Quyết định 19/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
48
lượt xem
3
download

Quyết định 19/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 19/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Bảng quy định đơn giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng và các vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 19/2008/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH KIÊN GIANG NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 19/2008/Q -UBND R ch Giá, ngày 08 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH B NG QUY NNH ƠN GIÁ XÂY D NG M I NHÀ , CÔNG TRÌNH XÂY D NG VÀ CÁC V T KI N TRÚC TRÊN NA BÀN T NH KIÊN GIANG Y BAN NHÂN DÂN T NH KIÊN GIANG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t; Theo ngh c a Giám c các S : Xây d ng, Tài chính t i T trình liên S s 553/TTrLS-SXD-STC ngày 16 tháng 5 năm 2008 v vi c ban hành B ng quy nh ơn giá xây d ng m i nhà , công trình xây d ng và v t ki n trúc trên a bàn t nh Kiên Giang, QUY T NNH: i u 1. Ban hành B ng quy nh ơn giá xây d ng m i nhà , công trình xây d ng và các v t ki n trúc trên a bàn t nh Kiên Giang. i u 2. Giao trách nhi m cho Giám c S Xây d ng ph i h p v i Giám c các s , ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trư ng, C c Thu và các cơ quan có liên quan t ch c tri n khai th c hi n Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh: Giám c các S , ngành: Xây d ng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trư ng, C c Thu t nh; Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph cùng các s , ban, ngành và các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ký và thay th cho Quy t nh s 14/2007/Q -UBND ngày 16 tháng 3 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh Kiên Giang v vi c ban hành B ng quy nh ơn giá xây d ng m i nhà , công trình xây d ng và v t ki n trúc trên a bàn t nh Kiên Giang./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH
 2. Bùi Ng c Sương B NG QUY NNH ƠN GIÁ XÂY D NG M I NHÀ , CÔNG TRÌNH XÂY D NG VÀ CÁC V T KI N TRÚC TRÊN NA BÀN T NH KIÊN GIANG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 19/2008/Q -UBND ngày 08 tháng 7 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh Kiên Giang) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. M c ích vi c ban hành b ng ơn giá B ng quy nh ơn giá xây d ng m i nhà , công trình xây d ng và các v t ki n trúc trên a bàn t nh Kiên Giang ư c s d ng : 1. Làm căn c tính giá tr b i thư ng, h tr nhà , công trình xây d ng và các v t ki n trúc trên t khi Nhà nư c thu h i t; 2. Làm căn c tính thu và các nghĩa v tài chính khác i v i doanh nghi p kinh doanh trong lĩnh v c xây d ng cơ b n; tính l phí trư c b quy n s h u nhà và quy n s h u công trình xây d ng; 3. Làm cơ s nh giá nhà , công trình xây d ng và các v t ki n trúc khi bán u giá tài s n công; khi thi hành án; khi gi i th doanh nghi p; doanh nghi p tuyên b phá s n. i u 2. i tư ng và ph m vi áp d ng B ng ơn giá này ư c áp d ng th ng nh t cho t t c các lo i nhà xây m i, các lo i công trình xây d ng và v t ki n trúc khác c a các t ch c, h gia ình và cá nhân t o l p h p pháp trên a bàn t nh Kiên Giang. Chương II CƠ S TÍNH TOÁN L P ƠN GIÁ i u 3. Phân c p nhà, lo i nhà 1. Phân c p nhà
 3. Nhà ư c phân c p theo Thông tư s 05/BXD/ T ngày 09 tháng 02 năm 1993 c a B Xây d ng hư ng d n phương pháp xác nh di n tích s d ng và phân c p nhà , g m có: - Nhà c p I: ký hi u C1; - Nhà c p II: ký hi u C2; - Nhà c p III: ký hi u C3; - Nhà c p IV: ký hi u C4; - Nhà t m (nhóm nhà cây lá): ký hi u T. 2. Phân lo i nhà - Nhà xây ki u bi t th ; - Nhà xây ki u Pháp; - Nhà c l p; - Nhà li n k ; - Nhà v sinh có h m t ho i + nhà t m; - Nhà l p ghép, nhà xư ng, nhà kho; - Các v t ki n trúc khác. i u 4. Phương pháp xác nh ơn giá xây d ng m i nhà , công trình xây d ng và các v t ki n trúc 1. ơn giá ư c tính bình quân trên 1m2 sàn xây d ng ho c tính trên m t ơn v c th v t ki n trúc g m: - Chi phí v t li u (tính theo thông báo giá tháng 01/2008 c a S Tài chính); - Chi phí nhân công; - Chi phí máy thi công; - Chi phí i n, nư c; - Các chi phí khác xây d ng hoàn thành công trình. 2. ơn giá xây d ng m i nhà , công trình xây d ng và các v t ki n trúc t i các huy n, th xã, thành ph ư c nhân v i h s K (h s K ư c xây d ng d a trên cơ
 4. s tính toán t tr ng chi phí v t li u và h s khu v c bù chi phí v t li u xây d ng cho các huy n, th xã, thành ph ban hành kèm theo Quy t nh s 1005/Q -UBND ngày 07 tháng 6 năm 2007 c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Kiên Giang v vi c ban hành Quy nh chi phí v t li u xây d ng n hi n trư ng xây l p; i u ch nh h s ph c p nhân công lưu ng, nhân công khu v c; chi phí xây d ng nhà t m trong d toán công trình xây d ng trên a bàn t nh Kiên Giang). Riêng các công vi c ư c ghi t i kho n 4, 5, 6, 10, 13 c a i u 8 c a B ng quy nh này và ph n ào, p t ư c ghi t i kho n 12, i u 8 c a B ng quy nh này thì không tính h s K. - H s K ư c áp d ng c th như sau: + Thành ph R ch Giá: 1,0 (các phư ng: Vĩnh Thông, Vĩnh Hi p và xã Phi Thông: 1,03); + Th xã Hà Tiên: 1,09 (các xã o: 1,22); + Huy n An Biên: 1,09; + Huy n An Minh: 1,11; + Huy n Châu Thành: 1,06; + Huy n Gi ng Ri ng: 1,07; + Huy n Gò Quao: 1,07; + Huy n Hòn t: 1,06; + Huy n Kiên H i: 1,15 (các xã: An Sơn: 1,25; L i Sơn: 1,22; xã Nam Du: 1,28); + Huy n Kiên Lương: 1,07 (các xã o: 1,14); + Huy n Phú Qu c: 1,25 (th tr n Dương ông, An Th i: 1,18; riêng o Th Châu ư c xác nh theo th c t ); + Huy n Tân Hi p: 1,06; + Huy n Vĩnh Thu n: 1,11; + Huy n U Minh Thư ng: 1,11. Chương III ƠN GIÁ C TH T NG LO I NHÀ , CÔNG TRÌNH XÂY D NG VÀ V T KI N TRÚC
 5. i u 5. ơn giá xây d ng m i nhà , công trình xây d ng 1. Nhà xây ki u bi t th a. Nhà xây ki u bi t th 01 t ng (tr t) Móng bê tông c t thép có gia c c tràm ho c c c bê tông c t thép, khung c t bê tông c t thép, tư ng xây g ch, mái ngói ho c tôn gi ngói, có tr n ơn giá 4.326.000 ng/m2; b. Nhà xây ki u bi t th có 02 t ng tr lên Móng bê tông c t thép có gia c c tràm ho c c c bê tông c t thép, khung c t bê tông c t thép, sàn bê tông c t thép, tư ng xây g ch, mái ngói ho c tôn gi ngói, có tr n ơn giá 3.354.000 ng/m2; c. Nhà xây ki u bi t th có 02 t ng tr lên Móng bê tông c t thép không gia c c tràm ho c c c bê tông c t thép, khung c t bê tông c t thép, sàn bê tông c t thép, tư ng xây g ch, mái ngói ho c tôn gi ngói, có tr n ơn giá 3.274.000 ng/m2. 2. Nhà xây ki u Pháp Móng xây b ng á ho c g ch th , c t g ch, tư ng xây g ch th dày l n hơn ho c b ng 20cm, sư n mái g nhóm III, mái l p ngói các lo i ơn giá 2.135.000 ng/m2. 3. Nhà c p I Móng bê tông c t thép có gia c c tràm ho c c c bê tông c t thép, khung c t bê tông c t thép, sàn bê tông c t thép, tư ng xây g ch cách âm, có tr n cách âm cách nhi t, có khu v sinh trong nhà g n các thi t b cao c p, trang trí n i th t b ng v t li u ch ng cháy. ơn v tính: 1.000 ng Mái ơn v N n g ch N n g ch bông N n g ch tàu, tính ceramic, g ch láng (tráng) xi men măng Bê tông c t thép. m2 C1.01: 3.076 C1.02: 3.032 C1.03: 3.014 Ngói các lo i. m2 C1.04: 3.000 C1.05: 2.937 C1.06: 2.873 Tôn sóng vuông, tôn m2 C1.07: 2.879 C1.08: 2.834 C1.09: 2.812 màu, gi ngói. Tôn sóng tròn. m2 C1.10: 2.807 C1.11: 2.772 C1.12: 2.732 Fibro ciment. m2 C1.13: 2.785 C1.14: 2.745 C1.15: 2.706 4. Nhà c p II
 6. a. Móng bê tông c t thép có gia c c tràm ho c c c bê tông c t thép, khung c t bê tông c t thép, sàn bê tông c t thép, tư ng g ch, có sê-nô và ô-văng, không có tr n, có khu v sinh trong nhà. ơn v tính: 1.000 ng Mái ơn v N n g ch N n g ch bông N n g ch tàu, tính ceramic, g ch láng (tráng) xi men măng Bê tông c t thép. m2 C2.01: 2.863 C2.02: 2.827 C2.03: 2.803 Ngói các lo i. m2 C2.04: 2.792 C2.05: 2.732 C2.06: 2.673 Tôn sóng vuông, màu, m2 C2.07: 2.673 C2.08: 2.637 C2.09: 2.614 gi ngói. Tôn sóng tròn. m2 C2.10: 2.614 C2.11: 2.578 C2.12: 2.543 Fibro ciment. m2 C2.13: 2.590 C2.14: 2.555 C2.15: 2.519 b. Móng bê tông c t thép có gia c c tràm ho c c c bê tông c t thép, khung c t bê tông c t thép, sàn bê tông c t thép, tư ng g ch, có sê-nô và ô-văng, không có tr n, không có khu v sinh trong nhà. ơn v tính: 1.000 ng Mái ơn v N n g ch N n g ch bông N n g ch tàu, tính ceramic, g ch láng (tráng) xi men măng Bê tông c t thép. m2 C2.16: 2.725 C2.17: 2.691 C2.18: 2.668 Ngói các lo i. m2 C2.19: 2.657 C2.20: 2.600 C2.21: 2.544 Tôn sóng vuông, màu, m2 C2.22: 2.544 C2.23: 2.510 C2.24: 2.488 gi ngói. Tôn sóng tròn. m2 C2.25: 2.488 C2.26: 2.454 C2.27: 2.420 Fibro ciment. m2 C2.28: 2.465 C2.29: 2.432 C2.30: 2.398 c. Trư ng h p nhà móng bê tông c t thép không gia c c tràm ho c c c bê tông c t thép thì ơn giá áp d ng theo giá nhà cùng c p, cùng lo i và tính gi m 96.000 ng/m2 . 5. Nhà c p III a. Móng bê tông c t thép có gia c c tràm ho c c c bê tông c t thép, khung c t bê tông c t thép, tư ng g ch, có sê-nô và ô-văng, không có tr n, không có khu v sinh trong nhà. ơn v tính: 1.000 ng
 7. Mái ơn N n g ch N n g ch N n g ch tàu, N n t v tính ceramic, g ch bông láng (tráng) xi men măng Ngói các lo i. m2 C3.01: 1.793 C3.02: 1.760 C3.03:1.744 C3.04:1686 Tôn sóng vuông m2 C3.05: 1.762 C3.06: 1.730 C3.07:1.715 C3.08:1.656 màu, gi ngói. Tôn sóng tròn. m2 C3.09: 1.721 C3.10: 1.687 C3.11:1.672 C3.12:1.613 Fibro ciment. m2 C3.13:1.714 C3.14: 1.680 C3.15:1.665 C3.16:1.606 Lá các lo i. m2 C3.17:1.698 C3.18: 1.642 C3.19:1.627 C3.20:1.570 b. Móng xây g ch ho c á các lo i có gia c c tràm, khung c t bê tông c t thép, tư ng g ch, có sê-nô và ô-văng, không có tr n, không có khu v sinh trong nhà. ơn v tính: 1.000 ng Mái ơn N n g ch N n g ch bông N n g ch tàu, N n t v tính ceramic, g ch láng (tráng) xi men măng Ngói các lo i. m2 C3.21: 1.697 C3.22: 1.667 C3.23: 1.653 C3.24: 1.512 Tôn sóng vuông m2 C3.25: 1.616 C3.26: 1.586 C3.27: 1.572 C3.28: 1.458 màu, gi ngói. Tôn sóng tròn. m2 C3.29: 1.569 C3.30: 1.540 C3.31: 1.524 C3.32: 1.411 Fibro ciment. m2 C3.33: 1.565 C3.34: 1.535 C3.35: 1.522 C3.36: 1.407 Lá các lo i. m2 C3.37: 1.555 C3.38: 1.525 C3.39: 1.510 C3.40: 1.396 c. Trư ng h p nhà c p III móng bê tông c t thép ho c xây g ch không gia c c tràm, khung c t bê tông c t thép ơn giá áp d ng theo giá nhà cùng c p, cùng lo i tính gi m 82.000 ng/m2. d. Trư ng h p nhà c p III xây không trát (tư ng không tô) ơn giá áp d ng theo giá nhà cùng lo i, cùng c p tính gi m 294.000 ng/m2. 6. Nhà c p IV a. Móng xây g ch th ho c á các lo i, c t xây g ch ho c bê tông c t thép úc s n l p ghép, tư ng g ch, có sê-nô và ô-văng, không có tr n, không có khu v sinh trong nhà. ơn v tính: 1.000 ng Mái ơn N n g ch N n g ch bông N n g ch tàu, N n t v tính ceramic, g ch láng (tráng) xi men măng Ngói các lo i. m2 C4.01:1.177 C4.02:1.143 C4.03:1.139 C4.04:1.002
 8. Tôn sóng vuông, m2 C4.05:1.110 C4.06:1.078 C4.07:1.072 C4.08: 935 màu, gi ngói. Tôn sóng tròn. m2 C4.09:1.097 C4.10:1.065 C4.11:1.061 C4.12: 922 Fibro ciment. m2 C4.13:1.049 C4.14:1.027 C4.15: 979 C4.16: 870 Lá d a nư c. m2 C4.17:1.028 C4.18: 990 C4.19: 946 C4.20: 840 Lá ch m p m2 C4.21:1.022 C4.22: 988 C4.23: 944 C4.24: 838 b. Trư ng h p nhà c p IV xây không trát (tư ng không tô) ơn giá áp d ng theo giá nhà cùng lo i, cùng c p tính gi m 142.000 ng/m2. 7. Nhà t m (nhóm nhà cây lá) Nhà vách tôn, ván ho c lá; bó n n xây g ch, á các lo i, không có tr n. a. Khung c t thép các lo i, g x quy cách ho c g tròn có ư ng kính l n hơn 15cm ( K > 15cm). ơn v tính: 1.000 ng Mái ơn N n g ch N n g ch bông N n g ch tàu, N n t v tính ceramic, g ch láng (tráng) xi men măng Tôn sóng vuông, m2 T.01: 552 T.02: 523 T.03: 512 T.04: 422 màu, gi ngói. Tôn sóng tròn. m2 T.05: 493 T.06: 465 T.07: 428 T.08: 363 Fibro ciment. m2 T.09: 488 T.10: 462 T.11: 424 T.12: 358 Lá d a nư c. m2 T.13: 460 T.14: 435 T.15: 399 T.16: 334 Lá ch m p. m2 T.17: 454 T.18: 429 T.19: 393 T.20: 328 b. Khung c t tràm, b ch àn ho c g t p có ư ng kính t 10cm - 15cm. ơn v tính: 1.000 ng Mái ơn N n g ch N n g ch bông N n g ch tàu, N n t v tính ceramic, g ch láng (tráng) xi men măng Tôn sóng vuông, m2 T.21: 455 T.22: 426 T.23: 362 T.24: 311 màu, gi ngói. Tôn sóng tròn. m2 T.25: 392 T.26: 385 T.27: 350 T.28: 299 Fibro ciment. m2 T.29: 388 T.30: 383 T.31: 337 T.32: 286 Lá d a nư c. m2 T.33: 342 T.34: 319 T.35: 296 T.36: 250
 9. Lá ch m p. m2 T.37: 335 T.38: 313 T.39: 284 T.40: 238 c. Khung c t tràm, b ch àn ho c g t p có ư ng kính nh hơn 10cm. ơn v tính: 1.000 ng Mái ơn N n g ch N n g ch bông N n g ch tàu, N n t v tính ceramic, g ch láng (tráng) xi men măng Tôn sóng vuông, m2 T.41: 441 T.42: 407 T.43: 364 T.44: 286 màu, gi ngói. Tôn sóng tròn. m2 T.45: 371 T.46: 338 T.47: 295 T.48: 217 Fibro ciment. m2 T.49: 366 T.50: 332 T.51: 291 T.52: 211 Lá d a nư c. m2 T.53: 294 T.54: 266 T.55: 231 T.56: 165 Lá ch m p. m2 T.57: 288 T.58: 260 T.59: 224 T.60: 159 d. Nhà t m có mái l p b ng ngói thì ư c tính thêm 72.000 ng/m2 so v i nhà có mái l p b ng tôn sóng vuông c a nhà cùng lo i, cùng c p theo B ng quy nh trên. . Nhà t m có sàn g ván thì tính theo ơn giá nhà cùng lo i n n t và tính thêm t ng lo i sàn c th t i kho n 9, i u 8 c a B ng quy nh này. i u 6. ơn giá xây d ng m i nhà , công trình xây d ng i v i nhà xây d ng li n k Trư ng h p nhà C1, C2, C3, C4 và nhà t m (T) xây d ng li n k ơn giá ư c tính c th như sau: 1. Tư ng chung, vách chung ơn giá nhà áp d ng theo b ng giá nhà cùng c p, cùng lo i như nhà c l p nhân v i h s gi m 5% chung 1 vách; gi m 10% chung 2 vách; 2. Tư ng nh , vách nh ơn giá nhà áp d ng theo b ng giá nhà cùng c p, cùng lo i như nhà c l p nhân v i h s gi m 15% nh 1 vách; gi m 20% nh 2 vách; 3. Nhà không tư ng, không vách ơn giá nhà ư c tính b ng 70% giá nhà cùng c p, cùng lo i như nhà c l p c a B ng quy nh này. i u 7. ơn giá xây d ng m i nhà , công trình xây d ng có các v t ki n trúc g n li n 1. Nhà có ban công, s nh, hành lang có c t ơn giá ư c tính b ng 70% giá nhà cùng c p, cùng lo i như nhà c l p c a B ng quy nh này. 2. Nhà có óng tr n, óng lamri, tư ng p g ch men các lo i thì ư c tính thêm giá t ng h ng m c ư c ghi t i kho n 12, i u 8 c a B ng quy nh này.
 10. 3. Nhà có gác g có cao t m t sàn gác n mái tương ương b ng m t t ng nhà (chi u cao l n hơn ho c b ng 03 mét) thì ơn giá gác g ư c tính b ng 50% ơn giá nhà cùng c p, cùng lo i c a B ng quy nh này. 4. Nhà có gác g có cao t m t sàn gác n mái (chi u cao nh hơn 03 mét) thì di n tích gác g ư c tính theo kho n 12, i u 8 c a B ng quy nh này. 5. Nhà có khu v sinh + nhà t m trong ho c ngoài nhà thì ư c tính thêm giá nhà v sinh + nhà t m ư c ghi t i kho n 1, i u 8 c a B ng quy nh này. i u 8. ơn giá xây d ng m i công trình xây d ng và các v t ki n trúc 1. Nhà v sinh có h m t ho i + nhà t m Ký hi u Lo i nhà v sinh + nhà t m ơn v ơn giá tính WC C.1 Tư ng xây g ch, có lavabo, vòi t m, gương m2 3.865 sen, p g ch men các lo i, xí b t (n m trong nhà). WC C.2 Tư ng xây g ch, có lavabo, vòi t m, gương m2 3.628 sen, không p g ch men các lo i, xí b t (n m trong nhà). WC C.3 Tư ng xây g ch, có lavabo, vòi t m và gương m2 2.455 sen, p g ch men các lo i xí x m (n m trong nhà). WC C.4 Tư ng xây g ch, có lavabo, vòi t m, gương m2 2.216 sen, không p g ch men các lo i, xí x m (n m trong nhà). WC C.5 Tư ng xây g ch, mái tôn ho c fibro ciment, có m2 4.503 lavabo, vòi t m, gương sen, p g ch men các lo i, xí b t. WC C.6 Tư ng xây g ch, mái tôn, có lavabo, vòi t m m2 4.275 và gương sen, không p g ch men các lo i, xí b t. WC C.7 Tư ng xây g ch, mái tôn ho c fibro ciment, p m2 3.092 g ch men các lo i, xí x m. WC C.8 Tư ng xây g ch, mái tôn ho c fibro ciment, m2 2.375 không p g ch men các lo i, xí x m. WC C.9 Vách tôn ho c ván, mái tôn ho c fibro ciment, m2 1.624 xí x m. WC C.10 Vách tôn ho c ván, mái lá, xí x m. m2 1.487 Trư ng h p nhà t m riêng bi t không có khu v sinh thì ư c tính b ng 50% giá nhà cùng c p, cùng lo i c a B ng quy nh này.
 11. 2. Nhà l p ghép - Khung s t ti n ch mái tôn, bó n n xây g ch ho c á các lo i, vách tôn ho c xây g ch, n n láng (tráng) v a xi măng ơn giá 550.000 ng/m2; - Khung s t ti n ch mái tôn, bó n n xây g ch ho c á các lo i, không vách, n n láng v a xi măng ơn giá 356.000 ng/m2. Ghi chú: trư ng h p nhà l p ghép có n n BTCT ho c lát g ch các lo i thì ư c tính thêm ph n n n ư c ghi t i kho n 12, i u 8 c a B ng quy nh này, tr i ph n láng v a xi măng. 3. Nhà xư ng, nhà kho - Nhà xư ng, nhà kho các lo i và các h ng m c xây d ng khác có mái che, có vách ư c tính b ng 80% ơn giá nhà cùng c p, cùng lo i c a B ng quy nh này; - Nhà xư ng, nhà kho và các h ng m c xây d ng khác có mái che, không vách ư c tính b ng 50% ơn giá nhà cùng c p, cùng lo i c a B ng quy nh này. 4. Các lo i lò t - Lò s y lúa, lò ư ng ơn giá tính căn c theo ch ng t thanh, quy t toán c a ch s h u v i ơn v thi công. Trư ng h p không có ch ng t thì căn c vào k t qu o c th c t tính; ơn giá 580.000 ng/m2 lò; - Lò quay heo, lò n u các lo i có di n tích nh hơn 5m2 ơn giá theo ch ng t thanh, quy t toán c a ch s h u v i ơn v thi công. Trư ng h p không có ch ng t thì căn c vào k t qu o c th c t tính; ơn giá 552.000 ng/m2 lò. 5. Mái che t m - Khung c t g , mái tôn các lo i ho c fibro ciment ơn giá 110.000 ng/m2; - Khung c t g , mái l p b ng t m nh a, t m b t ho c lá các lo i ơn giá 70.000 ng/m2; - Khung c t g , vách th o b t ho c lá ơn, không l p mái ơn giá 56.000 ng/m2. 6. Chu ng tr i chăn nuôi c nh a. Chu ng tr i chăn nuôi c a h gia ình. - C t xây g ch, tư ng g ch, mái tôn, fibro ciment ho c lá, n n láng xi măng ơn giá 207.000 ng/m2; - C t g , vách tôn, lá ho c g t p, mái tôn, fibro ciment ho c lá, n n xi măng ơn giá 152.000 ng/m2;
 12. - C t g , vách lá ho c phên tre, mái tôn, fibro ciment ho c lá, n n t ơn giá 70.000 ng/m2. b. Chu ng tr i chăn nuôi công nghi p, tr i gi ng, trung tâm nghiên c u, phòng thí nghi m c a các Trung tâm phát tri n gi ng cây, con: giá b i thư ng ư c tính b ng 70% ơn giá nhà cùng c p, cùng lo i theo B ng quy nh này. 7. Hàng rào các lo i a. Hàng rào kiên c ơn v tính: 1.000 ng Lo i hàng rào ơn v tính Móng BTCT, tr Móng g ch, á, BTCT tr g ch Tư ng xây 10cm + song s t các lo i có m2 628 300 trát v a xi măng. Tư ng xây 10cm + song s t các lo i m2 597 252 không trát v a xi măng. Tư ng xây 20cm + song s t các lo i có m2 700 350 trát v a xi măng. Tư ng xây 20cm + song s t các lo i m2 640 295 không trát v a xi măng. Tư ng xây 10 cm + khung lư i B40 có m2 600 274 trát v a xi măng. Tư ng xây 10 cm + khung lư i B40 m2 548 225 không trát v a xi măng. Tư ng xây 20 cm + khung lư i B40 có m2 672 328 trát v a xi măng. Tư ng xây 20 cm + khung lư i B40 m2 613 273 không trát v a xi măng. Tư ng xây g ch dày 10cm có trát v a xi m2 577 245 măng. Tư ng xây g ch dày 10cm không trát v a m2 446 154 xi măng. Tư ng xây g ch dày 20cm có trát v a xi m2 659 346 măng. Tư ng xây g ch dày 20cm không trát v a m2 558 233 xi măng. b. Các lo i hàng rào t m - Tr á, s t hình và các lo i v t li u khác kéo rào lư i B40, ch tính h tr công tháo d , di d i là 40.000 ng/m hàng rào;
 13. - Tr á, s t hình và các lo i v t li u khác kéo dây chì gai, ch tính h tr công tháo d , di d i là 32.000 ng/m hàng rào; - Tr g , tr tre kéo giây chì gai, ch tính h tr công tháo d , di d i là 24.000 ng/m hàng rào; - Hàng rào tr ng cây ki ng (ho c các lo i cây khác) ch tính h tr công ào cây di d i là 32.000 ng/m hàng rào. 8. C ng, mương thoát nư c ơn v tính: 1.000 ng Tên h ng m c ơn v tính ơn giá C ng BTCT, úc th công, ư ng kính ng 20cm. m 204 C ng BTCT, úc th công, ư ng kính ng 30cm. m 254 C ng BTCT, úc th công, ư ng kính ng 40cm. m 356 C ng BTCT, úc th công, ư ng kính ng 50cm. m 407 C ng BTCT, úc th công, ư ng kính ng 60cm. m 457 C ng BTCT, úc th công, ư ng kính ng 70cm. m 508 C ng BTCT, úc th công, ư ng kính ng 80cm. m 559 C ng BTCT, úc th công, ư ng kính ng 90cm. m 610 C ng ly tâm BTCT, ư ng kính ng 40cm. m 455 C ng ly tâm BTCT, ư ng kính ng 60cm. m 703 C ng ly tâm BTCT, ư ng kính ng 80cm. m 987 C ng ly tâm BTCT, ư ng kính ng 100cm. m 1.198 Mương xây g ch không n p an BTCT, r ng < 1m. m 170 Mương xây g ch có n p an BTCT, r ng < 1m. m 232 Mương xây g ch không n p an BTCT, r ng > 1m. m 218 Mương xây g ch có n p an BTCT, r ng > 1m. m 340 Mương ghép b ng nhi u lo i v t li u. m 102 9. Sàn, c u d n các lo i ơn v tính: 1.000 ng Lo i sàn, c u d n ơn v tính ơn giá Sàn bê tông, c c bê tông c t thép. m2 486 Sàn bê tông c t thép trên c c á. m2 438 Sàn bê tông c t thép trên c c g . m2 290
 14. Sàn g ván trên c c bê tông c t thép. m2 590 Sàn g ván trên c c á. m2 355 Sàn g ván trên c c g các lo i. m2 353 Sàn, c u ghép b ng nhi u lo i v t li u khác. m2 284 Sàn nhà d m g x quy cách, ván sàn g nhóm IV. m2 706 Sàn nhà d m g các lo i, ván sàn g nhóm IV. m2 543 10. Các lo i m và nhà m xây a. Các lo i m : tính khoán g n cho các chi phí nhân công ào t, b c c t, di chuy n, xây d ng l i và các chi phí h p lý khác có liên quan. - M xây g ch, á các lo i ơn giá 10.000.000 ng/m ; -M t p ơn giá 5.000.000 ng/m ; - Kim tĩnh xây s n ơn giá 2.200.000 ng/m . b. Nhà m xây. - Khung c t bê tông c t thép, mái bê tông c t thép, tư ng g ch ơn giá 2.072.000 ng/m2; - Khung c t bê tông c t thép, mái tôn, tư ng g ch ơn giá 1.658.000 ng/m2; - Trư ng h p nhà m khung c t bê tông c t thép, tư ng g ch không có mái ơn giá 1.426.000 ng/m2; - Trư ng h p m xây, tư ng nhà m có p g ch men ho c p các lo i g ch trang trí thì ư c tính thêm giá t ng h ng m c theo kho n 12, i u 8 c a B ng quy nh này. 11. B n ch a các lo i (tính theo dung tích b n ch a). ơn v tính: 1.000 ng Lo i b n ch a ơn v tính ơn giá B n bê tông c t thép có n p an BTCT. m3 1.504 B n bê tông c t thép không n p an BTCT. m3 1.374 B n xây á ch ho c g ch th , tư ng dày 20cm có n p an m3 863 BTCT. B n xây á ch ho c g ch th , tư ng dày 20cm không có n p m3 725 an BTCT. B n xây g ch th , tư ng dày 10cm có n p BTCT. m3 673 B n xây g ch th , tư ng dày 10 cm không n p BTCT. m3 563 12 . Các v t ki n trúc
 15. ơn v tính: 1.000 ng Ký hi u Tên h ng m c công vi c ơn v tính ơn giá Vkt.1 Bê tông á 4x6 mác 100 lót móng, n n, b m3 586 máy. Vkt.2 Bê tông á 1x2 mác 200 lót móng n n, b m3 780 máy. Vkt.3 BTCT á 1x2 mác 200 lót móng, n n, b m3 1.290 máy. Vkt.4 BTCT á 1x2 mác 200 c t, tr . m3 2.826 Vkt.5 BTCT á 1x2 mác 200 d m, à các lo i. m3 2.798 Vkt.6 BTCT á 1x2 mác 200 s nh, ban công. m3 593 Vkt.7 Trát á r a các lo i v a xi măng á nh . m2 170 Vkt.8 Láng n n v a xi măng có bê tông lót. m2 70 Vkt.9 Láng n n v a xi măng á mi có bê tông m2 80 lót. Vkt.10 Láng n n v a xi măng + s i có bê tông m2 90 lót. Vkt.11 Láng á mài các lo i v a xi măng + s i m2 216 nh . Vkt.12 Lát á granit thiên nhiên có bê tông lót. m2 613 Vkt.13 Lát g ch ceramic có bê tông lót. m2 145 Vkt.14 Lát g ch bông các lo i 20x20 có bê tông m2 122 lót. Vkt.15 Lát g ch tàu ( t nung) 30x30 có bê tông m2 127 lót. Vkt.16 Lát g ch tàu t nung 30x30, không bê m2 77 tông lót. Vkt.17 p á granit thiên nhiên các lo i. m2 798 Vkt.18 p g ch ceramic (g ch men) các lo i. m2 141 Vkt.19 p g ch g m, g ch trang trí các lo i m2 162 Vkt.20 Xây móng, b kè, bó n n, b ng g ch các m3 1.318 lo i. Vkt.21 Xây móng, b kè, bó n n, b ng á các m3 517 lo i. Vkt.22 Xây c t, tr b ng g ch các lo i. m3 1.273 Vkt.23 Tư ng xây dày 20cm tô (trát) hai m t. m2 200 Vkt.24 Tư ng xây dày 20cm tô (trát) m t m t. m2 173
 16. Vkt.25 Tư ng xây dày 20cm không tô (trát). m2 145 Vkt.26 Tư ng xây dày 10cm tô (trát) hai m t. m2 114 Vkt.27 Tư ng xây dày 10cm tô (trát) m t m t. m2 86 Vkt.28 Tư ng xây dày 10cm không tô (trát). m2 58 Vkt.29 Tr n t m nh a các lo i. m2 142 Vkt.30 Tr n nh a óng tr c ti p vào xà g , d m m2 81 sàn. Vkt.31 Tr n ván ép các lo i. m2 128 Vkt.32 Tr n ván ép formeca các lo i. m2 179 Vkt.33 Tr n t m flexalum nh a các lo i. m2 263 Vkt.34 Tr n th ch cao các lo i, có b mactic + m2 122 sơn. Vkt.35 Tr n th ch cao các lo i, không b mactic m2 82 + sơn. Vkt.36 Mi u xây di n tích n n l n hơn ho c b ng cái 750 1m2. Vkt.37 Mi u xây di n tích n n nh hơn 1m2. cái 250 Vkt.38 Bàn th ông thiên xây. cái 250 Vkt.39 ào p t b ng th công. m3 15 Vkt.40 ào p t b ng máy. m3 5 Vkt.41 Gác g x nhóm 3, nhóm 4. m2 360 Vkt.42 Gác g x t p các lo i. m2 242 Vkt.43 óng lamri chân tư ng các lo i. m2 205 13. Gi ng khoan, gi ng ào - Gi ng khoan công nghi p ư c tính theo ch ng t thanh toán ho c thanh lý h p ng c a ch s h u v i ơn v thi công; - Gi ng khoan g n bơm tay ơn giá 4.128.000 ng/gi ng; - Gi ng khoan không g n bơm tay ơn giá 3.880.000 ng/gi ng; - Gi ng ào (hình tròn) có ư ng kính nh hơn ho c b ng 01m, sâu nh hơn ho c b ng 03m ơn giá 1.540.000 ng/gi ng. N u chi u sâu gi ng tăng thì m i mét ư c tính thêm là 310.000 ng/m; - Gi ng ào (hình tròn) có ư ng kính l n hơn 01m, sâu nh hơn ho c b ng 03m ơn giá 2.320.000 ng/gi ng. N u chi u sâu gi ng tăng thì m i mét ư c tính thêm là 540.000 ng/m;
 17. - Gi ng ào (các hình d ng khác) có c nh l n hơn 1m, sâu nh hơn ho c b ng 3m ơn giá 1.378.000 ng/gi ng. N u chi u sâu gi ng tăng thì m i mét ư c tính thêm là 278.000 ng/m; 14. Các lo i nhà, công trình xây d ng và v t ki n trúc có c thù riêng i các lo i nhà, công trình xây d ng và v t ki n trúc có c thù riêng như: nhà máy xay lúa, nhà bao che lò s y lúa, nhà máy nư c á; b n xăng, d u; xư ng cưa x g ; xư ng m c; xư ng óng tàu; xư ng cơ khí; c u tàu; c u phà; b n b c d hàng hóa; b n ò ngang... n u không áp d ng ư c giá trong B ng quy nh này thì tính theo hóa ơn ch ng t thanh, quy t toán th c t c a ch s h u v i ơn v thi công ho c l p l i d toán xây d ng trình c p có thNm quy n phê duy t. i v i các v t ki n trúc có c thù riêng như: ư ng ray t trên tà v t thép, g ho c BTCT dùng cho m c ích kéo g , kéo hàng hóa lên xu ng ho c kéo, h th y tàu ghe; ch tính h tr công tháo d , di d i i ch khác là 154.000 ng/m ư ng ray. 15. H th ng i n, nư c ngoài nhà các lo i a. H th ng i n ngoài nhà ơn giá tính theo giá tr thanh lý h p ng c a ngành i n ho c hóa ơn, ch ng t thanh toán c a ngư i s d ng i n v i ơn v thi công. Trư ng h p không có thanh lý h p ng, hóa ơn ho c ch ng t thanh toán thì căn c vào kh o sát th c t tính toán (giá v t tư và nhân công tính theo ơn giá c a ngành i n t i th i i m tính giá). b. i n tho i, ng h i nk , ng h nư c ơn giá tính theo giá tr thanh lý h p ng, giá ghi trong h p ng ho c hóa ơn, ch ng t thanh toán l p t c a ngư i s d ng v i các ơn v thi công chuyên ngành. Trư ng h p không có thanh lý h p ng, hóa ơn ho c ch ng t thanh toán nêu trên thì căn c vào kh o sát th c t tính (giá v t tư và nhân công tính theo ơn giá c a chuyên ngành t i th i i m tính giá). Chương IV I U KHO N THI HÀNH i u 9. Khi nh m c v xây d ng cơ b n ( ơn giá v t li u, nhân công và các chi phí khác) có thay i thì S Xây d ng, S Tài chính có trách nhi m l p, trình y ban nhân dân t nh ban hành B ng quy nh ơn giá xây d ng m i. i u 10. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, phát sinh các lo i nhà , công trình xây d ng và các v t ki n trúc khác chưa có trong b ng ơn giá này thì S Xây d ng có trách nhi m xu t trình y ban nhân dân t nh ban hành quy nh b sung cho phù h p./.
Đồng bộ tài khoản