Quyết định 306/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nhat Son | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
84
lượt xem
3
download

Quyết định 306/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 306/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp cửa khẩu Dinh Bà (tỉnh Đồng Tháp) - Bontia Chăk Crây (tỉnh Prêy Veng), Xà Xía (tỉnh Kiên Giang) - Lốc (tỉnh Kăm Pôt), Lệ Thanh (tỉnh Gia Lai) - An Đông Pếch (tỉnh Ratanakiri) từ cửa khẩu quốc gia lên cửa khẩu quốc tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 306/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 306/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH Về việc nâng cấp cửa khẩu Dinh Bà (tỉnh Đồng Tháp) - Bontia Chăk Crây (tỉnh Prêy Veng); Xà Xía (tỉnh Kiên Giang) - Lốc (tỉnh Kăm Pôt); Lệ Thanh (tỉnh Gia Lai) - An Đông Pếch (tỉnh Ratanakiri) từ cửa khẩu quốc gia lên cửa khẩu quốc tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền; Căn cứ Biên bản kỳ họp lần thứ 8 của Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Campuchia về hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học và kỹ thuật ký ngày 25 tháng 10 năm 2006; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công nhận các cửa khẩu sau: 1. Dinh Bà (tỉnh Đồng Tháp) - Bontia Chăk Crây (tỉnh Prêy Veng); 2. Xà Xía (tỉnh Kiên Giang) - Lốc (tỉnh Kăm Pôt); 3. Lệ Thanh (tỉnh Gia Lai) - An Đông Pếch (tỉnh Ratanakiri). Nâng cấp từ cửa khẩu quốc gia lên cửa khẩu quốc tế. Điều 2. Các Bộ, ngành và địa phương sau đây có trách nhiệm: 1. Bộ Ngoại giao thông báo chính thức với phía Campuchia và phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh: Đồng Tháp, Kiên Giang, Gia Lai trao đổi, thống nhất với phía Campuchia tổ chức khai trương 3 cặp cửa khẩu nêu trên vào thời gian thích hợp. 2. Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Bộ Tài chính (Tổng cục Hải Quan), Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí lực lượng, trang thiết bị thích hợp để thực hiện chức năng quản lý nhà nước của các Bộ, ngành tại cửa khẩu quốc tế nêu ở Điều 1. 3. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Đồng Tháp, Kiên Giang, Gia Lai căn cứ vào tình hình thực tế, nhu cầu qua lại của từng cửa khẩu và khả năng của địa phương để lựa chọn phương án đầu tư các công trình phục vụ việc kiểm tra, kiểm soát tại từng cửa khẩu một cách hợp lý, có hiệu quả.
  2. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thương mại, Giao thông vận tải, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Đồng Tháp, Kiên Giang, Gia Lai và Thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: KT.THỦ TƯỚNG - Như Điều 4; PHÓ THỦ TƯỚNG - Thủ tướng, các PTT Chính phủ; - Văn phòng Trung ương Đảng; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; (đã ký) - Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính); - Ban Biên giới (Bộ Ngoại giao); - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BQP); Phạm Gia Khiêm - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, QHQT, ĐP, CN, KTTH; - Lưu: VT, NC (4b). XH
Đồng bộ tài khoản