intTypePromotion=1

Quyết định 206/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
105
lượt xem
3
download

Quyết định 206/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 206/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 206/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. q uy Õ t  ®Þ nh cña Thñ tíng chÝnh phñ Sè 206/2005/Q§­TTg  ngµy 18 th¸ng 8 n¨m 2005 VÒ viÖc phª duyÖt Ph¬ng ¸n  s¾p xÕp, ®æi míi n«ng, l©m trêng quèc doanh  thuéc Uû ban nh©n d©n tØnh Th¸i Nguyªn Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  170/2004/N§­CP ngµy 22/9/2004 vÒ   tiÕp tôc s¾p xÕp,  ®æi míi vµ  ph¸t triÓn n«ng trêng quèc   doanh; NghÞ   ®Þnh                                                             sè   200/2004/N§­CP ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2004 vÒ  s¾p xÕp,  ®æi   míi vµ ph¸t triÓn l©m trêng quèc doanh; XÐt ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn   n«ng th«n vµ Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh Th¸i Nguyªn,  quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Phª   duyÖt   Ph¬ng   ¸n   s¾p   xÕp,   ®æi   míi   c¸c  n«ng,   l©m   trêng   trùc   thuéc   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh   Th¸i   Nguyªn nh sau: 1. ChuyÓn N«ng trêng Phó  L¬ng thµnh C«ng ty ChÌ  Phó  L¬ng,  2. ChuyÓn L©m trêng Vâ  Nhai thµnh C«ng ty l©m nghiÖp  Vâ  Nhai; L©m trêng §¹i Tõ  thµnh C«ng  ty l©m nghiÖp  §¹i  Tõ.  3. ChuyÓn L©m trêng §Þnh Ho¸ thµnh Ban qu¶n lý  rõng  phßng hé §Þnh Ho¸. §i Ò u   2.   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh   Th¸i  Nguyªn : 1. ChØ  ®¹o thùc hiÖn viÖc s¾p xÕp,  ®æi míi n«ng, l©m  trêng quèc doanh nh §iÒu 1 cña QuyÕt ®Þnh nµy.  2.   QuyÕt   ®Þnh   ®iÒu   chØnh   l¹i   diÖn   tÝch,   gianh   giíi   c¸c lo¹i  ®Êt giao cho c¸c C«ng ty l©m nghiÖp vµ  Ban qu¶n  lý rõng phï hîp víi quy ho¹ch ph¸t triÓn n«ng, l©m nghiÖp   cña ®Þa ph¬ng vµ quy ho¹ch ph¸t triÓn cña tõng c«ng ty.
  2. 2 § i Ò u   3.   C¸c   Bé:   N«ng   nghiÖp   vµ   Ph¸t   triÓn   n«ng  th«n, Tµi chÝnh, Tµi nguyªn vµ M«i trêng, KÕ ho¹ch vµ §Çu  t, Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi, Néi vô vµ c¸c Bé liªn  quan   cã   tr¸ch   nhiÖm   phèi   hîp   víi   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh  Th¸i Nguyªn trong thùc hiÖn Ph¬ng ¸n nµy. §i Ò u   4.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.  Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n tØnh Th¸i Nguyªn vµ  Thñ  tr ­ ëng c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt   ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2