Quyết định 1736/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định 1736/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1736/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch xây dựng bảng giá các loại đất áp dụng trong năm 2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1736/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH AN GIANG c l p - T do - H nh phúc --------- ----------- S : 1736/Q -UBND Long Xuyên, ngày 10 tháng 8 năm 2009 QUY T NNH V/V BAN HÀNH K HO CH XÂY D NG B NG GIÁ CÁC LO I T ÁP D NG TRONG NĂM 2010 CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN T NH AN GIANG Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh s 188/2004/N -CP ngày 16/11/2004 c a Chính ph v phương pháp xác nh giá t và khung giá các lo i t; Căn c Ngh nh s 123/2007/N -CP ngày 27/7/2007 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 188/2004/N -CP ngày 16/11/2004 c a Chính ph v phương pháp xác nh giá t và khung giá các lo i t; Căn c Thông báo s 201/TB-VPCP ngày 16/7/2009 c a Văn phòng Chính ph v k t lu n c a Th tư ng Chính ph t i cu c h p v vi c phân nh nhi m v , quy n h n nh giá t gi a ngành tài nguyên và môi trư ng và ngành tài chính; Xét công văn s 643/STNMT- ngày 16/7/2009 c a S Tài nguyên và Môi trư ng v vi c ban hành K ho ch xây d ng b ng giá t áp d ng trong năm 2010. QUY T NNH: i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này K ho ch xây d ng b ng giá các lo i t áp d ng trong năm 2010. i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S Tài chính, Giám c S Xây d ng, Giám c Trung tâm Phát tri n Qu t, C c trư ng C c Thu và Ch t ch UBND các huy n, th xã và thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: KT. CH TNCH - Ch t ch, các PCT UBND t nh (b/c); - Các S : Tài nguyên và MT, Tài chính, Xây d ng; PHÓ CH TNCH - C c Thu , Trung tâm Phát tri n Qu t; - UBND các huy n, th xã và thành ph ; - Chánh VP. UBND t nh; - Lưu: VT, P. TH, KT. Vương Bình Th nh
  2. K HO CH XÂY D NG B NG GIÁ CÁC LO I T ÁP D NG TRONG NĂM 2010 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1736/Q -UBNDngày 10/8/2009 c a Ch t ch UBND t nh An Giang) I. M C ÍCH, YÊU C U: 1. i u tra, kh o sát giá chuy n như ng th c t các lo i t thông qua các ho t ng chuy n như ng, b i thư ng, u giá và rao bán t ã di n ra trong năm 2009. 2. T ng h p, phân tích, ánh giá k t qu làm cơ s i u ch nh B ng giá các lo i t năm 2009 ban hành áp d ng trong năm 2010. 3. B ng giá các lo i t ư c xây d ng theo t ng huy n, th xã và thành ph phù h p v i các quy nh c a Chính ph , hư ng d n c a các B chuyên ngành. 4. B ng giá các lo i t ư c xây d ng tương i sát v i giá chuy n như ng th c t trong i u ki n bình thư ng, mang tính ph bi n và không b tác ng b i các y u t gây tăng ho c gi m giá t bi n b t h p lý. II. TRÌNH T TH C HI N: Vi c xây d ng B ng giá các lo i t t i a phương thu c trách nhi m c a UBND các huy n, th xã và thành ph (sau ây g i chung là UBND huy n). Trình t t ch c th c hi n như sau: 1. Công tác chuNn b (hoàn thành trư c ngày 20/8/2009): - Thành l p T giúp vi c g m: lãnh o phòng Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính - K ho ch, Công thương, Qu n lý ô th , Ban Qu n lý D án, lãnh o UBND c p xã và các ban ngành có liên quan. - T giúp vi c xây d ng k ho ch chi ti t trình Ch t ch UBND huy n phê duy t và t ch c th c hi n. 2. i u tra, kh o sát giá chuy n như ng (hoàn thành trư c ngày 15/9/2009): - Vi c i u tra, kh o sát giá t ph i ư c th c hi n b ng phi u. - i tư ng i u tra, kh o sát là giá chuy n như ng, b i thư ng, u giá ho c rao bán t di n ra trong năm 2009. - M i v trí t và m i khu v c ã có ơn giá nêu trong B ng giá theo Quy t nh s 46/2008/Q -UBND ngày 19/12/2008 c a UBND t nh, n u trong năm 2009 có phát sinh vi c chuy n như ng, b i thư ng, u giá t thì ph i ư c i u tra, kh o sát giá. - Khi có xu t tăng ho c gi m giá áp d ng trong năm 2010, thì ph i có ít nh t là t 2-3 phi u i u tra, kh o sát giá chuy n như ng, b i thư ng, u giá. Riêng i v i
  3. các o n ư ng và khu v c có ít v chuy n như ng, b i thư ng, u giá t thì th c hi n i u tra, kh o sát giá t ang rao bán cho t s lư ng phi u. - i v i các o n ư ng m i hình thành ho c các khu v c chưa có ơn giá t nêu trong B ng giá theo Quy t nh s 46/2008/Q -UBND ngày 19/12/2008 c a UBND t nh, c n ph i xây d ng ơn giá t áp d ng trong năm 2010, thì cũng ph i i u tra, kh o sát t i thi u là t 2-3 phi u i u tra, kh o sát làm cơ s xây d ng ơn giá t. 3. T ng h p thông tin giá chuy n như ng (hoàn thành trư c ngày 25/9/2009): - Trư ng h p ơn giá t gi a các phi u i u tra, kh o sát có s chênh l ch quá l n thì ph i ki m tra, i u ch nh l i cho phù h p trư c khi t ng h p. - Giá trúng u giá ho c giá rao bán thư ng cao hơn giá t th c t chuy n như ng trong i u ki n bình thư ng. Do ó, tùy theo i u ki n c th c a t ng huy n, khi t ng h p có th i u ch nh gi m giá cho phù h p. - ơn giá t xu t i u ch nh áp d ng trong năm 2010 theo t ng o n ư ng và khu v c là ơn giá t bình quân c a các phi u i u tra, kh o sát giá t c a cùng m t lo i t. 4. Xây d ng B ng giá t năm 2010 (hoàn thành trư c ngày 05/10/2009): - Giá các lo i t c a a phương xây d ng không cao hơn 20% m c giá t i a ho c th p hơn không quá 20% m c giá t i thi u do Chính ph quy nh t i Ngh nh s 123/2007/N -CP. ng th i, x lý giá t giáp ranh gi a các huy n cho phù h p. - UBND huy n xây d ng B ng giá các lo i t áp d ng trong năm 2010 g i S Tài nguyên và Môi trư ng t ng h p trư c ngày 05/10/2009 g m các h sơ, tài li u sau ây: + Công văn ngh áp d ng giá các lo i t trong năm 2010. + B ng giá các lo i t áp d ng trong năm 2010 theo m u bi u do S Tài nguyên và Môi trư ng quy nh. 5. Trình duy t B ng giá t năm 2010 (hoàn thành trư c ngày 10/11/2009): - S Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i S Tài chính, S Xây d ng, C c Thu và Trung tâm Phát tri n Qu t t ch c ki m tra th c t và làm vi c tr c ti p v i UBND huy n th ng nh t B ng giá các lo i t áp d ng trong năm 2010. - S Tài nguyên và Môi trư ng ch u trách nhi m t ng h p B ng giá các lo i t trong toàn t nh và trình UBND t nh trư c ngày 10/11/2009 thông qua H ND t nh vào kỳ h p cu i năm 2009. III. T CH C TH C HI N: 1. S Tài nguyên và Môi trư ng:
  4. - So n m u phi u i u tra, kh o sát giá t và t ch c h i ngh t p hu n hư ng d n chuyên môn, nghi p v cho các cán b c p huy n, c p xã th c hi n công tác này. - Ki m tra, ôn c UBND huy n th c hi n úng ti n . - Hư ng d n và x lý k p th i các khó khăn, vư ng m c theo thNm quy n. 2. S , ban ngành c p t nh: - Ph i h p v i S Tài nguyên và Môi trư ng trong vi c ôn c, ki m tra, hư ng d n th c hi n K ho ch này. - C cán b lãnh o và chuyên môn tham gia cùng v i S Tài nguyên và Môi trư ng kh o sát th c t , góp ý, thNm nh hoàn ch nh B ng giá các lo i t do UBND huy n xây d ng. 3. UBND huy n: - Xây d ng k ho ch chi ti t th c hi n K ho ch này g i UBND t nh, S Tài nguyên và Môi trư ng theo dõi, ôn c. - Thành l p T giúp vi c, b trí l c lư ng và kinh phí th c hi n công tác i u tra, kh o sát giá t. - Ch o th c hi n và ch u trách nhi m v k t qu i u tra, kh o sát và xây d ng B ng giá các lo i t trên a bàn qu n lý. UBND t nh yêu c u UBND các huy n, th xã, thành ph , các S , ban ngành có liên quan t ch c th c hi n K ho ch này./.
Đồng bộ tài khoản