Quyết định 28/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hua Thao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
32
lượt xem
1
download

Quyết định 28/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 28/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu mức thu phí, lệ phí cấp phép và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 28/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUYÕT §ÞNH  CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 28/2005/Q§­BTC  n g µ y   1 3   t h ¸ n g   5   n ¨ m   2 0 0 5   B a n   h µ n h   B i Ó u   m ø c   t h u   p h Ý ,   l Ö   p h Ý  cÊp phÐp vµ qu¶n lý tªn miÒn, ®Þa chØ Internet ë ViÖt Nam Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§­CP ngµy 05/11/2002 cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu tæ chøc cña bé, c¬ quan ngang bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 01/7/2003 cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§­CP ngµy 03/6/2002 cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ   phÝ; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 55/2001/N§­CP ngµy 23/8/2001 cña  ChÝnh   phñ   vÒ   qu¶n   lý,   cung   cÊp   vµ   sö   dông   dÞch   vô   Internet; Sau khi cã ý kiÕn cña Bé Bu chÝnh,  ViÔn th«ng (t¹i  c«ng   v¨n   sè   1112/BBCVT­KHTC   ngµy   11/6/2004)   vµ   theo   ®Ò   nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch ThuÕ, QUYÕT §ÞNH: §iÒu   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy BiÓu møc  thu   phÝ,   lÖ   phÝ   cÊp   phÐp   vµ   qu¶n   lý   tªn   miÒn,   ®Þa   chØ  Internet ë ViÖt Nam. §iÒu   2.  §èi tîng nép phÝ, lÖ phÝ theo møc thu quy  ®Þnh t¹i §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh nµy lµ tæ chøc, c¸ nh©n trong  níc vµ tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi ®îc c¬ quan nhµ níc cÊp  phÐp vµ qu¶n lý tªn miÒn, ®Þa chØ Internet t¹i ViÖt Nam  quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè   55/2001/N§­CP   ngµy   23/8/2001  cña   ChÝnh   phñ   vÒ   qu¶n   lý,   cung   cÊp   vµ   sö   dông   dÞch   vô  Internet.
  2. 2 §iÒu   3.   C¬ quan ®îc Bé Bu chÝnh, ViÔn th«ng giao  nhiÖm vô qu¶n lý nhµ níc vÒ Internet ë ViÖt Nam cã nhiÖm  vô thu, nép, qu¶n lý vµ sö dông phÝ, lÖ phÝ theo quy ®Þnh  t¹i QuyÕt ®Þnh nµy (díi ®©y gäi lµ c¬ quan thu). PhÝ, lÖ  phÝ cÊp phÐp vµ qu¶n lý tªn miÒn, ®Þa chØ Internet ë ViÖt  Nam lµ kho¶n thu thuéc ng©n s¸ch nhµ níc, ®îc qu¶n lý, sö  dông nh sau: 1. C¬ quan thu ®îc trÝch 90% (chÝn m¬i phÇn tr¨m) sè  tiÒn phÝ, lÖ phÝ thu ®îc tríc khi nép vµo ng©n s¸ch nhµ  níc ®Ó chi phÝ cho c«ng viÖc cÊp vµ qu¶n lý tªn miÒn, ®Þa  chØ Intemet ë ViÖt Nam vµ viÖc thu phÝ, lÖ phÝ theo néi  dung chi quy ®Þnh t¹i ®iÓm 4­b, môc C, phÇn III cña Th«ng  t  sè 63/2002/TT­BTC ngµy 24/7/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng  dÉn thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ phÝ, lÖ phÝ vµ  c¸c néi dung chi sau ®©y: ­ §ãng niªn liÔm cho c¸c tæ chøc khu vùc vµ quèc tÕ  phô tr¸ch tªn miÒn, ®Þa chØ vµ sè hiÖu m¹ng Internet mµ  ViÖt Nam tham gia; ­ Tham gia c¸c cuéc häp, héi th¶o, ®µo t¹o cña c¸c tæ  chøc quèc tÕ vÒ Internet mµ ViÖt Nam ph¶i tù lo kinh phÝ; ­ Chi hoa hång (nÕu cã) cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n tham  gia hoÆc lµm ®¹i lý cho viÖc cÊp phÐp tªn miÒn, ®Þa chØ  Internet t¹i ViÖt Nam. 2. C¬ quan thu cã tr¸ch nhiÖm kª khai, nép vµ quyÕt  to¸n 10% (mêi phÇn tr¨m) sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ thu ®îc vµo  ng©n s¸ch nhµ níc theo quy ®Þnh cña môc lôc ng©n s¸ch nhµ  níc hiÖn hµnh vµ quy ®Þnh t¹i Th«ng t  sè 63/2002/TT­BTC  ngµy 24/7/2002 cña Bé Tµi chÝnh. §iÒu   4.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. QuyÕt ®Þnh nµy thay thÕ  QuyÕt ®Þnh sè 84/2001/Q§­BTC ngµy 05/9/2001 cña Bé trëng  Bé   Tµi   chÝnh   ban   hµnh   BiÓu   møc   thu   phÝ,   lÖ   phÝ   cÊp   vµ  qu¶n lý tªn miÒn, ®Þa chØ Internet ë ViÖt Nam. C¸c vÊn ®Ò  kh¸c   liªn   quan   ®Õn   viÖc   thu,   nép,   qu¶n   lý,   sö   dông   vµ  c«ng khai chÕ ®é thu phÝ, lÖ phÝ kh«ng ®Ò cËp t¹i QuyÕt  ®Þnh   nµy   ®îc   thùc   hiÖn   theo   híng   dÉn   t¹i   Th«ng   t  sè  63/2002/TT­BTC ngµy 24/7/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn  thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ phÝ vµ lÖ phÝ.
  3. 3 §iÒu   5.   Tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®èi tîng ph¶i nép  phÝ, c¬ quan ®îc Bé Bu chÝnh,  ViÔn th«ng  giao  nhiÖm vô  qu¶n lý nhµ níc vÒ Internet ë ViÖt Nam cã tr¸ch nhiÖm tæ  chøc thu phÝ, lÖ phÝ cÊp phÐp vµ qu¶n lý tªn miÒn, ®Þa  chØ   Internet   ë   ViÖt   Nam   vµ   c¸c   c¬   quan   liªn   quan   chÞu  tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  4. 4 BIÓU MøC THU PHÝ, LÖ PHÝ CÊP PHÐP Vµ QU¶N Lý  T£N MIÒN, §ÞA CHØ INTERNET ë VIÖT NAM (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 28/2005/Q§­BTC ngµy  13/5/2005 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) I. PHÝ, LÖ PHÝ CÊP PHÐP Vµ QU¶N Lý T£N MIÒN: §¬n vÞ  Møc thu  STT Tªn phÝ, lÖ phÝ tÝnh (®ång) 1 LÖ phÝ cÊp tªn miÒn LÇn 450.000 2 LÖ phÝ thay ®æi tªn miÒn LÇn 250.000 3 PhÝ duy tr× tªn miÒn: Tªn   miÒn   cÊp   3   díi   tªn   miÒn  a. N¨m 480.000 cÊp 2 chung b. Tªn miÒn cÊp 2 N¨m 24.000.000 II. PHÝ CÊP Vµ QU¶N Lý §ÞA CHØ INTERNET: Møc Vïng ®Þa chØ Vïng ®Þa chØ IPv6 Møc thu (®ång) sö  IPv4 (Líp C) (Khèi 48) Theo  T¨ng  Duy tr× dông Tõ ­ ®Õn Tõ – ®Õn møc thªm khi  hµng n¨m sö dông thay ®æi  møc sö  dông 1.000.0 1 1 – 4/22 1 – 8.192/35 0 8.000.000 00 2.000.0 1.000.00 16.000.00 2 5 – 8/21 8.193 – 16.384/34 00 0 0 3.000.0 1.000.00 32.000.00 3 9 – 16/20 16.385 – 32.768/33 00 0 0 5.000.0 2.000.00 41.000.00 4 17 – 32/19 32.769 – 65.536/32 00 0 0 65.537 –  7.000.0 2.000.00 72.000.00 5 33 – 64/18 131.072/31 00 0 0 131.073 –  10.000. 3.000.00 80.000.00 6 65 – 128/17 262.144/30 000 0 0 262.145 –  13.000. 3.000.00 88.000.00 7 129 – 256/16 524.288/29 000 0 0 524.289 –  18.000. 5.000.00 206.000.0 8 257 – 512/15 1.048.576/28 000 0 00 513 –  1.048.577 –  23.000. 5.000.00 238.000.0 9 1.024/14 2.097.152/27 000 0 00 10 1.025 –  2.097.153 –  29.500. 7.500.00 285.000.0
  5. 5 2.048/13 4.194.304/26 000 0 00
Đồng bộ tài khoản