Quyết định 27/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nhat Son | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
47
lượt xem
4
download

Quyết định 27/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 27/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 27/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

  1. VĂN PHÒNG QUỐC HỘI CƠ SỞ DỮ LIỆU LUẬT VIỆT NAM LAWDATA QUY Ế T Đ Ị NH C Ủ A B Ộ T R Ư Ở N G B Ộ X ÂY D Ự N G S Ố 2 7 / 2 0 0 6 / Q Đ - B X D N G À Y 0 6 T H Á N G 9 N Ă M 2 0 0 6 V Ề V I Ệ C C ÔN G B Ố D AN H M Ụ C VÀ M Ã S Ố H S V Ậ T L I Ệ U A M I Ă N G T H U Ộ C N H Ó M A MF I B O L E C Ấ M N H Ậ P K H Ẩ U T H E O Q U Y Đ Ị N H T Ạ I N G H Ị Đ Ị N H S Ố 1 2 / 2 0 0 6 / N Đ - CP N G ÀY 2 3 T H Á N G 0 1 N Ă M 2 0 0 6 C Ủ A C H Í N H P H Ủ B Ộ T R Ư Ở N G B Ộ XÂ Y D Ự N G Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ qui định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng, QUY Ế T Đ Ị NH: Đi ề u 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ- CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ. Đi ề u 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Đi ề u 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đã ký Tống Văn Nga
  2. 2 DA N H M Ụ C V À MÃ S Ố HS V Ậ T L I Ệ U A MI ĂN G T HU Ộ C N HÓM A MFI B OL E C Ấ M N H Ậ P KH Ẩ U (Ban hành kèm theo Quyết định số 27 /2006/QĐ-BXD ngày 06/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) TT Mã hàng Mô tả hàng hoá 1 2524 00 00 00 Sợi amiăng thuộc nhóm Amfibole gồm 05 loại sau: 1. Amosite ( amiăng nâu): Dạng sợi, màu nâu, công thức hoá học: 5,5FeO.1,5MgO.8SiO2.H2O. 2. Crocidolite ( amiăng xanh): Dạng sợi, màu xanh, công thức hoá học: 3H2O.2Na2O.6(Fe2,Mg)O.2Fe2O3.17SiO2 3. Anthophilite: Dạng sợi, có màu, công thức hoá học: 7(Mg,Fe)O.8SiO2(OH)2 4. Actinolite: Dạng sợi, có màu, công thức hoá học: 2CaO.4MgO.FeO.8SiO2.H2O 5. Tremolite: Dạng sợi, có màu, công thức hoá học: 2CaO.5MgO.8SiO2.H2O) Ghi chú: Sợi amiăng chrysotile (amiăng trắng), công thức hoá học: 3MgO.4SiO2.8H2O, thuộc nhóm Secpentine mã số HS: 2524.00.00.00 không thuộc đối tượng mã hàng cấm nhập khẩu nêu trên.
Đồng bộ tài khoản