intTypePromotion=1

Quyết định 24/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
58
lượt xem
1
download

Quyết định 24/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 24/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 24/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. Q uy Õ t  ®Þ nh  cña Thñ tíng chÝnh phñ Sè 24/2005/Q§­TTg  n g µ y   2 6   t h ¸ n g   0 1   n ¨ m   2 0 0 5   V Ò   v i Ö c   t h µ n h   l Ë p   T æ n g   c « n g   t y  CÊp níc Sµi Gßn ho¹t ®éng theo m« h×nh  C«ng ty mÑ ­ C«ng ty con Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc ngµy 26 th¸ng 11 n¨m   2003; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp ngµy 12 th¸ng 6 n¨m 1999; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  153/2004/N§­ CP ngµy 09 th¸ng 8   n¨m 2004 cña ChÝnh phñ; XÐt ®Ò nghÞ cña Chñ tÞch Uû  ban nh©n d©n thµnh phè Hå   ChÝ Minh, Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.  Phª duyÖt §Ò ¸n thµnh lËp Tæng c«ng ty CÊp  níc Sµi Gßn ho¹t  ®éng theo m« h×nh C«ng ty mÑ  ­ C«ng ty  con,   kinh   doanh   ®a   ngµnh,   trong   ®ã   ngµnh   chÝnh   lµ   s¶n  xuÊt, cung øng níc s¹ch vµ  c¸c s¶n phÈm, dÞch vô  kh¸c vÒ  ngµnh níc  ®Ó  lµm nßng cèt trong viÖc thùc hiÖn quy ho¹ch   ph¸t triÓn  ngµnh cÊp níc trªn  ®Þa bµn thµnh  phè  vµ  c¸c  vïng l©n cËn. 1. C«ng ty mÑ ­ Tæng c«ng ty CÊp níc Sµi Gßn (SAWACO)  lµ   doanh   nghiÖp   nhµ   níc,   ®îc   h×nh   thµnh   trªn   c¬   së   tæ  chøc   l¹i   C«ng   ty   CÊp   níc   thµnh   phè   trùc   thuéc   Së   Giao  th«ng c«ng chÝnh thµnh phè Hå ChÝ Minh. 2. C«ng ty con lµ c¸c C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ  níc mét thµnh viªn; C«ng ty cæ phÇn, C«ng ty tr¸ch nhiÖm   h÷u h¹n nhiÒu thµnh viªn, C«ng ty Liªn doanh mµ  C«ng ty  mÑ cã vèn gãp chi phèi, bao gåm: a) C¸c C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ  níc mét thµnh  viªn: ­ C«ng ty Khai th¸c vµ Xö lý níc ngÇm thµnh phè, ­ C«ng ty C«ng tr×nh giao th«ng c«ng chÝnh.
  2. 2 b) C«ng ty cæ phÇn, trong  ®ã  C«ng ty mÑ  gi÷  cæ phÇn  chi phèi trªn 50% vèn ®iÒu lÖ: ­ C«ng ty cæ phÇn CÊp níc Thñ §øc­ Biªn Hoµ, ­ C«ng ty cæ phÇn CÊp níc Nhµ BÌ, ­ C«ng ty cæ phÇn CÊp níc Gia §Þnh, ­ C«ng ty cæ phÇn C¬ khÝ c«ng tr×nh cÊp níc, ­ C«ng ty cæ phÇn CÊp níc BÕn Thµnh, ­ C«ng ty cæ phÇn CÊp níc Chî Lín, ­ C«ng ty cæ phÇn CÊp níc Phó Hoµ T©n, ­ C«ng ty cæ phÇn T vÊn x©y dùng cÊp níc. 3. C¸c C«ng ty mµ C«ng ty mÑ cã vèn ®Çu t: ­ C«ng ty T  vÊn x©y dùng c«ng tr×nh Giao th«ng c«ng  chÝnh. 4.   Tæng   c«ng   ty   CÊp   níc   Sµi   Gßn   ho¹t   ®éng   theo   m«  h×nh C«ng ty mÑ  ­ C«ng ty con, thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh  doanh theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt, §iÒu lÖ  tæ chøc, ho¹t  ®éng   vµ   Quy   chÕ   tµi   chÝnh   ®îc   c¬   quan   nhµ   níc   cã   thÈm  quyÒn phª duyÖt. C¬  cÊu qu¶n lý  cña Tæng c«ng ty cã  Héi  ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m  ®èc, c¸c Phã  Tæng gi¸m  ®èc, KÕ  to¸n trëng vµ bé m¸y gióp viÖc. §i Ò u  2.  Ph©n c«ng nhiÖm vô: 1. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hå ChÝ Minh: ­   TriÓn   khai   thùc   hiÖn   §Ò   ¸n   nµy;   quyÕt   ®Þnh   thµnh  lËp C«ng ty mÑ, viÖc h×nh thµnh c¸c C«ng ty con, c«ng ty  mµ  C«ng ty mÑ  cã  vèn  ®Çu t nãi t¹i §iÒu 1 QuyÕt  ®Þnh nµy  theo ®óng c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. ­ Phª duyÖt §iÒu lÖ  tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng cña C«ng ty  mÑ. 2. Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh phª duyÖt quy chÕ  tµi chÝnh  cña C«ng ty mÑ, trªn c¬  së   ®Ò  nghÞ  cña Uû  ban nh©n d©n  thµnh phè Hå ChÝ Minh. §i Ò u   3.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Chñ  tÞch  Uû  ban nh©n  d©n  thµnh  phè  Hå  ChÝ  Minh,  Bé  trëng   Bé   Tµi   chÝnh   vµ   Thñ   trëng   c¸c   c¬   quan   liªn   quan  chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2