Quyết định 3594/QĐ-UBND

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định 3594/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 3594/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm và dân cư Quận 12 tại phường Thới An (khu 1 - phía nam), Quận 12 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 3594/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 3594/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V DUY T NHI M V I U CH NH QUY HO CH CHI TI T XÂY D NG Ô THN T L 1/2000 KHU TRUNG TÂM VÀ DÂN CƯ QU N 12 T I PHƯ NG TH I AN (KHU 1 - PHÍA NAM), QU N 12 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Căn c Quy t nh s 93/2008/Q -UBND ngày 26 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v th m quy n phê duy t nhi m v , án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th và quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn trên a bàn thành ph H Chí Minh; Căn c Quy t nh s 2534/Q -UBND ngày 11 tháng 6 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v phê duy t nhi m v i u ch nh quy ho ch chung thành ph ; Xét ngh c a S Quy ho ch - Ki n trúc t i T trình s 1444/TTr-SQHKT ngày 02 tháng 6 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Duy t nhi m v i u ch nh quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 khu trung tâm và dân cư qu n 12 t i phư ng Th i An (khu 1 - phía Nam), qu n 12 v i các n i dung ch y u sau: 1. V trí, quy mô và gi i h n ph m vi quy ho ch: - Quy mô ph m vi quy ho ch: 206,37ha. - V trí và gi i h n ph m vi quy ho ch: + Phía ông: giáp sông B n Cát. + Phía Tây: giáp ư ng Lê Văn Khương (T nh l 16 cũ), phư ng Hi p Thành, phư ng Tân Th i Hi p. + Phía Nam: giáp sông Vàm Thu t và qu n Gò V p. + Phía B c: giáp ư ng s t qu c gia d ki n, khu quy ho ch dân cư Th i An (khu II).
  2. - Quy mô dân s d ki n: 20.000 ngư i. 2. Lý do và s c n thi t ph i l p nhi m v quy ho ch: - phù h p v i nhi m v i u ch nh quy ho ch chung qu n 12 ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t. - Hi n tr ng s d ng t có nhi u thay i như: d án khu nhà c a Công ty kinh doanh nhà Phú Nhu n và m t s d án khu nhà c a m t s công ty ang th c hi n, Trung tâm sát h ch lái xe ã ho t ng, tuy n ư ng Lê Th Riêng và c u vư t nút giao thông Tân Th i Hi p ã xây d ng xong. - Quy mô dân s gia tăng do các d án khu nhà ã ư c tri n khai th c hi n trên ph n t trư c ây ư c quy ho ch là t d tr phát tri n. - Qu c l 1A và tr c ư ng Lê Th Riêng ư c nh hư ng tr thành tr c ng l c phát tri n c a qu n 12. - Di n tích khu t quy ho ch có thay i t 200,98ha thành 206,37ha. 3. M c tiêu c a nhi m v quy ho ch: - Xây d ng hoàn ch nh khu trung tâm hành chính m i c a qu n 12 ( ư c di d i t Công viên ph n m m Quang Trung). - Xác nh cơ c u phân khu ch c năng, qu t dành cho u tư xây d ng khu dân cư, các công trình h t ng k thu t phù h p v i quy ho ch chung, theo nh hư ng phát tri n kinh t xã h i c a qu n 12 và kh ng ch các ch tiêu quy ho ch s d ng t làm cơ s cho vi c tri n khai các d án u tư xây d ng c th . - Làm cơ s pháp lý ph c v công tác qu n lý ô th và th c hi n k ho ch s d ng t phù h p v i quy ho ch, tăng hi u qu s d ng t, thu hút u tư trong khu v c và trên a bàn qu n 12. - T o i u ki n t t, áp ng các yêu c u ch t lư ng v không gian ki n trúc, môi trư ng ô th và i u ki n v cơ s h t ng. - Cân i các tiêu chuNn quy ph m có th áp d ng cho khu v c trên cơ s nh hư ng quy ho ch chung qu n 12 và i u ki n hi n tr ng s d ng t hi n nay. 4. Cơ c u s d ng t và các ch tiêu kinh t k thu t: 4.1. Cơ c u s d ng t: STT Lo i t Di n tích (ha) T l (%) A t ơn v 146,48 70,98 + t nhóm nhà 66,10 32,03 + t công trình d ch v c p ơn v 8,78 4,25
  3. + t cây xanh s d ng công c ng 17,3 8,38 + t giao thông 39,2 19 + th nh p 15,1 7,32 B t ngoài ơn v 59,89 29,02 + t công trình d ch v ô th 9,42 4,56 + t công nghi p 16,56 8,02 + t giao thông i ngo i 19,64 9,52 + t cây xanh cách ly ư ng i n 3,71 1,8 + Kênh, r ch 10,56 5,12 T ng c ng 206,37 100 4.2. Các ch tiêu kinh t k thu t: STT Lo i ch tiêu ơn v tính Ch tiêu Ghi chú QHKT A Các ch tiêu s d ng t t ơn v m2/ng 73,24 + t nhóm nhà m2/ng 33,05 + t công trình d ch v m2/ng 4,39 trong ó t công c p ơn v trình giáo d c t i thi u 2,7m2/ngư i/1 ơn v + t cây xanh s d ng m2/ng 8,65 trong ó t cây công c ng xanh s d ng công c ng t i thi u 2m2/ngư i/1 ơn v + t giao thông km/km2 n ư ng c p phân khu v c B Các ch tiêu h t ng k thu t + Tiêu chuNn c p nư c lít/ngư i/ngày 150 - 200 + Tiêu chuNn thoát nư c lít/ngư i/ngày 180 - 200 + Tiêu chuNn c p i n kwh/ngư i/ngày 2.000 - 2.500 + Tiêu chuNn rác th i và kg/ngư i/ngày 1,0 - 1,5 v sinh môi trư ng 5. Các i m lưu ý khi tri n khai án quy ho ch chi ti t t l 1/2000:
  4. - Gi l i các khu nhà hi n h u (có ch nh trang) tránh xáo tr n nhi u iv i ngư i dân trong ph m vi quy ho ch. - C i t o m r ng các tuy n ư ng hi n h u cho phù h p m ng lư i giao thông theo quy ho ch chung qu n 12 và t l giao thông theo quy chuNn xây d ng, song song v i vi c nâng c p h th ng h t ng k thu t. -V t công trình d ch v công c ng: b trí qu t giáo d c theo nhi m v i u ch nh quy ho ch chung ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t và Quy t nh s 02/2003/Q -UB ngày 03 tháng 3 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v phê duy t quy ho ch phát tri n m ng lư i trư ng h c ngành giáo d c và ào t o thành ph n năm 2020 và phân b m b o bán kính ph c v t i thi u cho ơn v theo quy chuNn xây d ng. - Nghiên c u xác nh rõ lo i hình nhà theo nhi m v i u ch nh quy ho ch chung ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t. - C n c p nh t các d án, các khu quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 ã ư c phê duy t (n u có). - Thành ph n h sơ án quy ho ch chi ti t xây d ng c n th c hi n theo Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng và Thông tư s 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 c a B Xây d ng hư ng d n, thNm nh, phê duy t quy ho ch xây d ng. - Vi c tri n khai án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000 này c n phù h p nh hư ng c a án quy ho ch chung qu n 12 t l 1/5000, n m trong khu v c ư c xác nh là giai o n xây d ng t u. - C n ch nh s a ph n di n tích cây xanh ven sông (m t n a n m trong t cây xanh s d ng công c ng, m t n a n m ngoài t ơn v ) phù h p v i quy chuNn xây d ng. i u 2. Căn c n i dung phê duy t nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 khu trung tâm và dân cư qu n 12 t i phư ng Th i An (khu 1), qu n 12 nêu trên, giao y ban nhân dân qu n 12 tri n khai l p quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000; thNm nh và trình duy t theo quy nh. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S Xây d ng, Giám c S Tài chính, Giám c S Công Thương, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Giao thông v n t i, Giám c S Giáo d c và ào t o, Ch t ch y ban nhân dân qu n 12 và Th trư ng các S , ngành có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C
  5. Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản