Quyết định 188/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
55
lượt xem
3
download

Quyết định 188/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 188/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy định việc cho phép cửa khẩu Loóng Sập và Cửa khẩu Chiềng Khương, tỉnh Sơn La được áp dụng Chính sách Khu kinh tế cửa khẩu biên giới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 188/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® cña  h ñ   T tíng C h Ý n h   h ñ   è  188/2001/Q§­T T g   p S n g µ y 11  th¸ng 12 n¨ m   2001 V Ò  viÖc  h o  p h Ð p  c öa kh È u   c L o ã n g  S Ë p  vµ c öa kh È u  C hi Ò n g  K h ¬ n g, tØ n h  S ¬ n   a   L ® îc ¸p d ô n g  c h Ý n h  s¸ch K h u   kinh tÕ cöa k h È u  biªn giíi Thñ tíng chÝnh phñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ,ngµy  th¸ng9    30    n¨m  1992; XÐt    ®Ò nghÞ cña Chñ tÞch  ban  Uû  nh©n  d©n tØnh S¬n  t¹    La  i tr×nh  tê sè 1520/TT­   UB ngµy  th¸ng 10  02    n¨m  2000, C«ng    v¨n  1363/UB  sè  ngµy 02  th¸ng 8    n¨m 2001;®Ò     nghÞ  cña  tr Bé  ëng  KÕ   Bé  ho¹ch vµ    §Çu   i tt¹ C«ng    v¨n  sè 7780/BKH/QLKT ngµy  th¸ng11  15    n¨m 2001,   Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu 1.  Khu kinh tÕ    cöa khÈu Loãng SËp (Pa H¸ng) gåm       x∙ Loãng  SËp  thuéc huyÖn    Méc Ch©u. Khu  kinh tÕ cöa khÈu ChiÒng Kh¬ng gåm   ChiÒng Kh¬ng  x∙  thuéc  huyÖn  S«ng  M∙. §iÒu   2. Khu    cöa  kinh tÕ  khÈu Loãng SËp  Khu  vµ  kinh tÕ    cöa  khÈu  ChiÒng Kh¬ng  îc¸p dông  ®     QuyÕt ®Þnh  53/2001/Q§­ sè  TTg  ngµy  th¸ng4  19    n¨m 2001 cña  Thñ íng  t ChÝnh  phñ    vÒ chÝnh  s¸ch ®èi    víiKhu  kinh  cöa  tÕ  khÈu    i biªngií . Ngoµi ra,hµng      n¨m (trong 5    n¨m ®Çu) Ng©n  s¸ch Trung    ¬ng  trî hç   cho  TØnh  ®Çu   x©y  t dùng mét  c¬  h¹  sè  së  tÇng  Khu kinh  cöa  tÕ  khÈu Loãng  SËp  Khu  vµ  kinh tÕ    cöa  khÈu  ChiÒng  Kh¬ng.Møc    vèn ®Çu    thÓ  tcô  giao Bé    KÕ   ho¹ch  §Çu   vµ  tphèihîp víiUû        ban  nh©n d©n  tØnh S¬n  tÝnh      La  to¸ntrªn c¬  c¸cc«ng  së    tr×nh ® îccÊp  thÈm      cã  quyÒn    phª duyÖt. §iÒu 3. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn      Uû ban nh©n d©n tØnh S¬n La  cã  tr¸chnhiÖm:   ­ Phèi hîp      chÆt      Quèc  chÏ víiBé  phßng, Bé    C«ng  ®Ó   an  thùc hiÖn      tèt c¸cdù    li     ¸n cã  ªnquan  ®Õn   quèc  phßng   ninh. ­an  ­ S¾p  xÕp thø  u    tù  tiªn®Çu    x©y  t dùng    c¸c c«ng tr×nh  h¹ng  vµ  môc  c«ng  tr×nh ®Ó   dông  hiÖu    sö  cã  qu¶.  ­ Chñ      tr×,phèihîp víi           Bé, ngµnh  ªnquan  c¸c li   tiÕn hµnh    ®¸nh    gi¸viÖc    ¸p dông    c¸cchÝnh  s¸ch nªu    kiÕn    trªnvµ  nghÞ Thñ íng ChÝnh  t   phñ  ®iÒu chØnh,  bæ   sung  cÇn thiÕt.
  2. 2 §iÒu    4. QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu    cã  lùcsau  ngµy,kÓ    15    tõngµy  ký. C¸c  tr Bé  ëng, Thñ  ëng  quan    tr c¬  ngang Bé, Thñ  ëng  quan  tr c¬  thuéc  ChÝnh phñ  Chñ  vµ  tÞch  ban  Uû  nh©n  d©n  tØnh  S¬n  chÞu  La  tr¸chnhiÖm      thi hµnh  QuyÕt  ®Þnh  nµy. 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản