intTypePromotion=1

Quyết định 287-QĐ/CTN của Chủ tịch nước

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
95
lượt xem
2
download

Quyết định 287-QĐ/CTN của Chủ tịch nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 287-QĐ/CTN của Chủ tịch nước về việc phê chuẩn Hiệp định giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước Cộng hoà Hung-ga-ri về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc chốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 287-QĐ/CTN của Chủ tịch nước

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A   H ñ  T Þ C H  N íC S è  287­Q §/C T N  N G µ Y   C 15­11­1994 P Hª C H U È N  HI Ö P  ® Þ N H  GI÷ A  N íC  é N G  H O µ  X∙ H éI C H ñ  N G H Ü A  VI Ö T  C N A M  V µ  N íC  é N G  H O µ  H U N G ­ G A ­ RI  Ò  T R¸ N H   N H  T H U Õ C V ®¸ H AI L Ç N  V µ  N G¨ N  N G õ A  VI Ö C  T R è N  L Ë U   H U Õ T ® èI   ®¸ N H  T H U Õ  V µ O  T H U  N H Ë P VíI CHñ   TÞCH   íC N CéNG   HOµ   HéI  X∙  CHñ   NGHÜA   VIÖT  NAM C¨n  vµo  cø  §iÒu 103  §iÒu  vµ  106  cña HiÕn ph¸p    níc Céng hoµ      x∙ héi chñ nghÜa  ViÖtNam     n¨m 1992; C¨n  vµo  cø  Ph¸p lÖnh  Ký  vÒ  kÕt  thùc hiÖn  vµ    §iÒu    ícquèc  cña    tÕ  níc Céng  hoµ          x∙héix∙héichñ  nghÜa ViÖtNam     ngµy  th¸ng10  17    n¨m  1989; Theo    ®Ò nghÞ  cña ChÝnh  phñ  iC«ng  t¹  v¨n  6208­ sè  QHQT  ngµy  7  th¸ng11    n¨m  1994, QUYÕT   ®ÞNH: §iÒu 1 Phª  chuÈn  HiÖp  ®Þnh  gi÷a    níc Céng hoµ      x∙ héi chñ nghÜa  ViÖt Nam     vµ    níc Céng  hoµ  Hung­ rivÒ   ga­   tr¸nh ®¸nh    thuÕ    hai lÇn  ng¨n  vµ  ngõa viÖc  trèn lËu    thuÕ ®èi    víithuÕ ®¸nh  vµo thu nhËp  Phã  do  Thñ  íng  t ChÝnh  phñ  TrÇn  §øc  L¬ng  îc Chñ  ®   tÞch    quyÒn  ngµy  th¸ng 8  níc uû  ký  26    n¨m  1994  i t¹  Budapest(Hung­ ri)   ga­ . §iÒu 2 Bé  ëng  Ngo¹igiao cã  tr Bé      tr¸chnhiÖm    lµm        thñ tôc®èi ngo¹ivÒ    viÖc    phª chuÈn  HiÖp  ®Þnh nµy  th«ng    vµ  b¸o cho    quan  c¸cc¬  h÷u  quan ngµy b¾t  ®Çu   cã  hiÖu    lùccña  HiÖp ®Þnh. §iÒu 3 Thñ  íng  t ChÝnh phñ, Chñ    nhiÖm  V¨n phßng Chñ tÞch    níc chÞu tr¸ch   nhiÖm    thihµnh  QuyÕt  ®Þnh  nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2