Quyết định 29/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
38
lượt xem
1
download

Quyết định 29/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 29/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc uỷ quyền cho Tổng cục trưởng Tổng cục thuế xoá nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách theo quy định tại Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 29/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® cña  é   ë n g  B é  T µi ch Ý n h  sè 29/2003/Q§­B T C   B tr n g µ y 17 th¸ng 3 n¨ m  2003 v Ò  viÖc u û  q u y Ò n  c h o  T æ n g  côc  ë n g  tr t æ n g  c ôc thu Õ  x ö  lý  o¸  thu Õ  vµ  x nî  c¸c k h o ¶ n   p h ¶i né p  N S N N  theo q u y  ® Þ n h  t¹i  th«ng t  sè 32/2002/TT­B T C   g µy  10/4/2002 cña B é  T µi ch Ý n h n B é   ëng B é   µi ch Ýnh tr T C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  86/2002/N§­   sè  CP ngµy 05/11/2002 cña    ChÝnh  phñ  quy ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖm       vô, quyÒn h¹n  c¬  vµ  cÊu  chøc  tæ  cña Bé, c¬  quan ngang  Bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  TµichÝnh; bé  Bé    C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  172/2001/Q§­ sè  TTg ngµy  5/11/2001 cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ    vÒ viÖc  lýgi∙nnî,khoanh        xö        nî,xo¸ nî thuÕ  c¸c kho¶n  vµ    ph¶i  nép NSNN   ®èi    víinh÷ng doanh nghiÖp, c¬  s¶n    së  xuÊt kinh doanh  khã      cã  kh¨n do    nguyªn nh©n    kh¸ch quan;   C¨n  Th«ng   32/2002/TT­ cø  t sè  BTC  ngµy 10/4/2002 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn    thùc hiÖn    QuyÕt  ®Þnh  172/2001/Q§­ sè  TTg ngµy 5/11/2001; Theo    ®Ò nghÞ cña Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc thuÕ, Vô  ëng  Tæ     tr Vô  chøc    vµ  c¸n bé  ®µo    Ch¸nh  t¹ovµ  V¨n phßng  TµichÝnh; Bé    Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu    quyÒn  Tæng  tr Tæng  thuÕ        1. Uû  cho  côc  ëng  côc  xem xÐt gi¶i quyÕt xo¸nîthuÕ  c¸ckho¶n        vµ    ph¶inép    ng©n  s¸ch nhµ      níctheo quy    ®Þnh  i t¹  môc   phÇn     IV  B Th«ng   sè  t 32/2002/TT­BTC  ngµy  10/4/2002 cña      Bé Tµi chÝnh  híng dÉn QuyÕt  ®Þnh  172/2001/Q§­ sè  TTg  ngµy 5/11/2001 cña Thñ  t ChÝnh  íng  phñ    vÒ viÖc  lý gi∙nnî,khoanh        xö        nî,xo¸ nî thuÕ  c¸c kho¶n  vµ    ph¶inép    NSNN  ®èi    víinh÷ng doanh  nghiÖp, c¬  s¶n    së  xuÊt kinh doanh      cã  khã  kh¨n do    nguyªn nh©n    kh¸ch quan.   §iÒu 2. Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc thuÕ  tr¸ch nhiÖm   cã    ®Þnh  kú  hµng th¸ngb¸o    viÖc    c¸o Bé  xem       xÐt,gi¶iquyÕt xo¸nîthuÕ  c¸ckho¶n        vµ    ph¶i   nép NSNN  cña    c¸c doanh  nghiÖp  îcuû  ®   quyÒn  chÞu  vµ  tr¸chnhiÖm   ícBé    tr   tr ëng  TµichÝnh  quyÕt ®Þnh  Bé    vÒ    cña m×nh. §iÒu    3. QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  tõngµy  kÓ    ký. Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc thuÕ, Vô  ëng  Tæ     tr vô  chøc  c¸n  vµ  bé  ®µo  t¹o,Ch¸nh    V¨n phßng  Tµi chÝnh  Thñ  ëng    Bé    vµ  tr c¸c ®¬n   cã  ªnquan  vÞ  li   chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh  QuyÕt  ®Þnh  nµy. 
Đồng bộ tài khoản