Quyết định 19/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
3
download

Quyết định 19/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 19/2008/QĐ-UBND về Quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 19/2008/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH I N BIÊN c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 19/2008/Q -UBND i n Biên Ph , ngày 17 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C QUY NNH T L THU L PHÍ TRƯ C B I V I XE Ô TÔ CH NGƯ I DƯ I 10 CH NG I (K C LÁI XE) TRÊN NA BÀN T NH I N BIÊN U BAN NHÂN DÂN T NH I N BIÊN Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H ND và UBND ngày 03/12/2004; Căn c Pháp l nh phí và l phí s 38/2001/PL-UBTVQH khóa 10 ngày 28/8/2001 c a y ban thư ng v Qu c h i khóa X; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06/3/2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002 N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 176/1999/N -CP ngày 21/12/1999 và Ngh nh s 47/2003/N -CP ngày 12/5/2003 c a Chính ph v l phí trư c b ; Căn c Ngh nh s 80/2008/N -CP ngày 29/7/2008 c a Chính ph ; Thông tư s 79/2008/TT-BTC hư ng d n th c hi n Ngh nh s 80/2008/N -CP ngày 29/7/2008 s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 176/1999/N -CP ngày 21/12/2009 và Ngh nh s 47/2003/N -CP ngày 12/5/2003 c a Chính ph v l phí trư c b ; Th c hi n Ngh quy t s 150/2008/NQ-H ND ngày 12/12/2008 c a H i ng nhân dân t nh v vi c quy nh t l thu l phí trư c b i v i xe ô tô ch ngư i dư i 10 ch ng i (k c lái xe) trên a bàn t nh i n Biên; Theo ngh c a Giám c S Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Quy nh t l thu l phí trư c b i v i xe ô tô ch ngư i dư i 10 ch ng i (k c lái xe) trên a bàn t nh i n Biên là 10% (mư i ph n trăm). Trong ó: - S ch ng i trên xe ô tô ư c xác nh theo thi t k c a nhà s n xu t. - Ô tô ch ngư i dư i 10 ch ng i (k c lái xe) không bao g m: Xe lam; xe ô tô thi t k v a ch ngư i, v a ch hàng hóa. i u 2. Giao S Tài chính ch trì, ph i h p v i C c Thu t nh và các ngành có liên quan hư ng d n, ki m tra, t ch c thu l phí trư c b i v i xe ô tô ch ngư i dư i 10 ch ng i (k c lái xe) theo úng quy nh t i i u 1 Quy t nh này và th c hi n qu n lý, s d ng ngu n thu theo úng ch chính sách hi n hành. i u 3. Quy t nh có hi u l c thi hành k t ngày 01/01/2009 và thay th Quy t nh s 1449/Q - UBND ngày 10/10/2008 c a UBND t nh i n Biên v vi c quy nh t m th i t l thu l phí trư c b i v i xe ô tô ch ngư i dư i 10 ch ng i (k c lái xe) trên a bàn t nh i n Biên. Chánh Văn phòng UBND t nh, Th trư ng các s , ban, ngành, oàn th t nh và Ch t ch UBND các huy n, th xã, thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. TM. U BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH inh Ti n Dũng
Đồng bộ tài khoản