Quyết định 2501/QĐ-CXB của Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
312
lượt xem
3
download

Quyết định 2501/QĐ-CXB của Bộ Văn hoá-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 2501/QĐ-CXB của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động phát hành xuất bản phẩm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 2501/QĐ-CXB của Bộ Văn hoá-Thông tin

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a B é  tr n g  B é  V¨n h o¸ th«ng tin s è   ë 2501/Q§­C X B  n g µ y  15 th¸ng 8  n¨ m  1997  Ò  vi Ö c ba n  h µ n h  q u y  c h Õ  t æ  ch øc  v µ v h o ¹t ® é n g  p h¸t h µ n h  xu Ê t b¶ n  p h È m B é   ë ng B é   tr V¨n ho¸ th«ng tin ­C¨n  LuËt XuÊt    cø    b¶n  µy  7­ ng 7­ 1993; ­ C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 79/CP  µy  11­ ng 6­ 1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh   ®Þ chitiÕtthi µnh  Ët XuÊt b¶n;      h Lu     ­ C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 81/CP  µy  11­ ng 8­ 1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v chøc  n¨ng,nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n  µ  chøc  é    v  h v tæ  b m¸y  ña  é  c B V¨n    ho¸ th«ng  tin; ­ X Ðt    Þ  ña  ô  ëng  ô      ®Ò ngh c V tr V Tæ chøc    é  µ  ôc  ëng  ôc  Êt  c¸n b v C tr C Xu b¶n; Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1: Nay ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n b¶n  Quy  Õ     ch tæ chøc  µ  ¹t®éng    µnh  Êtb¶n  È m   v ho   ph¸th xu   ph trong ph¹m    níc.   vic¶  §i Ò u 2: Quy  Õ   µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý. C¸c  ch n c hi l   15  k t  k  v¨n b¶n    ban  µnh  íc®©y    íi h tr   tr¸v   i Quy  Õ   µy  u     á. ch n ®Ò b∙i b §i Ò u 3: Côc  Êt  Xu b¶n  Þu  ch tr¸chnhiÖ m   íng  Én  µ  Óm         h d v ki tra c¸c tØnh,thµnh  è  ùc hiÖn    ph th   Quy  Õ   µy. ch n §i Ò u    4: Ch¸nh  phßng  é, Vô  ëng  ô  chøc    é,Côc  ëng  V¨n  B   tr V tæ  c¸n b   tr Côc  Êt  Xu b¶n, Thñ  ëng    ¬    tr c¸c c quan, ®¬n  Þ  éc  é   µ    v thu B v Gi¸m  c    ë  ®è c¸c S V¨n    ho¸ Th«ng    tintØnh,thµnh  è  Þu    ph ch tr¸chnhiÖ m   ùc hiÖn    th   Quy Õt  nh   ®Þ nµy.
  2. 2 Bé V¨n ho¸ th«ng tin C é n g ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc  l    do   ph   Hµ   éi, µy  th¸ng08  n  ng 15    n¨m  1997 Q uy   Õ ch v Ò   æ  ch øc  v µ  h o ¹t ® é n g  p h¸t h µ n h  xu Ê t b¶ n  p h È m t (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è:2501­   ®Þ s  Q§­CXB   µy  8­ ng 15­ 1997 cña  é  ëng  é  B tr B V¨n    ho¸ Th«ng  tin) C h ¬ n g  I Q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u 1:  Ph¸thµnh  Êt b¶n  È m   µ ho¹t®éng  éc  Ünh  ùc      xu   ph l    thu l v v¨n ho¸ tt ng,th«ng    ë   qua  Öc  vi phæ   Õn,kinh doanh  Êtb¶n  È m   ôc  ô    bi     xu   ph ph v cho c¸c nhiÖ m   ô, chÝnh  Þ,kinh tÕ, khoa  äc  ü  Ët,v¨n    v  tr      h k thu   ho¸,x∙ héi vµ  ë        m réng  giao u  Êt b¶n  È m   íic¸c níc.XuÊt  l xu   ph v      b¶n  È m   Ó  xuÊt nhËp  ph (k c¶    khÈu  Êt b¶n  È m)  xu   ph quy  nh  ¹ Quy  Õ   µy  ®Þ t i ch n bao  å m     ¹ h×nh:s¸ch, g c¸clo i       b¸o,t¹pchÝ, tµiliÖu,tranh,¶nh,¸p phÝch,catal«, ê rêi  ê gÊp, lÞch c¸c lo¹                     ,  t t     i , b¶n  ,    t b¶n  ¹c,cê, khÈu  Öu, c©u  i,cuèn  , b¨ng  m   ®å ¸tl¸  , nh     hi   ®è   th   © thanh,   ®Ü a   m   © thanh,b¨ng  ×nh,®Ü a   ×nh.   h   h §i Ò u    ôc  Êt  2: C Xu b¶n  µc¬  l   quan  óp Bé  ëng  é  gi   tr B V¨n    ho¸ Th«ng    tin thùc hiÖn  Ö m   ô    nhi v qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   ¹t®éng    µnh  Êt b¶n  È m   l  n   ho   ph¸th xu   ph trongph¹m    níc.   vic¶  ­ Së     V¨n   ho¸ Th«ng    µ c¬  tinl   quan  óp  û   gi U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh    phè  Ò   Öc  ùc hiÖn  v vi th   qu¶n  ýNhµ   íc®èi víi ¹t®éng  Êt   l  n       ho xu  b¶n  È m     ph trªn ®Þa  µn    b l∙nhthæ. §i Ò u  3: C¸c doanh nghiÖp Nhµ  níc, c¸c tæ  chøc ho¹t ®éng  sù    nghiÖp  Ò   ¹t®éng  v ho   ph¸thµnh  Êt    xu b¶n  È m,    i lý,cöa  µng  ph c¸c ®¹     h kinh  doanh  Êtb¶n  È m,    öa  µng  xu   ph c¸cc h mua  s¸ch cò  µ  b¸n    v cho   thuªs¸ch,c¸ctæ     chøc    éikinh doanh  Êt b¶n  È m   ã  x∙h     xu   ph c tr¸chnhiÖ m   ùc hiÖn  y        th   ®Ç ®ñ quy chÕ   µy. n C h ¬ n g  II T æ  c h ø c p h¸t µ n h  x u Ê t b ¶ n  p h È m  h M ô c  1: D o a nh nghi Ö p N h µ   íc v Ò  ph¸t µ nh xu Êt b¶n ph È m n  h
  3. 3 §i Ò u 4: Doanh nghiÖp  µ   íc vÒ     µnh  Êt b¶n  È m   µ tæ  Nh n   ph¸th xu   ph l  chøc kinh doanh  Êt b¶n  È m   éc  Ünh  ùc    xu   ph thu l v v¨n ho¸    ëng, do  µ   íc tt   Nh n   thµnh  Ëp vµ  u    èn. l   ®Ç tv §i Ò u 5:  èn  µnh  Ëp  Mu th l doanh nghiÖp  µ   íc vÒ   Nh n   ph¸thµnh  Êt   xu   b¶n  È m,  êi ® øng  u   ¬  ph ng   ®Ç c quan  ñ  ch qu¶n  ph¶ilËp  å  ¬    µnh  Ëp    h s xin th l göiBé    V¨n    ho¸ Th«ng    ôc  Êt  tin(C Xu b¶n).Hå   ¬  å m   ã:   sg c 1.§¬n    µnh  Ëp trong ®ã     â:   xinth l    ghir ­Tªn  ¬    c quan  ñ  ch qu¶n; ­Tªn  äi,   g  chøc  n¨ng,nhiÖm  ô,®èi t ng phôc  ô;   v    î   v ­M Æt   µng    h kinh doanh;   ­Trô  ë;  s ­Vèn  µ  ån  èn,cã    v ngu v   chøng  Ën  ña  ¬  nh c c quan  µichÝnh. t  2. LuËn    chøng kinh tÕ    ü  ËtvÒ   µnh  Ëp  ña    ­ k thu   th l c doanh  nghiÖp;kÌm    theo v¨n b¶n    Öt luËn     phª duy   chøng kinhtÕ   ü  Ëtcña  ¬    ­k thu   c quan  µ   íccã  Nh n   thÈm  Òn. quy 3.Dù     th¶o §iÒu  Ö  ña    l c doanh  nghiÖp. 4. Danh    s¸ch gi¸m  c, phã    ®è   gi¸m  c, kÕ     ëng,kÌm  ®è   to¸ntr   theo  ¬  Õu  ý sy l  lÞch,¶nh  îcc¬    ®   quan  ñ  ch qu¶n    Ën. x¸cnh N Õ u   n  Þ  éc ®Þa   ¬ng, ph¶icã    Þ  ®¬ v thu   ph     ®Ò ngh b»ng   v¨n b¶n  ña  û   cU ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Ìm    ph tr     ¬ k theo hå  ¬.  s §i Ò u    6: Trong  êigian  ngµy,kÓ   õ ngµy  Ën    å  ¬  é    th   30    t  nh ®ñ h s B V¨n ho¸ Th«ng    tinph¶itr¶lêi  Õ u     . N kh«ng  Êp  Ën  Êp  Êy  Ðp  ¹t®éng  ch nh c gi ph ho   ph¶inãirâ lýdo.        §i Ò u  7: Trong  êigian  ¹t ®éng  Õu   ã  ù  th   ho   n c s thay  æi  Ò   ® v chøc  n¨ng,nhiÖ m  ô,m Æt   µng    v  h kinh doanh,th× c¬        quan  ñ  ch qu¶n  ph¶icã        b¸o c¸o göiBé    V¨n    ho¸ Th«ng  tin. Khi thay ® æi  ôsë, Gi¸m  c, Phã      tr     ®è   gi¸m  c, kÕ     ëng  ×  ®è   to¸ntr th doanh  nghiÖp  ph¶ib¸o    íi   ¬    c¸o v   c quan  c¸c qu¶n  ýNhµ   íccã  Èm  Òn. l  n   th quy §i Ò u 8:  Öc  Æt    Vi ® chinh¸nh,v¨n    phßng  idiÖn  ¹    a   ¬ng  ®¹   t i ®Þ ph c¸c ph¶i® îcUû       ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ng    µ    ph tr     ¬ ®å ýv Bé V¨n    ho¸ Th«ng    tincho  Ðp. ph ­ ViÖc  Æt      ® chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn  ¹ nícngoµiph¶ixinphÐp  é      ®¹   ti          B V¨n    ho¸ Th«ng    µ    ¬  tinv c¸cc quan  ã  Èm  Òn. c th quy §i Ò u 9:  Öc    Ëp,    Ó, ph¸  Vi s¸tnh gi¶ith   s¶n  ùc  Ön  th hi theo  ñ  ôc vµ  th t   tr×nh tùdo      ph¸p luËtquy  nh.    ®Þ
  4. 4 M ô c  2: T æ  chøc  ¹t ® é n g  s ù nghi Ö p v Ò  ph¸t µ nh xu Êt b¶n  È m ho    h ph §i Ò u  10: Tæ  chøc  ¹t ®éng  ù  ho   s nghiÖp  Ò   v ph¸t hµnh  Êt      xu b¶n phÈ m   µ ®¬n   Þ   ¹t®éng  l  v ho   c«ng  ch  c¬  Ý do  quan  µ   íc thµnh  Ëp; ho¹t Nh n   l   ®éng  theo kÕ   ¹ch ng©n    ho   s¸ch cña  ¬    c quan  ñ  ch qu¶n; §i Ò u  11: Muèn   µnh  Ëp  chøc  ¹t ®éng  ù  th l tæ  ho   s nghiÖp  Ò   v ph¸t   hµnh  Êt b¶n  È m,  êi ® øng  u   ¬  xu   ph ng   ®Ç c quan  ñ ch qu¶n ph¶ilËp  å  ¬  öi   hsg  Bé V¨n    ho¸ Th«ng    ôc  Êt  tin(C Xu b¶n).Hå   ¬  å m   ã:   sg c 1.§¬n    µnh  Ëp trong ®ã     â:   xinth l    ghir ­Tªn  ¬    c quan  ñ  ch qu¶n; ­Tªn  äi,   g  chøc  n¨ng,nhiÖm  ô,®èi t ng phôc  ô;   v    î   v ­M Æt   µng    h kinh doanh;   ­Trô  ë;  s ­Vèn  µ  ån  èn,cã    v ngu v   chøng  Ën  ña  ¬  nh c c quan. 2. Danh    s¸ch nh÷ng  êiqu¶n  ý,®iÒu  µnh  Ýnh  Ìm    ng   l  h ch k theo  ¬  Õu  ý sy l  lÞch,¶nh  îcc¬    ®   quan  ñ  ch qu¶n    Ën. x¸cnh ý  Õn    Þ  ki ®Ò ngh b»ng  b¶n  ña  û   v¨n  c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è    ph trùcthuéc Trung  ng  Ìm      ¬ k theo hå  ¬.  s §i Ò u    12: Trong  êigian 30  µy,kÓ   õngµy  Ën    å  ¬  é    th     ng   t   nh ®ñ h s B V¨n ho¸ Th«ng    tinph¶itr¶lêi  Õ u     . N kh«ng  Êp  Ën  Êp  Êy  Ðp  ¹t®éng  ch nh c gi ph ho   ph¶inãirâ lýdo.        §i Ò u 13: Trong  êigian  ¹t®éng,  Õu  ã  ù  th   ho   n c s thay  æi  Ò   ® v chøc  n¨ng,nhiÖ m   ô,m Æt   µng    v  h kinh doanh,trôsë,nh÷ng  êiqu¶n  ýchÝnh  ×       ng   l  th   c¬ quan  ñ  ch qu¶n  ph¶icã  c¸o göiBé    b¸o      V¨n    ho¸ Th«ng  tin. Trêng  îp chuyÓn  ¬ng  h  ph thøc ho¹t®éng  ù     s nghiÖp sang  doanh nghiÖp  ph¶ilµm  ¹hå  ¬      l   s nh quy  nh  ¹ m ôc    ¬ng    ña  i ®Þ t  i 1,ch IIc Quy  Õ   µy. ch n §i Ò u    Öc    Ëp, gi¶ithÓ  ùc hiÖn  14: Vi s¸p nh     th   theo  ñ tôc vµ  ×nh tù th     tr     do  ph¸p luËtquy  nh.    ®Þ M ô c  3: § ¹i lý, ö a h µ ng kinh doanh xu Êt b¶n  È m, c ö a h µ ng m u a      c ph b¸n s¸ch c ò v µ  cho  thuª  s¸ch
  5. 5 §i Ò u 15: C¸c  chøc    éi vµ  tæ  x∙ h   c«ng  ©n  Öt Nam     tuæi cã  d Vi   ®ñ 18    vèn  µ  a   iÓ m   v ®Þ ® kinh doanh  ï hîp  èn   µm  i lý,m ë   öa  µng  ph   mu l ®¹     ch kinh   doanh  Êtb¶n  È m   xu   ph hoÆc   öa  µng  ch mua  s¸ch cò  µ  b¸n    v cho    thuªs¸ch ®Ò u     ph¶icã  n  öiSë    ®¬ g   V¨n    ho¸ Th«ng    tin,trong ®¬n    ph¶ighirâ:    ­Hä   µ    v tªn; ­Ngµy,th¸ng,n¨m        sinh; ­Ngh Ò     nghiÖp; ­§Þa    chØ  êng  ó; th tr ­ M ôc    µnh  Ò     tiªu,ng ngh kinh doanh  Õu    ë   ilýph¶ighirâ ®¹ilý   (n xin m ®¹              cho    ã    ai;c v¨n b¶n  ng    ña  ¬  ®å ý c c quan  cho  ë   ilý) m ®¹   ; ­V¨n    b¶n    Ën  Òn  ö  ông  a  iÓ m   x¸cnh quy s d ®Þ ® kinhdoanh;   ­Vèn    kinhdoanh;   KÌm  theo ®¬n    ph¶icã:   ­C¸c    chøng  chØ      v¨n ho¸,chuyªn m«n    nghiÖp  ô; v ý  Õn    Ën  ña  û   ki x¸c nh c U ban  ©n  ©n  êng, x∙;ý  Õn  ng    nh d ph     ki ®å ý b»ng  v¨n b¶n  ña    c Phßng      v¨n ho¸ th«ng    Ën,huyÖn  ¬im ë   öa  µng. tinqu   n  c h §i Ò u    16: Trong  êigian 15  µy,kÓ   õngµy  Ën    å  ¬  ë    th     ng   t   nh ®ñ h s S V¨n ho¸ Th«ng    tinph¶i cÊp  Êy  Ðp  ¹t®éng.  Õ u     gi ph ho   N kh«ng  Êp  Ën  Êp  ch nh c giÊy phÐp  ¹t®éng    ho   ph¶inãirâ lýdo.        C h ¬ n g  III H o ¹t ® é n g  p h¸t µ n h  x u Ê t b ¶ n  p h È m  h §i Ò u 17: C¸c doanh  nghiÖp  µ    ©n  v c¸ nh kinh doanh  Êt b¶n  È m     xu   ph chØ   îc phÐp  ¹t®éng, sau    îc c¸c c¬  ®  ho     khi®     quan  qu¶n  ýNhµ   íc cã  Èm   l  n   th quyÒn  Êp  Êy  Ðp  µ  c gi ph v chØ   îc ho¹t®éng  ®    theo  éi dung  Êy  Ðp  îc n  gi ph ®  cÊp. §i Ò u 18: Nghiªm  Ê m     c c¸c doanh  nghiÖp  µ    ©n  v c¸ nh chuyÓn  îng nh   giÊy phÐp  ¹t®éng  íi Êt kú  ×nh    ho   d    h b thøc nµo.   Nghiªm  Ê m   Öc    µnh, phæ   Õn,tµng  ÷c¸c xuÊt b¶n  È m   ã  c vi ph¸th   bi   tr       ph c néi dung    ¹m  Òu  LuËt  Êt    vi ph §i 22  Xu b¶n, §iÒu  LuËt    10  b¸o  Ý,  Êt b¶n  ch xu   phÈ m   Ëp  Èu    Ðp  µ    Êt b¶n  È m   ∙  ã  Önh  nh  nh kh tr¸ ph i v c¸c xu   ph ®cl ®× chØ     in, cÊ m  u  µnh,thu håi,tÞch      û  ña  ¬  lh     thu,tiªuhu c c quan  qu¶n  ýNhµ   íccã  Èm   l  n   th quyÒn. §i Ò u    19: Doanh  nghiÖp  µ   íc,tæ  Nh n   chøc  ¹t®éng  ù  ho   s nghiÖp    ph¸t hµnh  Êt b¶n  È m   ã  Ö m   ô    µnh  Êt b¶n  È m,  Êt b¶n  È m   xu   ph c nhi v ph¸th xu   ph xu   ph trîgi¸vµ  Êt b¶n  È m       xu   ph theo  n  Æt   µng  ña  µ   íc b¶o  ¶m       ®¬ ® h c Nh n   ® vaitrß chñ  o  µ  Ýnh  nh  íng trong thÞ  êng  Êt b¶n  È m.  µ   íccÊp  ét  ®¹ v t ®Þ h    tr xu   ph Nh n   m
  6. 6 phÇn  èn  v theo  Õ     ch ®é quy  nh  ïhîp víi Æc   iÓ m   ¹t®éng    µnh  ®Þ ph       ® ® ho   ph¸th xuÊt b¶n  È m   µ  ã    Ýnh  ph v c c¸c ch s¸ch  ®∙i vÒ   Õ, cíc phÝ   Ën  u    thu     v chuyÓn  xuÊt b¶n  È m   n   Òn  ói,vïng  ©u, vïng    níc ngoµi,®Ç u    ¬  ë    ph ®Õ mi n  s   xa, ra      tc s vËt chÊt,øng  ông      d c«ng  Ö   Ön  ië    ngh hi ®¹   c¸c doanh  nghiÖp  µ  chøc  ù  v tæ  s nghiÖp  µ   íc. Nh n §i Ò u    20: C¸c  Êt b¶n  È m   ña  ícngoµinhËp  µo  Öt Nam   µ  xu   ph c n    v Vi   v cña  Öt Nam   Êt ra nícngoµivíi ôc  ch  Vi   xu          m ®Ý kinh doanh    ph¶i® îcphÐp  ña     c Bé  V¨n ho¸ Th«ng    µ  C«ng    Êt nhËp  Èu  tinv do  ty xu   kh s¸ch  b¸o (Xunhasaba)  thùc hiÖn    theo c«ng    è:2335/CVXB  µy  8­   v¨n s   ng 23­ 1996  ña  é  ëng  é    c B tr B V¨n ho¸ Th«ng    tin. ­ C¸c    doanh  nghiÖp,c¬    quan,®¬n  Þ  ã    v c nhu  Çu  c mua,  hoÆc   Êt, b¸n  xu   nhËp  Èu  Êt b¶n  È m   íiníc ngoµith×  ý  îp ®ång  kh xu   ph v      kh  mua, b¸n hoÆc   û  u th¸cqua    Xunhasaba. ­ C¸c  Êt  xu b¶n  È m   Ëp  Èu  ph nh kh ph¶i nh»m   ôc  ô  ù    ph v s nghiÖp  ph¸t   tr Ón kinh tÕ,v¨n ho¸,x∙héi. .n©ng  i           . , cao  ©n  Ý;xuÊt b¶n  È m   Êt khÈu  d tr     ph xu   ph¶iphïhîp víi nh  íng tuyªntruyÒn  i ngo¹i  ãp  Çn         ®Þ h    ®è   ,g ph giao l v¨n ho¸ víi  u        c¸cníc.   XuÊt b¶n  È m   Ëp  Èu  µ  Êt khÈu  ph nh kh v xu   ph¶iphïhîp víi        quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam,       ph¸p luËtnícngoµivµ    iÒu  cquèc  Õ  ªnquan.        c¸c® í  t li   ­ Nhµ   íc khuyÕn  Ých      n  kh c¸c doanh nghiÖp  µ    ©n  Êt khÈu  Êt v c¸ nh xu   xu   b¶n  È m     ícngoµitheo quy  nh  ña  ph ra n       ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam.      ­ViÖc  Êt,nhËp  Èu  Êtb¶n  È m     xu   kh xu   ph kh«ng  éc ph¹m    thu   vikinh doanh    thùc hiÖn    theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 893  Q§­PC   µy  7­ ng 20­ 1992  ña  é   ëng  é  c B tr B V¨n    ho¸ Th«ng    µ  Ó  tinv th thao. §i Ò u 21: §¹ilý lµ c¬  ¬    µnh  Êt        s ph¸th xu b¶n  È m   ña  ét  ph c m hoÆc   nhiÒu doanh  nghiÖp  µ   íc vÒ   Nh n   ph¸thµnh  Êt    xu b¶n  È m   îc hëng    ph ®  hoa hång theo tho¶ thuËn.     §i Ò u 22: C¸c   ©n  t nh kinh doanh  Êt b¶n  È m,    xu   ph mua  b¸n s¸ch b¸o    cò  µ  v cho    thuªs¸ch,kh«ng  îcviph¹m  Òu  LuËt XuÊt    ®    §i 22    b¶n  µ  v ph¶ichÊp    hµnh nghiªm  chØnh    Ýnh  c¸cch s¸ch,chÕ     ph¸p luËtquy  nh.   ®é do     ®Þ §i Ò u    doanh  23: C¸c  nghiÖp  µ   íc,c¸c tæ  Nh n     chøc  ù  s nghiÖp,c¸c tæ     chøc    éivµ   ©n  ã  x∙h   tnh c chøc n¨ng kinh doanh  µ    µnh  Êt b¶n  È m     v ph¸th xu   ph chØ  îc nhËn  Êt b¶n  È m   îp ph¸p  Òu  LuËt XuÊt  ®  xu   ph h  (§i 20    b¶n, vµ  Òu      §i 12 NghÞ   nh  CP   ña  Ýnh  ñ),cã    n  ña  é   µichÝnh    µnh  ®Þ 79­ c Ch ph   ho¸ ®¬ c B T   ph¸th vµ  ph¶ib¸n ®óng       gi¸quy  nh      Êtb¶n  È m. ®Þ ghitrªnxu   ph

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản