Quyết định 236/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
35
lượt xem
1
download

Quyết định 236/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 236/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc tạm thời điều chỉnh thời gian nộp thuế thuế giá trị gia tăng đối với phân bón Urê ở khâu nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 236/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh  cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh Sè 236/2003/Q§­BTC  ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2003 vÒ viÖc t¹m thêi ®iÒu chØnh  thêi gian nép thuÕ GTGT ®èi víi ph©n bãn Urª  ë kh©u nhËp khÈu Bé trëng Bé Tµi chÝnh C¨n   cø   LuËt   söa   ®æi,   bæ   sung   mét   sè   §iÒu   cña   LuËt   ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng; C¨n   cø   LuËt   söa   ®æi,   bæ   sung   mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§­CP ngµy 05/11/2002 cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé;  C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 01/7/2003 cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh;  C¨n cø vµo C«ng v¨n sè 5818/VPCP­KTTH ngµy 24/11/2003   cña V¨n phßng ChÝnh phñ v/v xö lý kiÕn nghÞ vÒ kinh doanh   ph©n bãn. QuyÕt ®Þnh  §iÒu   1:  T¹m thêi ®iÒu chØnh thêi gian nép thuÕ gi¸  trÞ gia t¨ng ®èi víi ph©n bãn Urª ë kh©u nhËp khÈu tõ 30  ngµy lªn 60 ngµy kÓ tõ ngµy ®èi tîng nép thuÕ nhËn ®îc  th«ng b¸o chÝnh thøc cña c¬ quan H¶i quan vÒ sè thuÕ ph¶i  nép. §iÒu   2:   ¸p dông quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 ®èi víi toµn  bé lîng ph©n bãn Urª nhËp khÈu vÒ c¶ng ViÖt Nam tõ ngµy  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc ®Õn hÕt ngµy 31/12/2004. Trêng   hîp   doanh   nghiÖp   nhËp   khÈu   ph©n   bãn   Urª   tríc  ngµy QuyÕt  ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh mµ ®ang trong  thêi h¹n cha ph¶i nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (30 ngµy) th×  ®îc gi∙n thêi gian nép thuÕ ®Õn 60 ngµy kÓ tõ ngµy ®èi t­ îng nép thuÕ nhËn  ®îc th«ng b¸o chÝnh  thøc cña c¬ quan  H¶i quan vÒ sè thuÕ ph¶i nép.
  2. 2 §iÒu   3:  C¸c doanh nghiÖp nhËp khÈu ph©n bãn Urª vµ  Côc   H¶i   quan   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng  chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu   4:  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o.
Đồng bộ tài khoản