Quyết định 26/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
61
lượt xem
2
download

Quyết định 26/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 26/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số mức thu phí chợ tại Quyết định số 77/2008/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành danh mục và mức thu phí chợ; phí qua phà; qua đò; phí trông giữ xe; phí sử dụng lề đường, bến bãi mặt nước; phí vệ sinh và phí...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 26/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH C N THƠ NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 26/2009/Q -UBND C n Thơ, ngày 26 tháng 3 năm 2009 QUY T NNH V VI C S A I, B SUNG M T S M C THU PHÍ CH T I QUY T NNH S 77/2008/Q -UBND NGÀY 03 THÁNG 9 NĂM 2008 C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C S A I, B SUNG QUY T NNH S 20/2007/Q -UBND NGÀY 13 THÁNG 6 NĂM 2007 C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C BAN HÀNH DANH M C VÀ M C THU PHÍ CH ; PHÍ QUA PHÀ; QUA Ò; PHÍ TRÔNG GI XE; PHÍ S D NG L Ư NG, B N BÃI M T NƯ C; PHÍ V SINH VÀ PHÍ XÂY D NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH C N THƠ Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH C N THƠ Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh Phí và L phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 ư c y ban Thư ng v Qu c h i thông qua ngày 28 tháng 8 năm 2001; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v Phí và l phí; Căn c Ngh quy t s 04/2008/NQ-H ND ngày 18 tháng 6 năm 2008 c a H i ng nhân dân thành ph C n Thơ v vi c i u ch nh, b sung m t s m c thu phí, l phí t i Ngh quy t s 83/2006/NQ-H ND ngày 13 tháng 12 năm 2006 c a H i ng nhân dân thành ph v vi c quy t nh danh m c và m c thu phí, l phí; Theo ngh c a C c trư ng C c Thu , Giám c S Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Nay s a i, b sung i m 1,2 M c I t i danh m c và m c thu phí ch trên a bàn thành ph C n Thơ ban hành kèm theo Quy t nh s 77/2008/Q -UBND ngày 03 tháng 9 năm 2008 v vi c s a i b sung Quy t nh s 20/2007/Q -UBND ngày 13 tháng 6 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph C n Thơ v vi c ban hành danh m c m c thu phí ch ; phí qua ò; phí qua phà; phí trông gi xe; phí s d ng l ư ng, b n bãi m t nư c, phí v sinh và phí xây d ng trên a bàn thành ph C n Thơ, c th như sau:
  2. STT DANH M C M C THU I Phí ch 1 i v i ch có h t c a hàng, c a hi u buôn bán c nh ng/ngày/m2 thư ng xuyên t i ch : - Ch lo i I: chia làm 3 v trí + V trí 1: m t ti n ch 5.000 + V trí 2: các v trí còn l i, tr l u 4.000 + V trí 3: - L u 1: 3.000 - L u 2: 2.500 - L u 3 tr lên: 2.000 - Ch lo i II: chia làm 2 v trí + V trí 1: m t ti n ch 4.000 + V trí 2: các v trí còn l i k c l u n u có. 3.000 - Ch lo i III: chia làm 2 v trí + V trí 1: m t ti n ch 3.000 + V trí 2: các v trí còn l i k c l u n u có 2.000 2 i v i ch có h kinh doanh c nh ư c phép bán trên l ng/ngư i/ngày ư ng không có c a hàng, c a hi u; h buôn bán không thư ng xuyên, không c nh: - a bàn qu n Ninh Ki u: + C ngày: 4.000 + M t bu i ch : 2.000 - a bàn các qu n Bình Th y, Cái Răng, Ô Môn: + C ngày: 3.000 + M t bu i ch : 1.500 - a bàn các huy n còn l i: + C ngày: 2.000
  3. + M t bu i ch : 1.000 i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau mư i ngày và ăng Báo C n Thơ ch m nh t là năm ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c s , Th trư ng các cơ quan ban, ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n, Ch t ch y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n và các ơn v , cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - VP. Chính ph (HN-TP.HCM); - B Tư pháp (C c KTVB); - B Tài chính; - TT TU, H ND thành ph ; - TV. UBND thành ph ; - UBMTTQ và các oàn th ; - VP. oàn BQH & H ND TP; Tr n Thanh M n - S , ban ngành thành ph ; - UBND qu n, huy n; - UBND xã, phư ng, th tr n; - Báo C n Thơ; ài PT-TH C n Thơ; - Website Chính ph ; - VP. UBND thành ph (3B) - TT. Công báo; - Lưu VP.NV90
Đồng bộ tài khoản