Quyết định 163/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
64
lượt xem
2
download

Quyết định 163/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 163/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc tạm dừng thi hành Quyết định 146/2002/QĐ-BTC ngày 4/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi tên, mức thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng xe ô tô, phụ tùng và linh kiện xe ô tô trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 163/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® c ña B é  tr g  B é  T µi c h Ý n h  S è  163/2002/Q§­B T C   ën n g µ y 27  th¸ng 12 n¨ m   2002 V Ò  viÖc  t¹m d õ n g  thi µ n h    h Q u y Õ t ® Þ n h  sè 146/2002/Q§­B T C  n g µ y 4/12/2002 c ña B é  tr g   ën B é  T µi  h Ý n h  v Ò  viÖc s öa ® æ i  tªn, ø c  thu Õ  s u Êt  c  m thu Õ  n h Ë p  kh È u  m Æ t  h µ n g  xe « t«, h ô  tïng vµ   p linh kiÖ n   xe « t« trong Bi Ó u   thu Õ  n h Ë p  k h È u  u  ®∙i B é   ëng B é   µi ch Ýnh tr T C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  86/2002/N§­   sè  CP ngµy 05/11/2002 cña    ChÝnh phñ  quy ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm     vô, quyÒn h¹n  c¬  vµ  cÊu  chøc  tæ  cña Bé, c¬  quan ngang  Bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  TµichÝnh; bé  Bé    C¨n  §iÒu  NghÞ   cø  1  ®Þnh   94/1998/N§­   sè  CP ngµy 17/11/1998 cña  ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt söa  æi, bæ     ®   sung  mét  ®iÒu  sè  cña  LuËt thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ  nhËp  khÈu  sè  04/1998/QH10  ngµy  20/05/1998; Sau      kiÕn  khixiný  chØ  ®¹o  cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ: Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu 1:  T¹m dõng viÖc    thihµnh QuyÕt ®Þnh  146/2002/Q§­ sè  BTC   ngµy 4/12/2002  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh  viÖc  Bé    vÒ  söa ®æi    sè,møc  tªn,m∙    thuÕ suÊt thuÕ    nhËp khÈu  Æt   m hµng  «    xe  t«,phô    linhkiÖn  «    tïng vµ    xe  t« trongBiÓu    thuÕ nhËp  khÈu  ®∙icho  u    ®Õn     QuyÕt  khicã  ®Þnh míi.   ViÖc  dông    sè, møc   ¸p  tªn,m∙    thuÕ  suÊt thuÕ  nhËp khÈu cho  Æt   m hµng  «    xe  t«,phô    linhkiÖn  «    tïngvµ    xe  t« trong biÓu    thuÕ nhËp khÈu  ®∙i u    tõngµy    01/01/2003 vÉn    thùc hiÖn    theo quy    ®Þnh  hiÖn hµnh. §iÒu    2: QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõngµy  ký./.
Đồng bộ tài khoản