Quyết định 252/2002/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Mai Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
1
download

Quyết định 252/2002/QĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 252/2002/QĐ-TCHQ về việc áp dụng thí điểm tiếp nhận khai điện tử trong thủ tục hải quan đối với loại hình gia công xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 252/2002/QĐ-TCHQ

  1. TỔNG CỤC HẢI QUAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 252/2002/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 19 tháng 2 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 252/2002/QĐ-TCHQ NGÀY 19 THÁNG 2 NĂM 2002 VỀ VIỆC ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM TIẾP NHẬN KHAI ĐIỆN TỬ TRONG THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI LOẠI HÌNH GIA CÔNG XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Luật hải quan ngày 29/6/2001; Căn cứ Nghị định số 101/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan; Theo đề nghị của ông Cục trưởng Cục công nghệ thông tin và thống kê hải quan; QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Áp dụng thí điểm việc tiếp nhận khai điện tử trong thủ tục hải quan đối với loại hình gia công xuất nhập khẩu tại các Cục hải quan tỉnh, thành phố: Đồng Nai, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, TP Hải phòng. Thời gian thí điểm là 6 tháng từ ngày Quyết định có hiệu lực. Điều 2: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai thí điểm chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Cục CNTT và thống kê hải quan, các Cục Vụ có liên quan của cơ quan Tổng cục xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai tại đơn vị của mình. Các Cục, Vụ chức năng thuộc cơ quan Tổng cục trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ cho các đơn vị triển khai thí điểm. Kết thúc thời gian thí điểm các Cục hải quan thí điểm cần tổng kết và báo cáo kết quả về Tổng cục. Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 4: Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục, Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Đồng Nai, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, TP Hải Phòng, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nguyễn Đức Kiên
  2. (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản