Quyết định 32/2005/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Chia sẻ: Hua Thao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
147
lượt xem
22
download

Quyết định 32/2005/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 32/2005/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định về xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 32/2005/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

  1. QuyÕt ®Þnh  cña Bé Giao th«ng VËn t¶i Sè 32/2005/Q§­BGTVT  ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2005 Ban hµnh Quy ®Þnh vÒ xÕp lo¹i ®­ êng ®Ó x¸c ®Þnh cíc vËn t¶i ®êng bé Bé trëng bé giao th«ng vËn t¶i C¨n cø Ph¸p lÖnh gi¸ sè 40/2002/PL­UBTVQH10 ngµy 26   th¸ng 4 n¨m 2004; C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   34/2003/N§­CP   ngµy   04   th¸ng   04  n¨m   2003   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô,   quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Giao th«ng vËn t¶i; Theo ®Ò nghÞ cña Côc trëng Côc §êng bé ViÖt Nam, Vô   trëng Vô Ph¸p chÕ, QuyÕt ®Þnh: §iÒu   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Quy ®Þnh  vÒ xÕp lo¹i ®êng ®Ó x¸c ®Þnh cíc vËn t¶i ®êng bé. §iÒu   2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. B∙i bá c¸c quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu   3.   Ch¸nh V¨n phßng, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n  c¸c   tØnh,  thµnh   phè   trùc   thuéc   trung  ¬ng,   Vô   trëng   c¸c  Vô,   Côc   trëng   Côc   Gi¸m   ®Þnh   vµ   Qu¶n   lý   chÊt   lîng   c«ng  tr×nh  giao   th«ng,  Côc  trëng  Côc  §êng  bé   ViÖt  Nam,   Tæng  gi¸m   ®èc   c¸c   Khu   Qu¶n   lý   ®êng   bé   vµ   Thñ   trëng   c¸c   c¬  quan, ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt  ®Þnh nµy.
  2. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quy ®Þnh  VÒ xÕp lo¹i ®êng ®Ó x¸c ®Þnh cíc vËn t¶i ®êng bé (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 32/2005/Q§­BGTVT ngµy  17 th¸ng  6 n¨m 2005 cña Bé trëng Bé Giao th«ng vËn t¶i) Ch¬ng I  quy ®Þnh chung §iÒu  1.  Môc ®Ých  ViÖc xÕp lo¹i ®êng bé ®îc tiÕn hµnh hµng n¨m ®Ó: 1. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña c«ng t¸c qu¶n lý, b¶o tr× ®­ êng bé; 2.   X¸c   ®Þnh   cíc   vËn   chuyÓn   hµng   hãa   b»ng   ®êng   bé  thanh to¸n tõ nguån ng©n s¸ch nhµ níc; 3. Lµm c¬ së ®Ó tham kh¶o trong qu¸ tr×nh th¬ng th¶o  tÝnh cíc vËn chuyÓn hµng hãa b»ng ®êng bé.  §iÒu  2.  C¨n cø ®Ó xÕp lo¹i ®êng §Ó cã c¬ së xÕp lo¹i ®êng ph¶i c¨n cø vµo t×nh tr¹ng  cô thÓ sau ®©y cña ®êng: 1. Tiªu chuÈn kü thuËt cña tuyÕn ®êng: cã tÝnh chÊt  cè   ®Þnh,   ®Ó   thay   ®æi   tiªu   chuÈn   kü   thuËt   cña   ®êng   cÇn  ph¶i ®îc x©y dùng míi, n©ng cÊp, c¶i t¹o; 2. T×nh tr¹ng mÆt ®êng: cã thÓ thay ®æi do t¸c ®éng  cña c«ng t¸c b¶o tr×, thÓ hiÖn kÕt qu¶ cña c«ng t¸c b¶o  dìng thêng xuyªn, söa ch÷a ®Þnh kú, söa ch÷a ®ét xuÊt. Ch¬ng II CÊp, BËc vµ xÕp lo¹i ®êng §iÒu  3.  CÊp ®êng  §êng ®îc ph©n chia thµnh 5 cÊp A, B, C, D vµ E. C¨n  cø ®Ó ph©n chia cÊp theo tiªu chuÈn kü thuËt chñ yÕu gåm:  bÒ réng nÒn ®êng, b¸n kÝnh ®êng cong n»m, tÇm nh×n vµ ®é  dèc däc.  1. CÊp A: a)  NÒn ®êng  réng  tèi thiÓu  13 mÐt,  xe ®i  l¹i tr¸nh  nhau dÔ dµng, kh«ng ph¶i gi¶m tèc ®é; b) B¸n kÝnh ®êng cong n»m tèi thiÓu lµ 250 mÐt (øng  víi siªu cao 6%) vµ 400 mÐt (øng víi siªu cao 4%). Trêng  hîp t¹i ng∙ ba, ng∙ t, ®êng tr¸nh hoÆc nh÷ng vÞ trÝ cã 
  3. 3 quy m« t¬ng tù cho phÐp bè trÝ ®êng cong cã b¸n kÝnh nhá  h¬n; c)   ChiÒu   dµi   tÇm   nh×n   tríc   chíng   ng¹i   vËt   cè   ®Þnh  (mét   chiÒu)   lµ   100   mÐt   vµ   tÇm   nh×n   thÊy   xe   ngîc   chiÒu  (hai chiÒu) lµ 200 mÐt; d) §é dèc däc tèi ®a lµ 6% vµ dµi liªn tôc kh«ng qu¸  500 mÐt, trõ vÞ trÝ dèc bÕn phµ, dèc qua ®ª vµ qua cÇu. 2. CÊp B: a)  NÒn ®êng  réng  tèi thiÓu  12 mÐt,  xe ®i  l¹i tr¸nh  nhau dÔ dµng, kh«ng ph¶i gi¶m tèc ®é; b) B¸n kÝnh ®êng cong n»m tèi thiÓu lµ 125 mÐt (øng  víi siªu cao 6%) vµ 250 mÐt (øng víi siªu cao 4%). Trêng  hîp t¹i ng∙ ba, ng∙ t, ®êng tr¸nh hoÆc nh÷ng vÞ trÝ cã  quy m« t¬ng tù cho phÐp bè trÝ ®êng cong cã b¸n kÝnh nhá  h¬n; c)   ChiÒu   dµi   tÇm   nh×n   tríc   chíng   ng¹i   vËt   cè   ®Þnh  (mét chiÒu) lµ 75 mÐt vµ tÇm nh×n thÊy xe ngîc chiÒu (hai  chiÒu) lµ 150 mÐt; d) §é dèc tèi ®a lµ 7% vµ dµi liªn tôc kh«ng qu¸ 400  mÐt, trõ vÞ trÝ dèc bÕn phµ, dèc qua ®ª vµ qua cÇu. 3. CÊp C: a)   NÒn   ®êng   réng   tèi   thiÓu   9   mÐt,   xe   ®i   l¹i   tr¸nh  nhau dÔ dµng, kh«ng ph¶i gi¶m tèc ®é; b)  B¸n kÝnh  ®êng  cong  n»m tèi  thiÓu  lµ 60 mÐt  (øng  víi siªu cao 6%) vµ 125 mÐt (øng víi siªu cao 4%). Trêng  hîp t¹i ng∙ ba, ng∙ t, ®êng tr¸nh hoÆc nh÷ng vÞ trÝ cã  quy m« t¬ng tù cho phÐp bè trÝ ®êng cong cã b¸n kÝnh nhá  h¬n; c)   ChiÒu   dµi   tÇm   nh×n   tríc   chíng   ng¹i   vËt   cè   ®Þnh  (mét chiÒu) lµ 40 mÐt vµ tÇm nh×n thÊy xe ngîc chiÒu (hai  chiÒu) lµ 80 mÐt; d) §é dèc tèi ®a lµ 8% vµ dµi liªn tôc kh«ng qu¸ 400  mÐt, trõ vÞ trÝ dèc bÕn phµ, dèc qua ®ª vµ qua cÇu. 4. CÊp D: a) NÒn ®êng réng tèi thiÓu 6,0 mÐt, xe ®i l¹i tr¸nh  nhau ph¶i gi¶m tèc ®é; b)  B¸n kÝnh  ®êng  cong  n»m tèi  thiÓu  lµ 15 mÐt  (øng  víi siªu cao 6%) vµ 40 mÐt (øng víi siªu cao 4%) vµ ch©m  chíc 30% sè ®êng cong trong tõng ®o¹n cã b¸n kÝnh díi 15  mÐt, nhng lín h¬n 8 mÐt (15 mÐt > R > 8 mÐt);   c) ChiÒu  dµi  tÇm nh×n  tríc  chíng  ng¹i  vËt cè ®Þnh  (mét chiÒu) lµ 20 mÐt vµ tÇm nh×n thÊy xe ngîc chiÒu (hai  chiÒu) lµ 40 mÐt;
  4. 4 d) §é dèc tèi ®a lµ 9% vµ dµi liªn tôc kh«ng qu¸ 400  mÐt, trõ vÞ trÝ dèc bÕn phµ, dèc qua ®ª vµ qua cÇu. 5. CÊp E:  Lµ c¸c lo¹i ®êng kh«ng n»m trong c¸c cÊp ®êng A, B, C  vµ D nãi trªn. §iÒu  4.  BËc ®êng  Mçi   cÊp   ®êng   trong   cïng   lo¹i   ®îc   chia   thµnh   3   bËc.  C«ng t¸c b¶o tr× cÇu ®êng quyÕt ®Þnh bËc cña ®êng; trêng  hîp lµm tèt c«ng t¸c b¶o tr×, gi÷ cÇu ®êng æn ®Þnh c¸c  tiªu chuÈn mÆt ®êng nh thiÕt kÕ ®îc xÕp bËc 1; trêng hîp  c«ng t¸c b¶o tr× lµm kh«ng tèt dÉn ®Õn t×nh tr¹ng cÇu ®­ êng xÊu ®i th× ph¶i xÕp bËc kh¸c ®i nhng kh«ng ®Ó qu¸ bËc  3; cô thÓ lµ: 1. BËc 1: mÆt ®êng r¶i bª t«ng nhùa, bª t«ng xi m¨ng  b»ng ph¼ng, coi nh  kh«ng cã æ gµ, xe ch¹y gi÷ v÷ng tèc  ®é; 2. BËc 2: mÆt ®êng r¶i bª t«ng nhùa, ®¸ d¨m nhùa, ®¸  d¨m, cÊp phèi... cã æ gµ nhá, gîn sãng võa ph¶i. Tû lÖ æ  gµ chiÕm kh«ng qu¸ 8% diÖn tÝch tõng ®o¹n mÆt ®êng; xe ®i  cã xãc, cã gi¶m tèc ®é; 3. BËc 3: mÆt ®êng r¶i bª t«ng nhùa, ®¸ d¨m nhùa, ®¸  d¨m, cÊp phèi... h háng nhiÒu, cã tõ 8% ®Õn 20% æ gµ hoÆc  tèi ®a 15% æ gµ lo¹i s©u trªn 15 cm (mêi l¨m xen­ti­mÐt)  xe ®i l¹i khã kh¨n, cã chç bÞ tr¬n lÇy. NÕu mÆt ®êng h  háng qu¸ møc quy ®Þnh cho BËc 3 trªn  ®©y th× ®a vµo lo¹i ®êng ®Æc biÖt xÊu. §êng cÊp E kh«ng chia bËc vµ ®îc coi lµ lo¹i ®êng ®Æc  biÖt xÊu. §iÒu  5.  XÕp lo¹i ®êng  1. Sau khi ph©n chia cÊp vµ bËc cho ®êng, mçi ®o¹n ®­ êng sÏ cã cÊp bËc lµ A1, A2, A3, B1, … ®Õn E. Tõ kÕt qu¶  nµy, tiÕn hµnh xÕp lo¹i ®êng theo b¶ng sau: Lo¹i 1 Lo¹i  Lo¹i  Lo¹i 4 Lo¹i  Lo¹i 6 (RÊt  2 3 (Trung  5 (§Æc biÖt xÊu) tèt) (Tèt) (Kh¸) b×nh) (XÊu) A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, D1 D2 D3, E vµ c¸c ®êng cã mÆt ®êng  xÊu h¬n bËc 3 nªu trªn.
  5. 5 2. §Ó phï hîp víi viÖc theo dâi, tÝnh to¸n trong thùc  tÕ, c¸c lo¹i ®êng sÏ ®îc xÕp theo tõng ®o¹n 5 ki­l«­mÐt  liªn tôc trë lªn. NÕu cã nh÷ng ®o¹n tèt, xÊu díi 5 ki­l«­ mÐt   riªng   lÎ   th×   c¨n   cø   vµo   t×nh   h×nh   trung   b×nh   cña  nh÷ng  ®o¹n  liÒn kÒ ®Ó xÕp  lªn  hoÆc  xÕp xuèng cho thÝch  hîp. 3. §êng cã tiªu chuÈn cÊp E, nhng mÆt ®êng tèt hoÆc  chØ cã 1 trong nhiÒu tiªu chuÈn cÊp E nhng c¸c tiªu chuÈn  kh¸c ®¹t cao h¬n cã thÓ xem xÐt xÕp vµo lo¹i 6 hoÆc lo¹i  5. 4. C¨n cø vµo c¸ch xÕp lo¹i ®êng trªn ®©y, sÏ cã 6  lo¹i ®êng (tõ Lo¹i 1 ®Õn Lo¹i 6). Ch¬ng III Tæ chøc thùc hiÖn §iÒu  6.  Tæ chøc thùc hiÖn 1. Côc §êng bé ViÖt Nam cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn viÖc  thùc hiÖn Quy ®Þnh nµy. 2. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, c¸c ®¬n  vÞ,   c¸   nh©n   kÞp   thêi   b¸o   c¸o   vÒ   Bé   Giao   th«ng   vËn   t¶i  (qua Côc §êng  bé ViÖt  Nam)  ®Ó nghiªn  cøu,  bæ sung,  söa  ®æi.
Đồng bộ tài khoản