Quyết định 3550/QĐ-UBND

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
51
lượt xem
7
download

Quyết định 3550/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 3550/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công viên vui chơi giải trí đa năng Park City tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 3550/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 3550/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2009 QUY T NNH V DUY T NHI M V QUY HO CH CHI TI T XÂY D NG T L 1/2000 KHU CÔNG VIÊN VUI CHƠI GI I TRÍ A NĂNG PARK CITY T I XÃ BÌNH HƯNG, HUY N BÌNH CHÁNH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng ô th ; Căn c Quy t nh s 6555/Q -UBND ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph v duy t nhi m v i u ch nh quy ho ch chi ti t xây d ng ô th Khu ô th m i Nam thành ph t l 1/5000; Căn c gi y phép u tư s 2094A/GP ngày 08 tháng 01 năm 2004; s 2094/GP C1 ngày 04 tháng 11 năm 2004 do B K ho ch và u tư c p; gi y ch ng nh n u tư s 411033000011 ã ư c y ban nhân dân thành ph c p ngày 26 tháng 02 năm 2009; Xét ý ki n trình duy t quy ho ch c a S Quy ho ch - Ki n trúc t i Văn b n s 1999/SQHKT-QHC ngày 17 tháng 7 năm 2009 v h s s d ng t c a Nhi m v quy ho ch chi ti t 1/2000 Khu công viên vui chơi gi i trí (khu s 10) - ô th m i Nam thành ph , QUY T NNH: i u 1. Duy t Nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 Khu công viên vui chơi gi i trí a năng Park City t i xã Bình Hưng, huy n Bình Chánh - thu c khu ch c năng s 10 - khu ô th m i Nam thành ph - v i các n i dung chính như sau: ( ính kèm h sơ thuy t minh Nhi m v quy ho ch chi ti t 1/2000 do Công ty TNHH Tư v n Thi t k Xây d ng Nam Sài Gòn S.S.A l p). 1. V trí gi i h n khu t quy ho ch: - T ng di n tích: 50,03ha, gi i h n như sau: + Phía B c giáp sông Xóm C i
  2. + Phía Nam giáp ư ng Nguy n Văn Linh + Phía ông giáp sông Xóm C i + Phía Tây giáp d án Khu tái nh cư Quy mô di n tích nghiên c u quy ho ch theo Nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 ã l p là 50,03ha, bao g m: Ph n di n tích d ki n giao u tư xây d ng theo b n v trí giao thuê t do S Tài nguyên và Môi trư ng l p s 25214/G -TNMT ngày 28 tháng 9 năm 2007: di n tích thu h i là 44,45ha; di n tích giao thuê là 46,87ha. Ph n di n tích t thu c khu v c cây xanh cách ly ven sông r ch là kho ng 3,16ha 2. Tính ch t và cơ c u phân khu ch c năng: - Là khu công viên vui chơi gi i trí a năng, bao g m nhi u khu ch c năng: công viên công c ng, công viên chuyên , công viên nư c, các d ch v thương m i, a d ng các lo i hình vui chơi, gi i trí, t ch c không gian xanh ph c v khách tham quan.Trong ó ch c năng công viên là ch o. - Căn c gi y ch ng nh n u tư s 411033000011 ã ư c y ban nhân dân thành ph c p ngày 26/02/2009 v i n i dung xây d ng kinh doanh m t công viên vui chơi gi i trí a năng g m các n i dung chính: + Trưng bày, gi i thi u khoa h c, k thu t và công ngh ; + Trò chơi gi i trí t c ; + Trò chơi gi i trí trên m t nư c; + Xây d ng cơ s v t ch t i v i Trung tâm chi u phim, nhà hát, câu l c b i n nh cho các doanh nghi p khác có ch c năng kinh doanh chi u phim, bi u di n, i n nh thuê a i m; + Nhà hàng, câu l c b khiêu vũ, cơ s t p luy n th d c th thao và ph c h i s c kh e, c a hàng h tr các ho t ng vui chơi gi i trí; + Xây d ng và kinh doanh khách s n 5 sao, 4 sao và các d ch v có liên quan. 3. Cơ c u s d ng t: T ng di n tích quy ho ch: 50,03ha, trong ó: + t hành lang cây xanh cách ly: 3,16ha ( t ngoài dân d ng) + t dân d ng: 46,87ha, g m: STT LO I T DI NTÍCH (ha) T L (%)
  3. 1 t Thương m i - D ch v - khách s n - ≤ 11,72 ≤ 25 Tri n lãm - Văn hóa, trong ó: t khu khách s n - Bán l ≤ 4,6 ≤ 10 t khu Tri n lãm - Văn hóa - Công ngh ≤ 2,3 ≤5 t khu ph c v ≤ 4,6 ≤ 10 2 t công viên vui chơi gi i trí ≥ 28,1 ≥ 60 3 t giao thông ≤ 7,03 ≤ 15 T ng c ng 46,87 100 4. Các ch tiêu kinh t k thu t: - V ch tiêu quy ho ch ki n trúc: tính ch t ch c năng chính là công viên t p trung, vi c phân b t l s d ng t cho các khu ch c năng c a công viên theo b ng cơ c u s d ng t nêu trên là cơ s nghiên c u l p án quy ho ch chi ti t, ra các gi i pháp b c c ch c năng, t ch c không gian, c nh quan phù h p v i các ch tiêu m t xây d ng, h s s d ng t. Các ch tiêu này s ư c xem xét th a thu n c th theo án. Các ch tiêu chung ư c kh ng ch như sau: +M t xây d ng g p t i a c a toàn khu là 21% + T ng cao ư c kh ng ch t i a là 35 t ng tùy thu c theo gi i pháp b c c không gian khi tri n khai l p án. + H s s d ng t: kh ng ch theo các khu ch c năng sau: . i v i khu ph c v : 2,6 l n. . i v i khu tri n lãm văn hóa: 1,2 l n. . i v i khu công viên công c ng: 0,05 l n. . i v i khu công viên chuyên , công viên nư c: 0,25 l n. . i v i khu khách s n - bán l : h s s d ng t ư c căn c gi i pháp thi t k , b c c không gian gi a chi u cao xây d ng công trình v i m t xây d ng t i a theo di n tích lô t theo b ng 2.7b c a Quy chuNn xây d ng Vi t Nam, QCXDVN 01:2008/BXD, t i a 7,2 l n. - V các ch tiêu quy ho ch h t ng k thu t: theo nguyên t c ư c g n k t v i án quy ho ch chung xây d ng t l 1/5000 Khu ô th Nam thành ph v i các ch tiêu chính như sau: + Ch tiêu t giao thông trong khu dân d ng : 12 m2/ngư i.
  4. + Ch tiêu c p i n: 1200 - 1500 kWh/ngư i/năm. + Ch tiêu c p nư c: 250 - 300 lít/ngư i/ngày êm. + Ch tiêu thoát nư c bNn: 265 lít/ngư i/ngày êm. + Tiêu chuNn th i rác: 1kg/ngư i/ngày êm. Khi tri n khai quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000, ch u tư ph i h p Ban Qu n lý Khu Nam xu t ch tiêu quy ho ch h t ng k thu t c th phù h p v i khu quy ho ch và có h s thích h p. Các i m lưu ý: - V gi i pháp b c c phân khu ch c năng: lưu ý khi nghiên c u án có dành t i thi u 4/5 chi u r ng m t ti n chính phía ư ng Nguy n Văn Linh t ch c các v nh u xe l n, qu ng trư ng, c ng chính, tr c chính d n vào trung tâm công viên. Riêng các kh i công trình mang tính d ch v , kinh doanh, ph tr ngh b trí c p tuy n ư ng hông phía Tây c a công viên, thu n l i v m t t ch c qu n lý, i u hành công viên, ng th i t o b c c c nh quan không gian chính c a ch c năng công viên vui chơi gi i trí ư c h p lý khi k t h p v i không gian khu v c giáp r ch Xóm C i. - V các ch tiêu quy ho ch ki n trúc, h s s d ng t: trên cơ s các ch tiêu ã xác nh trên, trong quá trình nghiên c u thi t k án, trư ng h p l a ch n gi i pháp b c c ch c năng, t ch c không gian ki n trúc gi a các khu ch c năng theo hư ng liên hoàn, phù h p v i các công năng s d ng công trình, các h s s d ng t ư c cân i bù tr trên cơ s m b o h s s d ng t t i a toàn khu công viên 46,87ha là 1,1. i u 2. Trên cơ s n i dung Nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 Khu công viên vui chơi gi i trí a năng Park City Khu ch c năng s 10 thu c khu ô th m i Nam thành ph t i xã Bình Hưng huy n Bình Chánh ư c duy t: - Giao Ban Qu n lý Khu Nam hư ng d n ơn v l p án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 kèm Quy nh v qu n lý quy ho ch chi ti t xây d ng theo úng Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph nh m th c thi các d án xây d ng theo úng quy ho ch ư c duy t. - Giao S K ho ch và u tư thành ph , Ban Qu n lý Khu Nam và các ngành liên quan ki m soát các lo i hình, ti n u tư vào Khu công viên vui chơi gi i trí này phù h p theo m c tiêu, gi y ch ng nh n u tư cũng như các ho t ng ph c v chung trên a bàn Khu Nam và c a Thành ph . i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Xây d ng, Giám c S Giao thông v n t i, Giám c S Tài chính, Ch t ch y ban nhân dân huy n Bình Chánh, Trư ng Ban Qu n lý khu Nam, Công ty C ph n Park City ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  5. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản