Quyết định 33/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hua Thao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
124
lượt xem
9
download

Quyết định 33/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 33/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển, cấp sổ lý lịch tàu biển theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 33/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. QUYÕT §ÞNH  CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 33/2005/Q§­BTC  n g µ y   0 1 t h ¸ n g   6   n ¨ m   2 0 0 5   Q u y   ® Þ n h   c h Õ   ® é   t h u ,   n é p ,   q u ¶ n   l ý  vµ sö dông phÝ thÈm ®Þnh, phª duyÖt ®¸nh gi¸ an ninh  c ¶ n g   b i Ó n ,   k Õ   h o ¹ c h   a n   n i n h   c ¶ n g   b i Ó n ,   c Ê p   s æ   l ý   l Þ c h   t µ u  biÓn theo Bé luËt quèc tÕ vÒ an ninh tµu biÓn vµ c¶ng biÓn Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n cø Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ ngµy 28/8/2001 vµ NghÞ   ®Þnh   sè   57/2002/N§­CP   ngµy   03/6/2002   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 01/7/2003 cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n  cø   QuyÕt   ®Þnh   sè   191/2003/Q§­TTg   ngµy   16/9/2003   cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc phª duyÖt söa ®æi, bæ sung   n¨m 2002 mét sè ch¬ng cña C«ng íc quèc tÕ vÒ an toµn sinh   m¹ng con ngêi trªn biÓn; Thùc hiÖn quy ®Þnh cña söa ®æi, bæ sung n¨m 2002 cña   C«ng  íc quèc tÕ vÒ an toµn sinh m¹ng con ngêi trªn biÓn   (SOLAS 74) ban hµnh kÌm theo Bé luËt quèc tÕ vÒ an ninh   tµu biÓn vµ c¶ng biÓn (Bé luËt ISPS); NghÞ quyÕt sè 5 vÒ   thóc ®Èy hîp t¸c vµ hç trî kü thuËt ngµy 12/12/2002 cña   Héi nghÞ quèc tÕ vÒ an toµn sinh m¹ng con ngêi trªn biÓn; Sau khi cã ý kiÕn cña Bé Giao th«ng vËn t¶i (t¹i c«ng   v¨n sè 2428/GTVT­TC ngµy 26/4/2005); Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch ThuÕ, QUYÕT §ÞNH: §iÒu   1.   Ban hµnh møc thu phÝ thÈm ®Þnh, phª duyÖt  ®¸nh gi¸ an ninh c¶ng biÓn, kÕ ho¹ch an ninh c¶ng biÓn,  cÊp sæ lý lÞch tµu biÓn theo Bé luËt quèc tÕ vÒ an ninh  tµu biÓn vµ c¶ng biÓn, nh sau: STT Danh môc phÝ Møc thu (®ång/ lÇn) 1 ThÈm   ®Þnh,   phª   duyÖt   ®¸nh   gi¸   an  5.500.000 ninh c¶ng biÓn 2 ThÈm   ®Þnh,   phª   duyÖt   kÕ   ho¹ch   an  5.500.000
  2. 2 ninh   c¶ng   biÓn   vµ   cÊp   giÊy   chøng  nhËn phï hîp cña c¶ng biÓn 3 ThÈm ®Þnh cÊp sæ lý lÞch tµu biÓn 500.000 4 Trêng hîp thÈm ®Þnh, phª duyÖt lÇn  20% møc thu  2, ®¸nh gi¸ l¹i, cÊp l¹i sæ lý lÞch  lÇn ®Çu tµu biÓn §iÒu   2.  §èi tîng nép phÝ theo §iÒu 1 quy ®Þnh t¹i  QuyÕt ®Þnh nµy bao gåm: 1. C¸c doanh nghiÖp qu¶n lý, khai th¸c c¶ng biÓn tiÕp  nhËn c¸c lo¹i tµu biÓn ViÖt Nam ho¹t ®éng trªn tuyÕn quèc  tÕ vµ tµu biÓn níc ngoµi t¹i vïng néi thñy, l∙nh h¶i cña  ViÖt Nam, díi ®©y: a) Tµu kh¸ch; b) Tµu hµng cã tæng dung tÝch tõ 500 GT trë lªn; c) Giµn khoan di ®éng ngoµi kh¬i. 2. C¸c c«ng ty khai th¸c c¸c lo¹i tµu biÓn ViÖt Nam  quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, b, vµ c, kho¶n 1 §iÒu nµy. §iÒu   3.  Côc Hµng h¶i ViÖt Nam, ®¬n vÞ ®îc Bé Giao  th«ng vËn t¶i giao nhiÖm vô thÈm ®Þnh, phª duyÖt ®¸nh gi¸  an ninh c¶ng biÓn, kÕ ho¹ch an ninh c¶ng biÓn, cÊp sæ lý  lÞch tµu biÓn cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thu phÝ thÈm ®Þnh,  phª duyÖt  ®¸nh  gi¸ an ninh  c¶ng biÓn,  kÕ ho¹ch  an ninh  c¶ng biÓn, cÊp sæ lý lÞch tµu biÓn theo Bé luËt quèc tÕ  vÒ an ninh tµu biÓn vµ c¶ng biÓn theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt  ®Þnh nµy (sau ®©y gäi chung lµ c¬ quan thu phÝ). §iÒu   4.   PhÝ thÈm ®Þnh, phª duyÖt ®¸nh gi¸ an ninh  c¶ng biÓn, kÕ ho¹ch an ninh c¶ng biÓn, cÊp sæ lý lÞch tµu  biÓn   theo   Bé   luËt   quèc   tÕ   vÒ   an   ninh   tµu   biÓn   vµ   c¶ng  biÓn quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy lµ kho¶n thu thuéc ng©n  s¸ch nhµ níc, ®îc qu¶n lý, sö dông nh sau: 1. C¬ quan thu phÝ ®îc trÝch 90% (chÝn m¬i phÇn tr¨m)  sè tiÒn phÝ thu ®îc ®Ó trang tr¶i chi phÝ cho viÖc thÈm  ®Þnh, phª duyÖt vµ thu phÝ theo c¸c néi dung chi cô thÓ  sau: a)   Chi   tr¶   c¸c   kho¶n   tiÒn   l¬ng   hoÆc   tiÒn   c«ng,   c¸c  kho¶n  phô  cÊp,   c¸c   kho¶n   ®ãng  gãp  theo   tiÒn   l¬ng,   tiÒn  c«ng, theo chÕ ®é hiÖn hµnh cho c¸n bé lµm c«ng t¸c thÈm  ®Þnh, phª duyÖt vµ thu phÝ;
  3. 3 b) Chi phÝ trùc tiÕp phôc vô cho viÖc thu phÝ nh: v¨n  phßng phÈm, vËt t v¨n phßng, ®iÖn tho¹i, ®iÖn, níc, c«ng  t¸c   phÝ,   c«ng  vô   phÝ...   theo   tiªu  chuÈn,   ®Þnh  møc  hiÖn  hµnh; c)   Chi   söa   ch÷a   thêng   xuyªn,   söa   ch÷a   lín,   b¶o   tr×  tµi s¶n, m¸y mãc, thiÕt bÞ phôc vô trùc tiÕp cho c«ng t¸c  thÈm ®Þnh, phª duyÖt vµ thu phÝ; d) Chi mua s¾m vËt t, nguyªn liÖu, c¸c m¸y mãc thiÕt  bÞ qu¶n lý phôc vô trùc tiÕp cho c«ng t¸c thÈm ®Þnh, phª  duyÖt vµ thu phÝ;  ®)   Chi   thuª   chuyªn   gia   trong   vµ   ngoµi   níc,   hîp   t¸c  quèc tÕ vµ thuª ph¬ng tiÖn, c¬ së vËt chÊt phôc vô ho¹t  ®éng thÈm ®Þnh, phª duyÖt vµ thu phÝ; e)   C¸c   kho¶n   chi   kh¸c   liªn   quan   trùc   tiÕp   ®Õn   viÖc  thÈm ®Þnh, phª duyÖt vµ thu phÝ; g) Chi khen thëng, phóc lîi cho c¸n bé thÈm ®Þnh, phª  duyÖt vµ trùc tiÕp thu phÝ trong ®¬n vÞ theo nguyªn t¾c  b×nh qu©n mét n¨m, mét ngêi tèi ®a kh«ng qu¸ 3 (ba) th¸ng  l¬ng   thùc   hiÖn   nÕu   sè   thu   n¨m   nay   cao   h¬n   n¨m   tríc   vµ  b»ng 2 (hai) th¸ng l¬ng thùc hiÖn nÕu sè thu n¨m nay thÊp  h¬n hoÆc b»ng n¨m tríc. Toµn   bé   sè   tiÒn   phÝ   ®îc   ®Ó   l¹i   theo   quy   ®Þnh   t¹i  kho¶n 1 §iÒu nµy, c¬ quan thu ph¶i c©n ®èi vµo kÕ ho¹ch  tµi chÝnh  n¨m.  Qu¸ tr×nh qu¶n  lý ph¶i  sö dông  ®óng  néi  dung chi theo chÕ ®é chi tiªu tµi chÝnh hiÖn hµnh vµ ph¶i  cã chøng tõ ho¸ ®¬n hîp ph¸p theo  quy  ®Þnh.  QuyÕt  to¸n  n¨m, nÕu cha chi hÕt sè tiÒn ®îc ®Ó l¹i th× ®îc chuyÓn  sang n¨m sau ®Ó tiÕp tôc chi theo chÕ ®é quy ®Þnh. 2.   C¬   quan   thu   phÝ   cã   tr¸ch   nhiÖm   kª   khai,   nép   vµ  quyÕt to¸n sè tiÒn phÝ cßn l¹i (10%) vµo ng©n s¸ch nhµ n­ íc theo ch¬ng, lo¹i, kho¶n t¬ng øng, môc 035, tiÓu môc 08  cña Môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc hiÖn hµnh. §iÒu   5.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §èi víi c¸c trêng hîp ®∙  t¹m thu tríc ®©y víi møc thu cao h¬n møc thu quy ®Þnh t¹i  QuyÕt  ®Þnh  nµy th× thùc hiÖn thu,  nép  phÝ  theo  møc thu  quy ®Þnh t¹i QuyÕt  ®Þnh nµy. C¸c vÊn ®Ò kh¸c liªn  quan  ®Õn viÖc thu, nép, qu¶n lý, sö dông, c«ng khai chÕ ®é thu  phÝ, quyÕt to¸n phÝ kh«ng ®Ò cËp t¹i QuyÕt ®Þnh nµy ®îc  thùc   hiÖn   theo   híng   dÉn   t¹i   Th«ng   t  sè   63/2002/TT­BTC  ngµy   24/7/2002   cña   Bé  Tµi  chÝnh   híng  dÉn  thùc   hiÖn   c¸c  quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ phÝ vµ lÖ phÝ.
  4. 4 §iÒu   6.   C¸c tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®èi tîng ph¶i  nép phÝ, c¬ quan thu phÝ vµ c¸c c¬ quan liªn quan chÞu  tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản