Quyết định 17/2004/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
59
lượt xem
3
download

Quyết định 17/2004/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 17/2004/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc ban hành "Quy chế sao chép tác phẩm tạo hình"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 17/2004/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy Õ t  ®Þ nh  c ñ a   B é   t r ë n g   B é   V ¨ n   h ã a   ­   T h « n g   t i n   s è   1 7 / 2 0 0 4 / Q § ­ B V H T T  ngµy 05 th¸ng 5 n¨m 2004 vÒ viÖc ban hµnh  “Quy chÕ sao chÐp t¸c phÈm t¹o h×nh" Bé trëng Bé V¨n hãa ­Th«ng tin C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  63/2003/N§­CP ngµy 11/6/2003 cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬   cÊu tæ chøc cña Bé V¨n hãa ­ Th«ng tin; Nh»m t¨ng cêng hiÖu lùc qu¶n lý  nhµ  níc  ®èi víi ho¹t   ®éng sao chÐp t¸c phÈm t¹o h×nh; Nh»m b¶o vÖ  quyÒn lîi cña t¸c gi¶ vµ  ngêi së  h÷u t¸c   phÈm; XÐt ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô Mü thuËt vµ NhiÕp ¶nh, quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Ban hµnh "Quy chÕ  sao chÐp t¸c phÈm   t¹o  h×nh". §i Ò u   2.   QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §i Ò u   3.   C¸c Ch¸nh V¨n phßng, Vô  trëng Vô  Mü  thuËt  vµ  NhiÕp ¶nh, Gi¸m  ®èc Së  V¨n hãa ­ Th«ng tin c¸c tØnh,  thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã  liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  2. 2 Quy chÕ  sao chÐp t¸c phÈm t¹o h×nh (ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 17/2004/Q§­BVHTT ngµy   05/5/2004  cña Bé trëng Bé V¨n hãa ­ Th«ng tin) Ch¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  1. Quy chÕ  nµy  ®iÒu chØnh c¸c ho¹t  ®éng sao chÐp t¸c  phÈm t¹o h×nh. 2. Tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam vµ  tæ chøc, c¸ nh©n níc  ngoµi ho¹t  ®éng sao chÐp t¸c phÈm t¹o h×nh trªn l∙nh thæ  ViÖt   Nam   víi   môc   ®Ých  kinh   doanh   hoÆc  kh«ng   kinh   doanh   ®Òu chÞu sù ®iÒu chØnh cña Quy chÕ nµy. 3. ViÖc sao chÐp t¸c phÈm khi x©y dùng tîng ®µi, tîng  trong khu«n viªn, phÇn mü thuËt ®µi liÖt sÜ, t¸c phÈm t«n   gi¸o cì  lín ¸p dông theo Quy chÕ  Qu¶n lý  x©y dùng tîng  ®µi,   tranh   hoµnh   tr¸ng   ban   hµnh   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   05/2000/Q§­BVHTT ngµy 29 th¸ng 3 n¨m 2000 cña Bé trëng Bé  V¨n hãa ­ Th«ng tin.  4. Sao chÐp tranh, tîng d©n gian, khuyÕt danh kh«ng  chÞu sù ®iÒu chØnh cña quy chÕ nµy. §i Ò u   2.    Mét sè  tõ    ng÷     ë  trong Quy chÕ  nµy  ® îc  hiÓu nh  sau: 1.   T¸c   phÈm   t¹o   h×nh   lµ   t¸c   phÈm   s¸ng   t¹o   gåm   héi  häa, ®å häa, ®iªu kh¾c. 2. Sao chÐp t¸c phÈm t¹o h×nh lµ  viÖc c¨n cø vµo b¶n  mÉu t¸c phÈm ®Ó t¹o ra mét hoÆc nhiÒu b¶n míi, kÓ c¶ viÖc   chuyÓn   chÊt   liÖu   t¸c   phÈm,   phãng   to,   thu   nhá   t¸c   phÈm.   B¶n míi ®îc t¹o ra theo b¶n mÉu gäi lµ b¶n sao chÐp (viÖc   t¹o   ra   h×nh   ¶nh   t¸c   phÈm   t¹o   h×nh   b»ng   h×nh   thøc   photocopy,   chôp   ¶nh   hoÆc   xuÊt  b¶n  kh«ng   ®îc   coi   lµ  sao  chÐp t¸c phÈm t¹o h×nh). 3. B¶n mÉu t¸c phÈm lµ b¶n gèc hoÆc ¶nh chôp b¶n gèc,  khu«n ®óc tõ b¶n gèc ®îc dïng lµm mÉu ®Ó sao chÐp. 4.  B¶n gèc  t¸c phÈm  lµ  b¶n  hoµn chØnh   ®Çu  tiªn  cña  t¸c phÈm do t¸c gi¶ s¸ng t¹o ra,  ®îc t¸c gi¶  ®a ra c«ng  bè.  5. Nh©n b¶n t¸c phÈm t¹o h×nh lµ  viÖc dïng khu«n  ®óc  hoÆc khu«n in ®Ó t¹o ra nhiÒu b¶n gièng nh b¶n mÉu.
  3. 3 6. Chñ  së  h÷u t¸c phÈm t¹o h×nh lµ  c¸ nh©n hoÆc tæ  chøc së h÷u c¸c quyÒn cña t¸c gi¶ cã thÓ chuyÓn giao theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 7.   M¹o   danh   t¸c   gi¶,   gi¶   m¹o   t¸c   phÈm   t¹o   h×nh   lµ  viÖc tù ý ghi tªn t¸c gi¶ trªn t¸c phÈm kh«ng ph¶i do t¸c   gi¶ s¸ng t¹o ra. §i Ò u   3.   QuyÒn   t¸c   gi¶   ®èi   víi   t¸c   phÈm   t¹o   h×nh  bao gåm quyÒn nh©n th©n vµ  quyÒn tµi s¶n cña t¸c gi¶  ®èi  víi t¸c phÈm do m×nh s¸ng t¹o ra theo quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt. §i Ò u   4.   T¸c gi¶, chñ  së  h÷u t¸c phÈm khi bÞ  ngêi  kh¸c   x©m   ph¹m   quyÒn   t¸c   gi¶,   quyÒn   cña   chñ   së   h÷u   t¸c  phÈm, cã  quyÒn yªu cÇu ngêi cã  hµnh vi x©m ph¹m hoÆc  ®Ò  nghÞ c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn buéc ngêi ®ã ph¶i chÊm  døt hµnh vi x©m ph¹m, xin lçi, c¶i chÝnh c«ng khai, båi  thêng thiÖt h¹i, hoÆc  ®Ò  nghÞ  xö  lý  theo ph¸p luËt hiÖn  hµnh. Ch¬ng II Nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ vÒ sao chÐp t¸c phÈm t¹o h×nh §i Ò u  5.  1.   Sao   chÐp   t¸c   phÈm   mµ   chñ   së   h÷u   lµ   tæ   chøc,   c¸  nh©n ViÖt Nam ph¶i  ®îc sù   ®ång  ý  cña chñ  së  h÷u t¸c phÈm   b»ng v¨n b¶n (trõ  trêng hîp chñ  së  h÷u t¸c phÈm víi ngêi  sao   chÐp     cã   tháa   thuËn   kh¸c).   Trêng   hîp   sao   chÐp   t¸c  phÈm cña t¸c gi¶  ®∙ qua  ®êi trªn 50 n¨m th×  kh«ng ph¶i  xin phÐp chñ së h÷u t¸c phÈm ®ã.  2. Chñ  së  h÷u t¸c phÈm cã  quyÒn  ®ång  ý  cho nhiÒu tæ  chøc, c¸ nh©n ®îc sao chÐp t¸c phÈm cña m×nh. 3. Sao chÐp t¸c phÈm cña chñ  së  h÷u lµ  tæ chøc, c¸  nh©n níc ngoµi th× thùc hiÖn theo ®iÒu íc quèc tÕ mµ ViÖt  Nam ®∙ ký kÕt hoÆc gia nhËp. 
  4. 4 § i Ò u   6.  Trong v¨n b¶n tháa thuËn (hîp ®ång sö dông  t¸c phÈm) gi÷a chñ së h÷u t¸c phÈm víi ngêi sao chÐp ph¶i  ghi râ  sè  lîng b¶n sao chÐp, môc  ®Ých, ph¹m vi sö  dông,  møc thï lao mµ ngêi sao chÐp tr¶ cho chñ së h÷u t¸c phÈm,   h×nh thøc thanh to¸n vµ  c¸c néi dung kh¸c theo quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt vÒ hîp ®ång sö dông t¸c phÈm. §i Ò u   7.   B¶n   sao   chÐp   ph¶i   cã   kÝch   thíc   lín   h¬n  hoÆc nhá  h¬n t¸c phÈm  gèc,  trõ  trêng hîp sao chÐp b»ng  khu«n  ®óc hoÆc khu«n in. B¶n sao chÐp ph¶i gi÷   ®óng néi  dung, h×nh thøc nh t¸c phÈm gèc. §i Ò u   8.   Tranh   do   mét   t¸c   gi¶   s¸ng   t¸c   nhiÒu   bøc  gièng   nhau   th×   ph¶i   ®¸nh   sè   thø   tù   tõ     sè   1,   2,   3,   4...®Õn hÕt vµo phÝa sau vµ  ph¶i ghi thêi gian s¸ng t¸c  cña tõng t¸c phÈm. §i Ò u   9.  B¶n sao chÐp t¸c phÈm t¹o h×nh ph¶i ghi  ë  phÝa sau c¸c th«ng tin sau  ®©y: ch÷  “b¶n sao” vµ  tªn t¸c  gi¶, tªn t¸c phÈm, chÊt liÖu t¸c phÈm gèc, n¨m s¸ng t¸c  (nÕu cã), tªn ngêi sao chÐp, kÝch thíc b¶n sao chÐp. §i Ò u  10.  Sao chÐp tranh tîng Chñ tÞch Hå ChÝ Minh 1. Tîng Chñ  tÞch Hå  ChÝ  Minh ph¶i  ®îc Së  V¨n hãa ­  Th«ng   tin   hoÆc   Vô   Mü   thuËt   vµ   NhiÕp   ¶nh   (Bé   V¨n   hãa   ­  Th«ng tin) duyÖt vµ cho phÐp  míi ® îc sö dông lµm b¶n mÉu  ®Ó  sao chÐp nh»m môc  ®Ých kinh doanh hoÆc dïng  ®Æt  ë  n¬i  c«ng céng.  2. B¶n sao chÐp tranh Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®Ó sö dông  ë  n¬i c«ng céng ph¶i  ®îc Së  V¨n hãa ­ Th«ng tin hoÆc Vô  Mü  thuËt vµ  NhiÕp ¶nh (Bé  V¨n hãa ­ Th«ng tin) thÈm  ®Þnh  vµ cho phÐp míi ®îc sö dông.  3. C¬ së sao chÐp, trng bÇy, b¸n tranh, tîng Chñ tÞch  Hå ChÝ Minh ph¶i thÓ hiÖn sù t«n kÝnh ®èi víi l∙nh tô ® îc  ®Æt ë vÞ trÝ riªng trang träng.  §i Ò u   11.    Nh÷ng t¸c phÈm t¹o h×nh cã  néi dung sau  ®©y kh«ng ®îc phÐp sao chÐp:  1. Chèng l¹i Nhµ  níc Céng hßa x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt  Nam, ph¸ ho¹i khèi ®oµn kÕt toµn d©n. 2.   Tuyªn   truyÒn   b¹o   lùc,   chiÕn   tranh   x©m   lîc,     g©y  hËn thï  gi÷a c¸c d©n téc vµ  nh©n d©n c¸c níc; truyÒn b¸  t  tëng, v¨n hãa ph¶n  ®éng, lèi sèng d©m «  ®åi trôy, c¸c 
  5. 5 hµnh vi téi ¸c, tÖ  n¹n x∙ héi, mª tÝn dÞ   ®oan, ph¸ ho¹i  thuÇn phong mü tôc d©n téc. 3. Xuyªn t¹c lÞch sö, phñ  nhËn thµnh tùu c¸ch m¹ng,   xóc ph¹m vÜ nh©n, anh hïng d©n téc, vu khèng, xóc ph¹m uy  tÝn cña tæ chøc, danh dù vµ nh©n phÈm cña c«ng d©n. Ch¬ng III §iÒu kho¶n thi hµnh §i Ò u   12.   Tæ   chøc,   c¸   nh©n   sao   chÐp   t¸c   phÈm   t¹o  h×nh cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn Quy chÕ nµy. §i Ò u   13.  ViÖc sao chÐp t¸c phÈm t¹o h×nh mµ  kh«ng  ®îc sù   ®ång  ý  cña chñ  së  h÷u t¸c phÈm hoÆc m¹o danh t¸c  gi¶, gi¶ m¹o t¸c phÈm t¹o h×nh  ®Òu coi lµ  vi ph¹m quyÒn  t¸c gi¶ vµ ph¶i bÞ xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u   14.   Tæ   chøc,   c¸   nh©n   sao   chÐp   t¸c   phÈm   t¹o  h×nh vi ph¹m quy ®Þnh cña Quy chÕ nµy tïy theo tÝnh chÊt,  møc  ®é  vi ph¹m sÏ  bÞ  xö  ph¹t hµnh chÝnh, truy cøu tr¸ch  nhiÖm h×nh   sù  hoÆc båi thêng d©n sù  theo quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt. §i Ò u   15.   Vô  trëngVô  Mü  thuËt vµ  NhiÕp ¶nh, Ch¸nh  Thanh tra Bé V¨n hãa ­ Th«ng tin, Côc trëng Côc B¶n quyÒn  t¸c gi¶ v¨n häc nghÖ  thuËt, Gi¸m  ®èc Së  V¨n hãa ­ Th«ng  tin c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng chÞu tr¸ch  nhiÖm híng dÉn, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn Quy chÕ nµy vµ xö  lý vi ph¹m theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản