Quyết định 29/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
32
lượt xem
6
download

Quyết định 29/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 29/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định một số chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất để thực hiện các dự án trọng điểm trong Khu kinh tế Vũng Áng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 29/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH HÀ TĨNH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 29/2008/Q -UBND Hà Tĩnh, ngày 9 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH CHÍNH SÁCH C THÙ V B I THƯ NG, H TR , TÁI NNH CƯ KHI THU H I T TH C HI N CÁC D ÁN TR NG I M TRONG KHU KT VŨNG ÁNG Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003 Căn c Lu t t ai ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh s 194/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph v vi c b sung, s a i m t s i u c a các Ngh nh hư ng d n thi hành Lu t t ai năm 2003; Căn c Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph quy nh b sung v vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, thu h i t, th c hi n quy n s d ng t, trình t , th t c b i thư ng, h tr , tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t và gi i quy t khi u n i v t ai; Căn c k t lu n c a Ban thư ng v T nh y t i thông báo s 13/KL/TU ngày 08/9/2008; Xét ngh c a S Tài chính t i T trình s 1360-TTr-STC ngày 26/8/2008, kèm theo văn b n th m nh s 702/BC-STP ngày 29/8/2008 c a S Tư pháp, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh m t s chính sách c thù v b i thư ng, h tr , tái nh cư khi thu h i t th c hi n các d án tr ng i m trong Khu kinh t Vũng Áng”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ban hành. Chánh văn phòng UBND t nh, Th trư ng các S , ban, ngành, Ch t ch UBND huy n Kỳ Anh, Ch t ch H i ng b i thư ng, GPMB huy n Kỳ Anh và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH
  2. Lê Văn Ch t QUY NNH M T S CHÍNH SÁCH C THÙ V B I THƯ NG, H TR TÁI NNH CƯ KHI THU H I T TH C HI N CÁC D ÁN TR NG I M TRONG KHU KINH T VŨNG ÁNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 29/2008/Q -UBND ngày 09 tháng 9 năm 2008 c a UBND t nh Hà Tĩnh) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi áp d ng Quy nh này ch áp d ng cho nh ng t ch c, h gia ình, cá nhân và c ng ng dân cư b nh hư ng do thu h i t th c hi n các d án tr ng i m trong Khu kinh t Vũng Áng. Vi c b i thư ng t ai, tài s n cho i tư ng b nh hư ng th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03/12/2004, Ngh nh s 17/2006/N -CP ngày 27/01/2006, Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph và Quy t nh s 33/2006/Q -UBND ngày 18/7/2006 c a y ban nhân dân t nh. i u 2. i tư ng áp d ng Th c hi n theo quy nh t i i u 2, Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t. Chương II. CHÍNH SÁCH H TR i u 3. H tr di chuy n ch và thuê nhà t m 1. H tr di chuy n ch : H gia ình, cá nhân b thu h i t ph i di chuy n ch , ư c h tr b ng ti n di chuy n các v t d ng sinh ho t, d ng c s n xu t, gia c m... M c hõ tr ư c quy nh c th như sau: - Di chuy n trong ph m vi khuôn viên: 1.000.000 ng/h ; - Di chuy n trong ph m vi xã, th tr n: 3.000.000 ng/h ; - Di chuy n n khu tái nh cư t p trung hoăc ra kh i a ph n xã: 5.000.000 ng/h ;
  3. 2. H tr làm lán tr i ho c thuê nhà t m H gia ình, cá nhân ph i di chuy n ch thì ư c h tr chi phí làm lán tr i t m ho c thuê nhà t m; m c h tr : 6.000.000 ng/h . i u 4. H tr n nh s n xu t, i s ng 1. H gia ình, cá nhân ph i di chuy n ch thì m i nhân khNu h p pháp trong gia ình ư c h tr b ng ti n tương ương 30kg g o/tháng, trong th i gian 12 tháng, theo giá g o t lo i trung bình trên th trư ng t i th i i m áp giá. 2. H gia ình, cá nhân b thu h i t nông nghi p trên 30% di n tích ư c giao mà không ư c b i thư ng b ng t tương ng thì m i nhân khNu h p pháp trong gia ình (không tính nh ng ngư i ang hư ng lương ) ư c h tr b ng ti n tương ương 30kg g o/tháng, trong th i gian ba (03) tháng, theo giá g o t lo i trung bình trên th trư ng t i th i i m áp giá. 3. Trư ng h p h gia ình, cá nhân b thu h i t nông nghi p trên 30% di n tích ư c giao và ph i di chuy n ch thì ư c hư ng c hai kho n h tr quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u này. 4. H gia ình, cá nhân thu c di n tái nh cư và ph i di chuy n ch và các khu, i m tái nh cư theo quy ho ch thì ư c h tr n nh s n xu t và i s ng tái nh cư theo quy nh sau: - H tr gi ng v t nuôi: 3.000.000 ng/h ; - H tr thu c phòng ch ng d ch b nh và v sinh môi trư ng: 500.000 ng.h ; - H gia ình có con em ang h c các c p h c ph thông ư c h tr b ng ti n cho m i em h c sinh m t b sách giáo khoa trong năm h c u tiên t i khu tái nh cư, theo giá quy nh c a nhà nư c; - H tr l p t ư ng i n sinh ho t vào nhà: 500.000 ng/h ; - H tr ti n mua ch t t trong năm u tiên tái nh cư: 360.000 ng/ngư i; - H tr nư c s ch sinh ho t (ch áp d ng i v i các khu, i m tái nh cư không cá h th ng cung c p nư c s ch): 2.000.000 òng/h . 5. H gia ình, cá nhân thu c di n tái nh cư theo quy ho ch và ư c giao ts n xu t nông nghi p nơi m i thì ư c h tr thêm các kho n sau: - H tr chi phí c i t o t ư c giao m i (trư ng h p t ư c giao là lo i t chưa s d ng). M c h tr : 1.000 ng/m2 ; - Trư ng h p t s n xu t nông nghi p ư c giao m i là lo i t tr ng cây hàng năm, t m t nư c nuôi tr ng th y s n thì ư c h tr gi ng, phân bón, thu c tr sâu cho v s n xu t u tiên; m c h tr : 800 ng/m2, theo di n tích t s n xu t nông nghi p ư c giao m i t i khu nơi tái nh cư;
  4. - Trư ng h p t s n xu t nông nghi p ư c giao m i là lo i t tr ng cây lâu năm, t lâm nghi p (tr t r ng t nhiên) thì ư c h tr n nh i s ng trong th i gian ch thu ho ch; m c h tr như sau: + Trư ng h p t tr ng cây lâu năm chi m dư i 40% di n tích t s n xu t nông nghi p ư c giao thì ư c h tr ti n tương ương 15kg g o/ngư i/tháng, trong th i gian 12 tháng; + Trư ng h p t tr ng cây lâu năm chi m t 40% n 70% di n tích t s n xu t nông nghi p ư c giao thì ư c h tr ti n tương ương 15kg g o/ngư i/tháng, trong th i gian 24 tháng; + Trư ng h p t tr ng cây lâu năm chi m trên 70% di n tích t s n xu t nông nghi p ư c giao tr lên thì ư c h tr ti n tương ương 15kg g o/ngư i/tháng, trong th i gian 36 tháng; Giá g o tính theo giá g o t trung bình t i a phương th i i m h tr . i v i nh ng h gia ình , cá nhân ang hư ng lương, tr c p xã h i (h gia ình không tr c ti p s n xu t nông nghi p ho c không tr c ti p s n xu t, d ch v phi nông nghi p) thì không ư c hư ng h tr quy nh t i kho n này. i u 5. H tr ào t o chuy n i ngh 1. H gia ình, cá nhân tr c ti p s n xu t nông nghi p b thu h i trên 30% di ntích t nông nghi p ư c giao mà ms không ư c b i thư ng b ng t tương ng, n u không ư c giao t có m t b ng s n xu t kinh doanh, d ch v phi nông nghi p thì ư c h tr chi phí ào t o chuy n i ngh như sau: - Thu h i t 30% n 50% di n tích t nông nghi p ư c giao (di n tích thu t i thi u 300m2) thì ư c h tr m t (01) su t h c ngh ; - Thu h i t 50% n 70% di n tích t nông nghi p ư c giao (di n tích thu t i thi u 500m2) thì ư c h tr hai (02) su t h c ngh , nhưng không vư t quá s lao ng hi n có trong gia ình; - Thu h i trên 70% di n tích t nông nghi p ư c giao (di n tích thu t i thi u 700m2 ) thì ư c h tr ào t o ngh cho toàn b s lao ng hi n có trong gia ình; - M c h tr : 5.000.000 ng/su t h c ngh . 2. H gia ình, cá nhân tr c ti p s n xu t, d ch v phi nông nghi p ph i di chuy n ch và h gia ình, cá nhân ang làm ngh ánh b t, nuôi tr ng th y, h i s n, làm mu i ph i chuy n sang s n xu t nông nghi p, lâm nghi p ho c chuy n ngh khác mà không ư c giao t có m t b ng s n xu t, kinh doanh d ch v phi nông nghi p thì ư c h tr chi phí ào t o chuy n i ngh ho c mua s m công c s n xu t; m c h tr : 5.000.000 ng/lao ng, cho toàn b lao ng hi n có trong gia ình. i u 6. H tr khác
  5. 1. H p tác xã, h gia ình, cá nhân làm ngh ánh b t thu , h i s n có tàu thuy n và ngư c ánh b t mà ph i chuy n i ngh thì ư c h tr 20% giá tr m i c a tàu, thuy n và ngư c cùng lo i, nhưng t i a không quá 20 tri u ng/tàu, thuy n, ngư c . 2. Sinh viên ã t t nghi p i h c, cao ng, trung c p (h chính quy) cho con, em các h gia ình b nh hư ng do thu h i t th c hi n d án ư c các i m ưu tiên t i a theo quy nh t i th i i m tham gia thi tuy n vào các cơ quan nhà nư c ho c ơn v s nghi p công l p trong t nh; th i gian th c hi n: k t ngày văn b n này có hi u l c n h t năm 2014. Chương III TÁI NNH CƯ i u 7. Tái nh cư theo quy ho ch Các h gia ình, cá nhân di chuy n ch n các khu, i m tái nh cư theo quy ho ch thì th c hi n theo quy nh sau: 1. Trư ng h p giá t tái nh cư th p hơn giá t b thu h i thì ư c thanh toán b ng ti n ph n chênh l ch gi a giá tr t thu h i và giá tr t giao m i. 2. Trư ng h p giá t tái nh cư (t i vùng không ph i t ô th ) cao hơn giá tb thu h i thì không ph i n p ti n n bù ph n giá tr chênh l ch. 3. Trư ng h p giá t tái nh cư t i vùng ô th cao hơn giá t b thu h i thì ph i n p bù ph n giá tr chênh l ch. i u 8. Tái nh cư xen ghép Các xã, phư ng, th tr n ti p nh n dan tái nh cư n xen ghép vào c ng ng dân cư c a mình, ư c h tr kinh phí c i t o, m r ng, nâng c p cong trình công c ng, k t c u h t ng c a a phương, m c h tr như sau: - Ti p nh n t 10 n 20 h thì ư c h tr 20.000.000 ng/h ; - Ti p nh n t trên 20 h thì ư c h tr 30.000.000 ng/h . i u 9. Tái nh cư t nguy n và thư ng ti n 1. H gia ình, cá nhân t ngưy n tái nh cư (có b n cam k t t lo ch m i, m b o úng quy ho ch t dân cư, ư c chính quy n a phương xác nh n), không ăng ký t t i các khu, i m tái nh cư theo quy ho ch thì ư c b i thư ng, h tr theo quy nh hi n hành và theo Quy nh này (tr kho n 5 i u 4); ngoài ra còn ư c h tr thêm theo quy nh sau: - H gia ình có t 1 n 4 nhân khNu ư c h tr : 80.000.000 ng/h ;
  6. - H gia ình có t trên 4 nhân khNu thì t nhân khNu th 5 tr i ư c c ng (+) thêm 5.000.000 ng/khNu. 2. Nh ng h gia ình gi i phóng m t b ng, bàn giao m t b ng trư c th i h n ít nh t là 07 ngày (theo văn b n thông báo m c th i gian c a H i ng b i thư ng, GPMB) thì ư c thư ng 5.000.000 ng/h . Chương IV T CH C TH C HI N i u 10. i u kho n thi hành Các n i dung v b i thư ng, h tr , tái nh cư không có trong quy nh này thì th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c; nh ng n i dung v a có trong quy nh này v a có trong quy nh hi n hành c a Nhà nư c thì th c hi n theo quy nh này. Các n i dung v t ch c b i thư ng, h tr tái nh cư và thNm quy n v thNm nh, phê duy t phương án b i thư ng th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03/12/2004, Ngh nh s 84/200//N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph và Quy t nh 33/2006/Q -UBND ngày 18/7/2006 c a UBND t nh. Trong quá trình t ch c th c hi n n u có nh ng v n phát sinh, vư ng m c, các cơ quan, ơn v ph n ánh k p th i v y ban nhân dân t nh xem xét, gi i quy t./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản