Quyết định 19/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định 19/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 19/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí sử dụng Cảng cá La Gi - thị xã La Gi và Cảng cá Phan Rí Cửa - huyện Tuy Phong

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 19/2009/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH BÌNH THU N NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 19/2009/Q -UBND Phan Thi t, ngày 25 tháng 3 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V CH THU, N P, QU N LÝ VÀ S D NG PHÍ S D NG C NG CÁ LA GI - THN XÃ LA GI VÀ C NG CÁ PHAN RÍ C A - HUY N TUY PHONG Y BAN NHÂN DÂN T NH BÌNH THU N Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Phí và l phí; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06/3/2006 v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Phí và l phí; Căn c Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính v vi c hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; Căn c Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 c a B Tài chính v vi c s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính v vi c hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; Căn c Thông tư s 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 c a B Tài chính hư ng d n v phí và l phí thu c th m quy n quy t nh c a H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Ngh quy t s 60/2007/NQ-H ND ngày 17/7/2007 c a H i ng nhân dân t nh Bình Thu n v danh m c và m c t i a các lo i phí, l phí trên a bàn t nh Bình Thu n; Th c hi n Công văn s 790/H ND-CTH ngày 22/10/2008 c a Thư ng tr c H ND t nh v vi c s a i, b sung quy nh v Phí s d ng c ng cá và Công văn s 163/H ND-CTH ngày 18/3/2009 c a Thư ng tr c H ND t nh v vi c quy nh v ch thu, n p, qu n lý và s d ng Phí s d ng C ng cá La Gi - th xã La Gi và C ng cá Phan Rí C a - huy n Tuy Phong; Theo ngh c a S Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v ch thu, n p, qu n lý và s d ng Phí s d ng C ng cá La Gi - th xã La Gi và C ng cá Phan Rí C a - huy n Tuy Phong. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký ban hành và thay th Quy t nh s 11/2005/Q -UBBT ngày 02/02/2005 c a UBND t nh Bình Thu n v
 2. vi c Quy nh v Phí b n bãi t i C ng La Gi - huy n Hàm Tân và C ng cá Phan Rí C a - huy n Tuy Phong. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S Tài chính, C c trư ng C c Thu t nh, Giám c Kho b c Nhà nư c t nh, th trư ng các cơ quan thu c UBND t nh, Ch t ch UBND các huy n, th xã, thành ph , Giám c Ban qu n lý C ng La Gi, Giám c Ban qu n lý C ng Phan Rí C a và các t ch c, cá nhân có liên quan căn c Quy t nh thi hành./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Huỳnh T n Thành QUY NNH V CH THU, N P, QU N LÝ VÀ S D NG PHÍ S D NG C NG CÁ LA GI - THN XÃ LA GI VÀ C NG CÁ PHAN RÍ C A - HUY N TUY PHONG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 19/2009/Q -UBND ngày 25/3/2009 c a UBND t nh Bình Thu n) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. M c ích thu phí Phí s d ng C ng cá La Gi - th xã La Gi và C ng cá Phan Rí C a - huy n Tuy Phong là kho n thu nh m bù p m t ph n chi phí Nhà nư c b ra u tư xây d ng và qu n lý C ng cá La Gi và C ng cá Phan Rí C a. i u 2. Ph m vi i u ch nh Vi c thu Phí s d ng C ng cá La Gi - th xã La Gi và C ng cá Phan Rí C a, huy n Tuy Phong ư c áp d ng gi i h n trong ph m vi m t t, m t nư c c a C ng cá La Gi - th xã La Gi và C ng cá Phan Rí C a - huy n Tuy Phong do Ban qu n lý c ng ch u trách nhi m qu n lý. i u 3. i tư ng ch u phí, ơn v thu phí 1. i tư ng ch u phí bao g m: a) Các lo i tàu thuy n ánh b t h i s n; v n t i hàng hóa, hành khách vào - ra c ng;
 3. b) Các lo i phương ti n v n t i cơ gi i ư ng b vào - ra c ng; c) T ch c, cá nhân thuê m t b ng thu c ph m vi qu n lý c a Ban qu n lý c ng; d) Hàng hóa lưu bãi trong ph m vi qu n lý c a Ban qu n lý c ng; e) Các i tư ng trên không ph i n p Phí s d ng l ư ng, b n, bãi, m t nư c theo quy nh t i Quy t nh s 72/2007/Q -UBND ngày 05/11/2007 c a UBND t nh Bình Thu n v vi c Quy nh khung m c thu và qu n lý, s d ng Phí s d ng l ư ng, b n, bãi, m t nư c trên a bàn t nh Bình Thu n. 2. ơn v thu phí là Ban qu n lý C ng La Gi - th xã La Gi và C ng Phan Rí C a - huy n Tuy Phong, t nh Bình Thu n. i u 4. Các trư ng h p mi n thu phí 1. Tàu thuy n c a các ơn v biên phòng, quân s , ki m ngư, công an c p c ng khi ang làm nhi m v khi c p c ng ph i thông báo cho Ban qu n lý c ng bi t b trí nơi neo u. 2. Tàu thuy n c p c ng tránh thiên tai (khi c p c ng ph i thông báo Ban qu n lý c ng bi t và b trí nơi neo u). 3. Mi n thu phí cho t t c các lo i tàu, thuy n ang neo u trong trư ng h p có l nh c m xu t b n c a cơ quan có thNm quy n k t khi l nh c m xu t b n ư c ban hành cho n lúc có thông báo gi i t a. 4. Tàu thuy n, phương ti n v n t i ư ng b vào c ng làm công tác c u tr , c u h , c u n n, ưa ón ngư i b nh, ngư i ch t, ngư i b tai n n... ho c vào c ng vì m c ích tham quan. 5. Phương ti n v n t i ư ng b ra - vào c ng giao d ch, mua bán v i các t ch c, cá nhân ư c phép ho t ng trong c ng. Phương ti n v n t i ư c mi n thu phí trong trư ng h p này là phương ti n không thu c s h u c a các t ch c, cá nhân ăng ký ho t ng t i c ng không làm nhi m v v n chuy n hàng hóa và không thư ng xuyên ra vào c ng. 6. i v i các doanh nghi p thuê t trong khu v c c ng thu c i tư ng ph i óng các kho n ti n thuê t, ti n cơ s h t ng thì ư c mi n thu phí trong các trư ng h p: a) Các xe l nh, xe t i thu c s h u c a doanh nghi p (theo gi y ăng ký xe); b) Xe (thu c s h u c a doanh nghi p hay các t ch c, cá nhân khác) vào - ra, lưu bãi t i c ng ch hàng xu t khNu t doanh nghi p ra kh i c ng. i u 5. i v i tàu, thuy n nư c ngoài khi vào - ra c ng ph i ch p hành úng các quy nh hi n hành c a Chính ph Vi t Nam. Trư c khi c p c ng ph i ăng ký v i Ban qu n lý c ng, Ban qu n lý c ng có trách nhi m báo cáo các cơ quan có thNm quy n xem xét cho phép ho c không cho phép c p c ng. Khi c p c ng (sau khi ư c cơ quan
 4. có thNm quy n cho phép), n u không thu c i tư ng mi n thu phí, thì ph i n p phí theo quy nh. Chương II M C THU, QU N LÝ VÀ S D NG TI N THU PHÍ i u 6. M c thu, th i h n t i a cho m t l n vào - ra c ng 1. M c thu: theo bi u quy nh m c thu Phí s d ng C ng cá La Gi - th xã La Gi và C ng cá Phan Rí C a - huy n Tuy Phong ban hành kèm theo b n Quy nh này. 2. Th i h n t i a quy nh cho m t l n vào - ra c ng i v i tàu, thuy n v n chuy n hàng hóa, hành khách, phương ti n v n t i ư ng b n p phí tính theo l n vào - ra c ng như sau: a) i v i tàu, thuy n v n chuy n hàng hóa, hành khách trên các tuy n t c ng n các vùng khác ngoài huy n ho c ngư c l i, thu c i tư ng ch u phí theo M c A.3.2, A.3.3 và A.3.4 - Bi u quy nh m c thu, th i h n t i a cho m t l n vào - ra c ng (tính t th i i m c p b n cho n th i i m xu t b n) trong i u ki n bình thư ng ư c quy nh là: - 03 (ba) ngày êm trong kho ng th i gian t tháng 3 n h t tháng 9 dương l ch; - 04 (b n) ngày êm trong kho ng th i gian t tháng 10 n h t tháng 02 dương l ch năm sau. Trong kho ng th i gian quy nh trên, n u có thêm l n vào - ra c ng nào thì ph i n p phí cho l n vào - ra c ng ó. Quá th i h n quy nh trên k t khi c p c ng, n u tàu thuy n chưa xu t b n, thì ph i ch u thêm kho n phí lưu bãi theo quy nh t i M c C.1 - Bi u quy nh m c thu; b) i v i phương ti n v n t i ư ng b thu c i tư ng ch u phí theo M c B - Bi u quy nh m c thu, th i h n t i a tính cho m t l n vào - ra c ng là 01 ngày êm (tính t th i i m vào c ng cho n th i i m 0 gi ). Trong kho ng th i gian quy nh trên, n u có thêm l n vào - ra c ng nào thì ph i n p phí cho l n vào - ra c ng ó. Quá th i h n quy nh k t khi vào c ng, n u phương ti n v n còn trong khu v c c ng, thì ph i ch u thêm kho n phí lưu bãi theo quy nh t i M c C.2 - Bi u quy nh m c thu. i u 7. Ch khuy n khích thu n p 1. Ch tàu, thuy n (tr tàu, thuy n ánh b t h i s n trong huy n n p phí c năm theo quy nh t i M c A.1 - Bi u quy nh m c thu), phương ti n v n t i ư ng b neo u, lưu bãi thư ng xuyên; t ch c cá nhân thuê m t b ng t m t năm tr lên, n u có nhu c u n p phí c năm m t l n, thì th a thu n và ký h p ng n p phí hàng năm v i Ban qu n lý c ng. Sau khi ký k t h p ng và n p phí c năm m t l n trong tháng u tiên k t ngày ký k t h p ng, thì ư c gi m 10% trên t ng s ti n ph i n p c năm. Căn c tham kh o và xác nh s ti n phí ph i n p c năm là k t qu hành
 5. trình (c p - xu t - b n, ra - vào c ng) năm trư c, d ki n hành trình năm th c hi n n p phí và m c thu t i Bi u quy nh m c thu. Th i gian hi u l c c a h p ng (m t ho c nhi u năm) do hai bên th ng nh t l a ch n. 2. i v i các phương ti n v n t i ư ng b thô sơ (xe mô tô, xe xích lô, xe lôi, xe p th ...) ra vào khu v c c ng thư ng xuyên, n u không l a ch n hình th c n p phí hàng năm, mà có nhu c u n p phí theo m c khoán hàng tháng, thì th a thu n và ký h p ng n p phí hàng tháng v i Ban qu n lý c ng. M c khoán n p hàng tháng do hai bên tho thu n và th ng nh t, nhưng không th p hơn s ti n phí ph i n p cho 30 lư t vào - ra c ng tính theo m c thu t i Bi u quy nh m c thu. Th i gian hi u l c c a h p ng (m t ho c nhi u tháng, quý, năm) do hai bên th ng nh t l a ch n. i u 8. Qu n lý và phân ph i, s d ng ti n phí Tùy theo tình hình thu phí, mà hàng ngày ho c ch m nh t trong vòng 01 tu n l , toàn b s ti n thu phí phát sinh t i c ng ư c n p vào "Tài kho n t m gi ti n phí" c a Ban qu n lý c ng m t i Kho b c Nhà nư c. T tài kho n này, s ti n thu phí ư c phân ph i, s d ng như sau: 1. Trích l i ơn v m t ph n s ti n phí thu ư c chi ph c v công tác thu, qu n lý ti n phí: a) Chi cho h p ng b o v c ng, chi làm êm, làm thêm gi ; b) Chi v v sinh môi trư ng; c) Mua s m trang b tài s n ph c v công tác thu phí, qu n lý; d) Chi b i dư ng cho các l c lư ng ph i h p trong vi c thu phí, x lý các vi ph m an ninh tr t t ; e) Chi trích l p qu khen thư ng và phúc l i. M c trích l p hai qu khen thư ng và phúc l i bình quân m t năm m t ngư i: t i a không quá 03 (ba) tháng lương th c hi n n u s thu năm nay cao hơn năm trư c và b ng 02 (hai) tháng lương th c hi n n u s thu năm nay th p hơn ho c b ng năm trư c. T l trích l i c th như sau: + i v i kho n phí thu theo quy nh t i các M c A, B, C, D - Bi u quy nh m c thu, t l trích l i là 40% trên t ng s ti n phí thu ư c; + i v i kho n phí thu theo quy nh t i M c E - Bi u quy nh m c thu, t l trích l i là 40% trên t ng s ti n phí còn l i sau khi n p thu giá tr gia tăng (n u có) theo quy nh. Kho n trích này không ph n ánh vào ngân sách Nhà nư c và ư c xác nh là ngu n thu s nghi p c a ơn v thu phí. Quy ch chi tiêu n i b t ngu n phí l i (và các ngu n kinh phí khác theo quy nh) do ơn v thu phí xây d ng, tri n khai th c hi n theo các quy nh hi n hành áp d ng cho ơn v s nghi p có thu.
 6. Sau khi quy t toán úng ch , ph n trích l i chưa chi trong năm ư c chuy n sang năm sau ti p t c chi theo ch quy nh. 2. S ti n phí còn l i sau khi trích l i ư c n p ngân sách Nhà nư c, i u ti t 100% ngân sách c p huy n, dùng duy tu, b o dư ng, s a ch a l n b n c ng. Ch t ch UBND c p huy n ch u trách nhi m qu n lý và s d ng theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c và các văn b n quy nh hi n hành c a Nhà nư c có liên quan. Chương III CH NG T THU PHÍ VÀ TRÁCH NHI M C A T CH C THU PHÍ; CƠ QUAN THU i u 9. Ch ng t thu phí Biên lai thu phí do cơ quan thu th ng nh t phát hành. Cơ quan thu phí ph i l p và giao biên lai thu phí cho i tư ng n p phí theo úng quy nh hi n hành v ch phát hành, qu n lý và s d ng n ch thu . i u 10. Cơ quan thu phí có trách nhi m 1. Th c hi n vi c công khai và tr l i ch t v n v ch thu phí. Hình th c công khai: a) Niêm y t nh ng v trí thu n l i i tư ng n p phí d nh n bi t. N i dung niêm y t: tên phí, i tư ng thu c di n n p phí, i tư ng thu c di n mi n, gi m n p phí, m c thu, ch ng t thu, th t c thu, n p phí; b) Thông báo công khai văn b n quy nh m c thu phí. 2. Trong th i h n ch m nh t là 10 ngày trư c khi b t u thu phí theo Quy t nh này ph i ăng ký v i cơ quan thu v lo i phí, a i m thu, ch ng t thu và vi c t ch c thu (M u s 1, ban hành kèm theo Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính). nh kỳ hàng tháng ph i kê khai s ti n thu phí và n p t khai cho cơ quan thu ch m nh t trong 20 ngày tháng ti p theo. ơn v thu ph i th c hi n kê khai y các n i dung theo bi u m u quy nh (M u s 01/PHLP, ban hành kèm theo Thông tư s 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 c a B Tài chính) và ch u trách nhi m v tính chính xác c a s li u kê khai. 3. Th c hi n vi c thu phí theo úng i tư ng, m c thu quy nh t i Quy nh này. 4. Cơ quan thu phí m tài kho n “T m gi ti n phí” t i Kho b c Nhà nư c a phương nơi thu theo dõi, qu n lý ti n phí. nh kỳ hàng ngày ho c hàng tu n (tùy theo s ti n phí thu ư c nhi u hay ít, nơi thu phí xa hay g n Kho b c Nhà nư c), ơn v thu phí ph i n p toàn b s ti n ã thu ư c trong kỳ vào tài kho n "T m gi ti n phí" (n u s ti n phí thu ư c vào các ngày th 7, ch nh t, ngày l thì ph i n p vào ngày làm vi c u tiên c a tu n k ti p) và ph i theo dõi, h ch toán kho n thu này theo ch k toán hi n hành.
 7. 5. Th c hi n ch k toán và quy t toán s ti n thu phí theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c: a) M s sách k toán theo dõi, ph n ánh y s thu, s trích, n p và qu n lý, s d ng s ti n phí; b) Qu n lý, s d ng biên lai thu và các ch ng t k toán có liên quan theo úng ch qu n lý n ch , ch ng t quy nh; c) Th c hi n quy t toán phí theo năm dương l ch. Th i h n n p h sơ quy t toán năm cho cơ quan qu n lý và cơ quan thu ch m nh t không quá 90 ngày k t ngày 31/12 c a năm quy t toán phí theo bi u m u quy nh (M u s 02/PHLP, ban hành kèm theo Thông tư s 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 c a B Tài chính). Quy t toán phí ph i ph n ánh y toàn b s ti n phí ã thu; s ti n ư c trích l i; s ti n ph i n p, ã n p; s ti n còn ph i n p ho c n p th a. ơn v thu phí có trách nhi m n p s ti n phí còn thi u vào ngân sách Nhà nư c ch m nh t không quá 90 ngày k t ngày 31/12 c a năm quy t toán phí. S ti n phí n p th a tính n th i i m quy t toán ư c kh u tr vào s ph i n p kỳ ti p sau. ơn v thu phí ch u trách nhi m v tính chính xác c a s li u quy t toán phí, n u ơn v c tình báo cáo sai tr n n p, gian l n ti n c a ngân sách Nhà nư c, thì s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. 6. Cung c p y tài li u, s sách, hóa ơn, ch ng t k toán liên quan n vi c qu n lý phí theo yêu c u c a cơ quan thu và các cơ quan ch c năng có thNm quy n. i u 11. Cơ quan thu có trách nhi m 1. Hư ng d n, ôn c các ơn v thu Phí th c hi n vi c kê khai, thu, n p, m s sách, ch ng t k toán và quy t toán phí theo úng quy nh pháp lu t v phí, l phí và các quy nh c th t i Quy nh này. 2. Ki m tra, thanh tra vi c kê khai, thu, n p và quy t toán phí; x lý vi ph m hành chính theo thNm quy n v th c hi n ch ăng ký, kê khai, n p phí vào ngân sách Nhà nư c, ch m s k toán, qu n lý s d ng và lưu gi ch ng t thu phí. 3. C c Thu t nh ch u trách nhi m t ch c in n, phát hành, qu n lý ch ng t thu phí theo quy nh v qu n lý n ch c a B Tài chính; b o m cung c p k p th i, y ch ng t ph c v cho công tác thu c a các ơn v thu phí. Chương IV X LÝ VI PH M i u 12. T ch c, cá nhân không n p ho c n p không s ti n phí thì ngoài vi c ph i tr s ti n phí theo m c quy nh t i Quy nh này, còn b ph t ti n theo quy nh c a pháp lu t. Vi c x lý vi ph m ph i theo úng trình t th t c pháp lu t quy nh. M i trư ng h p thu ti n ph t ph i c p biên lai thu ti n ph t cho ngư i n p ti n (lo i biên lai do B Tài chính phát hành) và ph i ghi úng s ti n ã thu.
 8. i u 13. ơn v , cá nhân thu phí vi ph m ch thu, n p ti n phí, ti n ph t; ch kê khai, n p phí vào ngân sách Nhà nư c; ch k toán và quy t toán phí thì b x lý theo Pháp l nh Phí, l phí và các quy nh pháp lu t hi n hành có liên quan. Chương V GI I QUY T KHI U N I, T CÁO i u 14. T ch c có quy n khi u n i, cá nhân có quy n khi u n i, t cáo v i cơ quan Nhà nư c có thNm quy n v nh ng hành vi vi ph m pháp lu t v phí và l phí. i u 15. T ch c, cá nhân n p phí không ng ý v i quy t nh thu phí, có quy n g i ơn khi u n i n t ch c, cá nhân thu phí trong th i h n 30 ngày, k t ngày n p phí. Trong th i gian ch gi i quy t khi u n i, ngư i khi u n i ph i th c hi n quy t nh thu phí. i u 16. Trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n ư c ơn khi u n i, t ch c, cá nhân thu phí ph i gi i quy t và tr l i cho ngư i khi u n i b ng văn b n. N u v vi c không thu c thNm quy n gi i quy t c a ơn v mình thì ph i chuy n ơn khi u n i ho c báo cáo cơ quan có thNm quy n gi i quy t và thông báo cho ngư i khi u n i bi t trong vòng 10 ngày, k t ngày nh n ơn khi u n i. i u 17. Trư ng h p quá th i h n quy nh t i i u 15 mà không ư c gi i quy t ho c ngư i khi u n i không ng ý v i quy t nh gi i quy t khi u n i thì ngư i khi u n i có quy n ti p t c khi u n i v i cơ quan Nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a Chính ph v khi u n i ho c kh i ki n t i tòa án. Chương VI T CH C TH C HI N i u 18. Trong quá trình th c hi n, n u phát sinh thêm i tư ng thu phí ho c phát sinh nh ng vư ng m c c n i u ch nh, Ban qu n lý C ng La Gi - th xã La Gi và Ban qu n lý C ng Phan Rí C a - huy n Tuy Phong có trách nhi m t ng h p, báo cáo các phòng ban ch c năng c a huy n tham mưu UBND huy n, th xã trình UBND t nh (thông qua S Tài chính) ban hành quy nh s a i, b sung cho phù h p./. BI U M C THU PHÍ S D NG C NG CÁ LA GI – THN XÃ LA GI VÀ C NG CÁ PHAN RÍ C A – HUY N TUY PHONG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 19/2009/Q -UBND ngày 25/3/2009 c a UBND t nh Bình Thu n) S i tư ng thu ơn v tính M c thu TT A Tàu thuy n các lo i
 9. Tàu, thuy n ánh b t h i s n ăng ký hành ngh ng/tàu, 1 trong huy n thuy n/năm 1.1 T 06CV n 09CV 80.000 1.2 T 10CV n 13CV 120.000 1.3 T 14CV n 19CV 150.000 1.4 T 20CV n 29CV 180.000 1.5 T 30CV n 49CV 210.000 1.6 T 50CV n 69CV 250.000 1.7 T 70CV n 99 CV 300.000 1.8 T 100CV n 199CV 350.000 1.9 T 200CV tr lên 400.000 ng/l n vào - ra 2 Tàu, thuy n ánh b t h i s n ngoài huy n c ng 2.1 T 06CV n 12CV 5.000 2.2 T 13CV n 30CV 10.000 2.3 T 31CV n 90CV 20.000 2.4 T 91CV n 200CV 30.000 2.5 T 200CV tr lên 50.000 Tàu, thuy n v n t i hàng hóa, hành khách c p 3 c ng (trong và ngoài huy n) ng/l n vào-ra 3.1 Tr ng t i dư i 5 t n c ng (th i gian t i 10.000 a 01 ngày êm) 3.2 Tr ng t i trên 5 n 10 t n ng/l n 20.000 3.3 Tr ng t i trên 10 n 100 t n vào-ra c ng 50.000 3.4 Tr ng t i trên 100 t n 80.000 B Phương ti n v n t i ư ng b ng/l n vào-ra 1 Xe t i c ng 1.1 Tr ng t i trên 10 t n 25.000 1.2 Tr ng t i trên 05 n 10 t n 20.000 1.3 Tr ng t i trên 2,5 n 05 t n 15.000 1.4 Tr ng t i t 01 n 2,5 t n 10.000 1.5 Tr ng t i dư i 01t n 5.000 2 Xe khách các lo i ng/l n vào-ra 10.000
 10. c ng ng/l n vào-ra 3 Xe Ô tô con 5.000 c ng Xe ng a, xe lam, bagác, mô tô th , xe p th , ng/l n vào-ra 4 1.000 xích lô p c ng C M c thu phí tính cho th i gian lưu bãi vư t quá th i h n t i a quy nh Tàu, thuy n v n t i hàng hóa, hành khách c p 1 c ng ng/t n ăng 1.1 Tàu, thuy n quy nh t i i m A.3.2, A.3.3, A.3.4 1.000 ký/ngày êm ng/chi c/ngày 1.2 Tàu, thuy n quy nh t i i m A.3.1 êm (tính t 0 gi 500 tr i) ng/xe/ngày êm 2 Phương ti n v n t i ư ng b (tính t 0 gi tr i) Các lo i phương ti n v n t i quy nh t i i m 2.1 15.000 B.1, B.2, B,3 Các lo i phương ti n v n t i quy nh t i i m 2.2 5.000 B.4 Hàng hóa ã ư c b c d kh i tàu thuy n, phương ti n v n t i ư ng b , lưu bãi D trong ph m vi qu n lý c a BQL C ng (trong th i gian ch v n chuy n ra kh i C ng) ng/1.000 1 G ch các lo i 5.000 viên/ngày êm 2 Xi măng ng/t n/ngày êm 4.000 3 Tole các lo i ng/t n/ngày êm 150 4 á ch ng/viên/ngày êm 30 5 G xây d ng ng/m3/ngày êm 30.000 ng/s n 6 Các s n phNm t g (c a, bàn, gh , t …) 2.000 phNm/ngày êm 7 S t thép ng/t n/ngày êm 4.000 ng/phuy 200 8 Xăng, d u, nh t 2.000 lít/ngày êm 9 C i t ng/ster/ngày êm 2.000 ng/bao 50 10 Than t 500 kg/ngày êm 11 Cát, á nh xây d ng ( óng bao) ng/bao/ ngày êm 200 12 Máy th y ng/máy/ngày êm
 11. 12.1 T 45 mã l c tr xu ng 5.000 12.2 T 46 mã l c n 90 mã l c 10.000 12.3 Trên 90 mã l c 15.000 13 Võ tai queo, san hô ng/t n/ngày êm 4.000 14 Hàng th y, h i s n, ng v t s ng ng/t n/ngày êm 10.000 ng/container/ngày 15 Hàng hóa là Container 35.000 êm E Thuê m t b ng 1 i v i các h buôn bán c nh, thư ng xuyên: 1.1 V trí thu n l i trong C ng ( u h i, 02 m t ti n) ng/m2/tháng 60.000 1.2 V trí khác trong C ng ng/m2/tháng 55.000 1.3 Khu v c b n 200-400 mã l c ng/m2/tháng 45.000 M t b ng óng ghe và kinh doanh t i khu v c 1.4 ng/m2/tháng 20.000 Bình Tân i v i các h buôn bán không c nh, không 2 ng/m2/ngày êm 3.000 thư ng xuyên: Trư ng h p u giá thuê m t b ng trong c ng (do có nhi u ngư i ăng ký thuê), m c sàn u giá (giá kh i i m) là m c thu theo quy nh c a UBND t nh. H trúng u 3 giá n p y , k p th i s ti n phí theo k t qu u giá cho Ban Qu n lý C ng (s ti n, s kỳ n p quy nh chi ti t trong h p ng thuê m t b ng ư c ký k t).
Đồng bộ tài khoản