Quyết định 161/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dem Buon Ngu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
64
lượt xem
6
download

Quyết định 161/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 161/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc mở rộng thí điểm cơ sở sản xuất kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế đối với thuế tiêu thụ đặc biệt ở khâu sản xuất trong nước, thuế tài nguyên, thuế nhà, đất, thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và thuế môn bài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 161/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. quyÕt ®Þnh cña Thñ tíng chÝnh phñ Sè 161/2005/Q§-TTg ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 2005 VÒ viÖc më réng thÝ ®iÓm c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh tù kª khai, tù nép thuÕ ®èi víi thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ë kh©u s¶n xuÊt trong níc; thuÕ tµi nguyªn; thuÕ nhµ, ®Êt; thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao vµ thuÕ m«n bµi Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø LuËt ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ngµy 25 th¸ng 8 n¨m 1998 vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2003; C¨n cø c¸c luËt, ph¸p lÖnh thuÕ hiÖn hµnh; XÐt ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, quyÕt ®Þnh: §iÒu 1. C¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh thuéc ®èi tîng quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh sè 197/2003/Q§-TTg ngµy 23 th¸ng 9 n¨m 2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ ®îc thÝ ®iÓm thùc hiÖn tù khai, tù nép thuÕ ®èi víi thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ë kh©u s¶n xuÊt trong níc; thuÕ tµi nguyªn; thuÕ nhµ, ®Êt; thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao vµ thuÕ m«n bµi nh sau: 1. §èi víi thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ë kh©u s¶n xuÊt trong níc vµ thuÕ tµi nguyªn: a) Hµng th¸ng, c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh tù kª khai theo mÉu tê khai do Bé Tµi chÝnh ban hµnh, tù nép ®ñ sè thuÕ theo kª khai vµo ng©n s¸ch nhµ n- íc. Thêi h¹n nép tê khai vµ nép thuÕ chËm nhÊt kh«ng qu¸ ngµy 25 cña th¸ng tiÕp theo. b) Hµng n¨m, c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh kh«ng ph¶i quyÕt to¸n thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ë kh©u s¶n xuÊt trong níc vµ thuÕ tµi nguyªn víi c¬ quan ThuÕ. 2. §èi víi thuÕ nhµ, ®Êt; thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao vµ thuÕ m«n bµi, c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh tù kª khai theo mÉu tê khai do Bé Tµi chÝnh ban hµnh vµ tù nép ®ñ sè thuÕ theo kª khai vµo ng©n s¸ch nhµ n- íc. Thêi h¹n kª khai, nép thuÕ vµ viÖc quyÕt to¸n thuÕ thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt thuÕ hiÖn hµnh.
  2. 2 §iÒu 2. Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh nµy; x©y dùng quy tr×nh qu¶n lý vµ øng dông tin häc vµo c«ng t¸c qu¶n lý thuÕ phï hîp víi c¬ chÕ c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh tù kª khai, tù nép thuÕ. §iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. C¸c néi dung quy ®Þnh vÒ tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan ThuÕ, cña c¸c c¬ quan liªn quan vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c vÒ viÖc thÝ ®iÓm thùc hiÖn c¬ chÕ c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh tù khai, tù nép thuÕ kh«ng nªu t¹i QuyÕt ®Þnh nµy ®îc thùc hiÖn theo QuyÕt ®Þnh sè 197/2003/Q§-TTg ngµy 23 th¸ng 9 n¨m 2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. §iÒu 4. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản