Quyết định 30/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
105
lượt xem
2
download

Quyết định 30/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 30/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy định về thủ tục hải quan đối với nhập khẩu xăng, dầu và tạm nhập, tái xuất xăng, dầu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 30/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi                                c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUYÕT §ÞNH  CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 30/2004/Q§­BTC  ngµy 6 th¸ng 4 n¨m 2004 VÒ viÖc ban hµnh Quy ®Þnh  vÒ thñ tôc h¶i quan ®èi víi nhËp khÈu x¨ng, dÇu  vµ t¹m nhËp, t¸i xuÊt x¨ng dÇu Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n cø LuËt H¶i quan sè 29/2001­QH10 ®îc Quèc héi níc  Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸ X, kú häp thø  9  th«ng qua ngµy 29 th¸ng 6 n¨m 2001; C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   101/2001/N§­CP   ngµy   31/12/2001   cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña   LuËt H¶i quan vÒ thñ tôc h¶i quan, chÕ ®é kiÓm tra, gi¸m   s¸t h¶i quan; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 01/7/2003 cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n   cø   QuyÕt   ®Þnh   sè   187/2003/Q§­TTg   ngµy15/9/2003   cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ qu¶n lý   kinh doanh x¨ng, dÇu; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 1752/2003/Q§­BTM ngµy 15/12/2003   cña Bé trëng Bé Th¬ng m¹i ban hµnh Qui chÕ kinh doanh t¹m   nhËp t¸i xuÊt x¨ng, dÇu; XÐt ®Ò nghÞ cña Tæng côc trëng Tæng côc H¶i quan. QUYÕT §ÞNH §iÒu   1:   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Quy ®Þnh  vÒ thñ tôc h¶i quan ®èi víi nhËp khÈu x¨ng, dÇu vµ t¹m  nhËp t¸i, xuÊt x¨ng, dÇu.  §iÒu   2:  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. B∙i bá Th«ng t sè 04/2001/TT­TCHQ  ngµy 21 th¸ng 6 n¨m 2001, Th«ng t sè 08/2001/TT­TCHQ ngµy  26 th¸ng 10 n¨m 2001 cña Tæng côc H¶i quan   vµ c¸c quy  ®Þnh, híng dÉn kh¸c cã liªn quan.
 2. 2 §iÒu   3:   Tæng côc trëng Tæng côc H¶i quan, Thñ tr­ ëng ®¬n vÞ thuéc Bé Tµi chÝnh vµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã  liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.                    
 3. 3 QUI §ÞNH  VÒ THñ TôC H¶I QUAN §èI VíI NHËP KHÈU X¡NG, DÇU  Vµ T¹M NHËP, T¸I XUÊT X¡NG, DÇU (ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 30/2004/Q§­BTC ngµy 6  th¸ng 4 n¨m 2004 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) I. QUI §ÞNH CHUNG: 1. X¨ng, dÇu nhËp khÈu, t¹m nhËp vµ t¸i xuÊt theo Qui  ®Þnh nµy bao gåm: x¨ng ®éng c¬, diesel, ma zót, dÇu ho¶,  nhiªn liÖu bay (ZA1, TC1) díi ®©y gäi t¾t lµ x¨ng, dÇu. 2.   Doanh   nghiÖp   cã   giÊy   phÐp   kinh   doanh   nhËp   khÈu  x¨ng, dÇu do Bé Th¬ng m¹i cÊp ®îc nhËp khÈu, t¹m nhËp vµ  t¸i xuÊt x¨ng, dÇu vµ chØ ®îc t¸i xuÊt x¨ng, dÇu do chÝnh  doanh nghiÖp ®∙ nhËp khÈu.  Doanh   nghiÖp   cã   chøc   n¨ng   cung   øng   x¨ng,   dÇu   hµng  kh«ng vµ tµu biÓn  ®îc b¸n x¨ng, dÇu cho tµu bay cña c¸c  h∙ng hµng kh«ng ViÖt Nam bay trªn c¸c tuyÕn bay quèc tÕ,  tµu   bay   cña   c¸c   h∙ng   hµng   kh«ng   níc   ngoµi   h¹   c¸nh   t¹i  ViÖt   Nam,   tµu   biÓn   níc   ngoµi,   tµu   biÓn   ViÖt   Nam   ch¹y  tuyÕn quèc tÕ. 3. X¨ng, dÇu nhËp khÈu, t¹m nhËp ®Ó t¸i xuÊt ph¶i lµm  thñ tôc h¶i quan vµ nép thuÕ theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt.  X¨ng, dÇu t¸i xuÊt ®îc hoµn thuÕ theo ®óng sè lîng, chñng  lo¹i ®∙ thùc t¸i xuÊt. 4.  C¸c trêng hîp  mua x¨ng,  dÇu  tõ níc ngoµi  ®Ó b¸n  cho c¸c ®èi tîng sau còng ®îc coi lµ t¹m nhËp t¸i xuÊt vµ  ph¶i thùc hiÖn theo qui ®Þnh nµy: ­   C¸c   doanh   nghiÖp   thuéc   khu   chÕ   xuÊt   vµ   c¸c   doanh  nghiÖp chÕ xuÊt  n»m trong c¸c khu c«ng nghiÖp, khu c«ng  nghÖ cao; ­ Tµu bay cña c¸c h∙ng hµng kh«ng ViÖt Nam bay trªn  c¸c tuyÕn bay quèc tÕ, tµu bay níc ngoµi h¹ c¸nh s©n bay  ViÖt Nam. ­ TÇu biÓn níc ngoµi cËp c¶ng ViÖt Nam, tµu biÓn ViÖt  Nam ch¹y tuyÕn quèc tÕ xuÊt c¶nh. X¨ng, dÇu b¸n cho c¸c ®èi tîng trªn ®©y chØ ®îc coi  lµ   t¸i   xuÊt   nÕu   sè   x¨ng,   dÇu   ®ã   lµ   hµng   nhËp   khÈu   cña  doanh nghiÖp ®îc phÐp nhËp khÈu. 5.   Kh«ng   ®îc   chuyÓn   t¶i,   sang   m¹n   x¨ng,   dÇu   trªn  biÓn, trõ trêng hîp cung øng cho tµu biÓn vµ chuyÓn t¶i 
 4. 4 x¨ng, dÇu nhËp khÈu tõ c¸c tµu lín mµ c¶ng ViÖt Nam kh«ng  cã kh¶ n¨ng tiÕp nhËn sang tµu nhá. Trêng hîp nµy ph¶i ®­ îc c¬ quan c¶ng vô quyÕt ®Þnh.          6. Thñ tôc h¶i quan thùc hiÖn theo qui ®Þnh  t¹i NghÞ  ®Þnh sè 101/2001/N§­CP ngµy 31/12/2001 cña ChÝnh phñ qui  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt H¶i quan vÒ  thñ   tôc   h¶i   quan,   chÕ   ®é   kiÓm   tra,   gi¸m   s¸t   h¶i   quan,  Th«ng   t  sè   26/2003/TT­BTC   ngµy   01/4/2003   cña   Bé   Tµi  chÝnh, QuyÕt ®Þnh sè 56/2003/Q§­BTC ngµy16/04/2003 cña Bé  trëng Bé Tµi chÝnh Quy ®Þnh vÒ hå s¬ h¶i quan, quy tr×nh  thñ tôc h¶i quan ®èi víi hµng  ho¸  xuÊt  khÈu, nhËp  khÈu  theo hîp ®ång mua b¸n vµ Th«ng t  sè 32/2003/TT­BTC ngµy  16/4/2003  cña  Bé   trëng   Bé   Tµi   chÝnh   híng   dÉn   thùc   hiÖn  c¸c   §iÒu   29,30   LuËt   H¶i   quan,   §iÒu   8   NghÞ   ®Þnh   sè  101/2001/N§­CP ngµy 31/12/2001 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi  tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt H¶i quan vÒ thñ tôc  h¶i quan, chÕ ®é kiÓm tra gi¸m s¸t h¶i quan. 6.1. Thñ tôc h¶i quan ®èi víi x¨ng, dÇu t¸i xuÊt ®îc  thùc hiÖn t¹i Chi côc H¶i quan cöa khÈu ®∙ lµm thñ tôc  nhËp   khÈu   chÝnh   l«   x¨ng,   dÇu   ®ã;   hoÆc   t¹i   Chi   côc   H¶i  quan cöa khÈu xuÊt; hoÆc t¹i Chi côc H¶i quan ngoµi cöa  khÈu, n¬i doanh nghiÖp cã kho néi ®Þa chøa x¨ng, dÇu t¸i  xuÊt.  6.2. X¨ng, dÇu chØ ®îc phÐp b¬m lªn kho hoÆc sang ph­ ¬ng tiÖn kh¸c sau khi tê khai h¶i quan ®∙ ®îc H¶i quan  ®¨ng ký. 6.3. Lîng hµng cña mét tê khai t¸i xuÊt ph¶i xuÊt hÕt  trong  mét  lÇn  qua  mét  cöa  khÈu  (trõ x¨ng,  dÇu  t¸i  xuÊt  cho tµu bay theo híng dÉn t¹i môc IV díi ®©y).  6.4. Chi côc H¶i quan lµm thñ tôc cho l« hµng x¨ng,  dÇu t¹m nhËp thùc hiÖn thanh kho¶n tê khai t¹m nhËp. 6.5.   X¨ng   dÇu   ®∙   t¹m   nhËp   nhng   kh«ng   t¸i   xuÊt   hoÆc  kh«ng t¸i xuÊt hÕt, ®îc chuyÓn vµo tiªu thô néi ®Þa sau  khi hoµn thµnh ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô thuÕ, tµi chÝnh theo  luËt ®Þnh, khi hÕt thêi h¹n lu l¹i t¹i ViÖt Nam, Chi côc  H¶i   quan   nªu   t¹i   ®iÓm   6.4   trªn   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thanh  kho¶n tê khai t¹m nhËp. 7. Trêng hîp x¨ng, dÇu nhËp khÈu thuéc danh môc ph¶i  kiÓm tra Nhµ níc vÒ chÊt lîng nhng cha cã GiÊy x¸c nhËn  ®¹t chÊt lîng: 7.1. §èi víi x¨ng, dÇu nhËp khÈu: 7.1.1. NÕu kho cña doanh nghiÖp cã bån, bÓ rçng th×  b¬m vµo bån bÓ rçng ®ã. Sau khi b¬m xong, H¶i quan niªm  phong bån, bÓ. Khi cã giÊy x¸c nhËn ®¹t yªu cÇu chÊt lîng  th× c¬ quan H¶i quan míi quyÕt ®Þnh th«ng quan vµ doanh 
 5. 5 nghiÖp   míi   ®îc   phÐp   më   niªm   phong   h¶i   quan   ®a   vµo   sö  dông. 7.1.2. NÕu doanh nghiÖp kh«ng cã bån, bÓ rçng mµ b¬m  vµo   bån, bÓ ®ang chøa x¨ng, dÇu cïng lo¹i th× sau khi  b¬m xong, H¶i quan niªm phong bån bÓ ®Ó chê kÕt qu¶ kiÓm  tra chÊt lîng. NÕu c¬ quan kiÓm tra Nhµ níc vÒ chÊt lîng  x¸c nhËn x¨ng, dÇu nhËp khÈu kh«ng ®¹t yªu cÇu vÒ chÊt l­ îng nhËp khÈu th× toµn bé x¨ng, dÇu (c¶ cò vµ míi) bÞ xö  lý   theo   qui   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt.   Doanh  nghiÖp   chÞu  hoµn  toµn tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ viÖc nµy. 7.2. §èi víi x¨ng, dÇu t¹m nhËp t¸i xuÊt:  7.2.1.   NÕu   x¨ng,   dÇu   ®îc   b¬m   vµo   bån,   bÓ   rçng,   gi÷  nguyªn tr¹ng vµ niªm phong h¶i quan cho ®Õn khi t¸i xuÊt  th× kh«ng ph¶i kiÓm tra Nhµ níc vÒ chÊt lîng. 7.2.2.   NÕu   x¨ng,   dÇu   ®îc   b¬m   chung   vµo   bån   bÓ   chøa  x¨ng, dÇu kinh doanh th× ph¶i ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn sau: ­ X¨ng, dÇu t¹m nhËp ph¶i cïng chñng lo¹i víi x¨ng,  dÇu cã s½n trong bån, bÓ chøa. ­ Ph¶i kiÓm tra nhµ níc vÒ chÊt lîng nh ®èi víi x¨ng,  dÇu nhËp khÈu. Trêng hîp sau khi kiÓm tra c¬ quan kiÓm tra Nhµ níc  x¸c ®Þnh x¨ng, dÇu kh«ng ®¹t chÊt lîng nhËp khÈu th× xö  lý nh ®iÓm 7.1.2 trªn ®©y. 7.3. §èi víi x¨ng, dÇu chuyÓn t¶i t¹i ®Þa ®iÓm ®îc c¬  quan nhµ níc cã thÈm quyÒn cho phÐp th× l« hµng ®îc hoµn  thµnh thñ tôc h¶i quan vµ th«ng quan sau khi doanh nghiÖp  ®∙ nép GiÊy ®¨ng ký kiÓm tra nhµ níc vÒ chÊt lîng cã x¸c  nhËn cña c¬ quan kiÓm tra.  8. X¸c ®Þnh khèi lîng: 8.1. X¨ng, dÇu nhËp khÈu, t¹m nhËp vµ x¨ng, dÇu t¸i  xuÊt b»ng tµu biÓn, tµu s«ng (®êng s«ng sang C¨mpuchia):  C¨n cø vµo Chøng th  gi¸m ®Þnh cña tæ chøc gi¸m ®Þnh cã  chøc n¨ng gi¸m ®Þnh khèi lîng x¨ng, dÇu.  8.2. §èi víi x¨ng, dÇu t¸i xuÊt b»ng xe tÐc, xe bån  qua cöa khÈu ®êng bé: Lîng x¨ng, dÇu ®îc x¸c ®Þnh c¨n cø  vµo ®ång hå ®o t¹i kho khi b¬m x¨ng, dÇu vµo tÐc, bån xe  vËn chuyÓn  hoÆc chøng  th  gi¸m ®Þnh cña tæ chøc cã chøc  n¨ng gi¸m ®Þnh vÒ khèi lîng. ë nh÷ng n¬i kh«ng cã tæ chøc gi¸m ®Þnh th× khèi lîng  x¨ng, dÇu ®îc x¸c ®Þnh b»ng Barem ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn  ®∙ ®îc c¸c c¬ quan kiÓm ®Þnh cÊp giÊy chøng nhËn. 8.3. Lîng x¨ng, dÇu b¸n cho doanh nghiÖp chÕ xuÊt ®îc  x¸c ®Þnh b»ng ®ång hå ®o khi b¬m tõ kho lªn ph¬ng tiÖn  vËn chuyÓn vµ khi b¬m tõ ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn vµo bån, 
 6. 6 bÓ cña doanh nghiÖp mua. NÕu bån, bÓ cña doanh nghiÖp mua  kh«ng cã ®ång hå ®o th× lîng x¨ng, dÇu ®îc x¸c ®Þnh b»ng  c©n, Barem hoÆc thiÕt bÞ ®o lêng kh¸c theo qui ®Þnh cña  ph¸p luËt. 8.4. DÇu cung øng cho tµu biÓn ®îc x¸c ®Þnh nh sau:  8.4.1.   DÇu   b¬m   trùc   tiÕp   tõ   kho   xuèng   tÇu   biÓn   ®îc  x¸c ®Þnh b»ng ®ång hå ®o cña kho. 8.4.2. DÇu b¬m tõ kho xuèng ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn ®îc  x¸c ®Þnh b»ng ®ång hå ®o cña kho chøa trªn ®Êt liÒn. DÇu  b¬m tõ ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn sang tÇu biÓn níc ngoµi ®îc  x¸c ®Þnh b»ng mét trong c¸c ph¬ng ph¸p: gi¸m ®Þnh, Barem,  ®ång hå ®o tuú theo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng tµu, phï  hîp th«ng lÖ ®îc ¸p dông ®èi víi mÆt hµng nµy. 8.5. Nhiªn liÖu bay b¸n cho tµu bay: C¨n cø vµo ®ång  hå ®o lu lîng cña ph¬ng tiÖn tra n¹p chuyªn dông cho tµu  bay. 8.6. §ång hå ®o x¸c ®Þnh khèi lîng: §ång hå ®o ph¶i  ®îc   c¬   quan   tiªu   chuÈn   ®o   lêng   Nhµ   níc   kiÓm   tra,   x¸c  nhËn,  niªm  phong vµ ®îc kiÓm  tra  ®Þnh  kú theo  qui ®Þnh  cña ph¸p luËt (trõ ®ång hå ®o cña tµu bay, tµu biÓn).  9. X¸c ®Þnh chñng lo¹i x¨ng, dÇu t¸i xuÊt:  9.1. C¸c trêng hîp kh«ng ph¶i gi¸m ®Þnh: ­ T¸i  xuÊt  x¨ng,  dÇu tõ bån,  bÓ chøa  riªng  vÉn  cßn  nguyªn niªm phong h¶i quan khi nhËp khÈu. ­   T¸i   xuÊt   nhiªn   liÖu   bay   (ZA1,   TC1)   cho   tµu   bay  (doanh nghiÖp cã v¨n b¶n x¸c nhËn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­ íc ph¸p luËt). ­ T¸i xuÊt diesel, mazót: H¶i quan kiÓm tra thùc tÕ  hoÆc   kiÓm   tra   b»ng   ph¬ng   tiÖn   kü   thuËt   (tû   träng   kÕ,  thuèc  thö  hoÆc  dông cô kiÓm tra kh¸c theo  qui  ®Þnh  cña  ph¸p luËt ®Ó x¸c ®Þnh ®îc mÆt hµng). 9.2. C¸c trêng hîp ph¶i gi¸m ®Þnh: ­ C¸c trêng hîp t¸i xuÊt kh¸c ngoµi c¸c qui ®Þnh t¹i  ®iÓm 9.1 trªn ®©y. ­ Trêng hîp t¸i xuÊt qua ®êng bé, nÕu t¹i ®Þa ph¬ng  kh«ng  cã tæ chøc gi¸m  ®Þnh  ®éc lËp th× chÊp nhËn PhiÕu  ho¸   nghiÖm   cña   doanh   nghiÖp,   doanh   nghiÖp   chÞu   tr¸ch  nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ néi dung PhiÕu ho¸ nghiÖm. X¨ng, dÇu ®îc lÊy ra tõ cïng 01 bån, bÓ díi sù gi¸m  s¸t cña H¶i quan th× viÖc gi¸m ®Þnh x¸c ®Þnh chñng lo¹i  nµy lµ x¸c ®Þnh cho c¶ l« hµng t¸i xuÊt, kh«ng yªu cÇu  ph¶i x¸c ®Þnh riªng lΠcho tõng ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn.
 7. 7 10. §èi víi c¸c trêng hîp cã Chøng th  gi¸m ®Þnh cña  c¸c tæ chøc gi¸m ®Þnh cã chøc n¨ng gi¸m ®Þnh vÒ khèi lîng  vµ chñng lo¹i x¨ng, dÇu qui ®Þnh t¹i ®iÓm 8, 9 trªn ®©y,  nÕu ph¸t hiÖn cã dÊu hiÖu vi ph¹m th× Chi côc trëng H¶i  quan quyÕt ®Þnh kiÓm tra thùc tÕ x¨ng, dÇu. 11. X¸c nhËn thùc xuÊt ®èi víi x¨ng, dÇu t¸i xuÊt:  Khi hµng ®∙ thùc xuÊt qua cöa khÈu, doanh nghiÖp ph¶i  nép b¶n coppy hoÆc b¶n sao vËn t¶i ®¬n (B/L) hoÆc giÊy tê  cã gi¸ trÞ t¬ng ®¬ng, th× H¶i quan   x¸c nhËn thùc xuÊt  vµo   tê   khai   xuÊt   khÈu.   X¸c   nhËn   thùc   xuÊt   ph¶i   ghi   râ  tªn, sè hiÖu ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn; sè, ngµy vËn t¶i ®¬n;  ngµy giê thùc xuÊt qua cöa khÈu; t×nh tr¹ng niªm phong.  ThÈm quyÒn x¸c nhËn thùc xuÊt thùc hiÖn theo qui ®Þnh t¹i  QuyÕt ®Þnh sè 56/2003/Q§­BTC vµ sè 53/2003/Q§­ BTC ngµy  16/4/2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh. 12. Chi côc H¶i quan lµm thñ tôc t¸i xuÊt, ngay sau  khi ®∙ hoµn thµnh thñ tôc h¶i quan cho ph¬ng tiÖn chuyªn  chë x¨ng, dÇu t¸i xuÊt, ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho  Chi côc H¶i quan cöa khÈu  xuÊt  biÕt c¸c néi dung:  ngµy  giê ph¬ng tiÖn xuÊt ph¸t; tªn, ®Æc ®iÓm cña ph¬ng tiÖn;  tuyÕn   ph¬ng   tiÖn   ho¹t   ®éng;   tªn,   sè   lîng,   chñng   lo¹i  x¨ng, dÇu ®Ó cïng phèi hîp theo dâi, qu¶n lý.      II. THñ TôC H¶I QUAN §èI VíI NHËP KHÈU,  T¹M NHËP X¡NG, DÇU: 1. Hå s¬ h¶i quan:  1.1. Chøng tõ ph¶i nép: ­ Tê khai h¶i quan: 02 b¶n chÝnh; ­ Hîp ®ång mua hµng : 01 b¶n sao; ­ VËn t¶i ®¬n: 01 b¶n sao; ­ Ho¸ ®¬n th¬ng m¹i: 01 b¶n chÝnh; ­ GiÊy phÐp kinh doanh nhËp khÈu x¨ng, dÇu : 01 b¶n  sao; ­ Chøng th gi¸m ®Þnh khèi lîng: 01 b¶n chÝnh. ­ GiÊy Th«ng b¸o hoÆc GiÊy ®¨ng ký kÕt qu¶ kiÓm tra  nhµ níc vÒ chÊt lîng hµng ho¸ nhËp khÈu cña c¬ quan Nhµ  níc cã thÈm quyÒn  vÒ chÊt  lîng  (®èi  víi lo¹i x¨ng,  dÇu  thuéc   danh   môc   kiÓm   tra   Nhµ   níc   vÒ   chÊt   lîng):   01   b¶n  chÝnh. 1.2. Thêi h¹n doanh nghiÖp nép c¸c chøng tõ cho H¶i  quan:
 8. 8 C¸c  chøng  tõ nªu  trªn ph¶i  nép  khi ®Õn  lµm thñ  tôc  ®¨ng ký tê khai, trõ c¸c chøng tõ sau: ­ Chøng th  gi¸m ®Þnh khèi lîng: Ph¶i nép trong thêi  gian 8 giê lµm viÖc kÓ tõ khi b¬m xong x¨ng, dÇu tõ ph¬ng  tiÖn vËn t¶i lªn kho. ­   GiÊy   x¸c   nhËn   chÊt   lîng:   Ph¶i   nép   trong   thêi   h¹n  kh«ng qu¸ 5 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy ®¨ng ký tê khai. ­   Ho¸   ®¬n   th¬ng   m¹i:     Trêng   hîp   cha   cã   b¶n   chÝnh,  doanh  nghiÖp   ph¶i  nép  b¶n  fax  (cña   b¶n   chÝnh)  hoÆc   b¶n  Telex trong thêi h¹n kh«ng qu¸ 5 ngµy lµm viÖc, Gi¸m ®èc  (hoÆc   ngêi   ®îc   Gi¸m   ®èc   uû   quyÒn)   doanh   nghiÖp   ký   x¸c  nhËn   vµ   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   tríc   ph¸p   luËt   vÒ   tÝnh   chÝnh  x¸c, trung thùc cña b¶n fax hoÆc b¶n Telex nµy. Trêng hîp  cã lý do chÝnh ®¸ng th× thêi h¹n nép chËm kh«ng qu¸ 30  ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng ký tê khai h¶i quan theo qui ®Þnh  t¹i   kho¶n   2,   §iÒu   7   NghÞ   ®Þnh   sè   101/2001/N§­CP   ngµy  31/12/2001 cña ChÝnh phñ. Khi ®¨ng ký tê khai nÕu v× lý do cha cã ho¸ ®¬n th¬ng  m¹i (b¶n chÝnh), H¶i quan tÝnh thuÕ theo tù khai b¸o cña  doanh nghiÖp. Khi doanh nghiÖp nép ho¸ ®¬n th¬ng m¹i (b¶n  chÝnh), H¶i quan kiÓm tra, ®èi chiÕu víi khai b¸o trªn tê  khai, nÕu cã sù thay ®æi th× H¶i quan ®iÒu chØnh sè thuÕ  ph¶i nép theo ®óng qui ®Þnh cña ph¸p luËt, kh«ng xö ph¹t  vi ph¹m. 1.3. Chøng tõ xuÊt tr×nh: GiÊy phÐp kinh doanh nhËp khÈu x¨ng, dÇu (b¶n chÝnh)  do Bé Th¬ng m¹i cÊp khi cã yªu cÇu. 2. Tr¸ch nhiÖm cña H¶i quan lµm thñ tôc nhËp khÈu:  2.1. Thùc hiÖn c¸c bíc lµm thñ tôc h¶i quan theo ®óng  qui ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 56/2003/Q§­BTC ngµy 14/6/2003  cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh. 2.2. Niªm phong bån, bÓ chøa sau khi hoµn thµnh viÖc  b¬m x¨ng, dÇu vµo bån, bÓ (®èi víi trêng hîp nªu t¹i ®iÓm  7, môc I).  2.3. Lµm thñ tôc t¸i xuÊt ®èi víi x¨ng, dÇu nhËp khÈu  kh«ng ®¹t chÊt lîng khi nhËn ®îc QuyÕt ®Þnh buéc t¸i xuÊt  cña c¬ quan kiÓm tra nhµ níc vÒ chÊt lîng. 3. Tr¸ch nhiÖm cña chñ hµng: 3.1   §Ò   nghÞ   tæ   chøc   gi¸m   ®Þnh   thùc   hiÖn   gi¸m   ®Þnh  khèi lîng, chÊt lîng, chñng lo¹i x¨ng, dÇu. 3.2  §¶m b¶o nguyªn tr¹ng niªm phong h¶i quan ®èi víi  bån, bÓ chøa x¨ng, dÇu  cã niªm phong h¶i quan. §èi víi x¨ng, dÇu thuéc danh môc kiÓm tra Nhµ níc vÒ  chÊt lîng  nhng cha cã giÊy x¸c nhËn chÊt  lîng  ®¹t  tiªu 
 9. 9 chuÈn nhËp khÈu qui ®Þnh t¹i ®iÓm 7, môc I, khi cã kÕt  luËn cña c¬ quan kiÓm tra nhµ níc vÒ chÊt lîng th× xö lý  nh sau: ­ Trêng hîp  c¬ quan  kiÓm  tra th«ng  b¸o  l« hµng  ®¹t  chÊt lîng nhËp khÈu, c¬ quan H¶i quan ®∙ quyÕt ®Þnh th«ng  quan th× chñ hµng ®îc më niªm phong h¶i quan ®Ó sö dông. ­ Trêng hîp c¬ quan kiÓm tra nhµ níc vÒ chÊt lîng cã  QuyÕt ®Þnh buéc t¸i xuÊt ®èi víi hµng ho¸ kh«ng ®¹t chÊt  lîng th× doanh nghiÖp ph¶i tiÕp tôc chÞu tr¸ch nhiÖm gi÷  nguyªn tr¹ng niªm phong h¶i quan ®Ó lµm thñ tôc t¸i xuÊt  vµ ph¶i lµm thñ tôc t¸i xuÊt trong thêi h¹n qui ®Þnh cña  ph¸p luËt.  III. THñ TôC H¶I QUAN §èI VíI T¸I XUÊT X¡NG, DÇU: 1. Hå s¬ h¶i quan: 1.1. Chøng tõ ph¶i nép: ­ Tê khai h¶i quan: 02 b¶n chÝnh; ­ Tê khai h¶i quan cña l« hµng t¹m nhËp : 01b¶n sao; ­ Hîp ®ång b¸n hµng: 01 b¶n sao; ­ §èi  víi trêng hîp  b¸n cho  tµu biÓn  níc ngoµi  cËp  c¶ng   ViÖt   Nam   vµ   tµu   ViÖt   Nam   ch¹y   tuyÕn   quèc   tÕ   xuÊt  c¶nh, ngêi khai h¶i quan ph¶i nép thªm: + GiÊy ®¨ng ký kinh doanh cña doanh nghiÖp cung øng  tµu biÓn: 01 b¶n sao (nép lÇn ®Çu); +   Hîp   ®ång   mua   b¸n   gi÷a   doanh   nghiÖp   ®îc   phÐp   nhËp  khÈu x¨ng, dÇu vµ doanh nghiÖp cung øng tµu biÓn: 01 b¶n  sao (®èi víi trêng hîp doanh nghiÖp cã chøc n¨ng cung øng  tµu biÓn);                + §¬n ®Æt hµng (order) cña ThuyÒn trëng hoÆc cña h∙ng  tµu: 01 b¶n chÝnh hoÆc b¶n Fax cã x¸c nhËn cña Gi¸m ®èc  doanh nghiÖp; ­ V¨n b¶n phª duyÖt kÕ ho¹ch nhËp khÈu x¨ng, dÇu phôc  vô s¶n xuÊt, kinh doanh cña Ban qu¶n lý Khu c«ng nghiÖp,  Khu chÕ xuÊt (®èi víi trêng hîp x¨ng, dÇu b¸n cho doanh  nghiÖp Khu chÕ xuÊt) :  01 b¶n sao; ­ Chøng th gi¸m ®Þnh vÒ chñng lo¹i (®èi víi trêng hîp  qui ®Þnh t¹i ®iÓm 9.2 môc I): 01 b¶n chÝnh. ­   Chøng   th  gi¸m   ®Þnh   khèi   lîng   ®èi   víi   nh÷ng   trêng  hîp qui ®Þnh t¹i ®iÓm 8.1, 8.2, 8.4 môc I: 01 b¶n chÝnh.  1.2. Chøng tõ xuÊt tr×nh: 
 10. 10 ­ V¨n b¶n phª duyÖt kÕ ho¹ch nhËp khÈu x¨ng, dÇu phôc  vô s¶n xuÊt, kinh doanh cña Ban qu¶n lý Khu c«ng nghiÖp,  Khu   chÕ   xuÊt   ®èi   víi   trêng   hîp   x¨ng,   dÇu   t¸i   xuÊt   cho  doanh  nghiÖp  Khu chÕ xuÊt  : b¶n chÝnh  ®Ó ®èi chiÕu  b¶n  sao; ­ Tê khai h¶i quan cña l« hµng t¹m nhËp: B¶n chÝnh ®Ó  ®èi chiÕu b¶n sao. 2. Tr¸ch nhiÖm cña H¶i quan lµm thñ tôc t¸i xuÊt: 2.1. Lµm thñ tôc h¶i quan cho l« hµng t¸i xuÊt theo  ®óng   qui   ®Þnh   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè   56/2003/Q§­BTC   ngµy  14/6/2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh. 2.2.   KiÓm   tra   t×nh   tr¹ng   bªn   ngoµi   cña   bån,   bÓ,  khoang chøa x¨ng, dÇu cña ph¬ng tiÖn vËn t¶i, nÕu kh«ng  cã g× nghi vÊn vµ ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o niªm phong h¶i  quan   cßn   nguyªn   tr¹ng   th×   cho   b¬m   x¨ng,   dÇu   vµo   ph¬ng  tiÖn vËn t¶i ®ã; gi¸m  s¸t  viÖc  b¬m x¨ng, dÇu vµo ph¬ng  tiÖn vËn t¶i. Sau khi b¬m xong, niªm phong c¸c bån, bÓ,  khoang chøa cña ph¬ng tiÖn vËn t¶i. §èi víi trêng hîp x¸c ®Þnh khèi lîng b»ng Barem th×  ph¶i kiÓm tra t×nh tr¹ng bªn trong bån tríc khi b¬m. Trêng   hîp   hµng   t¸i   xuÊt   qua   cöa   khÈu   ®êng   bé,   cöa  khÈu ®êng s«ng, doanh nghiÖp chÕ xuÊt, Chi côc H¶i quan  n¬i   lµm   thñ   tôc   t¸i   xuÊt   vµ   Chi   côc   H¶i   quan   cöa   khÈu  xuÊt ph¶i thùc hiÖn ®óng qui ®Þnh vÒ thñ tôc h¶i quan ®èi  víi hµng chuyÓn cöa khÈu t¹i QuyÕt ®Þnh sè 53/2003/Q§­BTC  ngµy14/6/2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh. 2.3. Thùc hiÖn trõ lïi sè x¨ng, dÇu t¸i xuÊt vµo tê  khai   h¶i   quan   vµ   v¨n   b¶n   phª   duyÖt   kÕ   ho¹ch   nhËp   khÈu  x¨ng,   dÇu   phôc   vô   s¶n   xuÊt   cña   Ban   qu¶n   lý   Khu   c«ng  nghiÖp, Khu chÕ xuÊt. 3. Tr¸ch nhiÖm cña H¶i quan cöa khÈu xuÊt vµ H¶i quan  Khu chÕ xuÊt: 3.1.   Trêng hîp t¸i xuÊt qua cöa khÈu ®êng bé, ®êng  s«ng:   3.1.1. TiÕp nhËn hå s¬ h¶i quan do Chi côc H¶i quan  lµm thñ tôc t¸i xuÊt chuyÓn ®Õn. 3.1.2. KiÓm tra c¸c niªm phong cña khoang chøa, bån,  bÓ. Trêng hîp cßn nguyªn niªm phong th×   thùc hiÖn gi¸m  s¸t   viÖc   xuÊt   hµng,   ®¶m   b¶o   toµn   bé   l«   hµng   ph¶i   thùc  xuÊt qua biªn giíi. 3.1.3. NÕu ph¸t hiÖn niªm phong kh«ng cßn nguyªn vÑn,  niªm phong gi¶, hoÆc cã dÊu hiÖu vi ph¹m vÒ sù thay ®æi  khèi   lîng,   chñng   lo¹i   x¨ng,   dÇu   th×   H¶i   quan   cöa   khÈu  xuÊt   yªu   cÇu   chñ   hµng   trng   cÇu   gi¸m   ®Þnh   khèi   lîng   vµ  chñng lo¹i. NÕu kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh ®óng víi bé hå s¬ th× 
 11. 11 lËp biªn b¶n x¸c nhËn, niªm phong, lµm thñ tôc xuÊt qua  cöa khÈu. NÕu kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh x¸c ®Þnh cã thay ®æi vÒ  khèi lîng, chñng lo¹i th× lËp biªn b¶n vi ph¹m vµ xö lý  theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. 3.1.4. Thùc hiÖn viÖc lu©n chuyÓn hå s¬ l« hµng cho  Chi côc H¶i quan n¬i lµm thñ tôc t¸i xuÊt theo ®óng qui  ®Þnh vÒ hµng chuyÓn cöa khÈu. 3.1.5. Khi ph¬ng tiÖn chuyªn chë x¨ng, dÇu t¸i xuÊt  quay vÒ, H¶i quan cöa khÈu ph¶i kiÓm tra ph¬ng tiÖn vËn  t¶i nhËp c¶nh theo qui ®Þnh nh»m ph¸t hiÖn hµng nhËp lËu  hoÆc x¨ng, dÇu kh«ng t¸i xuÊt hÕt quay l¹i tiªu thô trong  níc. 3.2.   Trêng   hîp   x¨ng,   dÇu   t¸i   xuÊt   cho   doanh   nghiÖp  khu chÕ xuÊt:  3.2.1   H¶i   quan   qu¶n   lý   doanh   nghiÖp   chÕ   xuÊt   ph¶i  thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô nªu t¹i ®iÓm 3.1.1 vµ 3.1.3 trªn  ®©y. 3.2.2. Gi¸m s¸t viÖc b¬m x¨ng, dÇu vµo kho, bån, bÓ  cña   doanh  nghiÖp   chÕ   xuÊt,   kiÓm   tra   x¸c   ®Þnh   khèi  lîng  qua ®ång hå ®o, tæng lîng, ph¸t hiÖn sai ph¹m th× xö lý  theo qui ®Þnh ph¸p luËt. 3.2.3.   Lu   01   tê   khai   t¸i   xuÊt   (b¶n   sao),   thùc   hiÖn  viÖc   trõ   lïi   chØ   tiªu   nhËp   khÈu   cña   doanh   nghiÖp   chÕ  xuÊt. 3.3. DÇu b¸n cho tµu biÓn theo h×nh thøc cung øng tµu  biÓn:  H¶i  quan  cöa khÈu lµm thñ tôc h¶i quan khi doanh  nghiÖp nép tê khai cho h¶i quan vµ gi¸m s¸t cho ®Õn khi  dÇu ®îc giao toµn bé cho tµu biÓn. 4. Tr¸ch nhiÖm cña chñ hµng:  4.1.   §Ò   nghÞ   tæ   chøc   gi¸m   ®Þnh   thùc   hiÖn   gi¸m   ®Þnh  khèi   lîng,   chÊt   lîng   vµ   chñng   lo¹i,   x¨ng,   dÇu   t¸i   xuÊt  ®èi víi nh÷ng trêng hîp ph¶i gi¸m ®Þnh. 4.2.   §¶m b¶o gi÷ nguyªn tr¹ng hµng ho¸ nguyªn niªm  phong   h¶i   quan   vµ   hå   s¬   h¶i   quan   trong   qu¸   tr×nh   vËn  chuyÓn tíi cöa khÈu xuÊt, doanh nghiÖp chÕ xuÊt. IV. THñ TôC H¶I QUAN §èI VíI T¸I XUÊT X¡NG, DÇU  CHO TµU BAY: 1. Doanh nghiÖp ®îc ¸p dông h×nh thøc ®¨ng ký tê khai  mét lÇn ®Ó xuÊt khÈu nhiÒu  lÇn: doanh  nghiÖp  khai  1 tê  khai cho tÊt c¶ c¸c h∙ng Hµng kh«ng níc ngoµi, 1 tê khai 
 12. 12 cho c¸c h∙ng Hµng kh«ng ViÖt Nam. Thêi h¹n hiÖu lùc cña  tê khai theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt.  2. Khi giao hµng cho tµu bay, doanh nghiÖp ph¶i nép  hoÆc xuÊt tr×nh cho H¶i quan: ­ XuÊt tr×nh tê khai h¶i quan ®∙ ®¨ng ký. ­ Nép ho¸ ®¬n b¸n hµng (hoÆc phiÕu xuÊt kho) : 01 b¶n  chÝnh  ­ Nép  ®¬n ®Æt  hµng  cña C¬ trëng  hoÆc  cña h∙ng  hµng  kh«ng : 01 b¶n chÝnh ; ­   B¶n   ®Þnh   møc   khèi   lîng   x¨ng,   dÇu   bay   chÆng   néi  ®Þa : 01 b¶n chÝnh (®èi víi trêng hîp tµu bay xuÊt c¶nh  cã bay chÆng néi ®Þa); 3. Sau khi giao hµng tõng chuyÕn xong, H¶i quan ph¶i  x¸c nhËn vµo ho¸ ®¬n, ®¬n ®Æt hµng, thùc hiÖn c¸c nhiÖm  vô kh¸c qui ®Þnh ®èi víi ®¨ng ký tê khai mét lÇn. 4.   Trêng   hîp   b¸n   cho   tµu   bay   ViÖt   Nam   xuÊt   c¶nh   :  H∙ng Hµng kh«ng ph¶i x©y dùng ®Þnh møc x¨ng, dÇu sö dông  bay chÆng trong níc vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt  vÒ ®Þnh møc nµy. C¨n cø ®Þnh møc, H¶i quan x¸c nhËn lîng  x¨ng, dÇu thùc t¸i xuÊt tÝnh tõ  s©n bay mµ tµu bay xuÊt  c¶nh. 5. Thanh kho¶n tê khai: H¶i quan vµ doanh nghiÖp tiÕn  hµnh   thanh   kho¶n   tê   khai   b»ng  c¸ch   céng   dån   lîng   x¨ng,  dÇu thùc xuÊt  trong  c¸c ho¸ ®¬n vµ PhiÕu theo  dâi,  ghi  kÕt qu¶ thùc xuÊt vµo tê khai vµ « x¸c nhËn thùc xuÊt. V. Tæ CHøC THùC HIÖN 1.   Côc   trëng   Côc   H¶i   quan   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   cã  tr¸ch nhiÖm tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh nµy.  Trong  qu¸  tr×nh  thùc hiÖn  nÕu  ph¸t  hiÖn cã s¬ hë,  víng  m¾c yªu cÇu b¸o c¸o Bé Tµi chÝnh (qua Tæng côc H¶i quan)  ®Ó cã chØ ®¹o kÞp thêi. 2. Mäi hµnh vi vi ph¹m QuyÕt ®Þnh nµy ®Òu bÞ xö lý  theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh.
Đồng bộ tài khoản