu (thuy n) và ngư c . 2. H tr chi phí qu n trang (cho t ch c qu n lý nghĩa trang), m c h tr 80.000 đ ng/ngôi m đ i v i m ph i di chuy n vào nghĩa trang t p trung. 3. H tr di chuy n m m : ngoài kinh phí b i thư ng theo đơn giá ban hành c a UBND t nh, h có m m ph i di d i đư c h tr thêm ti n đ di chuy n m m đ n khu nghĩa trang t p trung v i m c 200.000 đ ng/m ”. 10. S a đ i Đi u 9 như sau: “1. H gia đình tái đ nh cư t nguy n (có b n cam k t t lo ch m i ngoài đ a bàn 6 xã nh hư ng c a D án khai thác m s t Th ch Khê, có xác nh n c a UBND xã nơi đ n) đư c b i thư ng, h tr theo quy đ nh hi n hành và theo Quy đ nh này (tr Kho n 1, Đi u 5), ngoài ra còn đư c h tr thêm 70.000.000 đ ng. 2. H gia đình tái đ nh cư t nguy n (có b n cam k t t lo ch m i, phù h p quy ho ch dân cư c a đ a phương trong đ a bàn 06 xã nh hư ng D án khai thác m s t Th ch Khê, có xác nh n c a UBND xã nơi đ n) đư c b i thư ng, h tr theo quy đ nh hi n hành và theo quy đ nh này (tr Kho n 1, Đi u 5), ngoài ra còn đư c h tr thêm 35.000.000 đ ng”. 11. B sung Kho n 3 vào Đi u 9 như sau: “3. H dân di d i nhà đ bàn giao m t b ng trư c th i h n quy đ nh ít nh t 10 ngày (theo thông báo m c th i gian c a H i đ ng b i thư ng, GPMB) thì đư c thư ng 5.000.000 đ ng/h ”. 12. B sung Đi u 10 như sau: “Các n i dung v b i thư ng, h tr và tái đ nh cư không có trong quy đ nh này thì th c hi n theo quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c; nh ng n i dung v a có trong quy đ nh này v a có trong quy đ nh hi n hành khác thì th c hi n theo quy đ nh này”. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ban hành. Chánh Văn phòng UBND t nh, Th trư ng các S , ban, ngành; Ch t ch UBND Th ch Hà, Ch t ch H i đ ng b i thư ng, GPMB huy n Th ch Hà và các t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN KT.CH T CH
  4. PHÓ CH T CH Tr n Minh Kỳ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản