Quyết định 190/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

Chia sẻ: Tu Kevin | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
77
lượt xem
6
download

Quyết định 190/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 190/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đính chính Quyết định số 01/2007/QĐ-BTTTT ngày 24/9/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành cước kết nối giữa mạng viễn thông di động mặt đất và mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế đối với dịch vụ điện thoại quốc tế đã đăng Công báo số 670+671 ngày 14/9/2007

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 190/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

  1. /e/
  2. Điêu 3. Chánh Văn phòng, Vu truông Vu Kê hoach - Tài chính, Thú trucmg các ca quan, don vi thuôc Bô Thông tin và Truyên thông, Tông giám đôc, Giám đôc các doanh nghiêp cung câp dich vu điên thoai quôc tê, điên thoai di dông và các don vi 1iên quan chiu trách nhiêm thi hành Quyêt đinh này./. Nai nhân: KT. BÕ TRXTÓÍNG - NhuĐiêu 3; THÍT TR1Í0NG ^ - Bô triràng (đê b/c); - Các thú truàng; - , r - Bô Tài chính (Cuc quàn 1ý giá); ' '-' - Cuc kiêm tra văn bàn (Bô Tu pháp); ••' `'`'``' - Thú trucmg các đo`n vi 1iên quan .tryc thuôc BTTTT; - Các doanh nghiêp cung câp dich vu điên thoai quôc tê, điên thoai di đông; - Công báo; - Website Chính phù; . V- , > ; -VuVT; ` ` ' '* Lê Nam Thăng - Liru: VP, KH-TC.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản