Quyết định 2756/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
37
lượt xem
3
download

Quyết định 2756/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 2756/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc điều chỉnh hệ số xác định trần thanh toán chi phí khám chữa bệnh nội trú cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 2756/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña bé trëng bé y tÕ sè 2756/2004/Q§-BYT ngµy 13 th¸ng 8 n¨m 2004 vÒ viÖc ®iÒu chØnh hÖ sè x¸c ®Þnh trÇn thanh to¸n chi phÝ kh¸m ch÷a bÖnh néi tró cho ngêi bÖnh cã thÎ b¶o hiÓm y tÕ Bé trëng bé y tÕ - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 49/2003/N§-CP ngµy 15/5/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Y tÕ; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 58/1998/N§-CP ngµy 13/8/1998 cña ChÝnh phñ ban hµnh kÌm theo §iÒu lÖ BHYT vµ quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 môc IV phÇn B cña Th«ng t sè 17/1998/TT-BYT ngµy 19/12/1998 cña Bé Y tÕ híng dÉn kh¸m ch÷a bÖnh, sö dông quü kh¸m ch÷a bÖnh vµ thanh to¸n chi phÝ kh¸m ch÷a bÖnh theo chÕ ®é b¶o hiÓm y tÕ vÒ thÈm quyÒn ®iÒu chØnh hÖ sè k ®Ó x¸c ®Þnh trÇn thanh to¸n chi phÝ kh¸m ch÷a bÖnh néi tró cña ngêi bÖnh cã thÎ b¶o hiÓm y tÕ; - C¨n cø C«ng v¨n sè 2050/BHXH-G§YT ngµy 22/7/2004 cña B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam vÒ viÖc ®iÒu chØnh trÇn thanh to¸n ®iÒu trÞ néi tró; - §Ó ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ngêi tham gia BHYT vµ cña c¸c c¬ së y tÕ, trªn c¬ së t×nh h×nh biÕn ®éng vÒ gi¸ thuèc, gi¸ vËt t tiªu hao y tÕ trong thêi gian qua; - Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô §iÒu trÞ vµ Vô trëng Vô KÕ ho¹ch - Tµi chÝnh, Bé Y tÕ; QuyÕt ®Þnh §iÒu 1. §iÒu chØnh hÖ sè k tõ 1,1 lªn 1,2 ®Ó lµm c¬ së x¸c ®Þnh trÇn thanh to¸n chi phÝ ®iÒu trÞ néi tró ®èi víi ngêi bÖnh cã thÎ b¶o hiÓm y tÕ cho n¨m 2004. §iÒu 2. HÖ sè k b»ng 1,2 ®îc ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c c¬ së y tÕ cã hîp ®ång kh¸m ch÷a bÖnh b¶o hiÓm y tÕ. §iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o.
  2. 2 §iÒu 4. C¸c ¤ng, Bµ: Ch¸nh V¨n phßng, Vô trëng c¸c Vô: §iÒu trÞ, KÕ ho¹ch - Tµi chÝnh, Ph¸p chÕ, Gi¸m ®èc c¸c BÖnh viÖn, ViÖn cã giêng bÖnh trùc thuéc Bé Y tÕ, BÖnh viÖn thuéc c¸c Bé ngµnh, Gi¸m ®èc Së Y tÕ tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ Tæng Gi¸m ®èc B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản