intTypePromotion=1

Quyết định 213/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
70
lượt xem
2
download

Quyết định 213/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 213/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Điện lực Hải Dương thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Hải Dương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 213/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. q uy Õ t  ®Þ nh  cña Thñ tíng ChÝnh Sè 213/2004/Q§­TTg  ngµy 20 th¸ng 12 n¨m 2004 vÒ viÖc chuyÓn §iÖn lùc  H¶i D¬ng thµnh C«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n  mét thµnh viªn §iÖn lùc H¶i D¬ng Thñ tíng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc ngµy 26 th¸ng 11 n¨m   2003; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 63/2001/N§­CP ngµy 14 th¸ng 9 n¨m   2001; XÐt  ®Ò  nghÞ  cña Chñ  tÞch Héi  ®ång Qu¶n trÞ  Tæng c«ng   ty §iÖn lùc ViÖt Nam vµ ý kiÕn cña Bé C«ng nghiÖp, Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   ChuyÓn   §iÖn   lùc   H¶i   D¬ng   ­   doanh   nghiÖp  trùc thuéc C«ng ty §iÖn lùc 1 lµ  doanh nghiÖp thµnh viªn  h¹ch to¸n   ®éc  lËp  thuéc  Tæng c«ng  ty §iÖn  lùc  ViÖt  Nam  thµnh C«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn §iÖn lùc   H¶i D¬ng. C«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn §iÖn lùc   H¶i D¬ng (gäi t¾t lµ  C«ng ty §iÖn lùc H¶i D¬ng) cã  con  dÊu riªng,  ®îc më  tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng trong vµ  ngoµi  níc theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt, ho¹t  ®éng theo §iÒu lÖ  cña C«ng ty vµ LuËt Doanh nghiÖp. ­   Tªn   gäi   ®Çy   ®ñ:   C«ng   ty   Tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n   mét  thµnh viªn §iÖn lùc H¶i D¬ng. ­ Tªn viÕt t¾t tiÕng ViÖt: CT§HD. ­   Tªn   giao   dÞch   quèc   tÕ   b»ng   tiÕng   Anh:   HAI   DUONG   POWER COMPANY LTD. ­ Tªn viÕt t¾t tiÕng Anh: HDPCO LTD. ­ Vèn ®iÒu lÖ: 112 tû ®ång ViÖt Nam. ­ Trô  së  chÝnh: sè  33  ®¹i lé  Hå  ChÝ  Minh ­ thµnh phè   H¶i D¬ng ­ tØnh H¶i D¬ng.
  2. 2 § i Ò u  2.  Ngµnh nghÒ kinh doanh cña C«ng ty: ­ S¶n xuÊt, kinh doanh ®iÖn n¨ng. ­ Ho¹t ®éng kinh doanh ®Õn cÊp ®iÖn ¸p 110kV: + X©y dùng, c¶i t¹o líi ®iÖn, + Söa ch÷a, ®¹i tu thiÕt bÞ ®iÖn, + T  vÊn  ®Çu t  x©y dùng c«ng tr×nh líi  ®iÖn bao gåm:  lËp vµ  qu¶n lý  dù  ¸n  ®Çu t, kh¶o s¸t x©y dùng, thiÕt kÕ,  gi¸m s¸t thi c«ng x©y l¾p, + Gia c«ng, chÕ  t¹o phô  tïng, phô  kiÖn, thiÕt bÞ  líi  ®iÖn, +   XuÊt   nhËp   khÈu,   kinh   doanh   vËt   t,   thiÕt   bÞ   líi  ®iÖn, + ThÝ nghiÖm hiÖu chØnh thiÕt bÞ ®iÖn. ­ §¹i lý dÞch vô viÔn th«ng c«ng céng. ­ Kinh doanh thiÕt bÞ viÔn th«ng. ­ T vÊn ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh viÔn th«ng, x©y l¾p  c«ng tr×nh viÔn th«ng. ­ Kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ  kh¸c c¨n cø vµo n¨ng lùc  cña C«ng ty, nhu cÇu cña thÞ  trêng vµ   ®îc ph¸p luËt cho  phÐp. §i Ò u  3.  Tæ chøc vµ ho¹t ®éng: M« h×nh tæ chøc: m« h×nh Chñ  tÞch c«ng ty, gi¸m  ®èc  vµ  bé  m¸y gióp viÖc; Héi  ®ång Qu¶n trÞ  Tæng c«ng ty §iÖn  lùc ViÖt nam quyÕt ®Þnh ph¬ng ¸n cô thÓ. Tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng cña C«ng ty  ®îc quy  ®Þnh cô  thÓ  trong §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty. §i Ò u   4.   Tæ chøc  ®îc Nhµ  níc uû  quyÒn lµ   ®¹i diÖn  chñ së h÷u: Héi ®ång Qu¶n trÞ Tæng c«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam, ®Þa   chØ 18 TrÇn Nguyªn H∙n, quËn Hoµn KiÕm, thµnh phè Hµ Néi. Héi  ®ång Qu¶n trÞ  Tæng c«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam cã  tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn quyÒn  ®¹i diÖn chñ  së  h÷u vèn theo  quy  ®Þnh t¹i LuËt  Doanh  nghiÖp  Nhµ  níc vµ  §iÒu lÖ  C«ng  ty.
  3. 3 § i Ò u   5.  C«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn  §iÖn lùc H¶i D¬ng cã  tr¸ch nhiÖm tiÕp nhËn vµ  sö  dông cã  hiÖu qu¶ vèn, tµi s¶n do Héi  ®ång Qu¶n trÞ  Tæng c«ng ty  §iÖn lùc ViÖt Nam giao  ®Ó  thùc hiÖn nhiÖm vô  ph¸t triÓn  s¶n xuÊt kinh doanh; kÕ  thõa mäi quyÒn nghÜa vô  cña §iÖn  lùc H¶i D¬ng. §i Ò u   6.   Chñ  tÞch C«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét  thµnh viªn §iÖn lùc H¶i D¬ng cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng §iÒu  lÖ  tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng cña C«ng ty tr×nh Héi  ®ång qu¶n  trÞ Tæng c«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam phª duyÖt. §i Ò u   7.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Héi   ®ång   Qu¶n   trÞ   Tæng   c«ng   ty   §iÖn   lùc   ViÖt   Nam,  Gi¸m  ®èc C«ng ty §iÖn lùc 1, Gi¸m  ®èc §iÖn lùc H¶i D¬ng  vµ  Chñ  tÞch C«ng ty Tr¸ch  nhiÖm  h÷u h¹n mét thµnh  viªn  §iÖn   lùc   H¶i   D¬ng  chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thi   hµnh   QuyÕt   ®Þnh   nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2