Quyết định 35/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
75
lượt xem
9
download

Quyết định 35/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 35/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 35/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. quyÕt ®Þnh  cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 35/2005/Q§­TTg  n g µ y   2 2   t h ¸ n g     0 2   n ¨ m   2 0 0 5   V Ò   v i Ö c   t h µ n h   l Ë p   K h u   k i n h   t Õ  cöa khÈu Kh¸nh B×nh, huyÖn An Phó, tØnh An Giang Thñ tíng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng  12 n¨m  2001; XÐt   ®Ò   nghÞ   cña   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh   An   Giang t¹i tê tr×nh sè 03/TT­UB ngµy 12 th¸ng 02 n¨m 2004,   ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t t¹i tê tr×nh sè   5175/BKH/QLKTTW   ngµy   18   th¸ng   8   n¨m   2004,   c«ng   v¨n   sè  461/BKH/QLKTTW   ngµy  20  th¸ng  01  n¨m  2005  vµ  ý kiÕn   c¸c   Bé, ngµnh cã liªn quan, QuyÕt ®Þnh: §iÒu   1.  Thµnh lËp Khu kinh tÕ cöa khÈu Kh¸nh B×nh,  huyÖn   An   Phó,   tØnh   An   Giang   bao   gåm   5   x∙   Kh¸nh   B×nh,  Kh¸nh An, Quèc Th¸i, Nh¬n Héi vµ Phó H÷u thuéc huyÖn An  Phó, tØnh An Giang. §iÒu   2.  Khu kinh tÕ cöa khÈu Kh¸nh B×nh ®îc ¸p dông  chÝnh s¸ch ®èi víi Khu kinh tÕ cöa khÈu biªn giíi ®îc quy  ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 53/2001/Q§­TTg  ngµy 19 th¸ng 4 n¨m  2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ (trõ viÖc ®Çu t  trë l¹i tõ  c¸c kho¶n thu ng©n s¸ch). §iÒu   3.   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh   An   Giang   cã   tr¸ch  nhiÖm:  ­ Phèi hîp chÆt chÏ víi Bé Quèc phßng, Bé C«ng an, Bé  Ngo¹i giao thùc hiÖn tèt c¸c dù ¸n liªn quan ®Õn an ninh,  quèc phßng, ®èi ngo¹i; ­   Bè   trÝ   vèn   ng©n   s¸ch   ®Þa   ph¬ng   vµ   huy   ®éng   c¸c  nguån vèn hîp ph¸p kh¸c ®Ó tù ®Çu t x©y dùng Khu kinh tÕ  cöa khÈu Kh¸nh B×nh; ­ Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh liªn quan tiÕn  hµnh   ®¸nh   gi¸   viÖc   ¸p   dông   c¸c   chÝnh   s¸ch   nªu   trªn   vµ  kiÕn   nghÞ  Thñ  tíng   ChÝnh  phñ  nh÷ng   ®iÒu   chØnh,   bæ   sung  cÇn thiÕt.
  2. 2 §iÒu   4.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng  c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh An  Giang chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản